Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /en/wp-content/themes/default/page.php on line 3

Lauda

Dekiel Zbigniewa Łukowskiego. Nazwa:
Korporacja Lauda w Kownie
Siedziba:
Kowno
Data powstania:
3 V 1928 r.
Barwy:
granatowa – biała – czerwona (symbolika barw: wierność ideałom - prawda - braterstwo)
Dewiza:
„Braterstwo i Prawda”

Rys historyczny

Banda komersowa (Konrada Łapina), rycerska (Zbigniewa Łukomskiego) i frakowa (Gustawa Matusewicza)
Lauda została utworzona w 1928 r. z inicjatywy mieszkających na Litwie Kowieńskiej członków Korporacji Arkonia z okresu ryskiego. Jako datę założenia przyjęto dzień 3 V 1928 r. tj. dzień zatwierdzenia przez władze uczelni statutu nowej Korporacji. Założycielami byli studenci Uniwersytetu Litewskiego w Kownie narodowości polskiej.

I Komers Laudy, Kowno 1929 r.

Lauda stała na gruncie tzw. idei krajowej, zgodnie z którą mniejszość polska powinna zaakceptować istnienie państwa litewskiego i starać się pokojowo ułożyć stosunki z Litwinami z zachowaniem jednak własnej autonomii. Korporacja miała charakter chrześcijański i odrzucała pojedynki jako formę rozwiązywania sporów honorowych. W kwestii zwyczajów i tradycji korporacyjnych Lauda wzorowała się na swojej korporacji matce - Arkonii. Modyfikacje wynikały z okoliczności, w których Korporacja funkcjonowała - sytuacji mniejszości polskiej na Litwie kowieńskiej oraz niechętnej jej postawie władz litewskich.

Lauda, Kowno 23 I 1931 r.

Lauda, podobnie jak inne korporacje studentów Polaków pochodzących z Litwy Kowieńskiej, była członkiem Związku Polskiej Młodzieży Akademickiej Litwy. Utrzymywała bliskie związki z Samogitią oraz dobre, choć rzadkie kontakty z polskimi korporacjami z terenu Polski, a w szczególności z Arkonią i Konwentem Polonia. W 1938 r. w związku z wejściem w życie na Litwie nowych przepisów Lauda utraciła ze względów formalnych możliwość oficjalnego funkcjonowania. Do czasu wkroczenia na Litwę wojsk sowieckich w czerwcu 1940 r. kontynuowała jednak nieoficjalną działalność.

Zjazd Laudy, Sopot 4 V 1974 r.

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna liczba członków obejmuje 96 nazwisk, w tym będących sui generis członkami honorowymi 41 filistrów Arkonii oraz dwóch członków honorowych sensu stricto.

Lauda w okresie powojennym kontynuowała nieoficjalnie działalność na terenie kraju i urządzała często okolicznościowe zjazdy i komerse. O ile wiadomo odbywały się one w okresie od 1958 do 1979 roku. W 1989 r. Konrad Łapin wydał na prawach rękopisu Wstęgę Laudy. Zarys historii polskiej korporacji na Litwie. Od 2006 r. trwają prace nad reaktywacją K! Lauda. Początkowo prowadziła je K! Magna-Polonia z Poznania, a obecnie Konwent Polonia z Gdańska.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Laudy obejmuje niemal sto nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

  Kazimierz Janczewski, 1937 r.

 1. Kazimierz Janczewski, (8 października 1878 w Blinstrubiszkach k. Rosieniów - 1959 w Pruszkowie) herbu “Dołęga”, studiował w Rydze, Petersburgu, UJ i w Szwajcarii, działacz społeczny i gospodarczy, jeden z liderów mniejszości polskiej na Litwie, członek-założyciel Polskiego Zjednoczenia Demokratycznego, od 1919 przez wiele lat w składzie Rady Miejskiej Kowna, przewodniczący Rady Miejskiej w 1925, działacz społeczny i kulturalny w Republice Litewskiej, m.in. członek-założyciel Towarzystwa Kulturalnego “Pochodnia” oraz filister honorowy Laudy, przewodniczący Polskiego Klubu Sportowego, 1928-1936 w składzie najwyższych władz, m.in. jako prezes Komitetu Polskiego na Litwie, po wkroczeniu wojsk radzieckich na Litwę w 1944 repatriował się do Polski

  Eugeniusz Römer, 1937 r.

 2. Eugeniusz Römer, (21 września 1871 w Cytowianach - 2 maja 1943 w Kujbyszewie) syn Izydora Römera i Celiny z Przeciszewskich, wydalony z gimnazjum w Wilnie za mówienie po polsku na ulicy, absolwent gimnazjum w Rydze, studia na Uniwersytecie w Monachium, doktor ekonomii, założyciel pierwszego na kowieńszczyźnie “Towarzystwa Rolniczego Rosieńskiego”, polski działacz polityczny i społeczny na Litwie kowieńskiej, 17 listopada 1929 mianowany filistrem honorowym Laudy, w czerwcu 1941 wywieziony z żoną do Syktykworu (tajga wołogodzka w północnej Rosji), zmarł w nędzy

Członkowie rzeczywiści

  Bohdan Afanasjew, 1973 r.

 1. Bohdan (Włodzimierz Bohdan) Afanasjew, (1920 - 17 stycznia 1991 w Olsztynie) c. 1936/37 (1939/40)

 2. Zygmunt Bereśniewicz, (23 października 1866 w Meszkianach, d. gub. Kowieńska - po 1929), absolwent Szkoły Realnej w Mitawie, student Wydziału Chemicznego PR 1887-94, przyjęty do Arkonii 1887 (nr ew. 405), dyplom PR 1894, gospodarował we własnych dobrach w gub. Kowieńskiej, zarządzający cegielnią w Południowo-Ruskim Dniepropietrowskim Towarzystwie Metalurgicznym, po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy
 3. Jan Białłozór (Białłozór-Motwid), (23 listopada 1872 - po 1929), absolwent Szkoły Realnej w Wilnie, student Wydziału Handlowego PR 1892-94, przyjęty do Arkonii 1892 (nr ew. 546), właściciel majątku Białłozoryszki w gub. Kowieńskiej, po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy

  Jarosław Błusewicz, 1937 r.

 4. Jarosław Błusewicz, (1906 - 1980 w Międzylesiu) absolwent Gimnazjum Polskiego w Wiłkomierzu, student medycyny Uniwersytet Kowieński, c. 1933/34, absolwent medycyny, w czasie wojny ukrywał się przed wywózką w głąb ZSRR, organizator komersów Laudy po wojnie, pochowany na Cmentarzu Północnym w Warszawie

 5. Mieczysław Bohdanowicz-Surwiłło, (zm. po 1929), syn Ferdynanda, absolwent Szkoły Realnej w Poniewieżu, student Wydziału Rolniczego PR 1914-18, przyjęty do Arkonii 1914 (nr ew. 888), po I wojnie światowej właściciel ziemski na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy
 6. Stanisław Brunnow, (28 stycznia 1859, Powermeń, d. gub. Kowieńska - po 1929), baron, absolwent Gimnazjum w Rydze, student Wydziału Rolniczego PR 1879-1887, przyjęty do Arkonii 1879 (nr ew. 111), właściciel majątków Powermeń w gub. Kowieńskiej i Rudawa w gub. Grodzieńskiej, po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy
 7. Szymon Brunnow, (18 grudnia 1860, Powermeń, d. gub. Kowieńska - 29 stycznia 1930 na Litwie kowieńskiej), baron, absolwent Gimnazjum w Rydze, student Wydziału Rolniczego PR 1882-1885, a następnie w Berlinie, przyjęty do Arkonii 1882 (nr ew. 264), właściciel ziemski majątku Powermeń, po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy

  Stanisław Brzozowski, 1929 r.

 8. Stanisław Brzozowski, (26 lutego 1869 w maj. Szłowiany k. Onikszty na Litwie - 1941, Kazachstan ?) syn Gustawa, stryj Jana Macieja, Jerzego Stanisława, Zygmunta Szczęsnego (wszyscy Samogitia) oraz Mieczysława (Konwent Polonia), absolwent Szkoły Realnej w Dyneburgu, student w Petersburgu i Wydziału Chemicznego PR 1890-96, przyjęty do Arkonii 1890 (nr ew. 487), inżynier PR 1896, technik w Głównym Komitecie Technicznym w Orle, zakupił majątek Wodokty, jeden z inicjatorów powołania w Kownie Korporacji Lauda oraz żeńskiej Korporacji Znicz, Filister Arkonii i Laudy, po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, aresztowany przez NKWD w 1941, zaginął po wywiezieniu do Kazachstanu

 9. Edmund Butkiewicz, przezw. “Plugawy”, lekarz
 10. Bohdan Butrym , (1 stycznia 1888 - 1941) z Wodoktów na Laudzie, syn Antoniego, brat Jerzego (Arkonia, Lauda), absolwent Gimnazjum w Libawie, student Wydziałów Mechanicznego 1907-08, Chemicznego 1908-1910 oraz Rolniczego 1910-12 PR, przyjęty do Arkonii 1908 (nr ew. 800), właściciel ziemski, po I wojnie światowej mieszkał na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy, aresztowany przez NKWD i wywieziony do ZSRR
 11. Jerzy Butrym, (1 stycznia 1897 w gminie Nowe Miasto na Litwie - 11 maja 1981 w Londynie) z Wodoktów na Laudzie, syn Antoniego, brat Bohdana (Arkonia, Lauda), absolwent Szkoły Realnej w Poniewieżu, student Wydziału Rolniczego PR 1914-18, przyjęty 1914 (nr ew. 889), właściciel ziemski, po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 12. Kazimierz Bystram, (30 lipca 1887 - po 1929) z Bystrampola k. Poniewieża, syn Władysława i Michaliny z Kamieńskich, brat Tadeusza (Welecja), absolwent Szkoły Realnej w Libawie, student Wydziału Handlowego PR 1897-1900, przyjęty 1897 (nr ew. 665), od 1902 gospodarował w własnym maj. Kurkle w gub. Kowieńskiej, a po I wojnie światowej właściciel maj. Bystrampol na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy

  Alfred Charmański, 1890-94.

 13. Alfred Charmański, (6 grudnia 1868 [1867?] w maj. Miedziaty w gub. kowieńskiej - 1951) brat Zygmunta, kuzyn Józefa (obaj Arkonia, Lauda), student i absolwent Wydziału Rolniczego PR 1888-94, przyjęty do Arkonii 1888 (nr ew. 431), od 1894 gospodarował we własnych dobrach Miedziaty, po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy

 14. Józef Charmański, (31 marca 1873 - po 1929) z gub. Kowieńskiej, kuzyn Alfreda i Zygmunta (obaj Arkonia i Lauda), absolwent Szkoły Realnej w Wilnie, student Wydziału Chemicznego 1892-95 i Rolniczego 1895-01 PR, przyjęty do Arkonii 1892 (nr ew. 534), dyplom PR 1901, pomocnik teksatora w Rządowym Towarzystwie Asekuracyjnym od Ognia w Królestwie Polskim, 1905-08 zarządca maj. rodzinnego Wesełów w gub. Kowieńskiej, po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy
 15. Zygmunt Charmański, (29 sierpnia 1871 - po 1929), brat Alfreda, kuzyn Józefa (obaj Arkonia i Lauda), absolwent Szkoły Realnej w Rydze, student Wydziału Handlowego PR 1892-1900, przyjęty do Arkonii 1892 (nr ew. 535), dyplom PR 1900, od 1902 zarządca dóbr Rudowy (Rudowsie) w gub. Kowieńskiej, po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy
 16. Antoni Chrapowicki, (28 luty 1867 w Rydze - 1928/29?), z gub. kowieńskiej, uczeń Szkoły Realnej w Mitawie, student Wydziału Mechanicznego PR 1887-1892, przyjęty do Arkonii 1887 (nr ew. 408), od 1893 gospodarował we własnych dobrach maj. Terespol w gub. kowieńskiej, właściciel domu handlowego “A. Chrapowicki” w Kiejdanach, po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy
 17. Ignacy Chrapowicki, (26 luty (9 marca) 1884 - 20 września 1939), z gub. kowieńskiej, s. Włodzimierza i Marii z Korwin Kossakowskich, brat Stanisława (Konwent Polonia), absolwent Szkoły Realnej w Rydze, student Wydziału Rolniczego 1903-06, przyjęty do Arkonii 1903 (nr ew. 767), właściciel ziemski, po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy
 18. Henryk Czarkowski, c. 1928/29

  Franciszek Dakiniewicz, 1937 r.

 19. Franciszek Dakiniewicz, c. 1932/33

  Eugeniusz Dawidowicz, 1937 r.

 20. Eugeniusz Dawidowicz, (30 września 1913 w Kownie - 22 czerwca 1961 w Warszawie) s. Aleksandra i Stanisławy z d. Czerwińska, brat Juliusza (Lauda), uczeń i absolwent Gimnazjum Polskiego im. A.Mickiewicza 1932, student Wydziału Ekonomicznego UK, c. 1932/33, mgr ekonomii USB 1944, członek AK podokręgu kowieńskiego (prawd. ps. “Gieniek”), po wkroczeniu Sowietów na Litwę został pełnomocnikiem RP d/s ewakuacji ludności do Polski w urzędzie w Jaszunach, aresztowany w Jaszunach przez NKWD 16 VII 1946, więziony na Łukiszkach, osądzony i skazany na 10 lat łagru przez Trybunał Wojskowy w dniu 10 I 1947, zesłany do łagru w Poćmie (Mordowska ARR) 1947-55, po zwolnieniu zesłany do wsi Petropawłowka k/ Nowpsybirska bez prawa powrotu do rodziny na Litwie, dzięki politycznej “odwilży” z 1956 wrócił do Kowna w maju 1956, w 1957 wraz z córką Aliną przyjechał do Polski do Warszawy. Pracował jako ekonomista księgowy, a potem dyrektor administracyjny w PAN, ciężko chorował na serce, zmarł w wieku 47 lat, pochowany na cmentarzu w podwarszawskim Wilanowie w sąsiedztwie grobu swego brata Juliusza Dawidowicza, za działalność w okresie konspiracji odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami

  Juliusz Dawidowicz, 1931 r.

 21. Juliusz Dawidowicz, (6 sierpnia 1912 w Kownie (Wilnie ?) - 12 sierpnia 1944 w Starej Bardzie) syn Aleksandra i Stanisławy z d. Czerwińska, brat Eugeniusza (Lauda), uczeń i absolwent Gimnazjum Polskiego im. A.Mickiewicza w Kownie 1921-30, student i absolwent prawa UK 1930-37, c. 1930/31, w czasie studiów pracował w Towarzystwie Ubezpieczeń “Lietuva”, od 1940 pracował i mieszkał w Towarzystwie Ubezpieczeniowym w Nowych Święcianach, w 1941 wywieziony z Litwy w głąb ZSRR (Ałtajski Kraj), od 1943 żołnierz armii Berlinga, porucznik, zginął pod Warką, po ekshumacji pochowany w Wilanowie

 22. Henryk Dłuski, c. 1928/29
 23. Zygmunt Doborzyński, ( - 1939 na Litwie kowieńskiej) c. 1928/29, sekretarz 1932/33
 24. Edward Dowgiałło-Narbutt, (zm. 1944 w Warszawie), przyjęty do Arkonii 1926 (nr ew. 1049), abs. SGH, mieszkał na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy, zginął w Powstaniu Warszawskim
 25. Jan Dowiatt, (12 marzec 1881 - koniec 1930 na Litwie kowieńskiej) z gub. Kowieńskiej, syn Jerzego, brat Włodzimierza (Arkonia), uczeń Szkoły Realnej w Petersburgu, student Wydziału Architektury PR 1898-99, student i absolwent Wydziału Handlowego 1899-1906, przyjęty do Arkonii 1898 (nr ew. 694), właściciel maj. Dowjatowo w gub. kowieńskiej, po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy
 26. Andrzej Falewicz, (16 czerwca 1894 w Wilnie - 25 lipca 1976 w Warszawie) z gub. Wileńskiej, syn Wojciecha i Teresy z Falewiczów, brat Tadeusza (Arkonia), absolwent Teniszewkiej Szkoły w St. Petersburgu, student Wydziału Handlowego PR 1913-15, przyjęty do Arkonii 1913 (nr ew. 876), po I wojnie światowej dzierżawca domeny państwowej Wyciążkowo w woj. poznańskim, oficer Wojska Polskiego, Filister Arkonii i Laudy
 27. Czesław Galiński, ( - zm. w Nałęczowie) założyciel Laudy, pierwszy sekretarz, członek Zarządu polskiego Towarzystwa “Pochodnia” w Kownie
 28. Piotr Gieduszko, c. 1934/35
 29. Franciszek Gintowtt, c. 1929/30, przyd. “Bazan”
 30. Antoni Glatman, c. 1930/31
 31. Włodzimierz Horbaczewski, (30 sierpnia 1909 w Petersburgu - 2 września 1988 w Londynie), student WSH, przyjęty 1927 (nr ew. 1071), II wiceprezes 1930/31 i 1931/32, Filister Arkonii i Laudy, ostatni olderman 1944, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, redaktor “Biuletynu Arkońskiego”
 32. Lubomir Hryncewicz, (21 października 1871, Grejcze, d. gub. Kowieńska - po 1929) z gub. Kowieńskiej, absolwent Szkoły Realnej w Mitawie, student Wydziału Mechanicznego 1889-1896, przyjęty do Arkonii 1889 (nr ew. 433), dyplom PR 1896, ekspert mechanik Komory Celnej w Rewlu, po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy
 33. Bonawentura Jacewicz, ( - zm. w Kownie) c. 1932/33

  Stanisław Jankiewicz, 1937 r.

 34. Stanisław Jankiewicz, (31 stycznia 1911 w maj. rodzinnym Paszkajcie na Litwie kowieńskiej - 8 lipca 1983 (?) w Lubartowie) syn Franciszka i Marii z d. Ulińska, brat Tadeusza (Lauda), c. 1932/33, lekarz, chirurg

  Tadeusz Jankiewicz, 1934 r.

 35. Tadeusz Jankiewicz, (2 sierpnia 1909 w maj. rodzinnym Paszkajcie na Litwie kowieńskiej - 25 marca 1994 w Lublinie) s. Franciszka i Marii z d. Ulińska, brat Stanisława (Lauda), absolwent Gimnazjum w Poniewieżu, student i absolwent Wydziału Matematyki Uniwersytetu w Kownie 1930-34, członek Związku Polskiej Młodzieży Akademickiej Litwy, c. 1933/34, po studiach nauczyciel w szkołach, m.in. w Kownie, w czasie wojny w konspiracyjnym nauczaniu polskich dzieci organizowanym przez Towarzystwo „Pochodnia”, od 1946 inspektor Wydziału Oświaty w Obwodzie Kowieńskim i Wiliampolskim, w 1951 zesłany wraz z rodziną na Syberię (obwód tomski, rejon Kargassok), do Polski wrócił w 1956, pracował Centralnym Związku Spółdzielczości Pracy w Lublinie, zasłużony działacz ruchu spółdzielczego w Polsce, od 1989 czynny członek Związku Sybiraków, pochowany na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie

 36. Jan Jasieński II, (9 listopada 1872 - po 1929) z gub. kowieńskiej, student Wydziału Handlowego PR 1891-93, przyjęty do Arkonii1891 (nr ew. 494), właściciel ziemski maj. Poniemuń w gub. Kowieńskiej, po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy

  Bruno Joczyn, 1974 r.

 37. Bruno Joczyn, (1920 - 1976 w Sopocie) c. 1938/39, w czasie wojny w zarządzie Podokręgu Kowno ZWZ-AK (później Inspektorat E Okręgu AK Wilno), w 1945 w procesie zorganizowanym przez NKWD skazany na 10 lat ciężkich robót, karę odbył w obozie pracy w Inecie pod kołem podbiegunowym, do Polski przyjechał w 1955

 38. Marian Kamiński, (14 kwiecień 1894 - po 1929) z gub. Kowieńskiej, syn Andrzeja, absolwent Szkoły Realnej w Libawie, student Wydziału Rolniczego 1911-18, a następnie Uniwersytetu Łotewskiego 1920, przyjęty do Arkonii 1912 (nr ew. 853), właściciel ziemski, po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy
 39. Benedykt Karp, (18 lipca 1893 - przed 1929 ?) z Liberyszek k. Kiejdan, syn Józefa, brat Teodora i Maurycego (obaj Arkonia), absolwent Gimnazjum w Rydze, student Wydziału Rolniczego 1911-17 przyjęty do Arkonii 1911 (nr ew. 846), właściciel ziemski, po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy

  Gerhard Knoch, 1930 r.

 40. Gerhard Knoch, c. 1930/31, w czasie II wojny światowej żołnierz AK, uczestnik operacji “Ostra Brama” w Wilnie 1944, internowany przez NKWD w obozie Miednikach, wywieziony w głąb ZSRR

  Bolesław Kobyliński, 1931 r.

 41. Bolesław Kobyliński, (1907 - 1982 w Szczawnie Zdroju) c. 1929/30, sekretarz 1930/31, prawnik

  Zenon Koczan, 1974 r.

 42. Zenon Koczan, (8 lutego (?) 1908 w Batkunach k. Kowna - 15 października 2007) syn Bronisława i Heleny z Wążodów, absolwent Gimnazjum Polskiego im. Adama Mickiewicza w Kownie 1930 (?), student medycyny Uniwersytet Kowieński i Akademia Rolnicza w Datnowie 1936-40, c. 1932/33, członek Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego Polaków na Litwie “Pochodnia” oraz koła sportowego “Sparta”, po studiach nauczyciel w szkole, w latach 1932-35 prowadził tajne nauczanie polskich dzieci w Dubinkach, za tą działalność aresztowany, skazany na grzywnę i osadzony w więzieniu 1934, w 1935 zesłany karnie przez władze litewskie do Sałubów nad granicę łotewską, inż. agronom Datnowo 1940, po 1945 w Polsce, m.in. w Centrali Nasiennej, bibliofil, pochowany na cmentarzu komunalnym w Dywitach

 43. Witold hr. Komorowski, (8 stycznia 1875 - po 1929) z gub. kowieńskiej, syn Piotra, brat Antoniego (Arkonia), uczeń Szkoły Realnej w Rydze, student Wydziału Handlowego PR 1896-1902, przyjęty do Arkonii 1896 (nr ew. 647), urzędnik w Towarzystwie “Gwóźdź” w Petersburgu, po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy
 44. Witold Korewa, ( - zm. kwiecień 1976) z Poniewieżyk, przyjęty do Arkonii 1926 (nr ew. 1051), Filister Arkonii i Laudy, po wojnie prof. Politechniki Łódzkiej
 45. Witold Kozaryn, c. 1929/30

  Ludwik Krzywobłocki, 1974 r.

 46. Ludwik Krzywobłocki, (1906-1998)

  Józef Leonowicz, 1937 r.

 47. Józef Leonowicz, (25 września 1910 w Tomsku - 21 kwietnia 1981 w Zielonej Górze) c. 1930/31, przyd. “Joza”, olderman 1936/37, prezes 1938/39, prawnik, adwokat

 48. Ignacy Lutyk, przyjęty do Arkonii 1911 (nr ew. 837), po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy

  Konrad Łapin, 1937 r.

 49. Konrad Łapin, (26 stycznia 1915 w Moskwie - 2 maja 2009 w Sopocie) absolwent Gimnazjum Polskiego im. A. Mickiewicza w Kownie, student polonistyki Kowno i Wilno, c. 1934/35, sekretarz Zarządu Związku Studentów Polaków Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, po ekspatriacji w 1945 w Sopocie, pisarz, poeta i radiowiec (pseud. liter. “Jacek Kasprowy”), od 1956 w Radiu Gdańsk, między innymi na stanowiskach kierownika Redakcji Audycji Satyrycznych i Rozrywkowych, a następnie zastępcy kierownika Redakcji Literackiej, autor powieści, librett do musicali, wierszy, piosenek, kalamburów oraz fraszek, uhonorowany 2005 medalem za zasługi dla Gdańska, autor historii Laudy “Wstęga Laudy”, pochowany na cmentarzu katolickim w Sopocie. Vide także nekrolog: Aktualności 2008

  Zbigniew Łukowski, 1974 r.

 50. Zbigniew Łukowski, (26 maja 1920 w Wiłkomierzu - ) absolwent Gimnazjum Polskiego w Wiłkomierzu, c. 1935/36, od 1941 żołnierz ZWZ-AK (wywiad), w 1943 aresztowany przez Gestapo, wykupiony przez rodzinę, w 1945 aresztowany przez NKWD, wywieziony do obozu w Donbasie, ukończył studia inżynierskie PG, pracował w Biurze Odbudowy Portów i Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego, autor wspomnień pt. “Łagier w Donbasie”

  Józef Majewski, 1937 r.

 51. Józef Majewski, (1905-1986) c. 1928/29, przed. “Majutek”, red. dziennika “Dzień Kowieński” (później “Dzień Polski”), w czasie wojny kwatermistrz w dowództwie Podokręgu Kowno ZWZ-AK, później “Inspektorat E” Okręgu AK Wilno (”Literat”)

 52. Stefan Maliński, (26 września 1863 w Poniewieżu - po 1929), z Bejnarowa w gub. Kowieńskiej, absolwent Gimnazjum Miejskiego w Rydze, student Wydziału Rolniczego PR 1883-88, przyjęty do Arkonii 1883 (nr ew. 284), dyplom PR 1888, gospodarował w dobrach ojcowskich Bejnarowao w gub. Kowieńskiej, dzierżawca wielu dóbr w powiatach szawelskim i poniewieskim, po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy (?)

  Antoni Martusewicz, 1936 r. (?).

 53. Antoni Stanisław Martusewicz, (17 stycznia 1917 - Podubis (Padubysis) na Litwie - 24 kwietnia 1991) syn Kazimierza Martusewicza i Bronisławy z Kociełłów, kuzyn Gustawa (Lauda), absolwent Gimnazjum Polskiego w Poniewieżu, student prawa Kowno, c. 1935/36, od 1944 w Niemczech, po wojnie na emigracji w Australii, właściciel małej drukarni, fotograf i grafik

  Gustaw Martusewicz, 1931 r.

 54. Gustaw Martusewicz, (1907 - 12 stycznia 1990 w Gdańsku) kuzyn Antoniego (Lauda), c. 1929/30, artysta fotografik, bibliofil

  Marian Micewicz, 1974 r.

 55. Marian Micewicz, ( - po 1974) c. 1935/36

  Bohdan Michniewicz

 56. Bohdan Michniewicz, ( - lata siedemdziesiąte (?) w Giżycku) c. 1933/34, zmarł tragicznie

 57. Czesław Mikołajunas, (1906-1990?) c. 1929/30, sekretarz 1931/32, wiceprezes 1932/33, sportowiec, zawodnik, później działacz klubu “Sparta”, prezes Związku Polskiej Młodzieży Akademickiej Litwy, prawnik, w czasie wojny żołnierz AK, aresztowany i wywieziony w Kownie przez Gestapo, wykupiony z więzienia, oficer łącznikowy z Warszawą, uczestnik Powstania Warszawskiego, uciekł z transportu do obozu, po wojnie m.in. pracował w handlu zagranicznym, szef polskiej placówki dyplomatycznej w Lagos, specjalista z zakresu prawa międzynarodowego

  Stanisław Radecki-Mikulicz, 1937 r.

 58. Stanisław Radecki-Mikulicz, (1906 - 1956 w Warszawie) założyciel Laudy, pierwszy wiceprezes, w czasie II wojny światowej Szef Łączności Zewnętrznej Podokręgu Kowno ZWZ-AK (później Inspektoratu E Okręgu AK Wilno, aresztowany w 1941

 59. Wiktor Miński, (17 stycznia 1866, Romaniszki, d. gub. Kowieńska - ), z gub. Kowieńskiej, student Wydziału Chemicznego PR 1887-1900, przyjęty 1887 (nr ew. 392), dyplom 1900, 1900-1911 gospodarował we własnych dobrach Kuźmiszki w gub. Kowieńskiej, a od 1911 w dobrach Okraspol w gub. Wileńskiej, po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy (?)
 60. Zygmunt Mirowski, ( - ok. 1968 w Warszawie) założyciel Laudy, wystąpił w 1930
 61. Zbigniew Mockus, ( - zm. 1939), w kowieńskiej Laudzie, z której wystąpił, przyjęty do Arkonii 1929 (nr ew. 1096), inż. rolnik SGGW, mieszkał na ziemi nowogrodzkiej, ppor. rez. zmobilizowany w 1939, poległ w kampanii wrześniowej
 62. Stanisław Montwiłł, (9 czerwca 1883 - po 1929) z gub. Kowieńskiej, syn Aleksandra, absolwent Gimnazjum Miejskiego w Rydze, student Wydziału Rolniczego PR 1901-08, przyjęty 1901 (nr ew. 739), dyplom PR 1908, właściciel dóbr Antokol w gub. Kowieńskiej, po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy

  Ksawery Narkiewicz, 1931 r.

 63. Ksawery Narkiewicz, (1904 - 31 grudnia 1980 w Wałbrzychu) c. 1928, prezes 1930/31 i 1932/33, wiceprezes 1931/32, lekarz, internista

 64. Piotr Jodko-Narkiewicz, (16 marca 1875 - ) z Rygi, absolwent Gimnazjum Miejskiego w Rydze, student Wydziału Mechanicznego 1894-1900, przyjęty do Arkonii 1894 (nr ew. 603), po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy
 65. Henryk Niekrasz, lekarz
 66. Piotr Noskowski, ( - zm. w Kownie) c. 1932/33
 67. Stefan Olędzki (Olencki), (16 lipca 1877 - ) z gub. Kowieńskiej, syn Romualda, absolwent Gimnazjum w Rydze, student Wydziału Inżynieryjnego PR 1898-1903, 1904-1906, 1907-1915, przyjęty do Arkonii 1898 (nr ew. 689), po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy
 68. Franciszek Pacowski, (3 października 1912 w Jefremowie w Rosji - 13 czerwca 1994 w Kownie), s. Józefa i Aleksandry z Czechowiczów, absolwent III Gimnazjum Państwowego w Kownie (wykładowy język polski), c. 1935/36, absolwent chemii USB

  Konstanty hr. Plater-Zyberk, 1929 r.

 69. Konstanty hr. Plater-Zyberk, (19 kwietnia 1886 w Podzamczu pow. Garwolin - 10 marca 1956 w Gliwicach) z gub. Kurlandzkiej, syn Ludwika (Konwent Polonia) i Teresy z Zamoyskich, brat Stefana (Arkonia), absolwent Gimnazjum w Petersburgu, student Wydziału Rolniczego PR 1910-1914, przyjęty do Arkonii 1911 (nr ew. 851), wiceprezes, po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, współzałożyciel i działacz Towarzystwa Oświatowego “Pochodnia”, główny inicjator powstania i opiekun Laudy (stąd przezwisko “Niańka”), Filister Arkonii i Laudy

 70. Karol Poklewski-Koziełł, (19 lipca 1970 - po 1929) z gub. Kowieńskiej, absolwent Szkoły Realnej w Łukach Wielkich, student Wydziału Rolniczego PR 1891-92, przyjęty 1891 (nr ew. 520), właściciel maj. Kamieniec k. Jedłowka, a od 1909 także Wadwy w gub. Kowieńskiej, po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy
 71. Witalis Prokopowicz,
 72. Konstanty ks. Radziwiłł, (15 października 1873 w Towianach - 1944/1945 w ZSRR) herbu Trąby, z Towian, syn Karola Wilhelma i Stefanii z Broel-Platerów, absolwent Szkoły Realnej w Rydze, student Wydziału Handlowego PR 1894-96, przyjęty do Arkonii 1894 (nr ew. 597), ziemianin, polityk konserwatywny, działacz polski na Litwie kowieńskiej, doradca Józefa Piłsudskiego, w 1918 Związku Ziemian na Litwie, w 1928 współzałożyciel Związku Bojarów Litewskich, współzałożyciel Korporacji Akademickiej Lauda, Filister Arkonii i Laudy, oskarżany przez polską prasę za uległość wobec Litwinów, w wyniku reformy rolnej na Litwie kowieńskiej utracił 90% swoich ziem rodowych, odmówił przyjęcia paszportu ze zlituanizowanym nazwiskiem, aresztowany i wywieziony przez bolszewików zmarł w nieznanych okolicznościach na Wschodzie (prawd. w Taszkiencie bądź na Syberii)

  Zbigniew Ruszczyc, 1937 r.

 73. Zbigniew Ruszczyc, (1914 - 21 stycznia 1990 w Szczecinie) c. 1934/35, w czasie II wojny światowej żołnierz AK uczestnik operacji “Ostra Brama” w Wilnie w 1944, internowany przez NKWD w Miednikach, wywieziony w głąb ZSRR

 74. Zygmunt Rutkowski, (20 czerwca 1877 - po 1929) z Koźliszek w gub. Kowieńskiej, absolwent Korpusu Kadetów w St. Petersburgu, student Wydziału Inżynieryjnego 1896-97 i Rolniczego 1897-1900, przyjęty 1896 (nr ew. 637), właściciel dóbr Koźliszki w gub. Kowieńskiej, po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy
 75. Kazimierz Rymgayłło (Rymgajłło), (22 luty 1878 - po 1929) z gub. Kowieńskiej, syn Oswalda, absolwent Szkoła Realna w Rydze, student Wydziału Handlowego PR 1898-1903, przyjęty do Arkonii 1898 (nr ew. 688), dyplom PR 1903, właściciel dóbr Nowe Gliwcze w gub. Kowieńskiej, po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy
 76. Jerzy Rymowicz, ( - po 1945 w Wilnie) c. 1928/29, przed. “Malutki”, wystąpił ok. 1930/31
 77. Józef Rymowicz, ( - ok. 1973 w Warszawie) c. 1929/30, inżynier, specjalista budownictwa sanitarnego, po wojnie m.in. jeden z budowniczych stadionu X-lecia w Warszawie
 78. Roman Sagatowski, c. 1933/34
 79. Michał Siemaszko, (19 listopada 1869 w Mitawie - po 1929) z gub. Kurlandzkiej, absolwent Szkoły Realnej w Mitawie, student Wydziału Chemicznego PR 1889-1895, przyjęty do Arkonii 1889 (nr ew. 449),dyplom PR 1895, naczelnik wielkich pieców w Dnieprowskim Towarzystwie Metalurgicznym w gub. Jekaterynosławskiej, po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy
 80. Stefan Sienkiewicz, c. 1929/30, przyd. “Sienia”, doktor medycyny
 81. Stanisław Sobolewski, ( - po 1945 w Wilnie) c. 1928
 82. Edmund Sołohub, (ok. 1900 - ) c. 1933/34

  Jan (?) Sokołowski, 1974 r.

 83. Jan Sokołowski, (18 września 1906 - 27 listopada 1996 w Elblągu) przyjęty do Arkonii 1926 (nr ew. 1047), Filister Arkonii i Laudy

 84. Zygmunt Stankiewicz,

  Władysław Stomma, 1929 r.

 85. Władysław Stomma, (1903-1981 w Orłowie k. Gdynii) założyciel Laudy, przyd. “Mohrda”, pierwszy prezes, olderman 1930/31, pochowany w Gdynii-Orłowie

 86. Tadeusz Szemioth, (17 maja 1893 - po 1929) w gub. Wileńskiej, syn Mieczysława, absolwent Gimnazjum w Wilnie, student Wydziału Rolnego 1914-16, przyjęty do Arkonii 1914 (nr ew. 891), po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy
 87. Wacław Szołkowski, ( - 1945?) c. 1933/34, dowódca plutonu sanitarnego 9 Dywizji piechoty 2 Armii WP gen. Berlinga, w taborze rannych zaatakowany przez Niemców i rozstrzelany wraz z rannymi przez SS w okolicach Kockau

  Henryk Szyłkarski, 1931 r.

 88. Henryk Szyłkarski, założyciel Laudy, przyd. “Kot”, pierwszy olderman, po wojnie na emigracji w Australii

  Zygmunt Ugiański, 1929 r.

 89. Zygmunt Ugiański, (9 lipca 1906 w Olicie n. Niemnem - marzec 1972 w Warszawie) od 1925 student Uniwersytetu Litewskiego w Kownie, student Wyższej Szkoły Dziennikarskiej w Warszawie 1930/31, współzałożyciel oraz przez trzy lata przewodniczący Zjednoczenia Studentów Polaków Uniwersytetu Litewskiego w Kownie 1925 oraz Związku Polskiej Młodzieży Akademickiej Litwy 1927, c. 1928, olderman 1931/32, współzałożyciel i red. miesięcznika studenckiego “Iskry”, publicysta dziennika “Dzień Kowieński”, red. nacz. pisma mniejszości polskiej na Litwie kowieńskiej “Chata Rodzinna” 1937-40, w czasie II wojny światowej Szef Oddziału Propagandy i Prasy dowództwa Podokręgu Kowno ZWZ-AK, później “Inspektorat E” Okręgu AK Wilno (ps. “Redaktor”), w 1946 aresztowany i wywieziony w głąb ZSRR, 1946-48 więzień poprawczego obozu pracy, w 1955 zwolniony przyjechał do Polski, pracownik PAN w Warszawie, pochowany na cmentarzu na Bródnie w Warszawie

  Michał Ukiński, 1937 r.

 90. Michał Ukiński, ( - zm. w Warszawie) c. 1928, prezes 1931/32, olderman 1932/33, organizator powojennych spotkań Laudan

 91. Zygmunt Wiranowski, przyjęty do Arkonii 1927 (nr ew. 1059), Filister Arkonii i Laudy

  Leon Wojczulewicz, 1931 r.

 92. Leon Wojczulewicz, (18 lipca 1911 - 28 czerwca 1978 w Warszawie) syn Antoniego i Anny Cziżikov, absolwent Gimnazjum Polskiego w Kownie oraz Wydziału Prawa na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie, c. 1929/30, przyd. “Lońka”, wiceprezes 1933, prezes 1935, działacz Związku Polskiej Młodzieży Akademickiej, m.in. członek Zarządu 1933/34 i sekretarz 1935, po ekspatriacji w 1945 do Polski pracował w PAN, m.in. na stanowisku inspektora i dyrektora administracyjnego Obserwatorium Astronomicznego

 93. Henryk Wojnowski, ( - 4 sierpnia 1990 w Kownie na Litwie) c. 1930/31, absolwent Wydziału Matematycznego Uniwersytetu w Kownie, pozostał na Litwie, w latach 80-tych współtwórca zespołu folklorystycznego
 94. Zygmunt Woyszyn-Żyliński, ( - zm. 6 czerwca 1978), przyjęty do Arkonii 1927 (nr ew. 1056), Filister Arkonii i Laudy

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Konrad Łapin, Wstęga Laudy. Zarys historii polskiej korporacji na Litwie, 1989 (wydane na prawach rękopisu),
2) danych z podstrony Muzeum Polskich Korporacji Akademickich poświęconej Arkonii,
3) danych ze strony reaktywacji Laudy,
4) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
5) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Lauda.

Listownik Laudy, druga poł. lat 30-tych.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 12 IX 2007 r.
Ostatnia zmiana: 28 VII 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Lauda (Kowno), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 28 VII 2010 r.

About the Archive  |  Fraternities Museum  |  Contact  |   Polish © Fraternities Archive     Legal note  |  Site map  | 
Search    »
created by { re.PUBLIK }